11 Mart 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinc! yı! No 7454 Cuma ll Mart 938 Londra ziyareti Hamdi Nüzhet Çançar Alman Hariciye Nazıtı Fon Ri: benirop iki göndenberi Londrada hirt vebebi, gayet mtrop — daha kadar Almenyanın Londra sefiti bu. Tanuyordu, Hariciye Nemaretine —t yin edildiği zaman kendisi de Ber. linde idi. Şimdi İngiltere kralına vedanamesini <takdim etmek üzere Londraya gitmiş bulunuyor. Fakat dediğim —gibi bu, temamile sabhiri bir sebeptir. Vakın sefirlerin bulun. dukları nlerden — ayrilirken hükümet * Yedana takdim etmeleri bir teamüldür, fakat mec. bort bir teamül — değildir, çok dofa bu yarife yeni sefirlere tevdi ol Bur. Yeni sefir hem — kendi itimat. namesini, bem de selef başından çok aşkın olduğuna çüpbe olmuyan Fon Riben- tropan böyle bir samanda İngiltere kralıma vedanamesini tekdim etmek için bizmat Loodreya kadar sahmet etmesinde başka sebepler de aramak Tâmmadır. Hatırlarda — olduğu — veçkile Ab- mao Hariciyo Nesaretinin Londreya bir giyaret borcu vardır, — Nezarette Fon Ribentrobum selefi olan şimdiki humusl kabine reisi Fon Nöyret da. miyen hıı’ıdnbi ardı. İngiltere hükümetinin davetine icabet eden Londrada İogilis riçali 4 edecek ve İngiltere ile Alimanya arasnda tesmi bir müse. kere açılmesına semin hazırlıyacaktı. Biraz da tesmül haricinde olmakla dakıkada AD L o0 Ribentrop borcunu ödemiş GiT Iıııuııı bilie. tifade selefinin bazırlıyamadığı mü. sakere seminini kendisi — kotarmağı ağraşacaktır, Vakıa İngiltere Fon Nöyratın aiyoreti geri “Kaldı diye azminden dönmedi, Almaclarla bir müzakere zemini bulabilmek için her firsattan istifade etti. Nitekim daha pekas saman evel şimdiki Hariciye Namrı olan Lord (Halifakı) ı Berlinde uvlanınağa göm derdi. Avcılıkta mebareti müsellem olan bu zat Şansölye Hitlerle ve di ğer Alman devlet adamlarile yaptığı a0t Usun görüşmeler esnasında bü. tün imeharetine rağmen hiçbir şey avlamağa muvaflak olamadı. Bu gi kere icrasına imkâa olmadığını ine hisar etmekten ibaretti. Bugün Fon Ribestrobun Lomd. vaya gitmeğe lüzum görmesi Alman. Türın dünkü —metalibat İetesinda biraz tadilât yapmağa karar” vermiş olduklarına delâlet eder. Filvaki İngiltere ile İtalya tan ve bo müzakerelerin iyi bir me- tice Yereceği “her iki taraf tan gös terilen temayüllerle- — anlaşıldıktan soara Almanlar için de bundan bapı ka yapılacak birşey yoktu. Almanlarla — fngilisler da mevcad ve belli İâmın — meselelerin leke- müstemleke verilmesine taraftar olmakla be raber eski Alman müstemlekelerinin hepsini indeye yanaşmak istemiyor. lar ve billassa Almanların eeki şar. kf Afrika müstemlekesini cenubt Afrikanın emniyoti namına alıkoy. mağa çalışıyorlar. — Eğer iş bilbasıa ba üokta üserli Almanlar yakında mözakerata Meşlanmasıca intizar oluvabilir. üüü Anadolu Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir — Y L B. Şotan, parlâmentoda uzun beyanatta bulundu ti Ma Roma, 10 (Radye) — Polonya Hariciye Nazırı Kolonel Bek, ı,.,ııı etmişlerdir. Neziri <ile ef ikası, ve kımı ratla karşılanmışlardı Kolonel . Bak, Sorentoya bir - torpide ile 10 (Radyo) — Polonya Hariciye Nazırı Romta — seyahatinden N aplığı tomaslardan aya bebsederek makaleler iyazmaktadır. Varşova, 10 (AA) — Burada bir tebliğ mepcedilmiş ve bu tebliğ sid İki taraf ı ha. hisar edeceğini ve Polonyamıa harici siyasetini asla de. #ipirmiyeceğini —teyid eim, mehafilde büyük bir memayaiyetle karşılanmıştır. taya yeni bir T çıkaramıyacağı çünkü Po'ocayanın bu baptaki hattı hareketini evelce tarif etmiş olduğu mütalsası ileri sörülmektedir. Max mafih bu bareket bir domluk b ihdas etmiş olup bu bava — tebliğin 6 olduğu samimi teşriki Roma, 10 (AA.) — Dün akşam neşredilen son tebliğde bilhama şöy le decilmel ile B. Cianonun yapmış olduk teallik muhtel lekete tesilâka olan hususl meseleler tetkik edilmiş ve bu tetkikler h,. Fransız kabinesi istifa et yeni kabineyi M. Leon Blum teşkil edecek B. Leon Blum, kuvvetli bir kabine teşkil edece- ğinden ümitvar. Komünistler ne istiyorlar? Bü- tunış, Radikallerin vereceği karara bağlı M. Şotan; M. Delbos İtalya- L hstn Romada hıçbır muahede aktedi'miş değildir Kolonel Bek refikası ve kızı ile dün Napoliden Sorentoya /| geçmiştir galip olacak edilmesine medar olmuş ve iki ta- rzaf iki mömleketin müşterek mew faatler ve nizam ve sulh hakkında Mmüşterek arzu — osaslda mimf ve doştane — tej a tmek arcusunda olduklarımı etmişlerdir. Telefon: 2776 Paris, 10 (Radyo) — Başve- kil B. Şotan, bu sabah saat 9 da parlâmentoya gelmiş ve uzun beyanatta bulunmuştur. Bu esnada, bütün Nazırlar ve saylavlar hazır bulunmuşlardı. Başvekil, beyanatında ezcümle demiştir. ki: — Bir kaç gün evel; huzuru- nuza gelerek, — vaziyeti ıslah için ne yapmak lâzımgeldiğini uzun uzadıya izah ettim ve hü- kümetin bu husustaki progra- mını bildirdim. O zaman, par- lâmentonun kuvvetli itimadına mazhar olmuştum. Fakat, üç gündenberi esmeğe — başlıyan muhalefet havası, vaziyeti de- giştirdi, Bu kürsüden kimseye tarizde bulunmak - istemiyorum. Zira; burada herkesin, tam bir serbesti ile fikr'ni söyleme- Ve vaziyetin, bütün şekil ve vuzuhile anlaşılmasını arzu — Sönü”T0 üncu-sahifede — Kont Ciano Yakında Ankaraya gelecek Istanbul, T0 (Husasi) — Italya Hariciye Nazırı Kont Ciano yakında Ankaraya ge- lzcektir. Bu — ziyaretinden sonra İtalyanın Montrö mu- kavelenamesine iştirak eyli- yeceği söylenmektedir. Romanya Kralı Londrada üç gün kalacak Bükreş, 10 (Radye) — x..ı Kerolun, Londra seyabati için yi tero Krahmın misaliri Alâkadarlar, - bu yük ehemmiyet atfediyorlar. Şusnig Viyanaya döndü — Avusturya haklkl Maksatları fevkalâde birşey değil- bir istiklâl istiyor e iüdemiüe —F Kral taraftarları bolk halinde ve lehte rey verecekler. Alman matbuatının sükütu B. Şuşnig Viyana, 10 (AA.) — Öğre nildiğine göre esk: Sosyal Hıris- tiyan partisi mensupları kato- likler ve kral tarafitarları pazar günü plebisitte blok halinde hükümetin politikası lehine rey vereceklerdir. Berlin, 10 (AA.) — M. Şuş nigin 13 martta Avusturyada bir bilebisit yapılacağını bildi. ren İasburk nutku bu sabahki Alman gazetelerinde tamamile mesküt geçilmektedir. D. N. B. Ajansı şimdiye ka- dar yalnız harici - servislerinde buna dair kısa bir havadis ver. miştir. — Sonu 8 inci sahifede— Moskova Mahkemesi, 21 maznun hakkındaki kararını bugün verecektir Rusyada tevk'fat reşal Voroşilofun tev- kifine emjr verilmiş Uzak Şark Rus orduları komutanı mareşal Bloher de tevkif edilmiş VĞ M. Stalin ve Mareşal Voroşilof Varşova, 10 (Radyo) pualia #leyhine tertip olunan soikastta Ma- reşal Voroşilofun da elüâkeder oldu- ga ve terkiline emir verildiği söy- leniyor. Son dak göre, Uzak çark Rüs ordusu kuman- damı Mareşal Blober - de şuikaed çe bekesine dahil olduğundan karere gübta tevkif edilmiştir. Kepo teşkilâtıma dabil gizli me- murlar, — Moskoyadan — tayyarelerle Uzak çarka gitmişler ve Mareşal Blobherin karargâhımda — araştırmalar yaparak, mübim — dosyalar elde et mişlerdir. üet partisl Uzak çark tep de tevkif edilmiştir. Sarhoşluktan doğan bir hâdise Bir polis, Bekir adında birini vurdu Alnından yaralanan ve hastanede bBülunan Bekir ölmek üzer- dir Evelki gece kuyu maballesinde Yusaf dede cad. desinde Şah Mustafanın kahvesinde bir. vak'a o'muş. hbalka ve polise #ilâh atan Ağdullah oğlu 25 yaşında B. Bekir, polie memucu B. im Şinli tarafından atılan bir kurşunla başından ağır sarette — yazalanmışlır. 'a hakkımda aldığımız — tafsilltı aşağıya yazıyoruz: Arkerlik — verifesini — ya Bekir, izinli olduğa giyindiği — halde arada bulunanlara küfür hakaret ettik. ten sönra tabancasını kahvedeki bir şehün almne dayamış — Var m bite yı Diye bağırmıştır. Kahvede hunanlar “çok sarhoş olan bu iki kişiye bir cevap verememişlerdir. bakan! 21,30 Dolap bu. | | Bundan #onra Bekir ve — Yaşar, bir. hkte kahveden dışarı çıkarak gene küfüre başlamışlar, hatta Votir tar bancaımı havaya bİR ©1 sd0ş G mişi — Sonıı 2 ıncı 80 Denizbank ışlerı Başvekilimiz, müdür. ler içtimaına ri- yaset etti Ankara, 10 (Hususi)—Deniz- bank umum müdürü ve diğer şübeler müdürleri bugün Baş- vekil B. Celâl Bıyarın — viyüze» tinde bir toplartı yapmışlardır. Bu top'antıda Denizbanka -aid mühim ışler wörüşülmü; Devriâlem seyyah- ları dün geldiler miş, gezip eğleneceklermiş Bir baf tadünberi meceralarını gazete- lerde — okuduğumuz iki devriklem () sey- dün — sabah vapurile Fi- gikeden — çıkageldi.. Vapur — şata yanaşır. ken, bu soyabat düp. yabı, Konya könlerini görmek merakı ile rıhtımda toplanan — kalabalık da arlıyordu. Ben de banlar arasına katılarak va. pora çıklıa; iki po- lie memurunun ne- sareli — altında — bir maadolin, ulak bir çanta, dört salkım muzdan — ibaret toplıyan gençleri barda buldum.. eşyalarımı B. Cazim beş | B. Alp Arslan biri, vapura kadar n elini öpüyor; bir elinde mandelin, —sonu Binci sahifede —

Bu sayıdan diğer sayfalar: