2 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 LÜAĞ ) L KLAKAANAA 2U <7 NTT ” REETME ” TALAMRLIMEN , Sancağın i tecridi işi a v 'İngiliz eksperi Ü. — Ceneore, 1 (A.A:) — Anadola Ajdnsının husuasi mu- habiri bildiriyor: e Ü Eksperler komitesi bugün mutad ıopla:ğm;ı g e | rak Sancağın askerlikten tecridi ııaı!ıı.ııa r.un ı:ı.mm | legesinin tâli komisyonda hazırladığı '-Pğl Bt Iaa | & üzerinde tetkiklerde bulanmuştur. Komite y meselesini gözden geçirecektir. İNGİLİZ EKSPERİNİN HAZIRLADIĞI PROJE susi muha- Hatay anayasası askerlikten ULUS ADIMIZ, ANDIMIZDIR görüşüldü de bir anayasa projesi hazırladı. | ' Fransız eksperi B. dö Ke tarafından verilen tahrir proje- lerini tetkik etmiştir. Komitenin talebi üzerine ingiliz eksperi Sir Dunnet, fransız ve türk hukukçuları ile danıştıktan sonra, San- cağın teşkilâtı esasiye kanunu projesini - hazırlamıştır. Ba proje, bu sabah, komiteye verilmiştir. Diğer taraftan, türk ve fransız mütehassıslarının yar- dımı ile hollandalı eksper B. Kollewyn, Sancağın statü- şüne aid bazı teknik meselelerin, ezcümle gümrük, pos ta, para ve saire meselelerinin tetkikine devam etmişt! | Bayrağa saygı Cenevr | biri bildiriyor: we " damaya memur eksperler komitesi ? Sancağın müstakil statüsünü .ıld_ka lelerin tetkikine devam eylemiştir. Belçika delegesi B. Burken'ü ler Cemiyeti konseyi raportörü isveçli B. Weslman'ın hazuru Numan Menemencioğlu tarafında! te Si Tz TaMRmUr Yugoslavya mektubu: 5 a Ş A Ağaçcılık Falih Rıfkt ATAY — Bosna nrlnlnll"“d' ee hususi konturatları tasfiye ediyo * ruz. Maksadımız bu orma P işletmeyi devletleşti tir. T'c.' rübe bize öğretmiştir ki müteahhit ormanı işletmez, yer ! hâdise yalnız Slovenya'da değişiyör- _A' ğaç sevgisi onların kalblerine sin - Mmiştir. a Türkiye hükümetine, orman iş- letmelerini devletleştirme hakkını veren kanundan bahsettiğim Va - kit, mütehassıs: — Bizden da mesudsunuz, dedi. Bizde daha kestirme bir çare bulamadık. Fa- kat henüz satın alamadığımız bir- çok kontratlar var. Mütehassıs şunu ilâve etti: ; — Yeni devlet işletmelerimiz- deki tecrübelere göre size bir tav* siyede bulunayım: - baltayı çıkfl': dığınız ormanlara bürokrasiyi sokmayınız! bu çeşid devlet işlet- melerinde ticari zihniyet ve geni$ bir hareket serbestliği hüküm sür- melidir. Biz hâlâ memuriyetçili zararları çekiyoruz ve hususi te- şebbüs sahiblerinin tenkidlerine hak kazandığımız oluyor. Devlet işletmelerine ticaret tekniğini tatbik eden bankalar sis- temi bulununcaya kadar, bizde de bu korku vardı. Şurası muhakkak- tır ki her şeyi yüzde yüz devletleş- tiren Savyetler dahi, ticaret ve en- düstri işlerini kapitalist işletmele- rin tekniğine teslim etmeğe, onlar- la devletin diğer hizmetleri arasın daki zaruri farkları tasdik etme- ğe mecbur kalmışlardır. Yugoslavya —orman koruma devrini tamamlamıştır: henüz 05- manlı âdetleri içinde yaşayan ce - mup vilâyetleri istisna olunursa, Yugoslavyanın diğer taraflarında geniş ormanlama plânları tatbi olunmaktadır. Yugoslavlar birçok gayretlerin iflâs etmiş olmasına rağmen, sarp ve kayalık Dalmaç- ya dağlarını bile ağaçlamaş için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Teşebbüsleri bu dağlıkların vadi ? Savn © inoi savfada ) 4 ; I ÇAA.) Anadolu Ajansının hu Sancağın statüsü ile teşkilâtı esası: idar eden esaslı mese- 'n riyasetinde - B. Sandler'in mümessili ile, komite, n verilen Proje garGASAAEURAARADNAKĞNALAA AUA v varuman Komite, önümüzdeki hafta içinde, Sancağın statüsü ve teşkilâtı esasiye kanunu metinlerinin tam suretle tes- © biti işine devam eyliyecektir. B. DELBOS ELÇİMİZLE KONUŞTU Paris, 1 (A-A.) — Havas Ajansı bildiriyor: Hariciye Nazırı B. Delbos, bu sabah Türkiye Elçisi B. Suad Davaz'ı kabul ederek kendisiyle çok sa- mimi bir ,.'in'.';mı-dı bulunmuştur. ) iye kanununu hazır- bu hafta zarfında Ö L v eli DÜMT <i NN DAİA GüRRA ei <Z e LNT Büyük ve Millet- ezcümle, B. je ile H K eeendlARar aa nümü münase- : betiyle Pariste ; meçhul — asker âbidesinin — &- puıldığını ve bu törende Paris büyük elçimiz Suad Davazla ; elçilik ileri ge- | lenlerinin — bu- lundukla rimnı yazmış. tık. Bu vyesim de, Paris elçi mizi, General | Guro'yu, elçilik müsteşarı ve er- kânını meçhul askerin mezarı başında görü:- $ Yorsunuz. g ç& GA TT KAT T T Güneş - Dil anali dlerden: Sin - (syn) ve omo- (homo - )v üzerine Yazan: Ahmet Cevat EMRE denilir. Bu ifadelerden de Hindörüpcen — gruplarda bulduğu ı hep biz Jenilir, Bu : muz tem tiplerinin cümlesi, aynı se - | “sin” in c ıfkn ir” anlamiyle oldu- mantik k metlerle, türkçede vardır. şılmannı.u'lllrv ; d lerin başlıcaları şunlardır : nde “bir” anlamı nasıl teessüs FD SA sim (yak. Pekars.) “aynı, etmiş? Lisanda nası e olunmuş? « 1 b:-"ı“ ;ıir' : 'Türkçede bulduğumı tanıkları bu YA sözün | sorunun cevabını vermek imkânını bize tçada rasgeldiğimiz bu » dir. Türkçede “aynı” iki şeyin Y asıl ma; aynı” anlamiyle ifade edilir; anlamı veya bir çok şe : latmak için “ikisi riz. Yakutçanın bu sif - sim lece bindöröpeen sem "lıır" temi - ile identik olur. Türkçede _"?“f ,ıç,m sözü tekmrlı.-nak veya sinonimini bir arada temek usulü malümdur; yakut mbir denilmekte ve “i nlaşılmaktadır. Yakutça Mfleksion” — vermekte "hepsi bir,, de - im sözü böy - ile söy bu usülle, Si ta kendis nı; her türlü &i ern çok ileri gitmiş bir türk lehçesidir; bu *gin” sözüne de şahı rini vererek en kısa bir şekille çitilli (kompleks) bir mağna ifade edebilmektedir: simim .m— nim için hep bir”, simiağ “senin için sözünü başka lehçeler akat başka ve her hal- bu mağnaları yle tespit ediyor: 2) sin (Çağatay, Tarançı) sın (Uy- y v.b.) “suret, müces- gur, Kırgıs, Alt ( Sonu 4. üncü sayfada ) Yugoslav elçisi değişti İstanbul, 1 (Telefonla) — Yugös- lavyanın Ankara elçisi Lazareviç Viya- na elçiliğine tayin edilmiştir. Yerine İs- tanbul baş konsolosu terfian gelecektir. » 2 MAYIS 1937 PAZAR 19 Mayıs Spor ve Gençlik bayramıdır HER YERDE 5 KURUŞ Türk bayrağı her yerde törenle çekilecek ve gene törenle indirilecek Muhtelif bakanlıkların delegelerinden mürekkeb olmak üzere Millf Müdafaa Bakanlığında teşkil olunan komisyon, bayrak kanununun tatbik şeklini gösterir nizamname projesini hazırlamıştır. Milli varlığı- mızın sembolü olan şerefli bayrağımıza gösterilecek saygı ve sevgi şe- killerini tesbit eden proje şu esasları ihtiva etmektedir: Milli küme maçları İzmir'de: Ankaragücü 2 - Üçok2 İstanbul'da: G. Birliği 2 - Beşiktaş 2 Türk bayrağı, Türkiye cumhu- riyeti devletini temsil edecektir. Türk bayrağı hususi şekilde ağaç veya madenden yapılmış gönder- lere asılacaktır. Milli bayramlarda, umumi tatil gün. lerinde resmi daire ve — mücsseselere çekilecek temsil bayrağı büyük, yağmur. lu zamanlarda ve sert havalarda çekile. cek temsil bayrağı küçük olacaktır. Türk bayrağı resmi dairelerin, müessesele. rin şerefli ve gösterişli bir yerine, po. lis, jandarma, hudud karakolları, müs. takil ve daha yukarı askeri karagâhlar. da amuda yakın bir şekilde bulunacak olan gönderlere asılacaktır. Temsil bay- rağı harb, muavin ve ticaret gemileriy. Ankara kupası maçı: Altınordu 1 - Çankaya 1 Maçlars aid tafsilâtı 6. rer sayfamızda okuyunuz. le, resmi, hususi gemilerin, motör ve is- timle müteharrik deniz vasıtalarının kıç gönderlerine, yelkenlilerin randa yel. (Sonu 5, inci sayfada) Hukuk İlmini Yayma Kurumunun daveti üzerine şehrimize gelen profe- ilim ve enternasyonal ilim olarak hukuk” mevzuu vermiştir. Konferans şehrimizdeki hukukçu- sör Lamber dün “Sosyal üzerinde güzel bir konferans lar arasmda büyük bir alâka uyandırmıştır. Adliye Bakanı B. Şükrü Saraçoğlu profesör Lamber şerefine bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette İç İşler Bakanı ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya da bulunmuştur. Yukardaki resimde ziyafette bulunanları görüyorsu- nuz. Konferansa aid tafsilât ikinci sayfamızdadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: