11 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kendine beyhude yere eziyet ediyor NEVROZİN varken ıstırab çekilir mi ? BAŞ, DİŞ ağrıları ve üşütmekten mütevellid bütün Ağrı, sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı : Icabında günde 3 kaşe alınabilir. aya dikkat, Taklidletinden sakınınız. . Kadıslığı bir çok üzdeüd meşakkat- F'eml lerden kurlarad - ©n - birincdi sevgi- Hmizdir. Bütün rahat yo emniyetle kulismilir, Bizleri yüksek saadetlere kavuşlurur. Taravet Ve ietafetimizi arttırır, gürbüz eviâd sahibi eder, Asabi buslalklardan, rakim, nezle Ve iltihaplarından, aybaşı Bürı,; Sunc ve kaşıntılarından koruür. İptidal şekil ölan bezler ve pamuk tamponlar mikrop ve felâket yuvasıdır. Sakımmız va büu tehlikeli âdelinizden - vargeçiniz. Âdet zamadırında birlecik dostumuz olan FENİL ve BAĞINI kullanmakla sıhhaltinizi ve yuvanızın saadelini sigorta ediniz. fel -4998- lira, ilk teminat 375 lirad 3 de saat 15 de Ziraat Veköleti bınasında yapılacaktır. »t Ankara'da Ziraat Vekâleti Satınalma Kömisyonundan, İse at Müdürlüğünden ve İzmir Zıraat Mücadele Reis'iğinden para- n günde 2490 ve üçüncü maddelerinde zikre ları — eksiltme ceye kadar komisyona verm en bir saat ör En muannit öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün kat'i ilâcı- dır. Göğüsleri zayıf olan- lara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. Bütün eczanelerde bulunur. İngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğle, İstanbul v BLAMLE KTT LA S T R N SON POSTA Mart 10 — —a SEKTETEEEREEE K K TT İ ile fırçalanan beyaz, parlak ve temiz dişler müstesna Sabah ve akşam her yemekten sönra dişlerinizi -fırçalayınız. Uykusuzluk, rükler, asabi ve yarım baş ağrı dönmesi, baygınlık, Bre pıntlı Ve sinir: İlori gelen bütün rahatlsızlıkları OSMANLI BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TESİS TARİHİ : 1863 Bermayesi: 10,000,000 İngiliz ilrası Türkiyenin başlıca “şehirlerile Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, İrak, İran, Filistin ve Yunanistan'da Şubeleri, Yugoslavya, Pomanya, Suriye ve Yunanistanda Filyalleri vardır. Her türlü banka muamaleleri Kayıp — Maaş ve sair İşlerimde kullanı -« a olduğdum mühürümü kaybettim. Yo- ini hakettireceğimden eskisinin hükmü yoktur. Adrı işli operatör Ralf sokak No, & Nebahat Öngör Ilân Tarifemiz Bahife. 480 kurüğ Birinc? İkinci sah.Fe 250 — » Üçüncü — sahife 200 —» Dördüncü sahife 100 — » İç sakilaler 60 n Son sahife 0 » Muayyen bir müdder zarfında fazla- ca mikdarda ilân yaptıracaklar ayrıca tenzilâtlı - tarifemizden İstifade ede- eceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa ilânlar için ayrı bir tarife derpiş edilmistir. Son Posta'nın ticari ilârlarına sid işler için şu adrese müracaat edil. melidir: Hâncilik Kollektif Şirketi, Kahramanzade Han Ankara caddesi : Selim Ragıp Emeş $. Ragıp EMEÇ A. Ekrem UŞAKLIGİL HAJSAN Fare zehiri 'Far. Farelerin Ezrailidir Bastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri Far Hasan ile Öldürünüz Macım ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, sıçan" ları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan!'arını yağlı bir ekmeğe V? herhangi bir gıdaya — sürerek farelerin- " bulunduğu yerlere koymalıdir. dört Kutusu 1 misli ikisl bir arada kuruştur. Nezleye, soğuk algınlığına karşı Sıhhatınızı ancak ile koruyabilirsiniz. BAŞ - DiŞ - NEZLE - GRiP - ROMATiZMA ve bülün ağrıları derhal geçirir. Mideyi, kalbi yormaz. Taklidlerinden sakınmız, Eczanelerde 1-12 lik' ambalâjlarını arayınız, Kan Kuvvet ve İştah Kaynağı Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevresteni, ademi İk- tidar, mide ve barsak tembelliğinden doğan bazımsızlık ve kabızlarda üç günde şayanı hayret tesirini gösterir, (FEMİL) lâboratuvarı bu kuvvet ilâcını sayın müşterilerine tanıt - makla müftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara — pembelik, cilde taravet, saclara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcını âfiyetle kullanınız. Her cezanede bulunur. Rammmammaman> Fiyatı İ00 kuruş. amamaımu: Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satin Alma Komisyonundan : 1 — Gümrük Muhafaza memurları için 1135 takım elbisenin 22/3/1938 Sali günü saat J1 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. lanan tutarı (17,025) Hira ve (lk © inatı (1278) liradır. t evveline kadar 2490 say'f fi teklif mektublarını G” (1053) ŞİRKETiİ HAYRiYEDEN: Her akşam “Üsküdardan Kabataşa 23,50 da ve Kuabataştan Üsküdara 24,15 de yapılmakta bulucan araba vapuru. selerlerinin 12/3/93)8 Cumartesi akşamından itibaren yarım saat evvel yan! Üsküdardan Kabataşa 23,20 ve Kabataştan Üsküdara 23,45 dt yapılacağı ilân — olunur. lata eski İthalât Gümrüğü binasındaki komisyona v eleri. P. Pr — Pa

Bu sayıdan diğer sayfalar: