2 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öne- ünü klar mış 2/2/937 İ Balıkesir, ( Hususi muhabi: mizden ) — Birkaç ay evel nkırilı Ahmed oğlu İsmail dında birinin iki tarafta sah- Jandarma başçavuş elbise- le dolaştığı ve Palas otelinden n bazı eşya çaldıktan sonra tçarken yakalandığını o za- ar yazmıştık. Dün saat 14 te inci asliye ceza mahkeme- inde duruşmasına devam edi- En suçlu, hâkimin suallerine y_lc cevap verdi; n Aııerliğımi daha bitirme- iştim. İstanbulda Gülhane lastanesinden çıktım. Kıtama itmek üzere Balıkesire gel- 1 ve Palas otelinde dört 9 misafir kaldım. Üzerimde *Çavuş elbisesi vardı. Ben e .onblşıyım. Çavuş elbi- viNi bfıııııedeu çıkarken Vverdiler. Yanımda iki de bın.c, 'vırdı. Bu tabancala- çDirini paramla aldım. Di- I'.nl de Jandarma iken ya- : diğim bir adamdan aldım. '&s otelinde kaldığım müd- rında şehirde başçavuş ile gezdim. Otelden ğim gece yattığım oda- "B"“ln eşyalarımı - topla- enim çaldığımı iddia niı;" eşyalar da o esnada c eşyalarımın içine karış- c ıd'îer odada bulunan bir d Bln da bazı eşyalar al- y-ok:._sırıdı odalarda kim- F'k(l)l bavulları ben açma: - Ondan sonra da Çanak- M elinde bulunan bir mk:zkıdmı tetkik ederek 6— Hüvıyet cüzdanındaki 9 tarihini niçin 328 Yyaptın? ğ zaman- “ıîân de böyle taşıdığını ı dc'—'Mı'ı_mmi_kıeki ifade- * tasdik etti., lş_':h" olarak dinlenen 3 No, rili meın:;:: Bi Mı“""; 'l(';" ğ nası aladı- n: mı_* anlattı: a i b.î'."' sabahleyin otel kâ- Stelden 80--100 li- :ıy"'iîlıîı kader misafir l'nd_ıflnı v:' Imııdîşy;tjî Çanakkaleye - işli. "Wförüni? de lşıu. İi baçan, Selr " kaleye gidecezi vüsle Ça. ini de şehir harigip gk'ndi- İeceğini ve çavuşu ı.,i,he İ Neîiccyi bu kadar elde tikten —sonra Çannklnlç,: ktkeı eden aynı otobüsün a tarafına atladım. Ve ? P olduğumu mümkün ol kadar gizledim şapkamı to L üzerime de — bir %Wdım. Otobüs Kaz- Bulu Vardığı sırada ora: '.._d.":. köprü altından Ve h başçavuşu - çık: ü yarbüse doğru yak: Ma larafında bir. ta: mahküm old uçlu yattığı oteli nasıl soydu- ğunu uzun uzadıya anlattı u banca ve elinde güderi el diven. vardı. Şoför | otobüse arka taraftan — bin- mesini söyledi. Arka tarafta | da ben bulunduğum çavuş — bana Kaybedilecek çavuşa için yaklaşıyordu . | vakit — yoktu. Çünkü — tabancasına — davra- nabilirdi. Derhal tabancamı çektim ve yere atlıyarak: — Kıpırdama!.. Diye ihtar ettim ve ya- kalıyarak üzerini araştırdım. Belinde —takılı iki tabanca vardı. Bunları ve eşyaları da birlikte alarak merkeze getir- dim., Bundan sonra gene şahit olarak dinlenen Palas oteli kâtibi Aziz, otobüs şoförü İbrahim, —üçüncü — komiser Mehmed de nüfus cüzdanında yapılan — değişiklik, — sahte Başçavuş ve çalınan eşya- larla — hırsızlığın ne - şekild yapıldığını söyliyerek bu eş- yaların Ahmed oğlu İsınail tarafından bir bohça yapılarak otelin camından aşağı arsaya atıldığını ve oradan alınarak götürüldüğünü anlattılar. Suçlu bu şahidlere itiraz et- medi, Bunun üzerine müddeiumu- mi muavini B. Azmi iddiasını terkederek hareketi - ceza ka- nununun 253, 553. 594 üncü maddelerine uyan suçlunun tecziyesine ve nüfus cüzdanın- da yapılan değişikliğin ken- disi tarafından yapılmış olma- dığından bu noktadan da be- raatına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti bir müd- det müzakereden sonra hâkim B. Sakip suçluya nüfus cüz- danında yapılan değlşikliğin kendisi taratından - yapıldığı anlaşılmış olmadığından bera- atına, sahte jandarma başça- vuş elbisesi geydiği, tabanca taşıdı ve hırsızlık yaptığı için de (9 ay 12) gün hapse, bir lira hafif para cezasile (1700) kuruş mahkeme masrahı — ver- meğe mahküm edildiğini bil- dirdi. Üçok . Ankaragücü berabera kaldı —_Bı;ı ? inci sayfada — yirmi iki öyuncunun ea fenası olan Ali, kendi. kalesine bir gol attı. Tam bir atış değilse bile mes'uliyet doğrudan doğruya onundur. N Ankaragücünde şütler ve konatrolu, daba iyi ; top idi. Bilhasaa ta- ” | kım yorülmüyordu. Halbüki Üçok, - |lalar, çişmiş, yorulmuşlardı. Saidin İayağına kramp girdi ve netice malüm: 22 berabere.. Sahada ancak5-600 kişi vardı, Montrö konferansı Dünkü müzakerelerde yenipen ihtilâf çıktı Mantrö, 1 (Radyo) — Kon- ferans, bugün komisyon ha- linde çalışmıştır. Bu içtimada, kapitülâsyonların — ilgasından Sonra Mısırda kalacak olan Muhtelit mahkemelerde bulu- Yüi :c"ubı azanın Bmiktı- esbit eylemiştir. Bu top- İdaulıd. Mahmiler meselesinden olayı Mışir delegasyonu - ile F.rıı!ıızl delegasyonu arasında bir ihtilâf çıkmıştır. Komisyon, çarşamba günü tekrar toplanacaktır. Montrö, 1 (A.A.) — Ka- Mm. Simpsonun boşan- ma kararı talik edildi Hâkim, bu karara l:imıenı'n itiraz edip LEEALMREENTEN B T MAT DAT SA ! OKUN C LAY z CAMLERT'AD A ahte çavuş Balıkesirde'Seyhanda büyük su iş- leri teşkilâtı kuruluyor Bu yıl görülecek liralık tahs Ankara, 1 (Hususi) — Sey- handa bu sene başlıyacak olan su işleri hakkında Nafıa Ve- kâletince şimdiden tedbirler alınmış ve lâzımgelen emirler verilmiştir. Salâhiyettar makamlardan alınan malümata göre; Nisan sonuna kadar su işleri müfet- tişliği kadrosu tamamlanmış ve bir Mayıstan itibaren etüd İailiyetine geçilmiş Olscaktır Mütehassıslar etüdlerini Ma yıs sonuna kadar bitirecekler ve raporlarım Vekâlete — gön- dererek inşaat emrini bekliye- ceklerdir. Bu yıl içinde görülecek iş- lere - 1,500,000 lira sarfedile- cektir. Bu rakam programın tatbiki hitamına kadar 9 mil- yon lirayı bulacaktır. 937 Haziranından 938 Ha- işlere 1,500,000 isat ayrıldı felâketi karşısında hükümeti- miz çok cidddt tedbirler al- mak lüzumunu hissetmiş ve Çukurova su işinin ihmal edil- mez bir dava olduğunu kabul etmiştir. Bunun içindir ki, etüdlerin akabinde inşaat ihalesi kısa | bir zamanda yapılacaktır. İlk hamlede sulanacak olan arazi 700-800 bin dönümdür. Bu rakam - ileride 1,500,000, dönümü bulacaktır. Sulama — işlerinin. modern kanallar vasıtasile yapılacağı anlaşılmakta ise de, seylâbin önünü almak için Seyhan vatağında tarama mı yapıla- cağı yoksa, sedlerin tahkimi ile mi iktifa edileceği henüz malüm değildir. Bu keyfiyet etöd . raporlarının Vekâletçe tetkiki neticesi belli olacaktır. GRİP - NEZLE BAŞ VE DİŞ ziranına kadar - sarledilecek olan bu 1,500,000 lira yalnız Seyhan — üzerindeki — inşaat içindir. Ceyhan nehri ve Ceyhan bölgesi bundan sonra ele alı- nacaktır. Maamafih bu yıl Temmuza doğru Ceyhanda da bir su işleri teşkilâtı 'kurula- caktır. Sık sık - uukubulan | :eylâb» I Salâhiyettar taakamların te- min ettiğine göre, azami 939 mahsulunda, Seyhanın — sula- AĞRILARINI KESER Milli Emlâk Müdürlüğünden: rından ova istifadeye başlıya- |Yunanlı satış No. Lira caktır. Şu hale göre kısa gün- SAT Darağaç tramvay cad. 14 No. lu 672142 44363 de Çukurova çifçisi artık yağ- metre arsa, mur gözetlemekten kurtulmuş 909 1 inci Karantina mimar Kasım 13-13 kapu olacaktır. Su projemizin tatbiki işle- 13 taj numaralı evin nısıf hissesi. 2333 Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri kapalı zarf usulile 10 gün müddetle satısa konulmuştur. İhalesi 13/5/937 perşembe günü saat 15 tedir. Bedeli mün- hasıran gayri mübadil bonosu ile ödenecektir. Alıcıların Milli Emlâk Müdürlüğüne müracaatları. — 1328 Eczacı ve tabip alınacaktır rinde kullanılacak amele, ta- mamile Çukurovadan temin edilecektir. | etmiyeceğini yarın soracaktır Londra, 1 (AA.) — Mo. Simpsonun, M. Simpsondan boşanması dün İpsvich bo- şanma mahkemesinin duvarına talik edilmiştir. Hâkim Sir Deyd Merryman bu işle pa- zartesi günü meşgul olacak ve boşanma kararının - tasdikine kimsenin itiraz edip etmiye- ceğini soracaktır. Bir cevap almadığı takdirde boşanma kararnamesi — kat'iyet kesbe- decektir. Vindsor Dükünün avukatı tarafından taç giyme hakkın- , da tefsirler isimli kitabın mu- harriri Geofirey Denniz ile naşiri Heinemann aleyhinde açılan dava Londranın bütün mahfellerince şiddetle müna: kaşa edilmektedir. Kitap piyasadan toplattırıl- miş olduğu için bu davanın sebebi ne olabileceği merak edilmektedir. Bununla beraber iyi haber alan siyasi mahfeller bu kita- bın Kanada ve Amerikada pi- yasadan kaldırılmadığını söy- lemektedirler. Binaenaleyh ki- tabın bu memleketlerde neş- redilmesinden dolayı Vindsor dükünün üğradığı zarar ve zi- yandan dolayı muharririn me- suliyeti bakidir. Naşir de aynı zamanda mesuldür. Takibat evvelâ kitabın bü- tün memleketlerde piyasadan kaldırılmasını sonra da Vind- sor dükünün şahsı aleyhindeki —a umumi komisyonu yerli ve ya- bancı tabirinin tarifi mesele- sini müzakere etmek üzere toplanmıştır. Bu hususta bir taraftan Mısır ve diğer taral- tan İngiltere ve Fransa delege heyetleri arasında yeni müş- külât zuhur etmişti neşriyatın tekerrürüne müsa- maha etmiyeceğinin herkesçe Askeri fabrikalar anlaşılmasını temin etmek için u ma LI ot ” ”| ymum müdürlü- Adanada v am d n pamukçuluk günden: ——? —— Ankara civarında Kayaş, Küçük Yozgad ve Erzurumda kul- Halk iyi çekir- dek yetiştirme- ğe çalışıyor Adana, (Hususi muhabiri- mizden) — Ziraat bankası, Çukurova bölgesinin başlıca ve en mühim ziraat ürünlerin- den olan pamuk islah etmek | lanılmak üzere bir operatör ile iki tabip ve bir eczacı ahna- caktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile umum müdürlüğe mü- 29 3 15 1263 racaatları. ve üretimini çoğaltmak yolun- | da Ziraat Bakanlığının başla- dığı işe geniş ölçüde yardıma devam — etmektedir. Bu yıl Adana ve havalisi pamuk ye- tiştiricilerine üretim — masraf- larını — koruyacak — derecede borç verilmesi kararlaştırılmış- tır. Borç para verme usulle- rinde ayrıca kolaylıklar gös- terilmektedir. Alınan haber- lere göre, Adana ziraat ban: kası borç verme - işine başla- mıştır. Ziraat Bakanlığının Çukur- ova bölgesinde dağıttığı klav- lând cinsinden pamuk tohum- ları köylü taralfından çok is- tekle karşılanmış ve kısa bir müddet içinde mevcudu kal- mamıştır. Tüccar Selinde bulu- nan klavlând tohumları son piyasaya göre, 8-9 kuruş ara- sında fiat bulmaktadır. Yetiştiricilerin klavlând to- humlarına — karşı — gösterdiği rağbetin — sebebini anlamak | tedir. | için yazacağımız şu rakamlara Yüz kilo yerli kozadan: en bir kere bakmak kâfi gele- | az 17 en çok 20 kilo pamuk, 30-31 kilo sif yani kabuk kabuk çıkmakta ve 3-4 kilo fire vermektedir. Halbuki yüz kilo klavlând kozasından: - 35-40 kilo pa- muk, 59-63 kilo çiğit çıkanl: makta ve ancak 1-2 kilo fire ve yüz kile kozaya göre hesap edilen bu rakam- lar klavlând tohumu - kullan- maktaki faydayı göstermek-

Bu sayıdan diğer sayfalar: