2 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4

2 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dB <a 4 General Mola kuvvetleri Pa ANADOLU şimalde ilerliyor Bilbao civarındaki bütün köyler, tamamen ihti- ——— — lâlcilerin eline düşmüş bulunuyor Madrid sokaklarında bir hava bombardımanından sonra görülen acı manzora San Sebastiyen, ! (Radyo) — Bilbaoya kadar olan bütün kasaba ve köyler asilerin eline düşmüştür. Bilbaonun sukutu- da muhakkak görülmektedir. Barselon, 1 (Radyo) — Şe- hirde birçok hâdiseler ve nü- mayişler olmuştur. Bunların sebebi gıda fıkdanıdır. Ko- münist ve anarşistler mevcud gida stoklarını - kendilerine hasretmeğe çalışmaktadırlar. Germik, 1(Radyo) — Asi- ler yeniden üç köy işgal et mişlerdir. Bask ordusu dağlara doğru çekilmektedir. Baskların Bil- baoda mukavemete karar ver- dikleri anlaşılmaktadır. Asiler şehrin cenub kısmına doğru - ilerlemektedirler. Mo- törlü kıtalar 40 kilometre ka: dar — ilerlemişlerdir.. Mühim miktarda harb levazımı asi- Jerin ellerine düşmüştür. Sen Jan Doloz, 1 (Radyo) — General Mola kuvvetleri, bir müddet istirahatten sonra bu sabah taarruza tekrar baş- lamıştır. Mola kuvvetleri, Bil- baonun — müdafaa — siperleri önüne gelmiştir. San Sebastiyen, 1 (Radyo)— General lâlci generaller refakatinde ol- duğu halde yeni zaptolunan yerleri teltiş etmiştir. Son gelen haberlere göre, Madrid, dündenberi top âteşi altındadır, insanca zayiat çok olduğu tahmin edilmektedir. Franko, diğer ihti- | Santander, 1 (ALA.) — Es- pana batması hâdisesine şahit olanların an- lattıklarına göre, mezkür kru- vazöre hücum eden bombar- diman tayyareleri üç tane idi ve yanlarında da birkaç avcı tayyaresi vardı. Muharebeye sahil bataryaları da - iştirak etmiştir. Alazaran valisi bu hususta tafsilât vererek şunları söylemiştir: —Espana kruvazörü ile Va- lesco torpidosunun tayyarelere karşı açtıkları şiddetli hava topçu ateşine rağmen tayya- relerimiz kısa bir mesafeye kadar alçalarak çok — kuvvetli yedi bomba atmışlardır. Bun- lardan ikisi kruvazörün arka güvertesine düşmüş ve muaz- zam bir duman sütunu yük- selmiştir. İnfilâkın gürültüsü sahilde toplanan, muharebeyi seyreden balıkçı kümesinin kulaklarını çınlatmıştır. Vales- ko torpidosu, kruvazöre yak- laşır yaklaşmaz yüzlerce asker hemen denize atlamışlardır. Cebelüttarık, 1 (A.A.) — Se- villadan Cenevoya gitmekte olan İtalyan Franka Fassio vapuru buraya uğramıştır. Va- purda 'ekserisi İtalyan olmak üzere son muharebelerde ya- ralanan 180 yaralı vardır. Se villa hastaneleri tamamen dolu olduğu için bunların orada kruvazörünün tedavileri imkânsız görülmüştür. | Barsolen, İ (AA) — Ve kubulan bazı müessif hâdise- ler burada ve birkaç kasabada Atillâ'nınDefinesi Tarihe müstenid zabıta romanı TT 68 bir an bile kapayamamıştı. O da — kendi düşünüyordu: — Gardiyan Breşvoç benim plânlarımı biliyor; aynı zaman: da hareket ortağımdır. Ken- disi, karısı ve oğlu beni çok severler, benimle beraber - fi- ran kabul etmişlerdir. Gardi- yan Breşvoç benimle berâber Gizelin kapısına kadar bera- ber gelmişti. Her halde başı- ma gelenlerden haberdardır. Boş durmadığına eminim. Çok ıstırap çekiyorum amma, ümi- dim henüz kaybolmamıştır. kendisince şöyle | Naklı Benlioğlu Evet, doktor Bilzin hakkı var ve ümid etmek hakkı idi. Tam bu sırada bir - kadın ve dört erkek şatonun şimali | şarkisindeki kazematlerine du- var diplerinden hareket ede- rek yürüyorlardı. Bu kadın Diyan Oberten idi. Erkekler de — gardiyan Breştoğ, Pük-Öberlün, Arman Ojiye ve Piyer Malendi. Genç kız da erkekler gibi gardiyan elbisesi giymiş idi. Kadın ol- duğu ancak gözlerindeki ha- lâvetten ve yüzünden belli asabiyet tevlid etmiştir. Silâhlı gruplar nöbet beklemek mec- buriyetinde kalmışlardır. Ge neralite meclisi vaziyeti tetkik etmek için toplanmıştır. Ge- neralite meclisi vaziyeti tetkik etmek için toplanmıştır. Kata- lonya generalitesi reisi Com- panya gazetecilere beyanatta bulunarak bu hâdiseler hak- kında teessürlerini bildirmiş ve meclise karşı yapılan tazyikle- rin nihayet bulmasını temenni etmiştir. Madrid, 1 (Radyo) — G. Franko kuvvetleri, — Bilbao şehrini almak için çok şiddet- li saldırışlar yapmaktadırlar. Franko kuvvetleri, belki bu şehri alacaklardır. Fakat bir bir harabe halinde ve - hiçbir işe yamaz bir şekilde alacak- lardır. Madrid cephesinde cumhuriyet kuvvetleri yakında umumi bir taarruza geçecek- lerdir. Milis kuvvetlerine mü- him miktarda mühimmat tev- zi edilmiştir. Bordo, 1 (Radyo) — Bi | baodan birkaç bin mültecinin buraya gelmesi bekleniyor. | Bu mültecilerin iskânları için | tedbir alınmıştır. Madrid, 1 (Radyo) — Bu- günkü tayyare bombardıma- nında iki kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmıştır. D Bilbao, 1 (Radyo) — Fran- ko kuvvetlerine iltihak etmek üzere 1500 Almanın Sen Se- bastiyana vasıl oldukları - bil- dirilmektedir. olabiliyordu. Aynı zamanda, alt kat mah- zenlerile alâkadar — bulunan kolovarde gardiyanın zevcesi Gertrut ta erkek ve gardiyan kıyafetinde ve oğlu Franç ile birlikte kocasını bekle- mekte idi. Gardiyan Breşvonç, madma- zel Gizel ile doktor Bilzi ge- | tirmeğe memur idi. Bu gecenin nöbetçi zabitleri, nöbetçi gardiyan ve muhafız: ları derin bir uykuya dalmış idiler. Bu sayede Diyan ve dört arkadaşı hiçbir tehlikeye maruz kalmadan istedikleri | gibi dolaşabiliyorlardı. Gardiyanın elinde mükem mel bir anahtar vardı ve her kapıya uymakta idi. Bu sayede Lük ile gardi- yanın tertip ettiği plânın tat- l l — Başı JT inci sahifede — Arkadaşlar; bilirsiniz ki, her şehrin bir tarihi vardır. İzmir tarihinde de şehir meclisine bir mevki vermek lâzımgelirse hiç şüphe yok ki bizden sonra gelecekler, (muvaffak olmuş bir meclis) diyeceklerdir. Bu muvaffakıyeti, çok de- ğerli arkadaşım Behçet Uz başta olduğu halde bugünkü şebir”medlisini teşkil eden de ğerli arkadaşlara medyunuz. Arkadaşlar; bu meclis, ha kikaten yokluk içinde varlık harabeler üzerinde mamureler kurmuştur. Ben bu vilâyetin valisi ve parti baş- kanı sıfatile bu meclisin tak- dirkârı ve hayraniıyım. Bu mec- lisin mevcüdiyeti bizim parti- iz için iftihara değer. Çönkü meclis, doğrudan doğruya parti çinden seçilmiş, doğmuş, par- tinin bir meclisidir. Parti nam ve hesabına ve önün programı dahilinde (çalışmaktadır. 'Pars tinin bu meclisinin İzmire aid muvalfakıyetlerinde — yarattığı varlıkları bir şeref hasılası olarak kâydederiz. Bütün parti teşkilâtı; meclise seçtiği üye- lerle bihakkın iftihar edebilir. Sözümü bitirirken — başta yaratmış, rti başkanımızın dün akşamki Ziyafeti.. | verdiği inkılâb aşkında ara- değerli ve sayın arkadaşım Behçet Uz olduğu halde bü- tün Şehir Meclisi azasını ve burada bulunan zeyat - şerefi- ne kadehimi kaldırıyorum. Ziyafette bulunanlar, bu ha- rekete imtisal etmişlerdir. Az sonra belediye reisi Dr. Bay Behçet Uz ayağa kalka- rak şu cevabi nutku irad et- sam l R a Milllmi eeet Saint Jean De Luz, 1(A.A.) — Burada bulunmakta olan bir Fransız torkitosu Castro Urdialese giderek Bilbaodaki Fransız - konsoloshanesindeki evrakı ve memurları — alıp Fransaya getirmek için bu sabah emir almıştır. Bilbao, 1 (A.A.) — Şimdi burada bulunan 9 İngiliz ge- misinin kaptanları İngiliz kon- solosunun huzurunda yapılan bir içtimada Bilbaodan vapur- Jarın güverte ve kamaralarının istiap ettiği miktarda çocuk alarak Saint Jean De Luza nakledeceklerini — müttefikan beyan ötmişlerdir. Madrid, 1 (A.A.) — Zan- nedildiğine göre, Aaskeri ku: mandanlık Madrid cephesinde asilere karşı büyük bir taar- rüz - hazırlamaktadır. Bu son günler zarfınde milis kuvvet- lerine dolgun mevcutln takvi- ye kıtaları ile mühim miktar- da silâh ve cephahe gönde- rilmiştir. bikinde hiçbir müşkülâta uğ- ramıyacaklar demekti. Vikont Ploçun odasına gir- dikleri vakit, mahud uyutucu gaz — mermilerinden üzerine attılar. Gazin tesiri muhakkak — ve | kati idi. Fakat Ploçda ayı ve | göril kadar kuvvetli — asab vardı. Bunun için, gazin tesiri | sair insânlara nisbetle bir derece bati oldu ve böyle bir taarruza — uğramış — olduğunu anlamış gibi, Vikont birkaç saniye tepindi, durdu. Gardiyan Breşveç elektrik | düğmelerinden — birisine do- kundu ve aynı zamanda dok- toru aradı. Doktor Bilz, bağlı olduğu yerden: — Sen misin Breş? Diye sordu. birisini miştir. Belediye reisinin nutku: — Sayın ilbayım ve Parti başkanım; Gerek naçiz şahsım, gerek çok kiymetli Şehir Meclisi arkadaşlarım hakkındaki yük- sek teveccühlerinize teşekkür ederim. Buyurduğunuz - gibi Şehir Meclisi arkadaşlarım, binbir müşkülât içinde yapıl- masi güç işlerin muhtelif saf halarile karşılaşarak halkın ih- tiyacını düşünmüş, bu ihtiyaca körği tedbir almak -için. gece yarılarına kadar İnkılâp Parti- kife dâyık' ölnağa” çalipüiştir İzmir hesabına ortada mu- vaflak olunmuş bir iş varsa bundaki muvaffakıyeti, eser deki varlığı partinin bizlere mak lâzımdır. Türk - inkılâbı, Türk münevver ve gençlerine birçok tecrübeler vermiş, mü- nevverler bu iktidarı eski de- | virden kalına seyyiat ve borç- ları ödemek iktidarını inkılâb partisinin kendisine aşıladığı enerjiden almıştır. Sayın İlbayım, bilhassa siz- ler, gibi idare işlerinin en çüğünden başlıyarak en büyü- güne kadar yükselmiş her saf- hada tecrübeler görmüş bir zatın bu mühim yerde, İzmir Vilâyetinde başta çalışması hepimiz için başlı başına bir bahtiyarlıktır. Vilâyete taallük eden işle- rimiz için gerek vilâyetçe, ge- rek etrafınızdaki mesai arka- daşlarınızca hiçbir. vakit red cevabı. verilmemiştir, daima kuvvetli muzaheret ve kolay- lıklar gördük. Partiden aldı- ğimiz rüh ile başardığımız iş- ler, gerek vilâyeti idare eden zahâlinizin, gerek mesai arka- daşlarınızın gösterdiği kolay- lıklar sayesinde olmuştur de- nebilir. Gerek vilâyet Umumi Meeclisinde, gerek şehir mec- lisinde ve parti teşkilâtında gö- rülen bu samimi ahenk yalnız İzmirde değil, dalgalana, dal- ga'ana her yerde bir nümunei imtisal olmuştur. İnkılâbın esas ruhu; biribi- rimizi sevmek, birimizin yapa- madığını hep birlikte yapmak değil midir? Partinin bize tel- kin ettiği bu ruh ve enerji ile yapamıyacağımız bir iş var mıdir? Atatürkün — etrafında toplanmış olarak bu çalışma- mızla başaramıyacağımız bir zorluk — bulunacağını tahmin etmiyorum. İzmir, çok talihsizliğe ma- l ruz kalmış, istilâ görmüş, yan- miş, yıkılmış, birçok felâketler — Evet, doktorum. Hemen doktorun - iplerini çözdüler. Diyan, gardiyanın | zevcesinin vermiş olduğu şi- | şenin muhteviyatını dnktorıj | içirdi. Ellerinde otamatik ve uyu- tucu gâz mermisi atan taban- calar olduğu halde diğer kı- sımları aramağa başladılar. İlk olarak Alfredayı hâlâ uyur bir halde buldular. Lük: — Breşveç, dedi, ben mad- mazel Gizelin odasına - gidi- yorum. Piyeri odasının önüne nöbetçi koyacağım ve hemen döneceğim. Çünkü işlerimiz henüz bitmiş değildir. Gardiyan bu son sözlerden birşey anlamamış gibi bir ha- reket yaptı ve hayretle: — Henüz her iş bitmemiş 25 937 Ha Buakşamki program İstanbul ratdıyosu Gündüz neşriyatı; Saat 12,30: 14 halk türküleri, havadisler, Eminönü Halkevi gösterit kolu tarafından temsil, Akşam neşriyatı: Saat 18,30 dans musikisi, 19,380 Ordu saylavı Bay Selim Sırrı Tar: can tarafından bir konferans, 20 Bayan Müzeyyen ve arka: daşları tarafından Türk musi: kisi, 20,30 Cumhuriyet Halk Partisi namına Bay Abidin Daver tarafından bir söylev, 20,45 Bayan Muzalfer ve âr- kadaşları tarafından Türk mu- sikisi, 21,15 stüdyo orkestrası, 22,15 -Ajans ve' borsa baber- leri, 22,30 seçilmiş musiki par> çaları. Belgrad radyosu Kısa dalgalı: Saat 20,45 de Türkçe neş- riyat. —KDD 6 MN ER geçirmiş bir şehirdir. İzmir için çok çalışmak lâzımdır ki, bütün bunlar bertaraf edile- bilsin. Akdenizin bu güzel İ | incisi medeniyet âlemi içinde ' bir yıldız gibi parlasın, ben , ve şehir meclisi arkadaşlarım, bunu temine çalışırken daima siz büyüklerimizden büyük ko- laylık ve yardım gördük. Bizi burada samimi saatler yaşatmak için toplıyan aziz Valimiz ve Parti Başkanımızla Parti arkadaşlarımın şerefine kadehimi kaldırmakla muba- hiyim. Diğer nutuklar Bu nutuktan az sonra Şehir Meclisi ikinci reisi sıfatile göz —— doktoru Bay Mithat Orel bir ! nutuk irad etmiş, Şehir Meclisi * arkadaşlarına gösterilen sami- — mi iltifattan teşekkürlerini bil- dirmiştir. Bay Mithat, bütün ’ muvaffakıyetlerin vatan ve mil- | letini lâyık olduğu seviyeye yükseltmek için çalışan Büyük — Türk, Atatürkün sayesinde el | de edildiğini söylemiş, alkış- ! lanmış, Şehir Meclisi üyesin- * den Bay Faik de bir nutuk | irad etmiş, bazı değerli hatıra" lardan bahsederek: — Burada hepimizin samimi bir hava içinde biribirimizle karşıkarşıya — bulunabilmemiz, hep Atatürk sayesindedir. Biz Atatürk çocuklarıyız. Enerji- İ mizi, hareket kabiliyetimizi l ondan aldık. j Demiş ve sürekli bir şekilde alkışlanmıştır. — Ziyafet, geç vakte kadar samimi hasbı- hallerle devam etmiştir. GSN LAİTT GNL OCNE Z LENOCAT DİĞMAREZ ORRTMLZ TRCANLA T 1 KOREEMLYE SDARMZ OU TATMRN LA NK TOTAMAPENEK DKU midir? Diye sordu. — Evet dostum. Fakat faz- la söze vakit yoktur. Siz beni burada bekleyiniz. Diyan da, gardiyan kadar bir hayret içinde kaldı. Kar- deşinin plânına tamamen vâ-ı kıf olduğunu sanıyordu. Bu plân da şu idi: Bir hâdise çıkmadığı tak dirde tahtelarz yoldan dışarı” ya çıkacaklar ve serbestiyt kavuşacaklardı. Bu — suretle Piyer, Lük, Gizel, gardiyamı zevcesi ve oğlu, kurtulmu? olacaktı. Şu halde, yıpılı(’k başka nasıl bir iş kalıyordu' Küçük bir düşünce ile DF yan kardeşinin maksadını 87" ladı ve kendi kendisine: — Allah verse de karde” — Sonu var —

Bu sayıdan diğer sayfalar: