2 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Almanya Dışbakan İtalya - Almanya Şayialarına Roma ve Berlin Mahafili İn Maksat, Roma Berlin Mihverini Daha Ziyade Sağlamlamakmış Ürüng, 1 (TAN) — Almanya Dış Bakanı Fon Nöyrat Mayısın Rekü, İtalya Dış Bakanı Kont Ciyano'nun ziyaretini iade et ç,, <<e Romaya gelecektir. Berlin, tahminleri hatalı addediyor Berlin, 1 (TAN) — Birkaç günden- beri yabancı gazetelerin Almanya ile Italya arasında bir ittifak yapılmak üzere verdiği heyecanlı haberlere kar şı Berlinin İyi malümat alan mahfel. leri Baron Fon Nöyratın Kont Cia - noyu ziyaretinden bu mahiyette neti. celer beklemenin (hatalı olduğunu kaydediyorlar. o Bu mahfellere göre| seyahat, iki memleketin dostluk mü- nazebetleri çerçevesine dahildir. Za. ten bu dostluk sayesinde iki mem - leketi alâkadar meseleler tam bir su. rettte aydınlanmış bulunuyor. Bu mahfellere göre Fon Nöyratın #talyan devlet adamlariyle yapacağı görüşmeler, pek tabi! olarak mevcut bütün meselelere taallik edecekse de! siyaretin asıl hedefi Berlin — Roma mihverini tavit atmaktir Roma da ayni Roma, 1 (TAN) — Salâhiyettar mahafil Fon Nöyratm Romayâ gel - mesi münasebetiyle hariçte yapılan e a o ——/W— neşriyatı yanlış görmekte mülâkattan heyecan verici bir neticenin çıkamı . Ir Haftalık yacağmı söylemektedirler Hitlerle Mussolini arasında arih görüş birliği l Roma, 1 (A.A.) — “Glornale d'Tta Ahmet Emin YALMAN - |kani Göbelsin bir mülâkatını negret . İmektedir . R u hafta içinde bizi en ya) Göbele, iki millet arasında miite Almanya Harleiye Nazırı lia,, güzetesi, Alman propaganda ba. M8 dagi i dan meşgul eden hâdi- İmadiyen artan sıkı teması kaydeyle -| Ba, gt İr | miş ve Berlin — Roma mihverinin e, hemmiyetini ve Hitler ile Müssojin) arasmdaki görüş birliğini tebarliz et. tirmiştir Tribuna de, Berlin — Ro, ma mihverinin Avrups Siyasetindeki | büyük ehemmiyetini kaydetmektedir. pe . a Firariler m ez 28eti vardır. Bütün emel- Yüzünden Başımıza Gelenler akın Hariciye Nazır» Koray YI ziyaretidir. Biz aapnuz Irakia münasebötleri- Se iye Ok samimidir. Trak Hari- İN Deyişi Ankaraya gelmesi ve b ler Bakanımızm Bağdada hiç mi bu münasebet- kari, uy ühesiz bir kat daha ya Dİ üç eceğine şilphe etmiyoruz. nun kıymetini Hil tec- Beçirmiş olan Irakm bü di İsal bir surette meşgul 27 Nisan Sayımızın ©TİN bir an evvel ilerleme Dü er Bu takdir; | Toplanmasına Sebep hestluk ve pul saz ga ES-| mevkirhaneden kaçanlar yüzünden Sak, Ve tesirli bir hale dabi, m gaziamii taşma da işler açılmış. yüz, İstanbul müddetumumüliği kaçan. H Arici gi lar hakkında havadis neş Yak imz esetimizin açık ve sas | retmesinin takipleri güçleştirdiğine yy, Podetlerini hariçte anla, | kanaat getirmiş ve buna sit havadis ii Ri var. Çünkü gizli| yazılmamasını matbuat kanununda. Baylar olmıyan bir. siyaset | iki bir madde mucibince gazetelerden ty Delin havsalasma (sığmıyor. | istemiye karar vermiştir. Buna ösir İş, “Sun altnda mutlaka gizli zabite vasıtasile gazetelere umumi Ni Bi, ty eetie Yorlar. Sonra muhtelif | bir tebliğ gönderilmiştir. Bu tebliğin | R Sone siyasetini, filân ve) bir sureti gazetelerde bırakılmamış kayn tesir ve menfaat baki-| tr. Yalnız matbaada bulunun arka. üç Mamyyezek İiyadıda ortadan |daşlardan birinden bir imza almış. NN ve yi, em münasile istiklâl |tar, limak iye el ecnebi © Bizde imza veren arkadaş, böyle İdün de Istanbul ve İzmirde devam €- BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMAN LİSESİNDE > ıRomada İttifakı EEE EEE BÜYÜK MERASIM YAPILDI anmıyor Firarilerin Kimden Yardım Gördükleri Tesbit Ediliyor Katillerin Pazartesiye Yola Çıkarılma- ları Muhtemel, Sorgu Devam Ediyor Adanada yakaladıklarını dünkü sayımızda tafsilâtla yazdığı- mız Galata postanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün katili Abdul. lahla Hataylı Tevfiğin sorguları, dün de devam etmiştir. Bu hu- susta Adana muhabirimizden aldığımız tafsilât çadur: Sorgu devam ediyor Adara, i (TAN muhabirinden) — Katil Abdullah ve Tevfiğin istiçvap- ları bugün geç vakte kadar sürmüş - tür. Firarileri bizzat milddelumumi sorguya çekmektedir , Katiller, ilk İfadelerini israrla tek- râr etmişler, Istanbuldan ayrılırken hiçbir kimseden yardım ve müzaheret görmediklerini söylemişlerdir . Firariler Kimden yardım gördüler? Katillerin kat'i inkârlarına rağmen ifadelerinin bazı kısımlarındaki aykı- rılık, kendilerinin tevkifaneden ka. çarken içerideki mahkümlardan biri- ai ede, gördüklerini göster Istanbul tevkifanesinden ceza müd- detini bitirerek çıkmasına pek az bir zaman kalmış olan bu yardımcı mev. kufun ismi gizlenmektedir . Niçin Adana istikametine kaçmışlar? Tevfik, niçin Adana istikametinde bir kaçma plânı hazırladığı hakkın . daki suallere kaçamak cevap vermiş ve en büyük fenalığı yaparak kendi Milli Kü çi ili Küme sini bu perişan hale sokan adamı öl . MAÇLARI dürmek kastiyle Hataya £ gideceğini Milli küme seçme müsabakalarma |tekrar etmiştir . Umümi kanaate göre, katiller A- dilmiştir. * İstanbulda Beşiktaş, AB- danaya iltica siri ve gizlenmiye kara Gengierbietiği ile, arat /da| co Düet şehir. diye gelmişlerdir. Çünkü, memlekette mevcut geniş pa Ankaragieli, Üçok tekımiyle 2 - 2 Y9| muk tarlalarında çapalama fastiyeti Adanada tutulan firarilerden Tevfik bu ea, Semiyen bir ya: | bir#kâğıt tebliğ edildiğini gece ça- Yer. “AK ölçülere uygun mi. İişan arkadaşlara söylemeyi unut muştur, Bu arkadaşlar da firarilere (Arkası Sa 9 « (Arkası Sa 9 Sü 6 da) sui berabere kaldılar, ilerlemiş yörükler de hayvanlarını Maçlara ait tafsilâtı spor sayfamız-! otlatmak üzere yaylâlara göç etmi- da bulacaksınız. (Arkası Sa 9 Sü 3 de) Deniz Lisesini bu sene muvaffakıyetle bitiren 52 gence dün diplomaları büyük merasimle dağıtıldı. Merasime ait tafsilât onuncu sayfamızdadır. İYENİ ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ Bu kuponları toplayınız 10 İcu; İns karşı Yeni Çocuk Ansiklope İdisini 7 5 kuruşa alabilirsiniz. KUPON 11G “Ingiltere ve Fransa Bilbaonuntahliyesine yardım ediyorlar İspanyaya 15 Bin Almanın Çıktığı Haberi Teeyyüt Etmedi Londra, 1 (TAN) — İspanya âsilerinin elin- de bulunan Espana'nın batırılmasına şahit o- lanların verdikleri malümata göre, zırhlıya hücum eden üç tayyareden başka birkaç avcı tayyaresi de harekâta iştirak etmiş ve sahil bar | taryaları da bunlara yardımda bulunmuştur. Alazaran valisi, hâdiseye dair malümat vererek | Espana zırhlısı ile Velasko torpldosunun tayyarele- İ re karşı havâ topçu ateşi açtıklarını, fakat tayyare» İ lerin bir mesafeye kadar alçalarak 7 bomba attıkla- | rını, bunlardan ikisinin, zırlılmın arka güvertesine i ; ! ; ; | İ i isabet ettiğini, zırhlıdan muazzam duman sütunu yükseldiğini ve infilâk tarrakasınm sahillerdeki ba» © lıkçıları sarstığını, Velâsko torpitosunun zırhlıya yak laşması Üzerine yüzlerce askerin kendilerini denize attıklarmı ve zırhlımın battığını söylemektedir. Batan zırhlımın İngiliz ticaret gemisine karşı taar- ruzuna sit malümat, İngiltere tarafından tahkik 0- lunmaktadır. Hâdise tahakkuk ederse İngütere hü- kümeti hâdiseyi protesto edecek, veya tazminat is- tiyecektir. Cümhuriyelçiler mevzilerini tahkim ediyorlar Madridin resmi tebliğine göre, dün Bask cephesinde cilmhuriyetçiler mey zileri tahkim etmişlerdir. Asi taye yareleri Guernica mintakasında bazs kasabaları bombardıman etmişse de İbir zarar verememiştir. Basklara im- İdat kuvvetlerinin muvasalat ettiği ha ber verilmektedir. Bugün asilerin tay. yareleri, - Ispanyanm şimei sularm- daki bir İngiliz destroyerinin yakınla rma beş bomba düşürmüşler, fakat bunlar biri de İngiliz deströyerine isabet etmemiştir. Asiler, harbi bir mukavemete uğ- ramadan Bilbaodan 17 kilometreye kadar yaklaştıklarnı ve müstahkem mevzilerden beş kilometre mesafede bulunduklarmı bildiriyorlar. (Arkası Sa 9 Sü 2 de) Ö DARBİMESEL Müsabakamızda KAZANANLAR (TAN) m okuyucuları arasmda tertip ettiği 750 lira mükâfatir Darbrmesel müsabakasının neticelerini bugünden itibaren neşre başlıyoruz. Müsabakamızı doğru olarak helle- den ve hal mektubunu muayyen müd- det içerisinde, otuz adet müsabaka kuponu ile birlikte yollıyan okuyucu- larımızdan hediye ve mükâfat kaza- nanlar, hediyelerini 10 mayıs pazar- tesi gününden itibaren matbaamızdan alabilirler, Müsabakanm başmda ilân ettiğimiz şart mucibince ikramiye veya bediye kazananların resimleri (TAN) da neş- redilecektir. 200 lira kazanan 1 — Maltepe piyade atış mektebi tabur 3, bölük teğmeni Mustafa Gü- ler. Asyada Milletler Cemiyeti mi? Ankara, I(TAN mu- habirinden) — Buraya gelen haberlere göre, Ja- ponya hükümeti, bir As- ya Milletler Cemiyeti kur- mak fikrindedir. Japon- yanın bütün Şark ve İs- lâm devletlerini Haziran ayında Tokyoda toplana- cak bir konferansa davet etmesi ihtimalinden de bahsediliyor. Darbımesel miisabakamızda * 100 lira kazanan Birinciliği kazanan B. Mustafa 2 — Koriya, Tarla mahallesinde Güle perine yn; nunda Mevhibe Samir 50 lira kazanan Hediye kazanan diğer okuyucuları- 3 — Beşiktaşta tramvay istasyo-| mızın listesi (6) ner sayfamızdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: