10 Mart 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

uy | marifet İkekpin arı 8 İNCİ YIL No. 3347 FİATI ( 100 ) Para Aböne bedeli: Seneliği (7) lira HAKKI Halkın SeSi SESI DI Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI İdarehane: z Birinci Beyler Sokağında #Halkın Se Matbansında sılmıştır EN yazı yeri verilmez Rusya Uzak şark ordusu Moskovaya mı yürüyecek Güreş Milli SEAL KISA VE AÇIK Çemberlayn'ın Sözleri İngiliz Başv. Ve Çemberlayn'ın diktatör söyle diği sö demokrasi lehin aleyhinde ve l özler Fransızları ve ferdi hür- || db on ren kadar dünya barışını mek istemiyenleri Mu birşey k a olan akka İn kurtarmak için harba lâzım ni derecede hazırlanmakta | bir hayli geciktiğini anlainası İngiliz deniz manevraları e amıştir. Manev- ralar 18 Marta kadar devam edecektir. Fransa Başve- kili Değişiyor Paris, 10 (Radyo) -— Eran- söylenmektedir. etmiştir. varsa oda ilterenin, sulhu SIRRI SANLI Müstesna Bir Hamiyet Şehrimiz sayılı tacirlerin- den ve askeri müteahhitle- rinden bay Subhi Koyuncu-” oğlu yoksol ailelere yüz çu- val kömür dağıtmak suretile pek büyük bir insanlık eseri göstermiştir. Bu değerli oyurddaşı yürekten takdir etmeği borç biliriz. Küçük antant ve iktisadi konsey Bükreş 9 (Radyo)—Küçük itilâf iktisadi konseyi, bugün, B. Tatareskonun riyasetinde 11 inci içtima devresine baş- lamıştır. B. Tataresko, uzun bir söylev vermiş, konseyin ala- iktiza ettiğini söylemiştir. onsey, yarında müzake- relerine devam edecektir. ISTER GÜL ISTER AĞLA m En büyük meziyet ve marifet insan atlatmak imiş!! “ va im konuşuyor ? keş E Be ça li — Sayih bugün, . yarışı vardı. — Neye gelm — Meselâ öyle se yaptılar ki... bir tani anlat ? tehlikede gör- | * Anka e devam Güre; da, er şemle el Sel 1 — Türkiye — Şa rın va vi sart Tevfik Ar ahire yal emi Bu iğmrelle iki pa iş görülecektir. a 9 (Hususi) — Gir ia takımı Istanbulda Me . Federasyon 1 bay ayın yirmisinde İstanbula gelerek mili güreş buldağiala ha- zıriiklarını görecektir. ş milli takımımız: Ankara ve İzmirdende yeni ele- manlar meki ir, ediyor. Türkiye-Mısır | Dostluğu ai (Hususi) — Misir- aruk bütün cemi- ile. Mısır sanda. lk muahedesi. rk misakın. a Mısı- — Koşuücunun biri öyle yüksek bir maia atlatdı ki doğrusu adamın meharet ve marife- tine ti kimse adı. — Buda ünde. — a öy en büyük meziyet ve marifet nedir bakalım m içinmi? “ iie atlatma a bir görsünler uğ o val mek size: » Oradakiler k kemali ciddiyetle bence kit hayre iten ağızları ? düny ada en kalm sözmü âzizim, sanki yüksek mania atlamak da bir meziyet veya marifet mi imiş? : büyük meziyet ve gelsinler ğe gs her ee alacaklılarımı nasıl at- alsın. sizce asıl insanları ve hele alacaklıları alel en büyük meziyet ve ma- rifet b e şa ia bayım? Gitte şu şirketten sor, orada bir memur var, yanında ondan meziyetli ve iktidarlı adam olmadıği için ir ekini önüne gelen Takımı başkan Vehbi | Çinde Kolera v Salğını Şanghay 9 ( Radyo ) Songthunan'da kolera salğın halinde devam etmektedir, Kayi a 9 zena — Bay Uzak Şark orduları kuman- rafından müteşi kast şebekesi keşfetmiştir. 1 mlm Sayım |... VR. Istanbul, 9 (Hu ika buraya iğ, ğine göre hükümet, sayım Bu şebeke, M. Stalin ile Hürgisinde mühim (tenzilât Se ımı Oo öldürdükten ine aktır. Beygir, katır ve askeri diktir tesis edecekler” danı ime vürüvecekmiş —Mos- Hills, 9 (Radyo) — Ja- u esi inliler tara- pon orduları, (Sarı nehrin | fından öüzelimi olan tor- karşı sahillerine geçmek te- | piller (o infilâk etmiş ve Ja- şebbüsünde bulunmuşlardır. ponların, üstünden geçtikleri Dokuz yüz kişiile yirmi e tank geçmeğe muvaffak ol iy i duktan sonra, d bazı kı- Nehre düşüp boğulan Ja- taat geçmek istemişlerdir. ponların miktarı fazladır. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Çok ayip bir hareket... Tanıdığımız bir zat yazıyo Geçen cumartesi günü bir sinemaya ege > bin n oldum dersem doğrudur. O e günü anin içi, dışı arı kovanı gibi i işliy: gürültü ve öyle bir BA vardı ki a karşı sinema pa hayrandı. Böyle iş olur mu? Oraya para verip giren çocuklar aceba ne aray rlar vklar sönünce leblebi, nuhut atanlar ve ellerindeki fe- li yakanla ar şeşen Herhalde bunun bir çaresine ba- kalmalı ve bu işide polisimizm iktidarlı eline vererek bi çok insanların ihale rının ya — a gitmemesini temin etme- | idir Çünkü çok ayip oluyo ESİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: