9 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENÎ ÇIKTI: Atatürk Ruzvelt Musolini Birleşik Amerika Cumhuriyetleri eski Ankara sefiri General Şerü'in üç büyük devlet reisi hakkında bütün dünyada alâka uyandıran eseri ÜÇ ADAM Her kitabcıda araytmz. Ofiuördüncö yıl sayi: umhuri alınmıyacak ta, resmî ve hususî memurlann istihkaklarından kesilmekte olan vergiler birleştirilmektedir. Tahfif, birlestirilen miktar üzerinden ve muhtelif senelerde tahakkuk ettirilecek bir program tahtmda yapılacaktır. Projede tarh ve tahsil usullerinde basitlik ve kolaylık temini cihetlerine de bilhassa itina edilmiştir. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz malî yılm şubat 1938 sonuna kadar tahsilât miktarına aid malumat gelmiştir. Bu senenin 9 aylık tahsilât miktarı 200.105,078 lirava baliğ olmuştur. Bunun 188,734,047 lirası haliye, 11,371,029 lirası da sabıka tahsilâtıdır ve geçen malî yılm dokuz aylık tahsilâtına nazaran hakikî fazlalık 20,766.317 liradır. Tahsilâtın bu seyri Mecliste bulu nan 1938 malî yılı bütçesi varidat tahminlerini teyid etmektedir. Bütçe hazırlamrken vergilerde yapılacak tahfif ve ilgalar dahi gözönünde bulundurulmuştur. Hallde Edlbln Edebl ve San'a 937 Yücel mukâfatın • • tSTANBUE C A G A L O G L Ü , Telgral ve mektuB adresi: camburtyet, fstaabTil • Posta kotnstfî îstahbul No 248 Telefon: Bagmnharrtr ve evl: 22368 Tahrlr beyetl: 24298. tdare ve matbaa tısmı 24299 • 24290 V S j ^ E I 'in Mart sayısında • " ^ * ™ ™ birçok yeniliklerle 64 sahife * 15 kuruş yalŞdlHDa 0 mdll İstanbul, Posta kutusu 576) YOksek tahsll gencllğlnln ankete cevabları Resimle bestelenmiş bir köy tfirkOsO istanbul civarında güzel ve kolay orman tecrübeleri Yılda çok çok sekiz, on bin liralık masraf yapmakta devam ederek on beş, yirmi sene sonra Belgrad ormanını Şişliye bağlıyabiliriz. işli Büyükdere caddesinin Hacıosman bayırından Tarabyaya inen yan yolu başında büyüklü küçüklü mahdud çam ağacları vardır ki bir çoklarınm dallarında birer ikişer, üçer dörder tırtıl torbalan sallamp duruyor. Bahar gelerek havalar ısındığmda, şimdi bu torbalann içinde uyumakta olan haşerelerin yumurtaları patlıyacak, onların her birınden binlerle haşere çıkarak tahriblerine devam edecekler ve gelecek sene için etrafa yayılmış daha çok yuvalar kuracaklar. Büyükdereye giderken Hacıosman bayınnın sol tarafoıa düşen dağlara galıba burası bir çiftliğin o tarafa uzanan kısmıdır vaktile çam fidanları dikilmiş. Yirmi yıl içinde onlar adeta boy bos salmıslar. Bütün imtidadında bu genc çamlar tehlikeye maruzdur. Hacıosman bayırından Tarabyaya inen yol başındaki çamlar ise şimdiden tehlikenin İçinde bulunuyorlar. Kimin bu ağaclar acaba? Belki o yerler sahiblidir ve buna göre de ağaclar şunun bunun olmalıdır. Olabilir. Fakat ağaclar şundan bundan önce memleketindir. Eğer ağaclar sahibli iseler hükumet müdahale ederek sahiblerini onların üzerine musallat olan tırtıl torbalarından temizlemeğe davet ve icbar edebilir. Şimdiki halinde iş gayet kolaydır: Beyaz tırtıl torbalan toplanarak yakılmak suretile onların içindeki haşere haznesi imha edilmiş olacak. Böylelikle ağaclan tahrib eden muzrr mahluklann üreyip çoğalmalarınm önüne geçilmiş bulunacak. Hacıosman Tarabya yan yolundaki irili ufaklı mahdud çam ağaclarından anlaşılır ki o vadi yukandan aşağı çamlık olsa pek güzel bir manzara teşkil edecek, Ve bu iş pek kolaylıkla da olabilecek. Oralarda topraklar ekseriyetle sahiblidir. Toprak sahıblerine fidan vererek bu işi başartmak kabıldir, ve ayni şeyi Boğazm hemen her tarafına teşmil etmek Boğaziçini yeniden ormanlandırmağa başlamak demek olur. Istedığimiz kadar mebzul fidana malik olmaklığımız için bize müessir yardım etmeğe hazır bir müessesemiz de mevcuddur: Yüksek Orman mektebimiz. Bu mekteb BüyükdereBendler yolu üzerindeki Bahçeköydedir, ve Belgrad ormanımızın kenanndadır. Kendi topraklannda orman yetiştirme tecrübelerini bittabi muvaffakiyetle başaran mekteb, son yıllarda Ankaraya nek çok fidan gönderdikten başka îstanbulun şurasına burasma fidan vermekte devam ederek vücud ve hikmetine muvafık işler görmektedir. Evvelki gün bizi mektebe kadar götüren bir gezintiden istifade ederek mektebe uğradık ve onun yüksek talim heyetinden bazı zatlarla orman ve bilhassa orman yetiştirme mevzuu üzerinde uzun uzun konuşmak zevkli fırsatını bulmuş olduk. Pek çok istifade ettiğimiz bu sohbetten çıkan neticelerin bir tanesi îstanbulu alâkadar eder. İstanbulluların çoğu yanıbaşlarındaki güzel Belgrad ormanını bilmezler. Biz ötedenberi Rumeli tarafmda Belgrad ormanını, Anadolu yakasmda Alemdağı ormanını şehre kadar indirmeği tasavvur ederiz. Hiç zor ve asla imkânsız olmıyan bu iş için bu sütunlarda bircok yazı yazmışızdır. Fikir yürümedi ve hâlâ yürümüyor. Çünkü ormanın kıymet ve ehemmiyetini takdir edecek kadar ileri bir ağac muhabbeti henüz göniillerde kâfi kuvvetle kök salamadı. Yüksek Orman mektebindeki sohbetimiz esnasında bir mesele halinde bunu ileri sürerek savın hocalann fikrini öğrenmek istedık. SÜDİıeye mahal yok: Olur. Sadece para meselesidir. Dediler. Kendilerile şöyle mutabık kaldık: Fidanlannı onlar yetiştirecekler, r^tta diki'mesine nezaret edecekler. Vergilerde yapılacak Ribbentrop Londraya gitti tenzilâtın esasları IngilizItalyan siyasî müzakerelerine Koyundan 10, tiftik keçisinden 5 kuruş de Romada başlandı almacak, at, eşek ve katırdan da vergi Ankara 8 (Telefonla) Vergilerde tahfifler yapmakta olan muhtelif lâyihalar kat'î şeklini almak üzeredir ve bugünlerde Meclise verilecektir. Mevsuk bir şekilde öğrendiğime göre, hayvanlar vergisinde yapılmış olan tahfiflere ilâveten önümüzdeki sene at, eşek ve katırdan alman verginin tamamen kaldırılması takarrür etmiştir. Koyun dan alman verginin 10 kurusa, tiftik keçiden alman verginin de beş kuruşa tenzili imkânı hazırlanmıştır. Tıbbî ve ispençivarî müstahzarlardan alman istihlâk vergisinin ilgası esasen mukarrerdi. Oyun aletlerinden almmakta olan resmin de belediyelere terki cihetine gidile cektir. Buhran ve muvazene vergilerinde bilhassa küçük rnaaşlı memurların istihkaklarmdan kesilen verginin tahfifi istilzam olunmaktadır. Bu tahfif yapılırken hava kuvvetlerine vardım vergisi haric tutulmak Alman Hariciye Nazırının dönüşte Parise uğrıyacağı tekzib ediliyor Berlin 8 (Hususî) Almanyanın sabık Londra sefiri olan şimdiki Hariciye Nazırı M. Fon Ribbentrop İngıliz ricalile vedalaşmak üzere bu akşamki ekspresle Londraya hareket etmiştir. Almanyanın eski Londra elçisi, bu sefer Alman Hariciye Nazırı sıfatile perşembe sabahı saat 1 1 de îngiliz Hariciye nazırı Lord Halifaks'la görüşecektir. M. Fon Ribbentrop bilâhare Îngiliz Başvekili M. Çemberlayn tarafından kabul edilecektir. S. M. Viktor Emanuel. Veliahd ve Musolini ile beraber, bir resmi geçidde Bir îngiliz gazetesinin tahmiıderi Uorkmın nasıl oiduğu tahkik edilecek Moskova mahkemesi, beş ekspere bu tahkikatı yapmak vazifesîhî verdi Londra 8 îngiliz Alman müza kerelerinden bahseden Deyli Herald diyor ki: Haber aldığımıza göre, yarın Londraya gelecek olan Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop, her zamandan ziyade itilâftçiriz davranacaktır. Müstemlekeler meselesini ilk safta mevzuu bahsedecek ve merkezî Avrupa meselelerine Ingiltere ve Fransanın müdahalesinin Almanya ile anlaşma akdine mâni olacağını söyliye cektir. Bejlinden böyle bir cevab alacağı Çemberlayn'a söylenmişti. Fakat buna inanmak istemedi. Bugün işlerin zanne dildiği gibi yürümediğini anlamağa başlamıştır. • Paris 8 Salâhiyettar mehafilden ogrenildiğirre göre, Londrayı zıyarelin den sonra M. von Ribbentrop'un Paristen geçeceği hususunda burada hiçbir maIumat yoktur. Habeşistan ilhakını Polonya dün akşam resmen tanıdı Romanya ve Belçika devletlerinin yeni Roma sefirleri itimadnamelerini «Italya Kralı ve Habeş Imparatoru» na takdim edecekler hükumeti Balkan Antantı Konseyinin Ankara toplantısında verilen karar mucibince Habeşistanın İtalyaya ilhakıni resmen tanımağa karar vermiştir. Ro • » manyanm eski Varşova elcisi olup Ro * ma elciliğine tayin edilen M. Zafiresko itimadnamesini İtalya Kralı ve Habeşistan İmparatoru Viktor Emanuel'e vcreı cektir. Brüksel 8 İyi malumat alan me «1 hafilden teyid olunduğuna göre, Belçi kanm Paris büyük elcisi Kont Dentevg»| lArkasr Sa. 7 sütun 3 fe Roma 8 M. Musdlini'nin dün akşam M. Bek şerefine verdiği ziyafet somında nutuk teati edilmemiştrr. Nırtuk teatisi bu akşam M. Ciano'nun vereceği ziyafetin sonunda yapılacak ve pek muhtemel olarak sanıldığına göre, M. Bek, nutkun sonunda kadehini «İtalya Kralı Roma müzakereleri başladı ve Habeşistan împaratoru Majeste VitRoma 8 Kon Ciano ile Lord torio Emanuel'in sıhhatine» kaldıracak Pert arasındaki görüs^nelere bugün başhr. lanmıştır. Müzakere edilecek bütün meseleler hakkında ihzarî tetkikat tamam Romanya ve Belçika da imparatorluğu tamyorlar lanmıştır. Bükreş 8 (Hususî) Romanya [Arkast Sa. 7 sütun 2 de] Parti Grupunda 1 • • • • • • 1 1 •• Hatay davamız dün Balear gemisinin batmasile Franko büyük bir kuvvet kaybetmiş oldu de goruşuldu Maksim Gorki'nip, İstanbulda Galata nhtımında alınmış resimlerinden Moskova 8 (Hususî) Fevkalâde mahkeme bugünkü celsesinde Gepeu'nün eski şefi Yagoda'yı isticvab etmiştir. Müddeiumumî Vişinski, maznunu, şair Gorki ile oğlunu öldürmek emrini ver mekle itham etmiş, Yagoda eski Gepeu şefi Menjinski de dahil olmak üzere Gorki ile oğlunun ve diğer bazı Sovyet ricalinin katli için doktorlara emir verdiğini itiraf etmiştir. yeni bir hükumet kurmayı düşünmeğe başladığını bildirmiş, fakat Lenin'i katletmenin hiçbir zaman mevzuu bahsolmadığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine müddeiumumî isticva bm bir müddet için kesilmcsini taleb ederek Gorki'nin tababet vasıtasile katli h£.kkmda doktor Betosloski tarafından yapılan bir beyanatı okumuştur. Buha rin'in suç arkadaşları olan doktor Levin ve Pletnev tarafından yapılan bu cina yet hakkında, doktor Betostolski diyor ki: «Gorki'yi öldürmeden pek az zaman evvel ziyaret ettim ve Levi'nin hasta ü zerinde ya çok fazla dozlu ve yahud yerinde olmıyan muhtelif enjeksiyonlar yapmakta olduğunu müşahede ettim.» [Arkası Sa. 7 sütun 4 te\ nından geçerek şehre gelir. Bizim yapacağımız tecrübe sahası da bu bend sulan yollarının iki tarafım takiben şehre gelecektir. O halde ilk dikim yılı fidanlarını yazın bu sulardan istifade ederek iki üç defa sulayabiliriz. Yüksek mekteb fidanlan temin edecek olduktan sonra İstanbul Vilâyeti iki üç kişiden başhyarak nihayet ona çıkacak bir amele kadrosile Belgrad ormanmm sehre bağlanması ameliyesini başarabilir. İş o kadar güzel ve büyüktür ki uğrunda yapılacak yıllık beş on bin lira masraf adeta göze görünmiyecek kadar küçük kalır. Yüksek Orman mektebi kendisine düşen vazifeyi ifaya hazırdır. Himmetin üst tarafı artık îstanbul vilâyetine düşüyor. • . Saym Muhiddin Üstündağm kendi Valiliği zamanında başarılmış bir eser olarak İstanbula bu kadar kıymetli bir hizmet yapmağı cana minnet bileceğini şüphesiz sayanz. YUNUS NADt ispanyadaki son deniz harbi Kanunların tek metin Kruvazörde, mürettebat gemiyi terketmekten halinde toplanması için imtina ettikleri için 600 kişi öldü bir komisyon kurulacak Ankara 8 C. H. P. Kamutay Grupu bugün 8/3/938 Antalya meb'usu doktor Cemal Tuncamn başkanlığmda top landı. 1 S5z alan Hariciye Vekili doktor Aras, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzedilecek olan lArkası Sa. 3 sütun 5 tei Muhakemenin tafsilâtı Moskova 8 Dünkü muhakeme celsesinde, Yakovleva'nın sözlerinden sonra Buharin, ancak Brestlitovsk muahedesi nin 7 nci parti kongresi tarafından tas dikinden sonra bir isyan hazırlamak, Lenin, Stalin ve Sferdlov'u tevkif etmek ve Dikmeyi ve muhafazayı istanbul vilâyeti deruhde edecek. Bu işte para meselesi dağ deve değildir. Yılda çok çok sekiz on bin liralık masraf yapmakta devam ederek on beş yirmi sene sonra Belgrad ormanını Şişliye bağlıyabiliriz. Filhakika ormanı yetiştirmek için fidanlan hazırlanmış yerlerine koymak ve üç beş yıl muhafaza etmek lâzım. İşte bu kadar. Orman yapılacak toprağı bağ yeri gıbi kirızme yapmağa ıhtıyac yoktur. Fidanın konulacağı çukurları açmak ve fidanı oraya koymak yeter. Yalnız orman fidanlannı tutturmak için sulamak lâzım mı, değil mi? İstanbulda bizce buna pek lüzum yoktur. Fakat fazla ihtiyat olarak ilk dikim senesi yazında fidanlarımızı ıki üç defa sulamağı da göze alırsak meselenin tereddüdlü tek noktası kalmamış olur. Bu da teklif ettiğimiz tecrübede tatbikı kolay birşeydir: Belgrad bend sulan mektebin ya Rumen Hariciye Nazırı kim olacak? Burgos 8 Balear kruvazörünün kruvazbrün mürettebatına denize atlama"'* batmış oiduğu resmen kabul edilmekte lannı işaretle bildirmiş ise de mürettebatdır. tan büyük bir kısmının denize atlamaktani Gemideki zayiat imtina etmesi zayiat bilânçosunun bu ka« Cebelüttarık 8 Frankist kruvazö kadar ağır olmasma sebebiyet vermiştir. rü Balear'ın batması neticesinde kayde İngiliz muhribleri tahlisiye simitleri ve dilen zayiat bilânçosu amiral, süvari ve sandallarla iki yüz kişi kadar kurtarmış * zabitler de dahil olmak üzere 600 kişi lardır. Balear battığı zaman grandi direolarak tahmin edilmektedir. ğinde kontr amiralinin bayrağım taşı « Söylendiğine göre Kempenfeld ve makta idi. Boreas ismindeki îngiliz muhribleri batan [Arkası Sa. 7 sutun 3 te\ ııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııinı Yüz bin Çinli, Japon M. Komnen'in isminden de bahsedilmektedir ordusu gerisine sarkıyor Japonların askerî vesaitle Çini daha uzun seneler istilâ edemiyecekleri muhakkak addediliyor Mekteblerimizde disiplin meselesi Maarif Vekilinin bu husustaki fikirleri 3 iincii sahifemizde M. Komnen Atina 8 (Hususî) Ankarada toplanan Balkan Antantı devletleri konse yinde Romanyayı temsil eden Hariciye Müsteşarı Komnen'in Hariciye Nazır hğını deruhde etmek üzere bulunduğu Bükreşten bildirilmiştir. Sarı nehri geçmeğe çalışan Japon kıt'alan, büyük bir güçlük çekiyorlar (Yazısı son haberler sütununda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: