2 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8

2 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2/5/931 Ü. PYANGOŞU Ü M Sıytı 8 ANADOLU 'IİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlIIlIIIIlIIIIlIIIIIIlllllllllllllllImMHlll IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII— Fratelli Sperco|4 Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilâç çeşidleri Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat Eczahanesi S/S “GANYMEDES, — va: puru 20 Mayıs 1937 de bek- nde bulunur. Y LAİ lenmekte olup AMSTERDAM, ROTTERDAM ve HAMBURG limanları için yükleyecektir. SVENSKA ORİENT LİNİEN KUMPANYASININ S/S “GUNBORG,, vapuru 30 Nisan 937 de limanımıza gelerek ROTTERDAM, HAM BURG, GDYNİA ve SKAN- DİNAVIA limanlarına yükle- yecek. M/S “ERLAND, motörü 28 Mayıs 937 de beklenmekte olup ROTTERDAM, HAM- BURG, GDYNIA ve SKAN- & * acenta mesuliyet kabul etmez. DINAVIA limanları için yük alacaktır. SERVİCE MARİTİME RU- MEN KUMPANYASININ S/S “SUÇEAVA,, vapuru 19 Mayıs 937 tarihine doğru beklenmekte MALTA, MAR- SİLYA ve CENOVA liman- Iları için yolcu ve yük kabul eder. Yolcu ve yük kabul eder. İlândaki hareket tarihlerile navlunlardaki değişikliklerden Daha fazla tafsilât için İkin- &i kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında FRATELLİ SPERCO vapur acentalığına müracaat edilmesi rica olunur. _xixw 2 — Şartnamesini 130 kuruşa almak ve örneklerini görmek Telefon: 4142/4221/2663 m 'Jm istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko: #ş YAY 6 ö îııiıyonunı gelmeleri. Si & 4 3 — İlk teminat miktarı 1950 liradır. İ Olivier ve gü KUTU ! g" U n. 4 — İhalesi 4 /5/ 937 sah günü saat 15 tedir. şiirekâs 4 / l $ — Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı ol y ları şart olmakla beraber 2490 - sayılı kanunun 3) Limited m —z l_ D arkatı :::.;nü::ı; oı:;ddelerim;: z:e şırtnın.ı.e);:::indeun;:ll Vapur ACandll r CAOt d vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ih Tel. 2443 saatinden en geç bir saat evvel Ankara M.M.V. satı THE GENERAL STEAM w F H VAN | LIVERPOOL BRA“S_L_AVÖ LİNZ ve Vİ- alma komisyonuna vermeleri, 18 23 28 2 119 NAVIGATION C. LTD. | »JESSMORE,, — vapuru YANA h aa? ö ge İzmir Müstahkem mevki satın alma komis! di ea -— —— yonundan: “ADJUTANT. vapuru ni- Der ZEE& CO | Mayısta beklenileniliyor. L[ DEN NORSKE MIDDEL- 1 — Menemen garnizon kıt'atı ihtiyacı için 120 ton Un san nihayetinde gelip LON- V.N. VERPOOL ve ANVERS li- HAVSLINJE palı zarfla eksiltmeye konmuştur. DRA için yük alacaktır. . XVa manlarından yük tahliye ede- Ğ OSLO L 2 — Evsaf ve şeraiti Menemen sat, al. komisyonunda g Terih ve navlanlardaki de- | — DEUTSCHE LEVAN. cek ve BURGAZ, VARNA, SARDINIA,, motörü 22 rülebilir. gişikliklerden acenta mes'u- TE LİNİE KÖSTENCE, SULINA, GA- | Vaysla | PİRE, İSKENDERİ: | 3 — İhalesi 4 Mayıs 937 salı günü saat T de Menemel liyet kabul etmez. G. M. B. H. HAMBURG LATZ_" IBRAİLE limanla- l » DİEPPE ve Ç satın alma komisyonunda yapılacaktır. —aT Sammramnmnı |— “LARISSA,, vapuru 12 Ma- | Na yük alacaktır. "“ğ""';;'_' hareket edecektir. | —4 — “Fahmin edilen bedeli 14100 lira olup muvakkat “UMDAL,, Umu. | yısta bekleniliyor. ROTTER- | | “İNCEMORE, vapuru 30 | , Aşpurların Ülmeri gee minat parası 1058 liradır. n Zağmla A t DAM, BREMEN ve HAM- Mayısta bekleniyor. FIVER. balnda bir tasbikk girük 5 — Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıdlı niz Acenta- | SU6 için yük alateklr. — | POOL ve ANVERS limanla: | ASA Lir taslhlde gee mıları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun lığı Ltd. AMERİCÂN EXPORT LI- rından yük tahliye edecek ve " n ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde y: Helıenic Lines NES | ŞgğgğzsuxâRN%A[ıfgsz Birinci Sınıf Mutahassis vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ib A . . saatinden en geç bir saat evvel Menemen satın alıf' Bi e The EXPORT STEAMSHIP | . İBRAİLE İimanları için â Dr. Demir Ali komisyonuna vermeleri. 18 22 2142 121 Limited CORPORATION ü h | y v l “EAMİNSTER,, vapuru 29 yer a | Kamçı oğlu İzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: hl“lzl-';LîAON.. ;:ıı:[uru_lükı:ı- Nisana doğru — bekleniliyor. | SOC. ROYALE HONG- |İCilt ve Tenasül hastalık-İ| —1 — Beher çiftine b'î'lmı =deır;ı4âq kuvuğ olan 10000 Ç RÖTTERDAM, HAMBURG | NEV-YORK. için yük kabul | — ROİSE DİNÇİĞE MARL- B (reve Oloktrik toderiei İ » Saamesini 230 almak ve ömeklerini “görmek , - Bıirinci beyler sokağı ee ve ANVERS limanları için edf" *DUNA, vapuru 12 Ma- Ü Elhamra Sincmısîızrkasındgı | yenlerin her gün Ankara M. M. V. satın alma ko yük alacaktır. EXTAVIA, vapuru 10 ( LA L Lteniliyor. BELGRAD Telefon : 3479 yonuna müracaat etmeleri. “TURKİA,, vapuru 28 ya- | Nüysa oğtu ".Fkk'“l"i“y:" NOVİSAD, — BUDAPEŞTE, TLR ye :lk teminat miktarı 3450 iradır. z hut 29 Mayısta beklenilmekte, AAMLE SA TC tır. 4 — hılıesi 4 /5/ 931 sı!ı günü saat V dedir, ROTTERDAM, HAMBURG | PİRE AKTARMASI, SEYRİ Gazi Bulvarında 5 — Ekîmmîrct îıl:ıcıckıîıımge .Iğî',"'uâg".'îf'ı. ll:nyıdlı ) ü ici SI . v . maları li 1 n İ v;kAl;lmVîS Üntanleri. için .UCAEMFĞŞ)[&ERV — lzmll' Saghk EV] ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yfj ı yi . P. güreş Ha ödürü vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını il; ' PHELPS LİNE Mayısta NEV-YORK ve BOS- Müessis ve Müdürü n G l ak aK M M U, ebir i PHELPS BROS & CO INC, | TON için PIREden hareket Dr. Operatör Mitat Baran Komayoakna aei GD ER dd B S “ARYLENSEN,, vapuru 28 | edecektir. Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü ORLAYDLADE AĞ ı nisan beklenilmekte NEV- “EXCHORDA, vapuru 21 asri techizatı fenniye ve konlförü muhtevidir. Hasta kabu Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: , YORK limanı için yük ala- | Mayısta NEV-YORK ve BOS- lüne başlamış olup gece ve gündüz daimi doktoru bulunur. 1 — 374 kalem elektrik malzemesi kapalı zarfla ekııll : caktır. TON için PİREden hareket || Müessise müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar _î_"';ım"““l" di 32500 a ol ile t ü | Kai Ekden Ka i edili he ol eminat pif "]AC(;(B) CSRIST%,NĞENI" SERVİCE MARITIME arzu ettikleri hekimler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 | 2 2:3;"'::" ;Oelıumstur. ŞA UA « d : Mit NEV.YORK . imani | — gy OUMAİN. O aa. Daoktor AMi |— 3 — İbalai 21Mayıs/A5? çuma günü vet Töde A , e ğ . M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. , a için yük alacaktır. v . - 4 — Şartnamesini almak istiyenler 165 kuruş mukab ğ Vapurların isimleri, gelme Mıy?ıLıJR(d)î;?R"bcıffn“iEon Aı Kemaı Tonay M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. ı tarihleri ve navlun l.ınfelw KÖSTENCE, SULINA, GA- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları habere ile Şl'"'":ıe Bon_g_“"m:"d d taklİ t kamez D taahhide girir | LATZ ve GALATZ aktarması Birinci Sınıf Mutahassısı E| * — lr'dklka Tarber 2000 sayik Te —i Birinci kordonda “UMDAL,, Tl:rı BÜT AA l Basmahane ı.u.yımgı’::;:.mı.:i. n.sı:ı:r:ı?aıı başında 36 sayılı E 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı j UMUMİ DENİZ ACENTA- | e ue ev ve masyenebanesinde vabali at B den akçanm vanı 6 ye larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihal€ | â LIĞI LTD. vapuru - acentalı- JOHNSTON WARREN kadar hastalarını kabul eder tından en geç bir saat evvel M. M. V, satın Ç t ğına müracaat edilmesi rica LINIES LTD. W UUD DAT DAICOLDAI DA LA KA Ze lefor * 4775 IIIIIIIII komisyonuna vermeleri. 3 18 2 18 B ü » olunur. Riz binasında No. 166 PunenŞ — teeka'i sin ” ahap W ” e SYN A CŞ » SŞ SŞ ' O UN AA SLĞÇ Zengin İzmir Tesiri tabit, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp:” rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bımu taınıye odcrler. İi Si sleel 1 — Beher metresine biçilen ederi 26 kuruş olan 30,000 bir servetin anahtarı olan yeni plân başladi İzmir Komutanlığı ilânları Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: zarfla alır ilâ 100,000 metre çamaşırlık bez kapalı nacaktır. e

Bu sayıdan diğer sayfalar: