2 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hu armamaın aa manışeeniı HER YERDE (3) KURUŞ Mayıs A PAZAR nni y atanesienes ai asumemsanmanmailine Asiler Can on İ Aar, 2 (AA) — Havas A - ı'lıhl'm“hibhmdeıı: Hükümet mi- y * Mt 16.30 da Vierge dela Ca: :u,ny:uhcdinı işgal etmişlerdir. h ge Cikinci Alcazar) deniliyor- *u“_'“_kum—ı arazisi içinde Fran - İi ggi Yegâne mukavemet nok- b cl,v(' 18 ağustos 1936 danberi Teği, *00 kişi mahsur bulunuy - İARLİYE ESNASINDA Bih,, BOMBALAR ':- 2 (A.A.) — Havas Ajansı Tinden; Bir İngiliz torpito kadın, çocuk ve İhtiyar- Ti terketmeleri esnasında İmaye için limaan girmiş- h di St le, kıi,d:" tayyareleri, dün şehrin L'411. N Uçarak bombalar atmiş- Ton, Kişi ölmüştür. Â TUTULAN İNG UTULAN İNGİLİZ L , YAPURU âhâ ? (AA) — Bir İngil Ği Mist, İsponyol üsilerin! K ]ham krüvazörünün Ulmüuştur. 5 'amı 2inci sayfada): * bi alarla N . .- .. - - - - - e için hükumetimizeproje tevdi ettile Cenevre 2 (Hususi) — Hatayın anayasası hazırlanmıştır. Bu yasa hatayın her bakımdan korumakta ve Türk tezine uygun bulunmaktadır. Bir kere daha komite tarafından gözden geçiri *kve bu suretle kat'iyet kesbeltikten sonru konsaye verilecektir. Dil meseleside bugün halledil| ve Hatayda Türkçe resmi dil olarak kabul olunmuştur. Yl” Cemiyet konseyinin verdiği karar mucibince, Türkiye Suriye ve Fransa Tasında üç taraflı bir muahede aktedilecektir. Fransızlar bu muahedeye bir azırlık olmak üzere hazırladıkları projeyi Türkiye hükümetine tevdi etmiş Bilbao'dan ka-; binlerce kadın? Ve çocuğu daha bom- g perişan ettiler 'N z İtrce kadın ve çoluk çecuğun İngiltere ve Fransaya nakline başlandığı Bilbae limanından bir manzara Talebenin askerliği Bu yıl mekteplerden çıkacak ta- lebenin askerliği L ğ İ b Akşamları Çıkar Günlük Gazete — İssici 1 208 atay için Türk tezine amamile uygun bir ana- yasa hazırlandı 27 İ İ İ SON TELGRAF azi zamandaen cok saW; tılan gazete oldu. İlâniarınızın bütün İ Türkiyede okunması- İ nı istiyorsanız. SON TELGRAF'a verin. bünamü üt aa eĞEN NÜ ea in mvurmeni aserlennın Adres : istanbul, SON TELGRAF_ | | istik- Hint ihtilâlcilerile bir Ingiliz fırkası arasında muharebe Efganistanın Paris elçisi Hindis- tandaki son kıyam hareketi ile Asya paktı hak- kında fikirlerini söylüyor Asya paktının büyük ehemmiyeti Efganistanın Paris elçisi Şah Veli han 1931 de memur - olduğu » vazilesi başına avdet etmiş bulune makladır. Eski kral -Amanullâhın amcazadesi olan Şah Veli han Na dir Şahı saltanata çetiren ihtlâl hareketinin en başında bulunanlare | “dan biriydi ve ilk dela ordusu ile | birlikte Kâbile o girmişti. Kardeş olan Nadir Şah ancak | daha sonra Kâbile girdikten sonra tahta geçmişti. Nadir Şah, malüm | süikaste kurban gitmeden evvel kardeşi Şıh Veli Hanmı Londra elçiliğine tayin etmişti. Ondan sone * | ra da memuriyeti Parise tahvil edilmişti, Şah Veli Haa memleketinde bir. müddet Harbiye Nazırlığı vekâleti yaptıktan sonra vazifesine | dönmüş bulunuyor. Büyük Elçi kendisini ziyaret eden ParkOryan gazetesinin bir muharririne muhte- Hf meseleler ve bilhassa Asya Firarilerin Adunada ir dikler oteli gösteren fotoğı afi Kaçaklara Yardım Edenler Firarilerin yar- dım gördükleri anlaşıldı Hâdisede bir zengin 'mevkufun ve bir kadının rol ve yardımları var) Tevkifhane kaçaklarının firarla. gına ald havadıslerın en erken ve tafsilâllı veren SON TELGRAF nasıl yakalandıklarını da dün uzun uzun haber vermişti. Bugünkü sa. bah gazeteleri bizim dün verdiği. miz haberleri nakletmektedirler. (Devamı ikinci sayfada) ÇBcuklara Hediyeler Çocuk hoftasındaki mü- sabakalarımıza iştirak eden küçük okuyucula- rımız arasında dün kur'a çektik leri ve adresleri 7 inci (Yasısı 2inet sayfamızda) sayfam ızdadır Mükâfatların — tevziine perşembe gününden İt baren idarehanemizde başlanacaktır İMükâfat kazananların isim- paktı hakkında şunları söylemiştir: — On beş gün kadar Efganis- tanda kaldım, orada harbiye na- zırlığı ve başvekijlik * yekilliğini yaplım. Çünkü “başvekil tedavi (Devamı ikinet sayfada) Efganistanın Fesris elçisi ve ölen Nadir şahın kordeşi şah Veli han nevralarını tarassut eden Alman balonu |Bir Isviçre gazetesi diyor ki:“Bu hareket bir daha tekerrür ederse, aşağıdan yukartya doğru cevap vermek İlâzım gelecektir İ | Alman kabili sevk balenları yelnız Teviçrede monevroları takip elmekk le katmıyorlar, icap ederse çöllere de inigerlar İsviçre ordusunun hudutta mü- | dafaa tertibatını prova etmek Üüzce re yaptığı son manevralar esna- sında, bir Alman kabili sevk balo- nunun açık mesafeden manevra sahası özerinde uçması İsviçrede büyük bir asabiyet uyandırmışlır. Alman balonlarının İsviçre tope rakları üzerinde uçuşu ilk defa vaki bir hâdise olmamakla bera- ber, bu son cevelân İsviçrede büyük bir infial uyaadırmıştır. Verilen haberlere göre, İsviçe relilerin yaptıkları son maneyrada, balon ordunun harekâtını daha iyi tarassut edebilmek için yüz clli metre kadar aşağıya inmişli. Bu mesele hakkında İsviçre resmi makamlarının açmış olduzları tahe kikat hâlâ devem ediyor. Bir İsviçre gazetesi diyorkit “Bu balonun tam manevra zama- nında bususi bir maksalla toprake larımızın — üzerinde — dolaşlığına şöphe yoktur. Balon manevraya ( Lütfen sayfayı çeviriniz )

Bu sayıdan diğer sayfalar: