2 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

2 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

s5 PO re Milli Küme Maçlarında Neticeler Beşiktaşla Gençlerbirliği 2-2 Berabere Kaldılar. İzmirdeki Maç ta Beraberlikle Bitti (tt Yazan: EŞREF ŞEFİK Milli küme maçları dolayısiyle Ankara Genç lerbirliğini dün Taksim sahasında, Beşiktaş hlar karşısında seyrettik. Ankara futbolü hak- kında.esaslı bir fikir edinmemize yardım eden dünkü maçtan hâsıl ettiğimiz kanaat, Ankara- nın diğer takımı, Ankaragücünd olmadı. en pek farklı Ankaragücünden daha kuvvetli olduğu söy- lenen Gehçlerbi: inin, takım oyunu ve vazi- yetleri kavramak itibariyle olan kabiliyeti zan- netmem ki, Ankaragücünden daha üstün olsun. Yalnız uzun şütleri Gençlerbirliği &ssir ve isabetli gözüktü. Nefes kımından iki Ankara takımı biri! Idman di duğu anlaşılıyor. Futbol itibariyle, gençler birliği u- mumi Karpten evvelki futbol oyn yor. ji ve gayretin hazırlıyabi diği fırsatları kolluyorlardı. Bugün- kü anlayışa nazaran, tatbik etmek is- tedikleri futbolde bir maksat ve bir plân farketmek imkânlarını bulama- dr! Dün Ankaralı arkalaşlariyle iki iki ye kalan Begiktaş)rlarm meydana koy dukları futbol de mutat oyunlarından epey düşüktü. Zaman zaman Anka- ragücünün koşulu ve tesadüfi oyunu- Ba kapıldı. O da hatlarınm a kapanışını, oyuncularınm yer nı topun seyrine bıraktıklarından dün kü maçın birçok dakikaları zevkli ol- madı, Ankara takımı hakkmda şu yuka- rıdaki hükümleri verirken, çocukla- rm bayağı ve toprak bir sahada ilk oyunlarının helecanı İçinde bulunduk- larını da düşünmeliyiz. İhtimal ça- yırda daha maksatlı ve daha plânlı ardır... Işin bu tarafmı da maçta göreceğiz. Çünkü bu günkü maç Taksimden daha büyükçe çayır bir sahada yapılacaktır. Dün oyunda epey zedelendiklerini, yorul duklarmı hissettiğimiz Ankaralıların bugün Fener karşında yorgunluk mecburen top peşinde koş de topu koşturmıya çalı. gacakları ihtimal dahilindedir. bir oyunda uzaktan şütleri isabetli o- Jan Ankaralıların daha tehlikeli ola- cakları da tabiidir. Oyunun tafsilâtı: Hâkem Izmir mmtakssmdan Mus- tafanm idaresinde dizilen takımların ga şek ğunu gördük: Gençlerbirliği “takımı: Rahim — İhsan, Halit — Selâhati Hasan, Kadri — İhsan, Niyazi, Rasim, Asım, Belim. Beşiktaş takımı: Mehmet Ali — Faruk, Hüsnü Fuat, Enver, Fey- gi — Rıdvan, Hakkı, Muzaffer, Şeref, Eşref. Beşiktaş takımım bu tertibi ma çın devamınca birkaç kere Hakkı sağ içten merkez muavini mev kiine geçti. Ikinci devrede de mer - kez muhacim yerini aldığı oldu. Bi - Tinci devrede, Hakkı merkez muavin yerine geçtiği zaman müdafi Hüsnü de sağ iç mevkiine ilerledi. Hakemin düdüğüyle, rüzgâr altın- iplinleri İstanbullulardan daha iyi ol- Öyle! değişti. inde daha mü ve enerji ba- birinin eşidir. da oyuna başlıyan Ankaralılar Be. şiktaşın tazyikine düştüler. İlk da. kikalarda üstüste tekrarlanan bu hü- cumlar altında Ankara müdafaası e- pey bocaladı. Muavinlerle müdafilet | topları paylaşmakta güçlük çekiyor. lar, Ankara kalecisi de uzaklardan bi- le anlaşılan mütereddit hareketleriy. le ümitsiz bir manzara arzetti . 10 uncu dakika : Gençlerbirliği müdafaasının karı- şıklığı devam ediyor. Ankara kaleci si eline gelen topları kaçırıyor. Beşik- taşlıların adetâ gollerini bekliyen bu| vaziyet devam edip gidiyor. Böyle ol- duğu halde beyaz elyahlıların gol çı- ; etrafta hayret u. 17 inei dakika & Ankaralılar tazyikten kurtulur gi- bi oldu. Soldan indiler. Sol içinin çek- İtiği sıkı ve güzel şütü Beşiktaş kale- cisi iyi kurtardı. 30 uncu dakika : Ankara mukabil hücumlarında de. vam ediyor, Fakat kafalarda hazırlan mış ânı tatbikine çalışılmayıp, tesadüf! gayretlerle oynadıklarından İnetice alamıyorlar. 82 inci dakika Sağ açıklariyle inen Ankaralılar, önü tamamen boş olarak akan 80) i. çe pas vereceklerine sağdan şüt çek- tiklerinden bir gol vaziyeti Kaçırdılar, 33 üncü dakika Ankara sağ açığı bir daha kaptı. Birkaç metre sürdükten sonra fevkalâde güzel uzun bir şütle Beşik- taş kalesinin üst direğini buldu. Be şiktaş kalecisi o şüte lâyık olacak ka- dar güzel bir yumrukla topu kornere atabildi. Bu dakikalarda Ankara Gençler - birliğinin oyunu ve vaziyeti düzel - miş bir halde. Soldan ilerliyen Ankaranın 80 Hakkı bir şütle gol yapacak bir vazi yet çıkardı. Fakat isabetli oyn Beşiktaş kalecisi kornere çıkararak topu | .İtehlikeyi defetti, Ankaranın ilk golü Köornerden çekilen topu Ankara sol içi Niyazi ilk gol olarak Beşiktaş ka- lesine attı. Ankaranın bu ilk golü Beşiktaş #1- kı bir mukabeleye başlattı. Fakat bi- rinci devrenin sonuna kadar vaziye- İsi değiştiremediler. Dünkü maçtan başka bir gorünüş.. Beşiktaş — Gençlerbirli bir görünüş. Ilk devre, Ankaranm 1 - O galibi- le nihayetlendi. İkinci devre 1 inci dakika: — Rüzgâra karsı başlıyan Beşiktaş sağ içinin kale ağ: zına kadar gönderdiği topu önü apa- çk vaziyette yakalıyan Şeref içeri &- tama 3 üncü dakika: Beşiktaşlılar bir frikik çekişiyle bir korner kazandılar. Çekilen kornerle muhakkak bir gol yet ka kadar sahanm ortasmda devam ettiler. 15 nei dakika: Beşiktaş çok sıkıştır: ya bağladı. Biribiri üstüne korner» ler kazanıyorlar. Gol kokuları saha- Hücumların veya körner hissolunuyor. Beşiktaşın ilk golü Hakkı topu aldı, sürdü. Çıkan kale-| cislni aşırarak sol iç Şerefe pas verdi Şeref te topu derinlemesine akıtarak takımm birinci golünü kaydetti, Beşiktaşın ikinci golü Ankara müdafii Halit, pabucunu bağlamak üzere sahanm kenarında çömeldiği bir anda Beşiktaşlılar bir Şeref mükemmel bir Hakkı kalenin hücum açtılar. pasla Hakkıyı buldu üç dört metre İleri topu kalecinin kapadığı zaviy #i köşesinden soktu. Beşiktaş ikinci golü kazandıktan sonra galibiyeti daha ziyade zorlamı yan yarı müdafaa şekli içinde çalış- mıya başladı. Ankaranın beraberlik golü Ankara sağdan indi, Ortalanan t0- fak olarak beraberliği temin etti Bu golden sonra iki taraf ta sayı Ankarahlar bugün saat 16 da Fe İnerbahçe ile Kadıköy #tadmda ikinei maçlarını yapacaklardır. Süleymaniye Klübü Kongresi Süleymaniye Terbiyei Bedeniye Yurdundan: Senelik kongre 15 mayıs cumartesi günü saat 14 te Şehzade- başmda Letafet apartrmanmdaki yurt merkezinde yapılacaktır. Bütün üye iştiraki rica olunur. Anllimiz ŞIRINGALAŞMIŞ İHTİYARLAR Milli küme maçları dolayısile mütekait futboletlerin genç - leştikleri takdirde o bugünkü gençlere karşı slabilecekleri neticelere dair açtığımız anke- timize salı gününden itibaren fırsatı daha kaybederek sahsnın orta- |” İsma dönen beyaz siyahlılar üç daki-| | Demirten pu Ankara #ol içi içeri atmıya muvaf- | İyapamadan sahadan beraber ayrıldr e İ Haşim Helvacı oğlu 7 Parça Komposto Takımı Kazanan 4 — İstanbul, Beşiktaş, nümarada N. Doğan , ea Takımı Kazanan Ankara Yenişehrinde Dikmen nde Salih Sami apartmanın - numarada Huri Akan Şurup Takımı Kazananlar 8— desi 891 numarada , Hasfırm i Faik Cenksoy. 7 — Tekirdağ şarap fabrikası direk. | törünün oğlu Ozman Yaltı. | Çatal, Bıçak Takımı Kazananlar | 8 — Adanada Istasyon caddesinde | İ447 numarada Trabzon posta Niyazi Turhan Elektrik Utüsü Kazananlar 10 —1I Arnavutköy eğlen . ce caddesi narada Mehlika Şim- şek, 11 - ehir, Akarbaşı cadde si Taşköprü y Yeğâne Yüksel. iz Parçalı Bardak Takımı Rıza Gençer, telgraf mubasibi Kazananlar 12 — İstanbul, Beşiktaş Küçük Remzi sokağı i numarada N. Teri - imer, 13 — Izmit Gölcükte Dumlupı r tahtel kumanda Abdur- Zonguldak Türkişte hiri 3 Parça Tuvalet Takımı Kazananlar se tarih ve cograf- Sıdıka, 16 — Ayvalık Te. Mesrure Taşaoğlu Mükâfatlı l | Izmirde Göztepe tramvay cad-! 9—| mananesi 11 Nwmerads ver) zi Fahrünnisa, 17 — İsparta İs- kender mahallesi Dereli sokağı 13 nu marada Semiha , Fistan Kazanan Şafak Barım. Manikür Takımı Kazanan 10 — Yozgat askerlik şubesi teisi- nin kızı Nezahet Olcay. Duvar Saati Kazananlar 2 Istanbul 24 ü ü ilkokul 5B. talebesi, 21 — Izmir Burnovada Kars okulu 4 üncü smıf talebesi. Neriman Terimer 18 — Edremit avukat Feridin kz | Veliddağ 100 liralik ikramiyeyi kaza nan okuyucumuz İbrahim Uygur Refikası ve çockulariyle bir arada Selma Kop fik Akbay, 23 — Zilede kulu 4 üncü sınıf talebesi . Dikiş Kutusu Kazananlar 24 — Ankara kız lisesinde 919 Ne. zahet Inan, 25 — İzmir Hengim sokağı 15 numarada Neclâ Çetintaş, 26 — Rize orta okulu sınıf A. 11 den Müzehher Denizer. Renkli Sürahi Takımı Kazananlar 21 — Istanbul Samatya Şırlağan sokak 6 numarada A. Arman, 28 — Izmit Yavuz zırblısı Gedikli zabiti "Turhan Masa Aynası Kazananlar 2 Balıkesir Halk oteli müsteci. ri Ismailin oğlu 8. Baykal. 30 — Bilecik askerlik şubesi başkanı Er gun Özkanlı. — 22 — Burdur orta okul müdürü Şe | Altınyurt 0- Karşıyaka | - Beldâ Muzaffer | Darbımesel Müsabakasını Kazananla! | (Kazanan diğer okuyucula”” mızın isimlerini yarın deceğiz) İ "Darbımesel" Müs“ ! bakasının Neticesi Hal mühleti 1 Mayısta bitmiği je “Darbrmesel, müsabakamızm ef w Dartumesti ” şekli halini gösteren listeyi İdercediyoruz : Resim No. emil SEE SREĞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: