2 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

2 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t SPOR Milli küme maçları devam ediyor İzmirde Ankaragücü Üçokla, Istanbulda Gençlerbirliği Beşiktaşla berabere kaldılar İstanbul, 1 (A.A.) bugün arz sinde de- Ankara- ençler mii L dn Be- bil karşı! ir, kısa bir a- ralıkla da bı e lar karşılaştığı Zal ei ler şu kadro ile görüyoruz. Rahim - Halid, İhsan - Kadri, Hasan, Salâhaddin - Selim, Asım, Rasim, Niya- zi, İhsan. Beşiktaş takımı da şöyle sıralanmış. EE birliğin med a « Faruk, Hüsnü - Fuad, e evzi - Rıdvan, Hakkı, Muzaf- Pe Sel irk mıtakasından Mustafa, yan başlıyor ir De başladı. yavaş hakimi- ii aş ezmek kalesi önünde yerleşti. Gençlerin kalesi üstüste tehlikeler atlatıyor: Sekizinci dakikada Muzafferin fena bir vuruşu kalecinin elinde kaldı. Bir ka 'uzaffer gol vaziyetine lerine çevirmeğe başladıkları görülüyor. dakika İkt ciddi bir tehlike ge- Se ki sağ İçi ile dağ açığı gü zel bir deplasmânla to pu Besiktaş mi den kaleci ile karşı Tl kaldı 1 bi önderilen topu Mel Dün yapılan Ankara kupası maçından bir estantene Irlar a devrede rüzgâra karşı oynıya. caklardı. fakat birinci ei Mine, Ve şuursuz oyunu mutad ahenge edebilmek şartiyle, e. kz vi libiyetle bitirebilmesi mümki inci di Beşiktaşlılardra — iy na bu e ile başladılar, Takım n mu ri dari ankâralıla; seri Di tehlikeler atlatmağa başla- Beşiktaş mu- kiçin sarfet- tie on dakika içinde tikleri gayret o kadar şiddetli ve ele ge- ir met Ali kesti hı Dakikalar ilerledikçe oyunun tama- li bir şekle girdiği görü- men muvâzenei Tüyor. Yirminci dakika şın karmakarışık oyunu, kimiyeti ankaralılara geçirdi. Gençie- rin solda ahat indikleri top, sağ için ai birden bire tehlike de, Ankara sağ içinin ayağında görülü. yor. Beşiktaş müdafaasından bir Feyziye ukabil, kalenin önünde üç ankaralı muhacim var. Topu ayağında götüren İm i ett Halbuki a ii geçirse ii gol muhakkaktı. Beş ie Kime ve şuursuz na devam ediyor. Hüsnünün bazen şerefle Eşrefin ara- sında bazen Ridv karışık oynamağa karalıların ilk golü Rüzgârla bei oynıyan bir takı. iken ti. Ve ğ ER vaziyete girmek üzere bitti, Ankaralılar birinci devrede ei m bi £ oyun çıkarmalarına ve ve © taşın vaziyeti telâfi etmesi ihtimali oL. dukça kuvvetli idi, Gerçi siyah beyaz- lerin kalesini müdafaa eden oyun: rın devamlı bir şansa istinad imei i kabul etmek icab eder, Onbeşinci dakika Beşiktaşlıların ga: ni verdi. Hakkının 1 Be- Lin hücumu, Şerefin ii göle vrildi. eraberlik sayısından sonra beşik- taşlılar galibiyet çeteyi yn e tüler. Bu sayının çok u; olmadığı anlaşılıyordu. Nitekim da, gene Hakkı, mem bir hücumla takımını ri vaziyete geçiren sayıyı kaydetti, stüste atılan ME muhacimlerinin yeti skar e am yıpratmı ve e faali- bir bayli ir tâbiye Gençler bu yanlış tabiyeyi en mü- E iin İzmir, 1 © mi gün Gücü, Üçok ile ilk maçını yaptı. Ha- kem ME İstanbu! €- rilmiş gla B. Said Salâhaddin idi: An- ra Gücü şu kadro ile sahaya çıktı: Osman; li Ali Rıza; Yem, Se- mih, Orhan; Hamdi, Bilâl, Yaşar, Şük: rü, Mecdi. Ankara kva kabil Üçok takımı da şöyle bir Kada e oyuna başladı: 'ejad; Ziya, Ali; Mazhi ver; Faik, ü Adil, in ir sayı kaydına reyi 1-0 galili vaziyette bitirdi. İkinci devre Fakat ikinci devreye başlar sayı Kp mani ge u a topun Ankara gücü muhacimlerinin a- lamadı 1. Sağiç Şükrü sıkı bir şütle Ankara 'Gücünün Bi maç 2-2 beraberlikle bitmiştir. Ankara Gücü ikinci Doğansporla yapacaktır, kara kupası Altınordu: İ Çankaya: | maçmı yarın mediler. Bu sefer, hücum etmek onla- geçti. e —— yine karışı! iyetini alı alılar 36 ıncr da- kül lilerin ayağı öd beraberliği temin etti Netice :2-2 yi e < hâkim olmakta de- vam, vü Beşi diğ. özi Ölmek mal olacak son İ sayıyı yaptırmamak için uğra- Şıyor. Mağ. bu şekilde 2-2 beraberlikte bit» ti, Gençler enerjik bir oyun Ri a ip ii e dini lik bilhassa iyi oyuncusu olarak sahada temayüz etti, me haricinde takımlar için konulan An. ra kupası maçlarına dün başlandı. Altınordu, Demirspor, ya ku. kilim geye bu turnovanın ilk arşılaşması dün Ankaragücü alanımda ME sk arasında yapıldı, Ta. e 1-1 berabere kal ımlar li ldılar, sahaya yeni kadrolariyle Şu ei çıkmışlardı: Altınordu; Cahid, Necmi, Nihad, ke Orhan, Rauf, Taceddin, Re- d, Sedad, ME alât, m Gazi, had, ölene Hi, ven geni Nevzad, Kemal, O, idaresinde başladı. Her iki takım oyun. cuları da çoktan beri takım halinde ça. Hikâye Eski dostlar Tuhaf şey; yeke e İam bana sr - rıtıp duruyor? Acaba imle alay mı ediyor? Yoksa akla, dük; işitip bugün şey mi geldi? m acaib bir Hayır, bu da değil; çünkü eski bir tanıdık “gibi, bana bakıp gülüyor. Hal buki ben bu sarışın, ablak çehreli ada- mı tanımıyorum, A, a, adi e ba- karak bana doğru ilerliyor. Yarabbi, acaba kim olabilir? mağ e bir Bakşlrımdan, bir şeyler araştırdı. ğımı anladı. Yahu, beni tanımıyor musun? Kim ldağamı b mut Bu gibi vazi a Do insan ni r? Neden da, ir, — İyiyim; sen Ee Bende Allah sia ve “olabilir ki bu? O nun hakkında bütün bildiğim şey, ken- muz ve onun da benim iri iyi olduğu. dur. İnsan, hayatında birçok devirler > gözümün önüne, mektebte, içine bu adamı da ii iye rum, Gazinoda mı, mektebte caba yanyana oturduk, arkadaşi silk cephede? hayır! vapurda? bu da değil! Turnazlık edip işin içinden çıkayım dedim. — Ötekiler ne âlemde? Ötekiler mi? Hangi ötekiler? ii soruverdi: Ne naşık şey! suallerini türlü ei Şimdi ne cevab » reyim. — Çoluk çocuğu sordum. Dedim ama, ben de artık ter dökme- ğe başladım. m düşünüyor. Ju. geri Dai Onları son gün- bir şa çıktı. Bir karış e çekine, son bir faka A endim de inanmıyarak, çekerek, lışmadıklarından birinci devrenin ilk an ları a imei ve atesi geçti. Fakı uu kısa zaman içinde ileriye iz ve oyunu zevk. r şekle soktular, vi devrede Çanı n daha üstün ynadığı — EN i- 'du daha iyi oyna- Ee r oyun ©; inci devrede Altınor! 45 dakikalık iki devrede Çanka- yadan Osmanın, Altınordudan Sedadın al e ve 1.1 berabere biten em evvelce kararlaş. ser SE ir 15 er dakika- Bu devri tal da çok yo. rulmuşlardı. Bu se) sale vaa ilmin ından istifade edemediler; vi li orun Mi bu sırada ii dan çıktr. ğını ii Altınordu on ye ie oynadı, Bugük maç Dün yeiden kurra çekilmiştir. Bu. gün bu kurraya göre, Altınordu . De. rep karşılaşacaktır. ünkü maçta çok esi e kad. imi kupa maçlarında bü ikmet Tuna Hey gidi iyi günler hey| insan, erki geçen günü arayor. — Evet, ne iyi çaki o ve Mahcub olmamak azmiyle ediyor — Mere galışıyorsun? — Hep aynı şirkette. Sa samimiyiz. Le çocuğunu: son günlerde görmemi: ıp aynı şirket- iŞ, te çalışıyor. Bunların İl biye ufak bir alâkam ie Ne diye kendimi üzü - yorum. Daha ilk anda neden kendisini tanımadığımı mi iyerek kesip atma dım. Vaziyet Birdenbi gişe le içimi uyandı OTU! sında bir Köyede birdenbire ME - " — Müsaadenle, ben tramvaya bine » ceğim. e — Aman ne iyi tesadüf, ben de tram: ei e ktim. demesiyle, ilk merhaba; er zaman yaptığı gibi, m. Nasıl, ia çok değişmiş mi- — Hayır, hiç değişmemişsin. Ben seni görür görmez tariıdı m Bir bei tram yorum, bir taraftan da kendi ike asi beddua böyle “Bu lâflara ne lüzum vardı. tramvaya bi rif de gitmiş olurdu. ik Ne ç rral lu. Eyi Ko» - ramvayın içine ayi otur 5 rs 23 S Bı özümü kırptım, sü ini devam ediyor m musun? Tuhaf şey, bü adam, galiba beni ta- mıyor. — Senin ruhunda çapkınlık var. Can çıkmayınca huy çıkı e Diye ayrıca ilâve di ni Dine artık e he kalmamıştı. Biletçi geldi. Elimi bime attım, Onun biletini almayı ii - ye yordum. Fakat bu tanıyamadığım bii birdenbire telâşa düştü ve ya- rumu yrildi. — a burada ineceğim. Ban lefon et, Buluşalım. Eski laa ana- Tramvaydan inerken, koluna biri imiş İndik ten sonra öbür kolunu iri girdi. Kaçırmasınlar diye sımsıkı tu O muvaffakiyet gösteren Demirsporun AL trmordunun genç takımı karşısında za e derece merak edilecek bir nokta. Kocaeli bisikletçileri Ankara'da ocaeli bölgesinden Pa vi mürekkeb bir bisiklet takımı bölgesi bisikletçileriyle A üze- e dü imi miştir. sie rinin Kiz çok da yapılacak olan bu yarış için ei A yol şudurt Akköprü suvari karakolu . Çiftlik as- falt yolunda dört defa gidip gelme © İngiltere futbol şampiyonası irunda, İn- ile Preston Nordhund arasında yapılmış ve mize 3/1 kazanarak İngiltere bol kupa şampiyonu olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: