1 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3

1 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hi k balik istihlâkâtını ço İ _—.-İ'Mk için yeni tedbirler l el N Bu arada bütün yatılı & İt haftanın muayyen günle- İöz y li yedirilmesi bildirilmiş- | ş.:'hn bir istatistiğe göre mart İ.*ue!hrimlxde 169589 lira kıy- — Bâlık satılmıştır. Martta B =ı2 kabuklu deniz hayvan- | tane istakoz, İTMMTİ çift Vix *t ve torik ve 350473 kilo di- DAi balık istihsal edilmiştir. İstihsalattan 80315 çift pala- 267301 kilo diğer cins balık YE Sınırları içinde, 29808 çift SÜĞ kilo balık diğer T çe A ;:r Müdürü Cemil Yalovada | 8 Pıımgkım olan hazırlıkları tef- ).n:*k Üzere dün sabah Ya - ğ )." Bitmiştir. Yalova kaplıca - İ "â:tyıı 15 ş. Ser, Kaplıcalarda geçer &. ::bıuc çok yenilikler var- 3 büyük otel de haziran ba- k “th:"' Yerleştirilecektir. Büyük d we Beri SN Eek ücretleri çok ucüz o- v men e sasinunenın a pthi inşa E'_l"lecek MManlar %ı’:: Mersin . 'ö”h'd ve İ guldak ve Mersin li- Zon; da inşası kat'i surette * | '% — tır. Vekâlet mühendis. H:'_“'lnnın üzerinde yak'nda Başlıyacaklardır. Hazır, - Projelerden sonra liman- k— İngası için ecnebi müessese- slara girişilecektir. Zon- ve Mersin limanlarırın in- Belecek yıl başlanacağı Mektedir. M onu Iclnllıllıııll Yi gü .| Yolcu salonile salonun Apilacak meydan için ge- .::“""a istimlâk yapılacak - Mlük muamelesi için Be- * Liman Müdürlüğü ara - Börüşmeler yakındır. İstin- Tüzamgelen — farmalilelere ğtır. ,!"N ioıı;ıını 55 Mmak güçleşti. Hele bu- kimseye izin vermi - e sofraya oturdum ©- k * Onunla konuşmuş ol- ; :lı:;;cphılerden Şak ivi Ş,.::tn kaşlarımı çatı: Öyle. 'am etli: boğuşmak yetmi - *” de Araplarla döğüşü- Ç h"lüyoz amma, nayıstan itibaren a- | b%:.lımızdu. Otel için Al- | lj Son sistem banyo âlet - ““"Nşıın Âletler bugünlerde | ait katında kurulan banyo | ek yatak ve gerekse ban- | | | | | Yalova kaplıcası 15 |. Mayısta açılıyor | " yıl kaplıca ve otel fiatlarında ç mühim -tenzilât yapıldı | ne indirilecektir. Ayrıca diğer ©- ârada yüz odab ve yüz elli | Lünün meselesi: /'azla balık istihlâk edilmesi İçin propaganda yapılacak Memlekette balık satışı artırılacak ü aai danamamaıızı çe 'aelediyenin balık tuzlamasıiçin yeni yaptığı talimatname de tatbik edilmeğe başlandı. şehirlerinde İstihlâk edilmiş ve 263954 çift ve 30407 kilo balık da harice gönderilmiştir. Diğer taraftan Belediyece balık tuzlama yerleri hakkında yeni bir talimatname yapılmıştır. Bu ta - limatnameye göre balık — tuzlama yerleri, başka yerle alâkası olmi- | yan kârgir binalarda yapılacaktır. Burada gelen balıkların buluna - cağı, ayıklanacağı, tuzlanacağı ve | fıçılanacağı yerler - biribirlerinden | aşrı olarak yapılacaktır. Bundan başka dolmuş - fıçıların | bulunacağı depo da bu imalâthane- lerin yanında ayrı bir yerde bulu- Tarak tesbit edilmiştir. Otelde bü- tün hastalıkların tedavisi için te- | sisat olduğu gibi sıhht teşkilâtlar ve hususi doktorlar bulunacaktır. Tedavi için gelen hastalar odala- rından asansöclerle banyo dairesi- tellerin fiatlarında da mühim ten- Kaplıcaların ilk açıldığı 15 Ma- yıstan 15 Haziran tarihine kadar Yalovadaki otel ve banyo Ücretle- rinde yüzde elli tenzilât yapılacak- tır. Bu suretle İstanbul halkının bu sıkbat kaynağından hakkile istifa- desi temin edilccektir. vememnme nnni Belediye ve hususi, İdareler muhasebeleri Dahiliye — Vekâleti İstanbuldan sonra bütün şehir belediye ve hu- Busi idacelerinin muhasebelerinin birleşlirilmesine karar vermiştir. Bu münasebetle yeni bir komis- yöon teşkil edilmiştir. Ayrıca bir | tamimle bütün vilâyetlere de mü- racaat edilerek tevhit işi etrafında bazı malüma! iştir. Romın&ıdın kutu- | Ispanyaya nacaktır. İmalâthanelerde tol ör. gülerile örülmüş ufak ve fakat çoök pehcereleri bulunacak, bavayı da. || ima tecdit eden öletler ko: cak l zemin ve zeminden iki metre yük- seğine kadar etraf fayans veya çini olacak, zeminde sifon tertibatı bu- lunacaktır. İmalâthanelerde mutlaka Ter - kos suyu bulundu! ! küne girmiştir; Hazirana kadar 1. mâlâthaneler yeni şekilde yapılmış olacaktır. ! Bir vapur daha Yollanacak Sefarethanemize iltica edenler çok İspanyadaki sefaretimize sığınan | âsi mültecilerle oradaki tebaamızı almak üzere Valencia'ya giden De- nizyolları İdaresinin Karadeniz va- puru İspanyaya varmış ve yolcu almıya başlamıştır. Yalnız bu nak- liyat işi gayet ihtiyatlı olarak ya- pıldığından vapurun uzun müddet İspanyada. kalacağı anlaşılmakta « dır. Diğer taraftan haber verildi. ğine göre yeniden bir çok kimseler sefaretimize iltica etmişlerdir. Bun- ların hepsini Karadeniz vapuruna yüklemenin imkânı yoktur, Bunun için hükümetimiz yeniden tedbir. ler alacaktır. Bu arada Karadeniz vapurunun bir ikinci sefer daha yapması düşünülmektedir. Bulgaristana Bir heyet Gidiyor Zirsat hakkında tetkikler yapılıyor Köylüyü makineli ziraate alıştır- mak için Ziraat Vekâletince bu yıl kurulması takarrür eden kombina- lar için satın alınacak 'inaz ma - kineleri üzerinde tetkikler yaprıak luk kereste gelecek Romanyadân müvakkat kabul su-| | tetile memleketimize kutuluk- ke- n de seveceksin! çölde | Başlarındaki Lüvrens.. denen herif reste getirtmek — işlerile Uuğraşan Ege mıntakası üzüm ve incir satış kooperatiflerine memur İktısat Ve- kâleti İç Ticaret Umum Müdür muavini Salâhattin Çuhruk şehri- mizden İzmire gitmiştir. Bu keres- teleri getirtmek için dün bir Türk vapuru önümüzdeki hafta Kösten- ceye hareket edecektir. Etem İzzet Benice bir hayli şehi! veriyoruz bu Arap- lar yüzünden.. Ahlam: — Medineye giden bir imdat tre- nini uçurmuşlar galiba?. Dedi. Salih: — 'Evet, doğru. Rayları sökmüş- ler ve tenin sökük raylardan ge- çeceği noktaya da dinamit yığmış- | lar. — Kim yapıyor bunları?, — İngiliğ lirası!. Ben, — Suriyede de Fransız lirası.. Dedim. Salih: — Çok doğru.. Diyerek ilâve etti: — Bülhassa İngilizlerin tahrik ve idare ettikleri yerlerdeki Araplar | çok zalimane hareket ediyorlar. 1 üzere Bulgaristan ve Romanyaya bir heyet gönderilmesi kararlaş - tırılmıştır. Ziraat Veküâleti Husust Kalem Müdürü Bay Servet Şefiğin relsli- ği altında Ankara Ziraat Müdürü Bay Hamdi ve makine mütehassı- sı Necatiden mürekkep olan heyet azaları bu hafta içinde Ankaradan şehrimize gelerek doğruca Bulga- ristana hareket edeceklerdir. hepsini iyider- iyiye kendisine ve İngiliz altınına bağlamış. Hemen bütün bedeviler kabile kabile İngi- liz ordusunun muavini çeteler ha- linde çalışıyorlar, Çölde dostumuz kim, düşmanı - mız kim farkında olamıyoruz. İki taraflı kırılıyoruz. Ordunun en bü- yük bedbahtlığı da bu. Her yerde iki ateş arasındayız. En çok gü - vendiğimiz şeyhler bile hiyanet e- diyorlar, Bu sözler arasında yemek bitti, Salih saatine baktı, — 0000.. geç kaldım.. Hemen git- meliyim. Diyerek müsaade istedi. Ablam: — Şimdi siz kışlaya, Lütfiye de eve. Dedikten sonra, ilüve etti: — Ben de akşama yemeğe size geleceğim! Salih de, ben de: — Rica ederiz.. Dedik. Anlaşılıyardu ki, ablam gece de aramızda bulunmaâk ve bizi biribirimize yeniden ve iyice 1sın- dırmak azmindeydi. Kai ile d İ N n B AD P | yapılacak, sonra da Mumhane ve di-| j Biştirildiği alâkadarlara bildiril » 3 SÖNTELGRAF — 1 Mayis 1937 YOLCU SALONU Seyyahlar için bir otomobil parkı yapılacak Yolcu salonu ve diğer ı;;ışaatın iki senede bitirilmesi kararlaştı L imanımızda yapılacak bazı te- | ni yolcu salonunun inşasından son- sisat için İktısat Vekâletinden 1 ra Merkez Rıhtım ve Çinili Rıh - almacak tahsisatın ne suretle sar- | Um hanlarının arkasına düşen sa- tedileceği katarlaşmıştır. Bu tahsi- | ha genişletilerek bit meydan şek- satla evvelâ Galata rıhtımının Salı- | line sokulacak ve burası bir otomo- Pazarına ve Sirkeci rıhtımının da | bil parkı yapılacaktır. Yolcu salo- Saray burnuna kadar uzatılması işi | nundan çıkacak vapur yolcuları bu- rada toplanacak, ötomobillere ko- layca binebileceklerdir. Bütün bu ğer antrepolarının ikişer katlı ve asri bir şekilde yeniden İnşası te- | fnşaat iki sene içinde tamamlanmış min edilecektir. Daha sonra da ye- | olacaktır HAŞ SD T Küçük zabit — | Ilmühaberlere Talimatnamesi - Pul yapıştırmı- Bildirildi yan daireler ler orduda çavuş Dahiliye vekâletinin bir. tamimi olabilecek ? Doğum, ölüm vak'aları ilmü- Küçük zabit ve onbaşı talimat « namesinin beşinci maddesinin de- | haberlerine pul yapıştırlmaması hakkındaki kanun hükmünün bazı rüfus idareleri tarafından —yanlış anlaşılarak evlenme, boşanma ve yer değiştirme ilmühaberlerine de tatbik edildiği görülmüştür. Dün Dahiliye Vekâletinden vi- miştir. Yapılan yeni değişikliğe göre, piyade kıt'alarında altı ay fazla hiz- met etmek üzere erbaşlığa ayrıla- rak onbaşı olanlarla, askerlik hiz- meti iki sene olan sınıflarda önba- sı seçilenlerden bir ay kıl'ada ve müesseselerde onbaşılık yaptıktan sonra liyakat gösterenler kolordu larca açık nisbetinde erbaş talim « gâhıma sevk ve orada dört ay talim ve terbiye göreceklerdir. Talimgâhta ehliyetlerini ispat et- miş olanlar çavuşluğa terfi oluna- caklardır. 'Terfi, bir buçuk senelik sınıflar- da Mayıs ayı başında, diğet sınıf- larda da ikinciteşrin ayı başında yapılacaktır. k Şirkî !îıgri- Ondülâsyon yenin yaptırdığı, Makineleri reketin hatah olduğu ve nüfus ka- nununun 42 ve 43 üncü maddele - rinde gösteritdiği gibi evlenme ve yer değiştirme ilmühaberlerine be- şer, boşanma ilmühaberlerine de yirmişer kuruş harç pulu, yalnız yer değiştirme ilmühaberlerine de on beşer kuruşluk damga pulu ya- pıştıtilması lüzmgeldiği bildiril - miştir. Vapurlar Muay_e_zı_g_sı Bugün talimatname tat- A denize a Indirilecek yi Üa l Bügünden itibaren ondülüsyon Şirketi Hayriye tarafından inşa | makinelerinin muayene ve kontro - edilmekte olan yolcu vapurların - | Jüne başlanacaktır. Muayene ve dan birincisi Mayıs ortalarında de- | kontrol neticesi yapılan talimatna- nize indirildikten sonra vinçler vâ- | meye uygun görülen makineler Sıtasile makine ve kazanları yerle- damgalanacak, diğerleri kullamı! » Tine konulacaktır. Bunların yerleğ- | mamak Üüzere sahiplerine verile « mesinden sonra vapur tekrar kıza: | Cektir, ğa alınacak, güverte, kamara ve Pangaltı, Beyoğlu, Beşiktaş, E- diğer kısımlarının inşası yapılacak- | , nönü Belediye şubelerinde mua- tır. Vapur tamamlandıktan sonra yene yerleri ayrılmıştır. 4400 Yolcu alabilecektir. 55 bin li Muayene ve damgalama işi 31 Ma- raya mal olacağı tahmin edilmek - | vısta nihayet bulacak ve bir Hazi- tedir. Ağüstos içinde/büyük merâ- | yandan itibaren bir köntrol yapı- simle denize indirilecek bu vapur- Jacak, muayene ve damgasız âlet- dan sonra ikinci bir vapurun inşa- lerle, buhar veyı havazarile öndü- sına başlanacaktır. İkinel vapur da | Je yapan âletler derhal musadefe Şimdikinin ayni olacaktır. edilecektir. Bundan başka ondülüsyonda sü- lTüsyon kullanılması da bugünden sonra memnudur, Bugünden itibaren memleketi. mize yeniden ondülâsyon âletleri getiren veya bunları burada satan- lar da bazı ahkâma tâbi olacaklar dır. Bıçakla yaralandı Küçük Piyalede ceviz ağacı sokağında 26 numarada mukim Asiyeyi kocası Yusuf geçimsizlik yüzünden baldırından ağır surette biçakla yaralamıştır. Suçlu yaka- lanmıştır. Ne iyi yürekli kadın. Ona abla | Sevmiyen, sevimiyen de onun tam değil.. anne demeliyim.. Aşk hüsreti bu- böyle?.. Onu ben de bilmiyo - Lütfiye hatıralarına devam edi - | tum. Fakat, ikimizden de ölçüyo - Tum. İşte Sâlih ve.. ben. İkimiz de ölü, ikinliz de meflüç, ikimiz de u- yuüşuk, Halbuki, bir aşk benim kat- bime sokulabilse kim bilir ne ka- dar çevik ve kuvvetli olacağım. Az- mim artacak, iradem kuvvetlene - cek, hislerim bilenecek, yepyeni, taptaze bir insan olacağım.» yordu: *Anlaşılıyor ki, Salihle yıldızı - miz barışamıyacak. Belki, benim ona sokulmak istediğim anlar olu- yör. Onun da öyle, Fakat, nedense ikimiz de bütün gayrotimize rağ » men bu birlik ve beraberliği temin edemiyoruz. Aşk bizim için galiba daima enginliğini muhafaza eden | Naciye ile.. erişilmez bir hayal olup kalacak. Dün Naciye geldi. Bazan kendi kendime dalıp düşü- Tuhaf kız. Düyorum ve.. içimin aşk bevesile, — Hastaydım.. seni görmiye ge- aşk hummasile yanmak istediğini | lemedim! hissediyorum. Aşk muhakkak ki, Dedi ve sordu: insanı gıda kadar besliyen, hava kadar dirilten, su kadar tazeliğe götüren bir kudret. Aşksız bir kalb çorak rüzgürlar içinde kavrulan bir | step kadar hareketsiz ve boş. Aşk damarları tutuşturuyor, kalbe yan- [ gin veriyor, insan hayatına düzen- lik ve enerji getiriyor. Soven in- | sanları daima dinç, dalma taze, da- ima dinamik ve hazeketli gördüni. — Ne oldu o gece... Çok sevimli, çok kanı $ıcak bir yaradılışı var. Onu asık suratla kar- şıladım. Beni geldi zorla götürdü, başıma bu kadar işler getirdi.. diye kızıyordum. Bir saniyede kaşları - maın çatıklığını giderdi. Yüzümü yumuşatlı;, asık bir çehre yerine gü- ler bir yüz getirdi. (Devamı var) lâyete gelen bir tamimde bu ha- | tersi. Uyuşuk, ölü, meflüç. Neden | ı KÜÇÜK HABERLER ı içerde *& Mütekait dul ve yetimlerin üç aylık maaş yoklamalarına burçar - ) şamba başlanacaktır. * Jandarma - ve polis nin staj göreceği Polis Ensti ay içinde Ankarada açılacaktır, * Yüksek Muallim Mekt nişletilecek, talebe kadrosu iki yü- | ze çıkartılacaktır. Bu süretle orta | mektep muallimleri çoğaltılacak » tır. 4 Alyon İnhisarı eski Liman ha- nina taşınmıştır. * Gümrüklerde muamelâtin ba- sitleştirilmesi için bir proje hazır - Janmaktadır. * Su ile dolu iki şişeyi rakı di- ye vehin bırakarak bir helvacıdan elli kuruş ile bir büyük şişeyi do- landıcarak alan Hüseyin 3,5 ay hap- se mahküm edilmiştir. * Denizyolları idaresinin yeni yaz tarifesi bugün tatbike başlan- mıştır. Yeni tarife ile bilhasga Ka- radeniz hattında yenilikler yapıl- | mıştır. * Vanda kurulacak halk üniver- | sitesinin kanun projesi Maarif Ve- | kâleti tarafından hazırlanmıştır. | e Ereğlide modern tesisatı havi yeni bir liman yapılması için İktı- sat Veküâleti tarafından bir proje bazırlanmıştır. Yeni inşaat bitince burası Eti limanı ismini alacak ve yükleme, boşaltma işlerinden bir milyon lira kâr edilecektir. €© Kaçakcılığâ sahne olan Mer« sin ile Tersus arasında Dahiliye Vekâleti yeni bir nahiye kurmuğa karar vermiştir. Gümrük mahalaza - kumandan- hığıda bu yeni nahiyede tetbirler alacaktır. Dıişarda * Romada çok kalabalık bir halk kitlesi önünde binicilik ekip mü- sabakası yapılmış ve neticede İtal- ya birinci, Almanya ikinci, İsveç üçüncü, Fransa dördüncü ve Tür- kiye beşinci olmuşlardır. *W Bugün Londrada otobüsçüler bir grev yapacaklar ve 25000 ame- le işini terkedecektir. w Paskalya yortuları münasebe- tile Bülgaristanda bir umumi af Kân edilmiş, 321 kişi istifade etmiş- tir. vW Yunan Başvekili gazetecilere «Biz de memleketimizi baştan bası tahkim ediyoruz.» demiştir.» v& Madam Simpsonun Amerika- daki evi bir müze haline konulmuş ve halka açılmıştır. Acı bir kayıp Cumhuriyet Halk Partisi eski nahiye reislerinden ve ikinci noter mes'ül muhasibi Bay Nurt Koca - maz'ın kayın vulidesi vefat et - miştir. Cenazesi bugün Fuat paşa tür- besindeki hanesinden saat 11 de kab dırilıp namazı Beyazıt camiinde kılındıktan sonra Merkezefendiye defnolunmuştur. Merhume sali - hattan idi. Kederli ailesine taziyet beyan ederiz. Birimizin derdi Hepimizin derdi Gülhane Parkındaki Çocuk bahçesi Gülhane parkı içinde vaktile bir çocuk bahçesi vücude getie rilmişti. Burada bazı tesisat yas pildi. Bir Zamanlar, burada, şeb. rin beş on Çocuğu — Oynadı, eğ- kendi, Fakat, az sohra, bütün tesisat işe yaramaz bir hale gel. di. yani, tesisât kırıldı, bozuldu. Her halde bunu çocuklar değil, büyük bebekler yapmışlardır. Neticede anlaşıldı ki, parkın içine deki bu çocuk eğlence ve oyun vasıtaları İşe yaramıyor, hem bozuktur, hem de - tehlikelidir. Ba tesisat kapalıldı. Metrük bir hale geldi. İşte öylece duruyor. Bu tesisatın tamir edileceği, tekrar işe yarar hale gelirilece- Bi söylenmişti. Fakat, bir haber çıkmadı. Eğer, bu tesisat ihya edilmek isteniyorsa, ve hakika- ten (aideli ise, derhal icabına bakınalı, tamir ettirmeli. Yok, bir i,e yaramıyor ve tamirinden de vaz geçildi ise, derhal sö. küp atmalı.. Çocuk bahçesinin bir iskelet hâlinde duürüşü hiçde yi bir manzara teşkil etmiyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: