9 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pol ingiltere de onlarla Almanya ve İItalya ile görüşülecek meseleler : Almanya ile yarın Londrada, talya ile bu hafta sonunda Ro Londra 9, (Son Telgraf) — Alman Hariciye Nazırı yarın burada resmi temaslarına başhıyacaktır. — Müğlak meselelerin ehemmiyeti Ve çokluğu Ve ayni zaman Almanya'nın bir kı « #ım meselelerde ayak diremek kara- Fında olması hasebile iki devlet â - rasındaki müzakerelerin epiyce uza- yacağı ve bir -hayli zorluklar karşı- sında kalınacağı muhakkktır. Ancak Lord Halifaks'ın bütün bunları bir hal şekline bağlamıya gayret edeceği tahmin edilmektedir, Konuşulacak meseleler — arasında Çekoslovakya, Avusturya, meselele- Tinden mââda Almanyanın İngilte . Tenin Sovyet Rusya ile teşriki me - sai etmemesini, İngiliz matbuatmın Almanya aleyhindeki neşriyata ni - hâyet vermesini ve İtalya - Almanya Münasebatını inkıtaa uğratacak —cn küçük bir harekette bulunulmaması Fransada: Siâhlanma mese- İesinden kabine bulran geçiriyor (Yazısı 2 inci sahifemizde) Esrarcı Receb ve Zeki Zehir Mücadelesi Dün iki kişi Daha yakalandı Bir müddettenberi, ıslahı hal etti- Bi zababını verecek şekilde dürüst- çe harekete başlıyan ve seyyar satı. tılıkla meşgul olan sabıkalı esrar sa-| tocılrından Zeki'nin gizlice dolaşarak #strar Ücaretine devam ettiği kaçak - Çılık bürosu memurları — tarafından| haber alınmıştır. ( Zeki'nin takibine girişen memurlar | bu ihbarm yerinde olduğunu görmüş ler ve Zeki'yi suç üstünde yakalamak | için tertibat almışlardır. | | Kıyafetlerini değiştiren ve bir Muhbire işaretli bir yarım liralık ve Ferek Zeki'nin yanına götüren po - Üsler Zeki'nin şüpheli hareketler - /Devamı 2 inci sahifemizde) Taksimde : Bir apartman Kumarhaneye Çevrilmiş Kumar ve kumarbazlarla sıkı bir tmücadeleye girişen emniyet direktör- lüğü ikinci şube müdürlüğüfdün çok #ikı bir takayütle Taksim, meğdanın, SAYISI KER YERDE |Uzak Sarkda : Soyı * 2860 e- mada müzakerelere başlanıyor ni istiyeceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan İtalya - İngiltete müzakerelerine bugünlerde filer baş- öpi İsnacaktır. Bu müzakereler esnasın- j da Akdenizde karşılıklı haklar, de » niz kuvvetleri ve tahkimat işile Tra- blustaki İtalyan kuvvetlerinden bir kısmının geri alınınası Süveyş kana- linın idaresinde İtalya'nın rol sahibi olması, Habeşistan ilhakının resmen fanınması ve nihayet İtalya'ya para *,verilmesi meseleleri başlıca müza. gf “kere mevzuunu teşkil edecek husu - yşat arasında bulunmaktadır, İNGİLTEREDE NÜMAYİŞ Londra 9 (A A) — İngiltere hü - H kümetinin harici siyasetini ve Fon Ribbentrop il. an müzakereleri protesto etmi ere tezahüratta bu Tunan bir kaç nümayişçi Pikadilli -| ; Sirküe de seyrüseferi inkıtaa uğrat-| mışlardır, Romada; İtalya - Leh Müzakereleri Hayii İlerleti (Yazısı 2 inci sahifemizde) 3 y Yaralılar taşinırken İspanvada : Yeni Vaziyet göreeee, pi Bir Fransiz tari torplllendi d Tni 'a 9 (Son Telgral) — Sonde « hiz harbi İsponyadaki umumi vazi - yetine bir hayli tesir edecek derece- 'ki mühimdir, | —Batan Balcar kruvazörü son sistem (Devamı ikinci sahifede) & © se'efik! harlciya Halef v nazın Eden ve Halifaks | Çinin beklenmiyen mukavemeti Japonları epeyce şaşırttı Japonlar Çini kolay kolay yutamıyacaklar | 'Tibbi Adit Müdürü Hamla Naci ve Adil tabib Sailn Haşim Doktorlar Araada Ankara çinayeti Meraklı bir münakaşa Mevzuu oldu Bundan bir müddet evvel Anka - rada Kale dibi mahallesinde metresi Kezban ismindeki kadını parasına ta- naan ikinci metresi Ayşe ile birle » şerek boğmak suretile öldüren Mebh- met Ali hakkındaki tahkikata devam edilmektedir. Ankarada hazırlık tah- kikatının son kısmında eski Ankara tabibi adli Hle mahkemede dinle - nen diğer bir doktor arasında — bir kişinin yalnız başına bir adamı bo . İğarak öldürmesi kabil olup olmadı - Harbe giden bir Çin kıt'asi | Londra, 9 (Son Telgraf) — Mare -/çecek Japon ordusunun gerl kaluılğı noktasında şiddetli bir münakaşa şal Şan-Kay-Şek, Japonlari — Sarı İÇin kuvvetlerini de kolaylıkla imha|çıkmıştı. a Ayyıldır apartımanının Tüükejlef nehirden geçirmemek için büyük birjederek Çin meselesini kendi lehleri-| Bunun üzerine ihtilâfın halli mak- (Devamı YS a "ııaym sarfetmektedir, Bu nehrt ge -| (Devamı ikinci sahifede) I (Devamı 2 inci sahifemizde) Fn ton Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi B SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyan o - kuyucularımız Son Telgraj'ın bi -| rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta rafından Beşiktaşta tramvay du - rağında 59 mumarada cumartesi, pa-| zartesi, çarşamba günler saat 15 den OnrTA munyene ve tedavi edilirler. — Yelefon No. 20827 İst, Nurosmaniye Ca ide: onya, faşist zümreye meyletti; uzlaşmıya çalışıyor Mısırda 'Seçim mücadelesi hararetlendi (Nahaspaşanın kazanması muhtemel Hükümet yeni ve mukabil tedbirler alıyor | — Kral mavi ve yeşil göm- Iekli!eıği Iâğvetti | , İki kuvvetli raklb, Başveakli Mahmud pasa lle Vefd lceri Nahas paşa | Kahiro © (Son Telgraf) — Misır-'çe çoğalmaktadır. Hükümet Nahat da seçim mücadelesi çok hararetli bir Paşa ve fıtkasının ekseriyeti temin safhaya girmiştir. Alınan bülün ted- etmesine mâni olmak üzere intihap birlere, yapılan propagandalara rağ- dairelerini yeni bir taksime tabi tut. men Nahas Paşa ve taritarları gittik- (Devamı 2 inci sahifemizde) SAĞi G ği 5i T AA SPOR Fenerbahçe klubünün cezalandırılması kararlaştırıldı Milli Küme talimatnamesinde işe gelen maddeler mi tatbik ediliyor ? Zeki Riza : Ha«kımızı arıyacağız; tak 1t itira& edecek makam bulamıyoruz !.. Diyor. Ankaradan ge ikulubü erkânının hattı hareketini öğ len haberlere gö- irenmeyi faydalı bularak umum! kap- çe URSLTOİ mürkÜN, tan Zeki Rıza ile bu sabah görüştük; geçen hafta İzmir« kendisi bize şunları söyledi: in Üçok takımına «— Umumt merkezin bu şekilde bir karşı sahaya çık » karar verdiğini öğrendik fakat he - madığı için Fener- nüz resmen bize bir tebliğ yoktur. loahçe kulübünün Yüzde yüz haklı olduğumuz bu mese- 250 lira para ce - lede sonuna kadar mücadele edeceğiz zasına çarptırılma. ve neticede de hakkımızı tanıtaca - sına ve ayrıca hük : İğız. men de mağlüp Umumi merkez aleyhimize verdiği sayılmasına karar kararı talimatname mucibince verdi- vermiştir. Bu ka. İğini söylüyor. Fakat ayni talimatna - zatın raillif küme mede Pazar tesadüf edecek deplas - S L ç man maçlarının kluüblerin kendi sa- tevfikan — verildiğide tasrih edilmek-i, .h an yapılması Vâzım geldiği hak- 'tedir. Bütün sporcuları alâkadar & -/kında da madde vardır. Umumi mer- den bu Kâdise hakkında Fenerbahğe| — (Devamı 2 n0i savfanzt ) Bugün 12de Cağaloğlunda Himayei- etfal sokağında büyük bir yangın oldu Yangın, susuzluktan büyüdü (Yazısı 2 inci sahilenüzde L Zekl Rıza

Bu sayıdan diğer sayfalar: