10 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PŞ KURUS 10 Mart 1228 PERŞEMBE SAYISI HER YERBE Sakbu Soyı : 361 En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi İngiliz- Alman müzaker Teleton No. 20827 İst. Nurosmaniye C SAĞLIK KUPONU Bu kuponun onunu topliyim o -| kuyucularımız Son Telgraf'in bi - rinci sınıf dahili rafından Beşi Tağında 50 num İso: eleri yapılıyor Fransada buhrân başlıyor!. 'İtalya - İngiltere müzake- p - relerine yarın başlanıyor 1 — Lord Pert Kont Ciyano ile program hazırladı 2 — Ribbentrop, Halifaksla bu sabah görüştü İspanya mutlaka halledilmesine çalışılacak meselesininde bu arata arisin gece görünüşü Fransada: — ? Kabine i Etmek üzere Şotan, kayıdsız ve şartsız olarak Parlâmentodan mali selâhiyetisüyor, | Paris 10 (Son Telgraf) — Milli mü| Gafan projelerinin — tahakkuku için| Büşvekilin mecliste tam bir selâhi - Vet istemesile başlayan siyasi buh - Tan gittikçe had bir safhaya dökül - Mektedir. Bir taraftan fırka gurupları vazi - yeti müzakere için müteaddid top - stifa listler kendilerinin dahil bulunma - narbinde dığı bir kabineye tam bir, selâhiyet 'vermeğe taraftar değillerdir. — Sol| — 1 andra 10 (Son Telgraf) — Roma'ya, cenah cumhuriyetçileri ve müstakil| firi Lord Pert İtalya Hariciye Na-| -Habeşistan ilhakını İngiltere tanı- radikaller itimadı, bir takım — kayıtzırile ilk temaslarda bulunmuş — ve|mayı kabul etmişse de bunun resmi Evgünün diplomasıi ret edebileceklerini tesbit etmişler - bijiz - İlyan müzakerelerinin prog-|lantısında yapılacaktır. Özerine en büyük yüx alan 0c sıma Pert, Lord Halifaks ve fon RiIbDDEentrop 1 von Londra 10 (Son Telgraf) — Alman hariciye nazırı Ribbentrop saat — 15 buçukta buraya geldi. Bugün saat 11 ve şartlar altında hükümete müzahe-| yakında resmen başlıyacak olan İn - |/formalitesi Milletler Cemiyeti top - |de hariciye nazırı Halifaks tarafın - dan kabul edildi. Lord — Halifaksla lantılar yapmakta, diğer — taraftan kabine içtima ederek meclise ve par- tilere karşı takip edeceği kati yolu çizmektedir. üzere yine bazı kayıt ve cephesinin yıkılmasına mani olmak|timal resmi müzakerelere bu akşam şartlarla|veya yarın öğleden evvel başlana - hükümete müzaheret eylemek — üze-caktır. re eski kararlarımı — değiştirecekleri| dir, Ancak - sosyalistlerin de — halklramını tesbit etmişlerdir.-Ağlebi ih-| İspanya işinin hallinde, İngiltere |Ribbentrop'un görüşmeleri devam et- İmusir davranmaktadır. İngiliz for -| mektedir, Mülünün tatbik sahasına konulması| Bugünkü görüşme iP — memlöketi için Londra'da beş devlet arasında| glâkadar eden meseleleri bir defa da- Partilerden komünistlerle sosya - Suçlu amele Süleyman ve Ali Zehircilere Aman yok i n ci kişi yakalandı Dün, Eyüp polisi Fe hane fabrika- ti amelelerinden Süleyman ve A - Ti isminde iki ervcin müptelâsını suç Üstünde yakalamıştır. Bu iki amele, fahrikanın paydos saatinde — şüpheli| Vaziyetlerle Defterdar camiinin ap - deshanelerine girmişler, bu ha Orda nokta bekliyen polisin dikkati- ne çarpmıştır. | İki kaladar, helâda ceple Devamı 2 inci sah —— Bu arada en evevi hallodilecek iki|gibi Çek kabinesine alınmasında 1$ -İha baştan aşağa gözden geçirdikten sonra bunların müzakeresine aid bir Çek ordusundan bir suvari Çekoslovakyada: 'Alman Naziler Ne Olacak yannı Çekoslovakyadaki Nazi Al - * manların Reisi Hanlein'in de orada « ki sosyal demokrat Almanları — reis olup kabineye alınan sıhhiye nazırı gibi Çek kabinesine alınmasına 18 - rar edeceği haber verilmektedir. Di- ğer taraftan Almanya'nın Sodet Al manlarına muhtariyet verilmesi için de çalışmalarına hız vermiye krar verdiği anlaşılmaktadır. Ancak Çekoslovakya'nın bütün bu talebleri reddetmiye ve her şeye bü- tün kuvvetile sonuna kadar mukave- |met eylemiye karar vermiş - olduğu görülmektedir. (Devamı 2 inci sahifemizde) mesele vardır: Habeşistan ve İspan- Italya - Polonya arasında : Varılan netice: Karşı- lıklı noktai nazar teati- sine devam edilecek PaT yi - Ü aati y giştirmiyeceğini söylüyor Her iki taraf da birer resmi tebliğ neşretti daki ötedenberi mevcut sıkı dostluk ve rabıtadan bahsedilmiştir. Bek'in resmi ziyareti bugün niha- yete erecek ve mişafir nazır maaile istirahat etmek üzere ve gayri res -| mi mahiyette Napoli'ye giderek ora- da bir kaç gün kalacaktır. Tebliğ bekleniyor Pa.'ris, 10 (Son Telgraf) — Polon- ya, İtalya müzakereleri ehemmiyetle takip edilmektedir. Henüz resmi tebs liğ neşredilmemiş olduğu gibi — bu müzakerelerin gizli tarafları hakkın- | da da şimdiye kadar esaslı hiç - bir! Malümat tereşşüh etmemiştir. An e| cak vaziyetten anlaşılan, Polonya -| a mihverine daha zi « anmiş görünmektedir. a, 10 ÇALA.) 10 (Son denilmektedir:; . ; kaldırımcılık Bir -uyumcudan kıymeti Birb.lezik nasıl aşır.Idı (Yazısı 3 inci sahilemizde) kşam ye| B. Mussolini ile B. Ciano'nun B. m Bek ş mış oldukları görüşme- afet miştir. Bu ziya-|ler esnasında ümi siyasete mü - fe bil ve samimi nutuk « |teallik muhte! eselelerle iki mem- Varşuva, harici siyasetini de- Resmi tebliğ | .Sonra (Devamı 2 inci sahifemizde) Esasen Çekoslavakya bu hususta program tanzimine matuftur, âini tamamile kuvvetli hisset- (Devamı ikinci sahifede) Avusturyada: Pazara reyiâm Şüşnig, “müstakil Avusturya,, cıla- rın ekseriyet kazanacağına kani Almanya vaziyetten memnun değil ge Ecnebl mütahassıslardaı ı askerlik dersi a:an bir Çinil Japonya: Sarı Nehirden ' Çinlileri İmhaya çalışacı zilerinden bir grup İlar teati edilmesi, iki devlet arasın- (Devamı ikinci sahifede) Rk' Nümayış yapan Avusturya Na d«) (Vazısı 2 inci sahil (Yazısı 2 inci sahilemizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: