11 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

11 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYISI HER YER! SAĞLIK KUPONU " Bu kuponun onunu topliyar o — rgız Son Telgraf'in Dü KURUS 11 Mart 1938 CUMA Sayı : 362 — En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi — TE'gfon No. 20827 ALMANLAR VİYANAYA YÜRÜ İYECEKMİ? Arbedelerin önüne geçildi, vaziyet Almanyada hiddetle takib ediliyor İngiltere Viyana üzerine yürüyüş yapılırsa Fransa ile birlikte buna mani olacak Kendimize |/ransız güveniyoruz |*abinesi | Blumda henüz seyer Başvekilin bütün dünyada alâka | — kabineyi kuramadı uyandırıcı mühim beyanatı — | komünistlerTlalk cep- —— hesinde israr ediyorlar Milli müdafaamız, ekonomik y y Paris İLÇA A) - Vaziyetimiz ve madenlerımız Ankara 10 (A.A) Ajans ekonos H.'ı'ı'—.ma!anmn neticesi, doğu nik ve finansiye müdürü M Hussar'|pası devletlerinin bugünkü » ve Viyanada lunmuştur: n ler burada bü: Balkan Antanlının son — toplantısı| (Devamı € met sahilfemizde) * tecavüzlere karşı koyabilmek için /dirtlen bir Sovyet zirhlirini mandralarda gösteri | “""V'duıı"du fakat tahrikât Ka |— devam ediyor Bir Erein hastası ——— — ş Polise dehalet etti Naziler reyiâma iştirak etmemeğe karar verdiler Bu zavallı ne :r söylüyor? Dun gecekı numayışlerde 35 klŞl yaralandı $ izlande da avlanan bu Balina bealikçı gemisinin Bu sabah emni güvertesinde Nasıl bDir servet nalinde yatıyorsa bi. — yet - direktörlüğü Viğerlü Tt “(Söü Telgrafy — Üater zım Genlzle!ln:lzdekl servet'er de böylece güneşe lkagakuhk büro - üüüi Yüğüle lll elağr siyikük: Hd eXi SAA Y ü0 çetrleCekür Ai SÜĞi oe Baağililk pf np..,_andıar gâ'> Denizlere gömülü ; altınlarımızıda —:7 M rzreleE (Devamı femizde) | güneşe çıkarıyoruzw SA Üo rrran Tavyar, sardalya, sünger, —balık Di yumurtası fabrikaları açılacak Ş;ll:î:::îlîeler | %mî:ık ibahçe elr ı Veodaları HÇI |Y0|' Servet hazinelerimizi işletecek yeni D . tedbirler tesbit edildi evam edİYOY Alesi Kudüs : 11 (ALA) — Torşina civa- Balıkçılığımızm. himayesi — ve deniz/çinde İstanbulda yaptığı tetkikatı ik-'rında askert kıtalarla asiler arasında sülerimlizden âzami istifadeyi- te-İmal ederek Karadeniz sahillerine ha - n—mde.n mühim bir müsademe olmuş: . için alınacak yeni tdbirler: esaslı!reket etmiştir. İtur, Hârekâta tayyareler de iştirâk ete | BN TÇAR İ ge 3 K A d ir şekilde tesbit olunmaktadır. | -Bu tetkikler mayannida şehrimizde: Mislerdir. Asilerden 30 kişi öldürüle| * ü T N Aldığımız malümata göre iktisat veİki ve Marmaradaki bütün - dalyanlar Tüstür, he S v ; a te aa ari/ve hunast voli mahaleti e maliyenm , HYA « T4 (A) — Dün Plistin' - | Karısını döven adamida işte İ y ak öt GA şimalindo yapılan harekât esna - e a ide “Bululidü gibi yoler de güz- bir İngiliz askeri ölmüştür. Ha-| $ hhit 4 ğ K ü DA ÖON âta bugün devam edilmektedir, A : i | n n ' riller n ki memleketimizin yenl! ryablardan d k ya İzeeamea Uy e n lardan dün 10 kişi ölmüş ve yaras. - | x ti 2 inci sahifemizde) — (Devamı ikinci sahifede) — B u.mı 2 inci sahifemizde) Bugün çekilen Piyangoda kazanan « G Beşiktaş takımındaki numaralar ikinci sahifemizde., SERSENE — ihtilaf halledildi. _—.—w— (Yazısı 2 inci sahifemizde ) (Yazısı 2 incl femizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: