2 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K Yirmi altıncı yıl No. 7208 PAZAR 2 MAYIS 937 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Hariciye Vekilimizin Bağdad seyahati çok mühimdir Şark misakı sulh için mü- him bir amil olacaktır İrak, dostluk muahedesinden başka hükümetimizle bir de iktisadi anlaşma imza İstanbul, 1 (Hususi) — Ha- | seyahati, çok verimli netice- riciye Vekili B. Tevfik Rüşdü Aras, Haziran - ibtidalarında Bağdada gidecek ve orada lrak ricalile konuştuktan son- ı ra Tahrana geçerek İran zi- | mamdaranı ile mühim temas- |* larda bulunacaktır. Alâkadarlarca verilen malü- mata göre, Türkiyenin sulh | yolundaki siyasası, bütün Şark milletleri tarafından son de- rece takdir ve tasvib edil- mekte olduğundan, İran, Irak Ve Alganistan ile Türkiye ara- sında tam bir ahenk mevcud- ler verecek derecede mühimdir.' T_ürkiye. İrak, İran ve Af ganistan arasında akdi muta- savver olan dostluk misakı, şarkta sulh için büyük bir amil olacaktır. Irak hükümeti, Türkiye ile akdâdeceği dostluk muahede- sinden başka bir de ticaret iti- lâfnamesi için hükümetimizle mutabık kalmış bulunuyor. Bu muahedeye göre, İrak, mah- sullerimizin bir kısmını mem- leketimizden alacak, ve bunun için hiç bir kayıd koymamak Irak arasın- d M suretile Türkiye - klî' Bu itibarla Hariciye Ve- | daki iktısadi münasebatın in- ili B. Tevlik Rüşdü Arasın şafımı temine çalışacaktır. Bilbaodaki sivil halk ingiltere ve Fransa, ahali ile çocukların Bilbaodan naklini istiyorlar Fransa, Gereral Frankonun bu hususta itiraz etmemesini bildirecek u,...h""' 1 (Radyo) — Fransız ilinden alınan — haber: a __:_";—ü Fransa hükümeti Sala- şebböne gedmeti — nezdinde bir te- Bilbeci, bulunmuştur. Bu teşebbüs, .__:î"" kadın ve - çocukların bakkand aa iliraz edilmemesi andadır. mi:':":_" (Radyo) — İngiliz ma y 'Bün Kovkalâde bir içli- ( oPiştir. Bu içtiimada Bilbao- Gahi siril halkım kartarilmemı me: Müzakere edilmiştir. Alınan baberlere - göre, İngiliz ciye Nerareti, B ğ ahriye Nezareti Bilbaodan Tayesini eııel::.kir vapurların bi- Londra, 1 (Rady * — Eudayda bulgnan İşgilin ee lay eyiaan İngiliz sefiri yakında Ce Tmiş olan ikırmızı salib b ::ho' Jüno da vardır. m “Eiliz sefiri ve doktor Jü: Bi B EA _ıl:ı»dıu SİVİL halkın — kurtanl- ü hususunda Bilbao hükümeti Müzakeratta bulunacaktır. Londra, 1 (A.A.) — Si fellerde . Pi (A.A.) — Siyasi mah- maz hükümetinin Bil. Bay Miklas Yarın Peştede huunıeıkx buo kadın ve çocuklarının tahliye- sine muhalefet edilmemesi n Sa- lamanka makamatı nezdinde teşeb- büste bulunduğu bildirilmektedir. Londra, 1 (AA) — İngiliz hü- kümeti Bilbao bölgesi sivil ahalisi- nin tahliyesine müzabaret edilmesi hakkında Bask hükümeti taralın: dan yapılan müarcaat üzerine bu işe yardım etmeğe karar vermiştir. Binaenaleyh Bask hükümeti tarafından muharib — olmyan ihti- yarların, kadınların ve — çocokların tahliyesi icab eden — tedbirler ittihaz edildiği zaman İngiliz hü: kümeti bunlardan açık denizde İn. giliz Filosu himayesinde nakledile- cek vapurlar verecektir. Kara suları hududüna - riayet arzusundan mülhem olan bu makliyatın emniyetine halel vermi- Zira — Bilbao müsaid vaziyeti dolayısile kıyı ba- taryaları vapurları — kara saları hür duduna kadar himaye edilebilecek vaziyette bulunmaktadırlar. Esasen asi gemiler hiçbir zaman bu hodu- du aşmamışlardır. yecektir. Timamma Resmi törlü parti mülâhazası dışında ya- pılacağını ve bundan sivil ahalinin trmamen istifade edeceğini —tasrih etmektedirler. — Bilbaodaki İngiliz konsolosu işla tam bir bitaraflık nahfeller tabliyenin her içinde yas pilmasını temine memur edila Bu çartlar içinde İngiliz hük Salamanka hükümetinin —tahliyeye mani olmağr teşebbüs etmiyeceğini zannetmektedir aa. müzaharete karar verdiği bu insani işin yapıl. mat asilerin tasvibine baplı birşey değildir. —Asilerden işar alımamamıştır. Bilbao arasında rehinelerin müba- delesi hakkındaki — eaale nite de cevab vermemiştir. Bahar bayramı Dün 1 Mayıs bahar bayra- mı idi. Resmi daire ve mek- tepler kapalı idi. Halktan bir kısmı kırlara çıkarak - güzel havadan istifade etmişlerdir. noti Bununla İngiliz - hükümetinin henüz hiçbir Salamanka ile enüz ju- edecektir B. Rüşdü Aras Kont Ciano Tirandan döndü.. Roma, 1 (Radyo) — Bugün saat 11,50 de Kont Ciano, eksperlerle birlikte Linoryo tayyare karargâhına hava yo- lile vasıl olmuştur. Kont Ciano, hariciye me- murları — tarafından — karşılan- mıştır. Tiran, 1 (A.A.) — İtalyan- Kont Ciano Arnavutluk — görüşmelerinden sonra neşredilen bir tebliğde Kont Cianonun Kral Zogo ve Arnavutluğun - ileri gelen- leri ile iki memleketin siyasi ve iklısadi münasebetleri hak- kında birkaç kere samimi mü- zakerelerde bulunduğunu kay- dettikten sonra şunları ilâve eylemektedir: Her iki taraftan da 27/11/22 tarihli muahede ile 19/3/36 tarihli itilâflara istinad eden iki müttefik devlet arasındaki derin dostluk hisleri teyid edilmiştir. Umumi sulhun — menfaatine olarak arada mevcud müna- sebetleri 15/3/37 tarihli İtal- ya - Yugoslavya — itilâflarile hemahenk olarak inkişaf ettir- mek arzusu da aynı zemanda teyid edilmiştir. Bay Ruzvelt İktısadi vaziyetin ıslahı için bir plân hazırlıyor Nevyork, 1 (Radyo) york Taymis gazetesine göre, Bay Rüzvelt ciban ikltısadi - vaziyetinin Nev. aalabı. hakkında bir plân hazırla- maktadır. Bu plânsmucibince bir cihan iktısadi konferansı — toplanacak ve konferansta — beynelmilel — bütün muallük meseleler balledileceklir. Gençler Parti|teşkilâtında vazife alacaklardır Parti başkanının dün akşamki ziyafeti “Bütün enerjiyi Büyük Şeften alıyoruz.., Çok samimi bir hava içinde geçen ziyafette nutuklar irad edildi Şehir Meclisi, yıllık fasliyetini sona erdirmiş ve belediyenin büd. n çesini hazırlamıştır. Bu seneki büd- çenin hazırlanması için hakikaten çok çalışılmıştır. Vali ve Cumhuri- yet Halk Partisi başkanımız B. Faz- h Güleç, bu münasebetle dün ak- şam Şehir Meclisi üyeleri şeref ine saat 19,30 da İzmirpalas salonunda mükellef bir ziyafet vermiştir. Zi. yafemne vali ve parti başkamımız B. Fazlı Güleç, Müstahkem Mevki ko- mutanı General Bürkancddin - ve maiyeti erkâm ile Balıkesir saylavı B. Hacim Muhiddin Çarıklı, De- nizli saylavı B. Haydar Rüşdü Ök- tem, ağırceza reisi B. Süreyya, vali muavini B. Cavid Ünver, emmiyet direktörü Salâheddin Aslankorkud, Bay Fazlı Güleç sıhhat müdürü Cevdet — Saraçoğlu ve Şehir Moclisi üyeleri ve gazete- ciler hazır bulunmuşlardır. Ziyafet, çok samimi hasbıhal: lerle geç vakte kadar etmiş, bir Alman tayyareleri, 4 In: giliz şilebini bombaladı Bu haber, henüz teeyyüd etmemiş olmak. la beraber Londrada teessür uyandırdı.. İstanbul, ? (Husust) — 15 Alman tayyaresinin İs- panya sularında dört İngiliz şilebini bombardıman ettikleri bildirilmektedir. etmemiş olmakla beraber, Bu haber, henüz teeyyüd bütün Avrupada ve bilhas- sa Londrada derin akisler yapmıştır. İngiliz Hariciye Nezareti, mesele ile yakından alâ- kadar olmuş ve kontrol için İspanya sularında bulu: nan İngiliz amiralından izahat istemiştir. Katil Tevfik ve arkadaşı Adanada yakalandılar Firariler, zabıtamıza tabanca çekmek istemişlerse de birşey yapmağa muvaf- fak olamadan yukalanmışlardır İstanbul, 1 (Hususi) — Ga- la postanesi veznedarı Hüsnü- yü öldüren ve ağırceza mah:- kemesinde idama — mahküm olduktan sonra İstanbul hapis- hanesinden kaçan Tevfik ile suç arkadaşı Abdullah, Ada- nada Ceyhan otelinde yaka- lanmışlardır. Emniyet direktörlüğüne ge- len haberlere göre, katiller, Türkiyeden kaçmak üzere Ce- nub hudutlarımızdan Suriyeye geçmeğe karar vermişler ve İstanbuldan kaçınca, Afyon yolile Adanaya geçmişlerdir. Tevfik ve Abdullah, ilk fir- satta Suriyeye geçmek mak- sadile Adanada indikleri Cey- han otelinde birkaç gün ah- vali takip etmişler ve müm- kün olduğu kadar nazarlardan uzak kalmağa gayret eyle- mişlerdir. Fakat İstanbul za- bıtasının işe verdiği ehemmi- yet ve bilhassa matbuatın yap- tığı etraflı ve vazıh neşriyat, katillerin vaziyetini büsbütün müşkülleştirmiş ve bunların bulundukları odadan çıkma- larına adeta mani teşkil ey- lemiştir. İki meçhul yolcunun bu çe- kingen vaziyeti, otel sahibinin nazarı dikkatini celbetmiş ve katilleri yakından takibe baş- lamıştır. Katiller, evelki gün bir fır- sat bularak otelden - çıkınca, oötelci kendilerini adamakıllı teşhis ve derhal zabıtaya ha- ber vererek yakalattırmıştır. Katil Tevfik ve suç arka- daşı Abdullah, jandarmaların muhafazası altında dün Ada- nadan yola çıkarılmışlardır. Bunların, yarın (bugün) bura- ya gelmeleri mukarrerdir. Katil Tevfik ve suç arka- daşı Abdullah, kendilerini ya- kalıyan zabıta memurlarına tabanca çekmek istemişlerse de' tabancaları alınmış ve hiç bir hâdise çıkmamıştır. aralık vali ve parti başkanımız B. Fazlı Güleç ayağa kalkarak şu ve ciz nutka irad etmiştir: Valimizin nutku — Sayın Şarbay ve Şehir Mec- Disi azalar! Bu akşam vaki olan davete icabetinizden dolayı hepinize te şekkür eder, riyasetinizde — değerli arkadaşım B. Behçet Uz olduğu balde hepinizi hürmetle selâmlarım. — Sonu 4 ncü sahifede E a —— Üçok-Ankaragücü berabere Bu gidişle Üçok, göz açamı yacak! Mağlübiyetten mağlübiyete ko- şan Üçok, dün de, Ankaragücünün fena oyununa — rağmen, ancak 242 beraberlikle çıktı. Bilhassa Ali va Şükrü bu takımda yerleri olmuyan cak kadar bozuk oyuadılar. — Basri de ilk devrede çok fena idi. Namık da muvaffak olamıyanlar arasındas | dır. Yani takım halinde bir bozuks | luk.. Misafirlerde İzmirli Nazmi, sakatlığı dolayısile yer almamıştı. Musa da yoktu.. Birinci devrenin kasmı — üzar mında Üçoklular, Ankaragücü kale- dıkları halde, bütün adeta — gevezelikle uğraşarak bir yığın fırsatı öldürdü. ler. Buna mukabil Ankara — xağiçi, İzmirlileri atlatarak çok yakından takımının birinci golünü çıkardı. İkinci haftayımda Şükrü mu: haçim hattından haf hattına alındı, fakat Şükrü orada da oynuyamadı. | İzmir üçüncü ve beşinci dakikada, birincisi Adilin, ikincisi - Basrinin ayağından iki gol çıkardılar ve Ans |) karagücü kalesini, on beş dakika çember altına aldıkları halde başka gol çıkaramadılar. 30 mcı dakikada — Sonu 7 inci sahifjede — Nihayet a; yrıldı irlanda, müstakil ve de- mokrat bir devlet oluyor Yeni deı:leîi_n bayrağı; yeşil, beyaz ve portakal rengğnde olacaktır Dublin, 1 (Radyo) — Yeni Irlanda kanunuesasisi neşredilmiştir. Yeni kanan, İrlanda hükümet reisinin İngiliz krah namına hareket eden bir zat olmasına nibayet vermiştir. Irlanda hükümet reisi, Irlanda | baş hemşiresi unvanı ile yedi sone vazifo görecektir. Irlanda sefir almak ve göndermek bususunda müstakil ve muhtardir. Serbest Irlanda bükümet, E. R. İ. V. rümzile zikredilecek ve demokrat olacaktır. Irlandanın yeni bayrağı, yeşil, beyaz ve portakal renginde olacaktır. Paris, 1 (Radyo) — Irlanda kanunuesasisi Londrada derin akinler yapmıştır. Bu kanunuesasi, şimali Iİrlandaya da şamildir, ( | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: