10 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE | 7 10 | TELGRAF : TELEFON MART | 1938 5 > Fransada Yine Buhran! UCUZLUK MÜCADELESİNDE ANA PRENSİP "Ahmet Emin YALMAN ükümetimizin et mesele- sinde açtığı mücadele dikkate değer neticeler veriyor. Bu sayede İstanbulda et istih- lâki daha ilk hamlede yüzde on beş derecesinde artmıştı. Va- Binin dün Belediye Meclisinde Verdiği izahata göre “artış son günlerde yüzde yirmi bire kadar sıkmıştır. Mücadele başladığı zaman bunu “Devlet yasağı iki günlüktür, diye karşılıyanlar eksik olmadı. Fakat Başvekil Celâl Bayar, ucuzluk mü- €adelesinin açılışını ilân eden nut- kunda bu zihniyeti hesaba katmıştı. Demişti ki: “Şayet “Hükümet tedbirini biz bili Tiz. Yaparmış gibi gözükelim.,, diyen bulunursa, o adama da sadece acı Gazeteci arkadaşlarımızdan da bir, İki hata eden oldu. Başlıyan mücade- lenin mânasını ve ölçüsünü birdenbi- Te kestiremediler. Şurasını gözönün- de tutmadılar ki hükümet, memleke- timizin acele ihtiyaçlarından hepsine birden yetişmek imkânını bulamıyor. Fakat bir defa bir meseleyi ele alacak 9lürsa yarı yolda kalması ihtimali Yoktur. Engeli ve müşkülü ortadan kaldırır ve mutlaka gayeye varır... İstanbul gazetelerinin çoğu, müca- in ehemmiyetini kayrağılar va Tüdüler. Öyle olduğu halde, bir iki ga #etecinin hatasını bütün gazetelere| Mal etmek ve İstanbul gazetelerinin | Menfi rolü,. gibi tabirler kullanmak, İcna bir hatadır. Her gazete ancak| kendi yazdıklarından mesul olabilir. | Gazetelere ait tenkitlerde gazetenin Adını söylemek en doğru yoldur. B aşvekil, et hakkındaki ucuzluk mücadelesi başlarken, et ti- #aretinde maddi alâkaları olanlara Şu sözleri söylemişti: “Sizi de kendi hesabınıza bu fe- dakârlığa davet ediyorum... Şayet bu fedakârlığa iştirak etmezseniz milli zaruret diye ifade ettiğim bu meticeyi sizsiz olarak tahakkuk et- tireceğiz.., Dün Şehir Meclisi, kasaplık hay- Yan celbetmek için milli bankalardan e bin Uraya kadar ödünç para a- Bması hakkında relslik makamına vermiştir. Kesilmiş olarak İs- a dula gelen koyunlardan iki misli han mezbaha resminin icabında yesil hakkında da salâhiyet veril- ir Belediye, bu iki kararla et me *sine filen karışmış ve şayet alâ- a arlar, fena niyetler gösterecek o- Tlarsa, bu istidadı derhal yenmek icrai salâihiyet ve imkânlar elde Miniş demektir, B iz öyle ümit etmek istiyoruz vi ki, buna lüzum kalmıyacak- lke <mleketimizdeki mânasız paha- ea © biç şüphesiz teşkilâtsızlığın, a- Bi, Settalarının çokluğunun, kredi: | Yargı © Ve pahalı olmasının tesirleri Se — Fakat asıl büyük sebep, yan- Za düsünce yüzünden umumi ha- til, ereketsizlik ve akamet yara-| nasıdır. e Yanlış düşünce, yüksek bir kâr ey inin çok kâr getirdiğidir. Hal Yim giç" yeusmeleden fazla kâr ede- Si enler az muamele yapıyorlar. yo, üsadi hareket boşuboşuna du- Me Ve halk birtakım ihtiyaçlarını ie kten Yazgeçmiye mecbur olu- Filin — Yüksek kâr nisbeti, mu- Min Flag ii yüzünden az gelir te- Mai dn Demiryolları, tren ücretle- bi, yapağı tenzilâtla, bu çok zarar- “kkiye ilk darbeyi indirdi. Üc-| (Devamı 10 uncuda) > d ANEVİ» Jatanbu; Ankara Ca, ymm eğ “TAN, #İŞTANBUL 24318524319, 24310 ÜÇÜNCÜ'YIL — No. 1026 KURUŞ BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN Başvekil Şotan Dün Gece Kabinenin İstifasını Verdi Hükümet, Salâhiyetler Istiyordu Sosyalistlerle Komünistler Bu Salâ- hiyetin Verilmesine Yanaşmadılar Macar Kabinesi de Çekildi B. Şolanın Başvekilliği esnasında iki poza Paris, 9 (Hususi) — Fransa hükü- metinin mali ve sosyal barış siyaseti ni lâyıkiyle tatbik için meclisten is- temiye karar verdiği fevkalâde salâ hiyetler meselesi yeniden, bir kabi- ne buhranı vücude getirmiştir. son vaziyete göre Başvekil Şotan isti Gürrelsine takdim etmiştir. Şotanın istifaya karar vermesinin sebebi 805 yalistlerle komünistlerin, içinde mü İ messilleri bulunmadığı bir hüküme- te fevkalâde salâhiyetler kabul etmemeleridir. B. Şotan son kararını vermeden evvel gazetelere beyanatta bulun- muş, hükümetin istifaya mecbur ka- vermeyi İki Taraflı Görüşmeler Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop Londrada Londra Gazeteleri İngiltere - İtalya An- | laşmasını İspanya Meselesine Bağlı Görü- | yorlar, Bazı Gazeteler Şüphe Gösteriyor Romsdâ temaslarına devam «eden ne En| Fevkalâde | lan evvelki hükümetler vaziyetinde bulunmadığını, hazine borçlarının tamamiyle ifa olunduğunu, müdafaa istikrazının muvaffakıyetle başarı. lacağına inandığını, kambiyonun ge- ci temevwüçlerden başka bir şeye Jmaruz bulunmadığını anlatmış ve hiçbir sebeple karşılanmadığını söy- lemiş ve asıl müşkül meselesini şu şekilde anlatmıştır: “Fransa bugün kendi emniyeti için muazzam borçlar altına girmek | mecburiyetindedir. Mili müdafaa sandığını bu paraları araştırmağa ve bu hususta milli tasarrufun yardı (Devamı 10 uncuda) Londra, 8 (Hususi) Almanya hariciye nazırı Von Ribbentrop bu- gün buraya geldi. İstasyonda mutat | fevkinde tedbirler ahamıştı. Gazete- ilerle fotoğrafçıların nazıra yaklaş» mamaları için * tahtadan bir mânla gerilmişti. Alman nazırı, kendisini karşılamıya gelenlere nazist selimi vermiş, Avusturya elçisi ile birkaç dakika görüşmüş, ve daha sonra f0- toğrafçılara resim almak için müsa- ade verilmiş ve nazır motosikletli za- bıta memurlarının muhafazası altın- da hareket etmiştir. Bütün Londra matbuatı, İngiliz - Alman, ve İngiliz - İtalyan müzake- relerinden bahsetmektedir. Times'in diplomat muhabiri, İn. giltere, İtalya müzakerelerinden mak sadın Akdenizde ve Orta Şarkta ger- ginliği izale olduğunu, bu yüzden kö tü propagandalara son vermek lâzım geldiğini anlatmaktadır. Times'e gö- re, anlaşma, İspanya meselesini hal- le bağlıdır. İspanyadaki gönüllüler geri alınmalıdır. Beş devlet bu mese- leyi müzakere etmektedir. İtalya ise Habeş ilhakının tanınmasını istiyor. Hallolunacak meseleler bunlardır. İs panya meselesi Roma ve ademi mü- Şef Atatürk Güreş Maçlarını Takip Ettiler Ankara, 9 (Tan muhabirin den) — Büyük Şef Atatürk bu akşam Ankara Halkevinde Gü- neş klübü tarafından tertip edi- len güreş müsabakalarında hazır bulundular, Cümhurreisimiz Hal kevine dokuz buçukta geldiler. Saat bire kadar süren güreşleri sonuna kadar alâka ile takip buyurdular. Başvekilimiz ve bü- tün vekiller de orada idiler. B. Cevat Abbas Gürer bir nutukla müsabakaları açtı, Şefimizin ge- liş ve gidişleri çok candan te « zahürata vesile verdi. Nafıa Vekilimiz Bir Müessese Daha Açtı B. Ali Çetinkaya Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) — Burada Yenişehir posta binası bu- gün saat 16 da Nafia Vekilimiz B. Ali Çetinkayanın huzuru ile açılmış tr. Törende Nafıa Vekâleti ileri ge- lenleri ile diğer birçok davetliler bu İlunmuşlardır. Posta, Telefon ve Telgraf Umum Müdür Muavini B. Bekir Vefa bu mü nssebetle kısa bir hitabe söyliyerek, yeni bina hakkında izahat vermiş, büyüklerimize şükranlarım bildir. miştir. Bundan sonra Naa Vekili miz B. Çetinkaya şu sözlerle kurde- leyi kesmiştir: “ — Posta, telgraf ve telefon işleri bir memleketin terakki ve inkişafı- nın miyarıdır. Türkiye posta ve tel- grsf memurları her devirde ve her fırsatta memlekete olan yüksek alâ- ka ve hizmetleriyle temayüz etmiş bir sınıftır. (Devamı 3 üncüde) Me Rusyadaki Yunan Maslahatgüzarı İntihar Etti Moskova, 9 (A.A) — Tass Ajansı- nın bildirdiğine göre, Yunanistanın Moskova maslahatgüzarı B. Nikolo- pulos Salı günü burada intihar etmiş tir. B. Nikolapulos, kendisine çok bü yük eziyetler veren şifa bulmaz bir (Devamı 7 ncide) hastalık sebebile intihar ettiğini bil- diren bir mektup bırakmıştır mw Yeni Müşteri Bulmak San'atı Dr. Gaston diyor ki: “Her tavir bu kitapta gösterdiğim wsvlleri etmek suretile bir iki sene Içinde müşterilerin adedini Ben bu kitabımda size bu sanati öğretiyorum... Fi- vatı 50 kurun. Şehir Meclisinin Kararları tatbie gibi kıa bir zaman bir misli artırabilir. Etten Alınan Resimler Biraz Daha İndirilecek Belediye, İcabında Piyasaya Müdahale İşin 250 Bin Lira Koydu, Belediyeye Bu Parayı İstikraz Salâhiyeti Verildi Şehir Meclisinin dünkü fevkalâde toplantısında bir celse tatili esnasında âza fikir teog #diyor Şehir Meclisi dün, Necip Serden-| ucuzlatmak o hükümetin aldı. geçtinin başkanlığında fevkalâde o; larak toplandı. Evvelâ belediye reis- liği tarafından meclise gönderilen bir tezkere okundu. Bu tezkerede, hayati ğı kararların başında et bulunduğu, bunun için mezbaha Tesminden de mühim fedakârılklar yapılarak bir (Devamı 7 incide) “21, lerin Muhakemesi İngiliz Başvekili, İngilterenin Rus- yada Casüstuk Yapımnadığın Söyledi Moskova, 9 (A.A.) — Tas ajansı bil diriyor: z Mahkeme bu sabahki celsesinde suçlu doktorlardan Plâtnefi sorguya çekmiştir. Piâtnef, şu ifadede bulun- muştur: “— Doktor Levin, Yagoda ile yapı- lacak mülükattan beni haberdar et- ti. Bu mülâkatta Yagoda, mukabil ih dal d başarılması için memlekette ve dışarda büyük bir o- toritesi oğgn Gorkiyi ve sonra da Kuy bişefi ortadan kaldırmak lâzim oldu- ğunu söyledi. Yagoda, Levin ile bir- likte bana Gorgi ile Kuybişefi öldür- sinin mektiğimi, aksi takdirde ailemdeh in- tikam alınacağını söyledi. Levin ile bir plân hazırladık. Gorkiyi yormak, mukavemetini a- zaltmak, hastalığa sevketmek ve bu suretle ölümü intaç edecek ilâçlar kullanmak, Kuybişefi öldürmek için tatbik edilen plân ise hastanın kalbi- ni zorlıyacak ilâçları mütemadi su » rette kullanmak olmuştur. Bundan sonra müddelumuminin su allerine cevap veren suçlu, 20 sene Sovyet rejimi esnasında Sovyet aleyh tarı kanaatinde olduğunu ve bunu giz (Devami 7 incide) Avusturyada Plebisit Yapılması Kararlaştı Halk, Müstakil Bir Avusturya Hakkında' Reylerini Verecekler Avusturya Başvekili Dr. Şusnig Viyana, 9 (Hususi) — Avusturya, et ve istiklâlini korumak için mıya karar vermiştir. Ple bisitin mevzuu, Avusturyanın korpo- ratif esasa dayanan federal, müstakil, hür Alman hıristiyan bir devlet olâ- rak yaşamasıdır. Plebisit, 1934 &sas kanununa uygundur. Plebisite, ahaya sa mucibince 24 yaşını ikmal eden erkek vatandaşlar iştirak edecekler- dir. Bu yüzden nazilere taraftar ola ların mühim bir kısmı seçim barik de kalacaklardır. Plebisit esnasında halktan istenecek şey “evet, veya “bayır,, demektir. Avusturya amelesi teşkilât ile Şuşnig hükümeti arasındaki anlaşma bugün İmzalanmıştır. Ameleye de nazilere verilen bütün imtiyazlar ve- rilecek, onlar da vatan cephesi içinde çalışacaklardır. Amelenin 1934 ten- beri tatil edilen spor. kültür vessir teşkilâtı yeniden faaliyete geçecek- tir. Bugün neşrolunan beya ede bütün mükelleflerin plebisite iştirak- leri istenmekte ve bu vazifenin ih male tahammülü olmadığı anlaşıl (Devam 10 uncuda) alama ük ilinndlilüniki ne â öö mküliikzlünk ll See

Bu sayıdan diğer sayfalar: