11 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRIRI: ' Kemalizmin Ekonomik Doktrini Anadoluda Seyahat i Kolaylıkları Ahmet Emin YALMAN nadoluda uzun bir seya- bat yapan bir ecnebi mü- tehassıs ile görüştüm. Memleke- lâyet dolaşmış. Gördüklerini an- la bitiremiyor. Diyor ki: “Kuruluş halinde bir âlem. Her öşede kendine mahsus bir kalkın Ma hareketile karşılaşıyorsunuz. Ba- Ni yerler iktisadi hayat damarlarına Wuşmuş. Bu damarlardaki faaliye- tin neticelerini gözle görüyorsunuz. ğer bazı yerler kenarda kalmış. Ya nakliye imkânları az, ya eski mu- hiti değiştirecek iktisadi hareketler başçösterememiş veyahut malarya gi bi âfetler var. Fakat böyle köşeler- İs bile çırpınma, iyi niyet eksik de- ği Böyle bir &lemi yakından gör Mek bir fırsattır. Türk münevver leri içinde bu fırsattan kendini mab- Tum edenlere acıyorum. Fakat Ans- lu seyahatini alamıyanlara iF deröceye Kadar ga nak VeriyD- Anadolunun otel diye bir der- WI var, Buna çare bulunmadıkça A- Badolu içerlerinde seyahat, pek çok- için zahmetli bir macera mahi- Yetini muhafaza edecektir... B vukatımızın büyükçe bir sa- İN şehrimizde başından © geçenleri trlattı. Bu avukat, otel adı veri- «n pis köşelerde geçen bir gecesini korkulu bir rüyadan bahseder gibi “üne gelene yana yakıla anlatıyor- “ui. Bu gecenin işkence ve azabın- an o kadar ıztırap duymuştu ki bü- tün Anadoluya ait otel davasının a- teşli bir avukatı kesilmişti. Karşımızdaki mesele, Anadoluda düfen dolaşan birkaç memur, a- Yükat, müfettiş veya tetkik seyya- im temiz bir yatak ve asgari de rahat imkân: bulmasından Baret diye telikki edilmemelidir. Mesnle, daha geniştir. Memleket için- Seyahati daha kolay, daha cazip Bir hale koymak ve gören, düşünen, Yeni işler yaratmak istiyen vatan. “aşlarla znemleketin muhtelif köşe eri ve muhtelif meseleleri arasın teması çoğaltmak memleket Besabına başlı başına mühim bir ih- yüstir. Bundan başka dahili to- min kök tutması da'buna bağlı- dar, B akmız, ecnebi mütehassıs da- 4 ha neler diyor: Anadolu içinde seyahat imkânla- > Bakliye bakımından az, çok hal sayılabilir. Trenler temiz ve, Dakikası dakikasnma işle iy, “dir. Tren olmıyan yerlerde iş- at, ><obüslerin bir lasmı çok ra- hd, Zir. Makineler eski ve ârıza » Bununla beraber Türk şoförü, i, “âkinelerin huyunu almış, usta Bi adamdır. En fena yollarda, ârı- zen kilometre dolaş- m Anadolu yol tecrübe ve hu- iyeti sayesinde olmuştur. İşi elbette yoluna konul let bakımından teşkilât r. Fakat otel et davası diye »nmıştır. Otel diye dört Yata; aklı, pis odalar buluyorsunuz, SA girmek için iğrenmel /Devamı 7 hı binleri , 1. Türk şoför sda edindiği Sİ kabz En garp kısımlarında yirmi vi-| | wi sözler, bana tanınmış bir a- | Türkiyede “Sosyal Ben,, “Ferdi Ben,, e Galiptir Başvekilimiz Diyorki: Ciddi Sermayeler ve Şahıslar Türkiyede En Derin Anlayış Zihniyetini, En Samimi Dostluğu Taşıyan Bir Ankara, 10 (A.A.) — Ajans ekono- mik e finansiye müdürü M. Hussar'a Başvekil B. Celâl Bayar tarafından verilen aşağıdaki kat Pariste “Pöti Pariziyen,, tarafından neşre- dilmiş ve diğer gazeteler tarafından da iktibas olunmuştur. Balkan Konferansından Sonra Türkiye Başvekili B. Celâl Bayarla Bir Görüşme, Balkan Antantının son toplantıs çalışmalarının neticesi, Doğu Avru pası devletlerinin bugünkü ente yonal meselelere karşı gösterdiği a lâkayı bariz bi te İspat etmiş bulunmaktadır. “—Berlin, Roma, Paris ve Viyanada ki son politik tezahürler burada bü yük bir akis uyandırmış, ve Ankara bu defa, hassaten derin noktal nazar teatilerine sahne olmuştur. Bu görüşmeler soğukkanlılık ve itidal ile temeyyüz etmiş ve bu su- retle, Kemal Atatürkün tamamile temin edilmiş politik ve askeri bir emniyete ve ayni zamanda kuyvet mü Kabul Bulacaklardır | B. Celâl Bayar Rusyadaki Muhakeme Suçlu Doktorların Cinayetlerini İspat Eden Raporlar Okundu Moskova, 10 (A.A. Tass) birlerin muhakemesine dün devam edildi ve dünkü muhakeme faslı giz- li bir celse ile nihayet buldu. Bu son celsede ehli vukuf raporu din -| lendi. Bu rapora nazaran Doktor Kazakof tarafından Yirmi |lar üzerinde hiçbir kontrol mevcut olması ihtimali olmadığı anlaşılmak tadır. Menjinakinin xmüptelâ oldu- ğu ağır kalp hastalığını tedavi için Kazakof tarafından kullanılan müs - tahzarat bu hastalık için kabili ka- IDevamı 6 ncıda) Fransadaki Kabine Buhranı B. Blum Yeni Kabineyi Teşkile Çalışıyor Şotan Dün Mecliste Bir Veda Nutku Söyliyerek Iktidardan Uzaklaştı > Sosyalistlerin lideri B. Blum gazeteciler arasında (en solda) Paris, 10 (Husı Dün gece ya- risından sonra Cümhurreisine veri s#tlerin, Şotanın istediği fevkalâde hiyeti ve kararnamelerle iş gör- len Şotan kabinesinin istifası keyfi-İme salâhiyetini vermemeleridir. Yeti bugün resmen belli olmuştur. İs| un sebebi, sosyalistlerle komü- Yeni kabineyi teşkile sosyalistle- (Devamı 7 incide) İ için bütün memleket hazırlanmakta İ sayısı 4 milyondan aşağı değildir. Fa | İarkadaş sarhoş olarak bir kahveye AHMET EMİN YALMAN AVUSTURYADA Şuşnig'in Kararı Hitler'i Kızdırdı veride Dahili Bir Harp Arifesin- deki Manzara Var VİYANA, 10 (Husu United Press'in muhabiri diriyor: Avusturya dahili bir harp arifesindeymiş gibi gö- rünmektedir. Naziler her yer- de karışıklıklar çıkarıyor ve Plebisiti bozmıya uğraşıyor-| lar. Bir hükümet darbesi ihti- malinden de bahsolunmakta-| dır, Bütün hükümet daireleri | sıkı bir muhafaza altındadır.| Bu gece örfi idarenin ilânı da| muhtemeldir. Şimdiye kadar! vuku bulan © çarpışmalarda| kırk yaralı vardır. Naziler bir-| kaç defa Yahudi mahalleleri- ne hücum etmişlerdir. Berlinden gelen bir habere göre Her Hitler'in Avusturya Başvekili Şuşnig'i Plebisit yap maktan vazgeçirmesi muhte-| meldir. İstiklâl propagandası Viyana, 10 (Hususi) — Gelecek pazar günü Yapılacak olan plebisit | Gir. rienisun mevzuu, Avusturya liların hür, müstakil, federal, hris- tiyan, Alman bit memleket hakkım- daki müspet veya menfi reylerini toplamaktır. Terk, vet, vey: “hayır, cevabını vermekle mükel »| leftir. Şimdiden mücadele başlamış- tır. Vatanseverler cephesi, her tara- fa “Avusturya, kelimesi ile Şuşnin- gi gösteren muazzam afişler yapış- tırmıştır. Vatanseverler halkı Şuş- ninge rey vermek için bütün propa- ganda vasıtalarından istifade edi - yorlar, Plebisite iştirak edecek olanların kat Naziler plebisite iştirak etmemi- ye karar vermişlerdir. Bu karara rağ men Dahiliye Nazırı ve Nazilerin li- | deri doktor İnguartın istifa etmemiş | olması onun da hükümetin vaziyetini kabul ettiğini anlatmaktadır. Alman- Yanın bu işle alâkadar olduğunu gös- teren bir hâdise de Almanyanin sa- bık sefiri Von Papenin yeniden Viya» nada görünmesidir. Amele ve Kralcılar Avusturya Nazileri Linz şehrinde, «sas kanun dairesinde ancak 24 yaşı- na girmiş olanların iştirakini protes- to için bir nümayiş yapmışlar, zabıta nümayişcileri dağıtmıştır. İ Şuşning, muazzam tezahürat ara - sında İnsburk'ta nutkunu söyledik - (Devamı 3 üncüde) e İki Sarhoş Silâh Çekip Kahveye Saldırmış İzmir, 10 (TAN Muhabirinden) — Çok heyecanlı ve kanlı bir hâdise ol- du. Bekir ve Hüseyin: adlarında iki girmişler, tabancalarını çekerek hal- kı tehdide başlamışlardır. Bu sırada iki polis yetişmiş, bunların ellerin- den tabancalarını almak İstemişler- dir. Kahvedeki halk müthiş bir kor. ku içindeydi. Sarhoşlardan Bekir, po- lislerin elinden dışarı fırlamış, taban casiyle kahveye ateş etmiye başlar | mıştır. Nihayet polisler de silâh kul- | lanmak mecburiyetinde kalmışlar. dır. Bekir polisin kurşunu ile çok 8- | ğir surette yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. çi Fene Satılı Villâ ».. İsahat için Bahçek ahçe — Kalamış vay durağında, 6000 metre murabbaı bağlı ve meyv. a Liman hı desi özerinde tri çiçekli, bahçe İçinde Avrupa tarzı mis bir via nda Asma kat 63 muma- yapılmış güzel aktar. rada Umum Emiik İşlerine müracaat edilmesi Telefon! 22778 Babave kardeş katilinin Dünkü muhakemesi . Çok heyecanlı oldu Annesi Ağlıyor, Kendisi İhtilâçlar Geçiriyor Kardeşi de Şahitlik Ediyor Baba katili cinayet günü yakalanırken... Hatıranız kunç izler bırakmıştır. Yedi, sekiz ay kadar evvel, Kuruçeşmede eski bir ahşap konakta, Boğaziçinin tanınmış aile yuvalarından birinde patlıyan bir tabanca, evin yaşlı reisini, ve genç herhi de acı ve kor -|babanın oğlu ve ölen delikanlının kar deşi Zeki idi Bu, baba ve kardeş katilinin mu- hakemesine dün ağır cezada devüm e- dilecekti. Adliye koridorları fevkalâ- de günlere mahsus bir kalabalık ar- bir evlâdını öldürmüştü. Katil, Türk Casusu M. SIFIR'ın Hâtıraları Türk casusu M. SIFIR, Mütarekenin o kara günlerinde memleketi yık- mak, Türklü; mahvetmek istiyen düşman casuslarile çarpışmış, onları her karşı- laşmada tepelemiştir. Türk casusu M. SIFIR, düşmanın gizli plânlarını çok heyecanlı maceralar yaşamak suretile her seferinde ele ge- çirmiş tam zamanında bu plânları Anadoluya göndere- rek düşmanın bütün emelle- rini akamete uğratmak hu- susunda büyük roller öyna- mıştır. Türk casusu M. SIFIR'ın Mütareke hatıralarını, casus- luk harikalarını birkaç güne kadar neşretmiye başlıyaca- ğız. Bu hatıralar, Mütareke devrinin bugüne kadar meç- hul ve gizli kalmış zengin, heyecanlı, tüyler ürpertici bir tarihidir. Pek yakında TAN sütunlarında zevkle okuya- caksınız. (Devamı 4 üncüde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: