11 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MODELLA | Çamaşır mağazasıdır. | Istiklâli caddesi No. 318' T A I A Ğ L e T $ Kunuş - Telefon: 23872 — Sene: 7 - Sayı: 2208 1 MART 1938 CUMA tlân işleri Tel: 20138 Avusturya yüzünden Avrupada büyük bir harp mi çıkacak ? “———”B____îîl Naziler kanlı Türkiyenin Hâdiseler çıkardı e Haati e iehyale gee LN l arl Binlerce nümayişçi ile süvari polisler başa çıkamadılar. î Naziler Avusturya bayrağını yırttılar, Avusturya vatanperverlerile muharebe ettiler Behi'de nizami, hariçte işbirliğil — —— trrerverlerile maharebe etti ü ve taahhüllere hürmettir Almanya bll’ nola verdi &—,—————-——————:————— ı Berlin, Avusturya hükümetinin vaziyete hâkim oIamıyac;_glgğ; naatinde... T — Vahim | hâdiseler Bostylist Twom Bllini ve Komünlet Morle Tores.. beklen iy or F hranı Avusturyanın rarısada kabine bu Hitlerci dahiliye omünistler kabıneye Dara B SeR | İştirak edecekler mi? —F c e k eden H Devamı B inolde met tayyarelerinden alınmıştlır. Bule d nlar ndc batmaktadır. İi &dika! sosyalistlerin böyle bir kombine- rüfindü Torylisldr görülüğer. Folüğraj-9000- öerito Şij aha Zona muhalif olmadıkları anlaşılıyor EATR aBa * 3 D TRSRER TEOLİM b Hoi Gti üŞ Te B İspanyada harp vaziyeti ._f devam ediyor. Meclisin dünkü cel- | cumhur, sosyalist partisi lideri Blumu SA RLELDT TERA A VAA ÇT e SY L DF yrr a de veda nutkunu söyliyerek çeki- DE” Devamı 4 üncüde ” ug T Moskova muhakemesi TK". KÇi Franko tayyarec'ıerı — ZZ azanan hi İ Sovyet büyüklerini numaralar bir hastahanede 105 el eli Hasta öldürdüler t:lislt(eıyı:rgsı:e(ı?elfetkoyı;lnîş *u",ı'—d'—Hükümetçiler mukabil taarruza d “Bir eroinman | — geçerek kaybettikleri a*!ı(yşpt_ıklaıfın: ıt!ç“a*f"'î'gmqgâ:! gen mevzileri geri aldılar tamamile itiraf eden be! » ' Madrit, 11 (A.A.) — Hükümet kıt- | larr müstesna olmak üzere çarşamba A Annesl tarafln' aları dün Guadarrana cephesinde mu- | günü kaybettikleri bütün mevzileri is- stins Mo: lı oya, 10 (A.A) — Tas ajansı bil. dan :abıtaya kabil taarruza geçerek Malagosto sırt- Ber- Dovamı 8 incide ın resm! ı e$ti diriyor ha P vatan hai ünasebetleri hak: İ — Mahkeme Kazakofün — istevabma ge | tesilm edildi İ?aha Nı s((’I..ı h l nmıı)l d » Yül l:sek miştir. Kazako! :ıââl sene: ımıîı L:ılillî ko- “çlllllşll' yıkıyıp oğlıımun zehir bar im an- a'an :conı hti lzd visinde bulunın parasını tedarik ediyordum, M I K l K R A ı essİ h “ k"""" d“ ’"“- Fakat arlık takatım kalmadıl!,, sbit © si mi Hîxklllnilld ! Bu sabah Bütün dünyanm sevdiği Miki'nin e up edilmi miştir. Be- Devamı 4 Üncüde Besıktaş klübünde  4g -- 5 eh z ihtilâf halledildi î_'::_m LA A, — Pazartesi İyah -beyazlı futbolcüler bu MA . N v "it || A A günü ah Ankaraya hareket ettiler! v-wf w Küt dim hüngür hüngür ( SR BAA başlıyor ._,) — Yazısı şpor sayfamısda — -—Dıvımıaı clde

Bu sayıdan diğer sayfalar: