2 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8

2 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8-SONTELGRAF — 2 Mayıs 1937 Grip, nezle, baş ve diş' ağrılarının İîat’î ilâcı KESKIN Kaşelefinjf, —— SİNEKLER — Sıtma, tifo ve hastalık getirir yemeklerinizi - kirletir. İstanbul - Kasımpaşa deresinin tamirinden çıkan tahminen 15 ton hurda demir açık artlırmaya konulmuştur. Bu demirlerin hepsiae 450 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levarım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No, hi kanunda yazılı vesika ve 33 lira 75 kuruş'uk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10- $- 937 pazartesi günü sant 14 de Daimi Escümende bulunmalıdırlar. (8) - (2318) KATİ LİKİDASYON Beyoğlunda Tokatlıyan — karşısında STAVRiDiS Tuhafiye mağazası 8 Mayıs Çarşambadan itibaren ve YALNIZ 15 GÜN İÇİN Bötün stoklarını X40 TENZİLÂTLA elden çıkaracaktır, YN gNÜ el ( BLETLEE ÖMİT HAKİKATİ Taşra bayilerininn azarı dikkatine; Umum Taşra bayilerine: Gazetemizin umum Taşra bayiliği 1937 Nisan 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayiliği yapan ve bilâ istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay A, Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınızı kabul edecektir. Balg:ğ:ğ:h Sa'ih Nîgğ_ü Eczaneîl_ı/ BASURDAN YALNIİZ HEDENSA He ameliyatsız. kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mühveder, kanı, ağrıyı derhal keser. SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL Emsalsiz ilâçtır. Halakana, teessürle bay anlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. ROMATIZMAYA ÇARE PiİMANOL Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir. Vücudu kızdırır. ADEMİi iKTiDARA ANCAK FORTESTİiN ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalız ismine dikkat. Ş Yeni neşiiyğ f * Arkitekt Bu aylık Derginin 74 üncü $8 yısı zengin münderecatla çıkmışlı İçinde Mimar Zeki Sayârın Kalâ* mışta bir Vülası, Galata deniz gef' İ | müsabakasını kazanan projeler il€ | Mühendis Dr. Wagnerin büyük Ş& A | birler masıl tadil edilir. İzzet Kut* Sİ | baracıların eski Türk mimarlâflk | Mimar Naci Meltemin Hastanelerdt — tedavi kısımları adlı yazıları vardıfi — | -Belediye ve alâkadarlara tavsiy Öj ederiz. < TARİH YALAN SÖYLEMEZ Vak'aları» olduğu gibi müta” lea edebilmek için, üzerindefi biraz zaman geçmelidir. Bur nun gibi bir güzellik müstahe zarinın değerini anlamâk İçifi onun icadı üzerinden en aşağt birkaç yıl geçmiş balunmalı” dir. KREM PERTEV Düün ortaya atılan bir güzelk lik müstahzarı olmadığı içiti bakkındaki hüküm çoktafi verilmiştir. O, Sildin gıdastm Cillin hayatı. Dans meraklıların? müjde En kısa bir zamanda iyi dans Ö” renmek isterseniz ve ucuz bir fff ile vakit kaybetmeden dans pf0 * | fesörü Yorgo'ya müracaat etsinlef: Adres: Beyoğlu Tokatlıyan oteli arkâ * sında Topçekenler sokak No. 3İ” rinci kat. FABRİKA YERİ ARANIYOR Merkert bir- mahalde 500? 1000 metro murabbanda, SAt | olursa — tercih edilir. - Bahçek3i | Hasaa ecza deposuna müracatt, A | Dans Profesörü Parisin 1937 senesini" yeni dans tiyürieri” ögrenmek İsteyenl0” müjde Beyoğlu İstik'lâ! caddesi Tı'nk; dans dershanesinde Kemal 5 yi Bayere müracast. Hergün $* VEREN TARLADIR Ü eĞ H T D Rn K _' ; AA Satılık hane Cerrapaşı Cami sokakak * numara merhum - doktor Zek evi. Hörgün sabalıtan 12 ye kif müracaat. ,// Kadın dişçcisi - ı MARİ SOLLEGERGER | , DiIŞ TABİBİ aPi İstiklâl caddesi, Lüksenburg " Perşembe ve pazar gün:cııf_' â Ü maada hergün saat 9 dan 12? ve saat 14 den 18 e kadar K9 p ettiğini sayın — müşterilerin - İ i Heşriyali idar? HLi İ & » Başmunarrir DA LA E ı t « İzze d Basıldığı yer: — Matbaai Ebirr

Bu sayıdan diğer sayfalar: