2 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 2.5-1937 PHILCO radyolarını bizden aravın Halil Nacı Ankara birinci mıntaka kadastro müdürlüğünden: i gayri penkullerin. an 17-59 naci Etlik ve civardaki e Zartesi gül itibaren başla; ı divar, si maklık tlerle ayrılmamış v ii öperli kr sille tayin çölmemiş olan yerlerin siyle ei yu tarih dar' köye moktalarna işaretler Kopulması ve tahdit esnasinda hazır bulunması lâzımdır. Aksi halde ehli vuluufun bey En ması tahdit pia ilân olunur. (1072) a Kayseri Şarbaylığından : Kayseride yaptırılması tekarrür eden mezba pastırma im: pa thaneleri e aşağıdaki alar a inde müsabakaya konulm 1— le rinin in bayii e noktali A - Senenin yalnız üç ayında yirmibin ır esere pastır- 3 yapılacağı ve seni di e) mi set eceği nazarı dikiz 5 s1 ve icabında tevsiinin de d üşü! vi güle Motör me e me kanalizas- in koyun v yon yoktur.” a kârgir olacaki p Şehide be vardır. şehrin hususiyeti nazarı itibara alınarak bir i maddenin için bi 2 'ktir. Müsabaka Ge kiçi Pe pik sabr Ni üz lira, ikinciye iki yüz elli lira ve 3 üncüye yüz yirmi beş Ji müdint yerileçktir. a Ni ) celi olacaktır. ULUS Kaplıca tamiri Kğ Belediye ider asobasında belediyeye ait yeni üstünde- ki Gin) Yin TE) kuruş keşif edildi, dört a e Bencere ve sıva işleri pazar wi ie edileceğinden taliplerin 5 mayıs 037 e kadar belediye epi nine cile arabi günlü e sekiz ok 0) caatları ilân olunur, — m Ankara Valiliğinden: an amenajman grupu için alınacak veya yaptırılacak (84 pa ii koltuk ve li ie çıkmadığından e eksiltmesi u- A ve n bedel son piyasa fiatına göre (4615) lira- Şar an ani çime olup ye grup an > 937 pezi 5 de sa 1) 1. i günü sa, inde yapıla ok Muv lak e Yi vi 1 13) Ke ie mektuplar m ile bu işe ait şartnamelerde yazılı vesaik ile Birlikte aynı gün saat (4 de kadar üçüncü grup ye müheni al verilmiş veya gön- Postada vaki gecikmeler kabul < Ee Eksilt- e kapalı zarf usulü iledir. (1104) Polatlı Belediye Riyasetinden : 3 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri inşası 1-5- 937 er bikiek “itibaren 28 gün röüddetie açık eksiltmeye konulmuş tur. — Mevcut proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler her Ji ie saatlerinde Polatlı Belediye dairesinde görebilirler. ünakasaya gireceklerin bu gibi işi ii başarmış veya şambilez bl erine ei Baş e sahibi salâhiye bzkinidan takili li vesikaları bulunm rinci derecede plânı kabul nin kendisine e tarihinden itibaren yirmi gün m yap” Mi a ledi- iel plânlar 1.6.937 salı günü 4 de Bel ŞE yele inek edecek heyette bul Jandarulacaktır. M i Terör gün $ tirâk elemiyceir. e ve a cek plânlar yi ün iştir: eli ii üni Ke salar ya- Pılması şarttır. Plâ: bul tari inen iti tibaren azami yirmi El zarfında hesabat ve keşfin ve büt erruatı baleye ye verilme- diği takdirde > abella al ve iy üzerindeki hal vi e r 6 ıncı madde mucibince alacağı mükâ- a edin ur. ü sabaka ERE ilân edilir edil İmez ve ii inciliği kazanan mükâfatı ilân Gm nis e vekâletçe tasdik edildiğinde eme. ve pe © pet (238 etiyle birlikte alacaktır. (2380) LX. icretiyle birlikte alacaktır. a Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Ko misyonundan ii Biz m e B.5.937 cümartesi ei saat 10'da kapalı eksiltmesile satın ven Şartnamesi parasız olarak Komisyondan alınabilecek yi va #ksilimeye, girmek İ iseyenlağ n (1050) liralık ilk teminat veya 'omisyona vermiş im aktar belli gün saat dokuza kadar Komisyona V. e larr. ( 003) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: hisse itibariyle şi senesi için veril- ederler era Si : e Ka Ne tan iti- kârın, z Bankası şubesi bul eler m baren gübelrimizce ve bulunmıyan yeri di pe ayın itil ren iraa ar şube veya Mimi 2 öağrtılmd başlanaca- ğr ilân b li a Getel ELİ Ankara Satınalma Ko misyonundan e ekilecin Rİ Tira 55 iş muva KDA teminat im eli tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi yz aim, menine gelmeleri ilân m (2360) mez Pp T.T. Levazım Müdür Tasi a la caktır. 2)—M n bedel (12650), muvakkat teminat (948,75) li - ra olup, eksiltm sn 7 cuma gürü İi (15) de Ankara P.T.T. ima imi unda yaprlacaktın 3)— e > m Gi LA are veznesine yatırıp alacaklar! ka mektubu, kanuni vesaik, ve müteah makbi: tel Bim siliyer asik ie teklif me muhtevi kapli Bk ezkürde saat (14) e kadar komisyon riyasetine tevdi ede- Zeklerdir . 4) — Şartnameler Ankarada Levazım e HE - bulda Ayniyat e ei nden parasız Ma 52) İmar Müdür lüğünden: em muhammen icarı Cinsi Mahallesi sokağı marası Lira girgir hane © eski yangın ve meğhül seker 15 200 evsafı İhinden 1.6038 tarihi. ne ii Di sene miğde bi Bilmü zayede ii e verilecektir, İhale günü 17.5.937 pazartesi saat on Taliplerin 1 İmar Müdür! hükme aa a müteallik şart- göre vez- Semi ve ihale günü ia saatta müdürlükte müte- şekkil komisyona müracaatları ilan olunur. o (1035) 1788 mmm ipi Parti Başkanlığından: — Eksiltmeye konulan İşs İspartada yapılacak halkevi bina- sIsI ğa o) Ta en e eki e meli 2 — Bu işt ai mi şunları a - Plân, pre, ei b - Keşif di, e eri mi > Mi leri genel kapya i İsparta Parti kana görebilir. tiye me 28.5.1937 Cuma günü & t 15 de Isparta parti baş- iJacaktır. yy kap: iü zarf usuliyle yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye gire için isteklilerin 3007 lira, teminat MR Bir Kilosuna (125) kuruş e biçilen (1800 den 2200) asrf ve örneğine uygun za tak kii 7.5.9037 cuma günü saat 10) ör kk le satm al v z ii alakam parasız iz ola alınabilecek bu: eksilt- 5 ii ya Banka mektuplarını belli gün Saat ii adr Mene ii “ miş olmalıdır. e) am Biğa Bar A temizlik ii senevi 2300 lira n 31.5.938 e ki dar bir sene müddetle 2m4san Wil 118837 arkin kadar ve etli e iştir. ii ir 11, 5. 1937 nt e ü iel tediye muhasebesine mü. caatları ve 7» 75 eli havi aklen in rej- sine © göndermiş olmaları ve ihalenin encümen zi yapılacağı ilân olunur. (2303) Jandarma genel a iili Ankara satınalma komisyonundan: tanesine 340 kurü et biçilen (4000) ki in Şart Eri zarfta liği eni iü gakazaleye tabi tutulma! li t 5.837 çarşamba" 10) da satın alacaklı. me kalay dan alınabilecek ie ğa girmek isteyenlerin kanun v: nmede e ME (0020) rahi Tik temize salk veya > Banka mektuplar 1782 e gün ve saatte komisyona baş vurmaları.(1031). Tel Mül : HE teşkilâtımızda çalışmak üzere müessesemiz in. Kir * Lisesinin bu seneki mezi iii dl talebe angaje edilecektir. kez ve taşra arte Ai a ları arasında iyi Taliplerin şeraitimi e in sabahla! 0 api e 8 arasında bankalar a ni e İ sokağında € büz kara Ambarı) il « yine ayni sokakda EDE ithalât ve inen ma miraca; - Nafra a lürtiğdinden im ehliyet vesikası, b Ticaret odası VW SI, 6 — Teklif Ka üçüncü maddede yazılı saatten bir saat rta Parti emişi a elimin ve e de caktır. yi ile gönderilmiş mek- addede BT saate Pad a ş olması pi incü mi eki olması zi mü ie zi yi TE Postada olacak ge- cikmeler kabul edilme: 1—1916 a Kuru/ Olur. PCM a eli ie 91 kuruştur. Muvakkat Anafartalar Caddesi No: Til Telefon. 1230 Milli öteye Vekâleti isyonu İlânları Saymalma İLAN - 1 — Vekâlet ei isin bir tane b m ze ei düm canbaz marka ustura Mars veya Z. 18 zer tane makas, aki al bileği e Bi si, o şap vesaire derhal teslim edilmek şartiyle arr sima- tar. 7 Pozarlığa gireeeklerin 3.5037 P. ertesi günü sazt u şi M. M. V. Sa. AL Ko, na gelmeleri. (1087) 1 BİLİT vi e Tüfek yağları açık izli konmuştur, n edilen bedeli 1500 lira olup Hk te: parasi 112 lira > ln bizi Mes 10/ Mayıs/937 iyisi günü Saat 10 dadır, — Eksiltmeye gireceklerin sayılı kanunun 2. 3 üncü mad- gelme tile Epa rik hale gün ve saat nda M. M, ma Komisyonunda hazır bulunmaları (1005) 1—1736 LAN r metresine biçilen ie 26 kuruş olan 30.000 ilâ be m ia gamağırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. , 2 — Şartnamesi Di bi almak Mi dtnüklerini görmek is « tiyenlerin her gir a İm eleri Ik teminat € mikdari rr 1650 Tiradır zi 4— ia Eg 937 salı saya ene erin 2490 sa; lr nn eddelerinie Ni 1 ilk tenine mektuplarını ihale saatı bie n az bir saat Ko, na ike (953) saat 15 te ie biri klik SİLAN — Vekâlet ihtiyacı için üç tane süprüntü kabı, 10 pe, 3 tane 100 X il e 78 ze sil iğ Sn masası, 50 mere" vE yüzl pamir, 8 tane 200 sı ında kanepe, 4 tane van- tilâtöı tane elel kirik öe0di.. > ea elektrik i ei pazarlıkla birden veya ayrı yi a Kİ İm e rin 3. 5. O. Pazartesi günü saat ii Ee M. M. na 6) gel kekliği ce İLAN — Herbir > e ederi 460 kuruş olan 10.000 çift erat Halime Kapalrz ibi caktır. şa almak ve örneklerini görmek isti- yenlerin recm b ini eieeliri — İlk teminat iie rr ey Gi : — İhalesi rek -937 sil edir. — 1 ye gireceklerin 2480 ani İânunun maddeleri SEN. vesi ilk temi: e rile birde deki mektuplarını ihale saatı: en an en az bir saat evvel M. . na vermeleri. (954) 1-1 İLAN — Herbir çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 5.000 çift ye « ie kapalı v e ktır artnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen- eni e. gün eb ona gelmeleri. — İlk teminat miktarı 7. e a nl salı günü sant 14 dedir. aya gireli 2490 Mi Kanunun 2 ve3 yazılı vesikaları teminatlar zile birlikte an en az bir evvel M. M, EBA 5 — Mü addelerinde mektuplarını alen Ko. na vermeleri. (952) üncü teklif a, Al, BİLİT Rİ) yan Gla lie pözarlikln Su el SU YOLLA) e Keşif tutarı; Ee liradır. Keşi a Gi mike lığı: va at Sabir dedir e Hi 1122 ei uruştur. mi LA lerden il, m > inde ili Setini lar 2490 al kanamam 23. cü istenin beiğelerle birlikte ei vaktı: alma komisyonuna gelsinler. (11 01) 9 Kalem gazdan malzemesi ayrı ayrı pazarlık. Ja e Dari edi ye” a günü saat 10 el e belli gün ve saatinde komisyona gelmeleri. (1102) BİLİT 06 Kalem Muhtelif telsiz malzemesine talip çıkmadığın. dan m pazarlıkla sisiltmeye konmuştur. 2— Tahmin edilen bedeli 3100 lira olup İlk teminat parası 232 Tira 50 kuruştur. 3— İhalesi 18 Mayıs.937 salı günü saat 11 dedir. 4— Rinili ü delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale M.M.V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları e) Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu İlânları İLAN Kütah, yâ ik di 1 Bu natr 1509 lira 74 şif ve şartları Eski; ege dali er di azl ve Ankara'da ea ke: levazım amirliği satın alma komisyo. nunda görülebilir. e 7 7 mayıs 1937 pazartesi günü sâat 15 de Eskişehirde yapılacaktır. askeri Sat komisyonunda İs tekli ie in bi gibi inler yaptıklarına “dair nafıa şubeleri müdürlüklerince te: ni ör ve ikale kamu. un tayin ettiği vesikaları a ni Teklif mel tupları i ünü on dörde “iş “mukabili Es kişehirde akseri satın alma komisyon lığı yeilecek- tir. Posta ile rio e mektuplarının ve tai bütü olmanı ve nihayet saat SON CASUSLAR Ankâra birinci mıntaka Kadasiro müdürlüğünden: in ği Liya gelmiş pulun. Aşağı ayrancı mevkiinde 23 parça gayri menkullerin fenni ve a Sn şekillerinin isil ler banaa 3 Çankaya beledi. ında asılı 98 No: lu ilânname: redatile gösteril. Disi ir. Tetkik işi 20.5.937 tarihinde bitecektir. alâkası olanların komisyona müracaatları ilân olunur. Bu gayri menkullerle Ze il

Bu sayıdan diğer sayfalar: