10 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Kuruş - Telefon: 23872 — Sene: T . Sayı: 2202 kabine buhranı Heryonun başvekil olması muhtemel ... Sosyalistler, komünistler Şotan kabinesine | Mmüzaheret etmiyor - Pıh..v 10 (Hususi) — Şotan kabine- | kalâde salâhiyet isteyen, kırk — sastlik — ( Ş ğ gün istifası muhakkak gibiklir. | iş baftâsı kanunun tadil etmeği bile dü- :.'ı Ve içimat sahada yeni kararname- | şünen kabineye sösyalistler ve komü- $ikârah'imek üzere meclisten Tfev- | Devamı 12 incide ver Ğehır Meclisi içlimar Belediye çeyrek Mmilyon borç alacak Bu husustaki teklif Meclisçe ittifakla kabul edildi Fransada iBugünkü sayımız 16 Sayfadır ÇŞ ,!... iİDEVRİNDE GUN 15 ŞECE SÜREN ' .. Bir sünnet öeĞZÜĞ? he İ düğünü j Lüle devrini açan ve on beş gün, on İ beş gece süren b Muazzam sünnet j düğününü, bugünden itibaren, tari, İ hi yağılarıyla kendini sevdirmiş olan i İ $ İ $ İ $ ; Belediye Reisi Şekir — meclisinde isahat verirkön.. : BEP- Yarzısı 4 üncük (j RX___A_.__ Si B Y L S L ” Yelle Cü ibbentrop Londrada nasıl karşılandı ? Hzıîetecller ve halk, Alman Ha- Ye Nazırına yaklaştırılmadı italya, zırhlı tonajının 35 bin ton | Olarak tahdidini kabul edecek Ber Yazısı 12 İnelda İ | j İ İ | REŞAD EKRESİ size anlatacaktır. 11inci seyfada okuyunuz * ; Bir adam yaratmak ; piyesi dolayısile i Yaszan: Asaf Halet Çelebi Ispanyada Harp gene şiddeilendi Frankocular taarruza geçtiler Rotmâ, 9 (A. A.) — İspanyada Ka. lamoçcadan Stefani ajanama bildirili- yor: Fuantes de Lebreden Alfambraya kadar olan bütün cephe üzerinde bu | Sabah şafak sökerken şiddetli bir mu. | barebe başlamıştır. Frankist piyadesi iki saat topçu ve tayyare hazırlığın - dan sonra, harekete geçmiş, hükümet- çilerin şiddetli mukavemetile karşılaş. mığştır. Muharebe tam inkişaf halinde. dir. Bombalanan köyler Barselon, 9 (A. A.) — Yarı resmi menbalardan öğrenildiğine göre, ast tayyareler, Taragon civarında dört Xöyü bombazdıman etmiştir. geçemediler en 900 Japonu Çinli'er maya muvalflfak o:dular S Yazmar 19 incide 10 MART 1938 Perşembe Za Ti D0it | H| siktaş klübünde, neticesi hiç şüphesiz Ç T9 geyaiKİ y gyaz LN ygigoaıllTPR opT gy ı..u“"[ ŞIK BAYANLARIN ŞAPKALARINI MODELLA yapar iştiklâl Caddesi No. 318 ae Hlân işleri Tel; 20335 'Beşiktaş klübünde İ mühim 1 bir ihtilâf çıktı Birinci takım idare heyetinden tarziye istiyor Idare heyeti ise klüp nizamlarına itaat etmiyecek azanın Beşiktaşla alâkasını kesmeye karar vermiştir Teesslürle öğrendiğimize göre, milli ş - kümenin başmda giden klüplerimizden , Beşiktaşta, birinci futbol takımıyla idare heyeti arasında çok vahim bir ihtilâf çıkmıştır. Ve gu dakikada Be. | klübün istikbali üzerinde rol oynıya. H| bilecek çok tehlikeli bir ikilik hüküm sürmektedir. Hâdiseyi anlatalım... Fenerbahçe ile yapılacak milli kü- me maçı için, Beşiktaş idare heyeti, takım kaptanı Hakkının da reyini ala. rak bir takım tertip etmiştir. Fakat hernedense, kaptan Hakkr maçtan ev. vel bu takımı değiştirmiş ve sahaya b başka bir kadro ile çıkılmıştır. Ma - — çın neticesi de beklenen şekilde tecelli etmeyince, klüp idare heyti tarafımdan Hakkıya ihtar mahiytinde bir mektup yazılmıştır. Fakat Hakkı bu mektup müuhteviyatını kendisi için çok ağır ve tahkir edici şekilde bulmuş, bütün ta. kım arkadaşlarıyla da konuşarak ida- ©e Devamrı 12 tnotde Hakkı e n ŞASNEĞIN. « Moskova muhakemesi İngiliz Başvekili kom- ploda İngilterenin rolü yok diyor | Çemberlayin, Rusyada memuru olup olmadığı sualine cevap vermedi Moskova 9 (ALA.) yor: Mahkemenin gizli celsesinde, suçlu Ra. entellicens servis Tas ajansı bildiri, kovski, Grinko Rozengolç ve Krestinski, birkac yabancı devletin bazı mümessille- rile olan münasebetlerine dair beyanatla bulanmuaşlardır. Mahkeme, bu mümessil, lerin ve termsil ettikleri devletlerin hangi leri olduğunu tamamea tesbit etmişlir. Gorki vasıl öldürülmüş ? Moskova O (A.A.) — Tas ajansı bildiri. yor: Mahkeme bu sabahki celsesi Platnefi sorguya çekmiştir. P dede bulunmuştu — Levin, Yagoda (eski siyasi şefi) ile yapılacak mülâkattan beni dar etti. Bu mülükatta Yagoda, ihtilâl darbesinin başarılması kette ve dışarda büyük bir otoritesi olan BEr Dovamr 12 incide ode suçlu ef şu ifa 1 Mazmunları muhakeme edilmekte alan komployu meydana çıkardığı bidirilen Sovyet Dahiliye Komiseri Nikola Teğaf Avusturyada reyiâm Ne netice verecek ? Sosyal hıristiyan partisi ile kralcılar ve katolikler hükümetin siyaseti lehinde rey verecekler Berlin 10-(A.A.) — Şuşnigin 13 martta D. N. B. şimdiye kadar yalmız hariel Avusturyada bir reyiâm yapılacağını bil, | servislerinde huna datr kısa bir. havadir diren İnsburk natku, bu sabahki Alman | yermiştir. Bazetelerinde tamamile mesküt gecilmek. Viyana Ah tedir , 10 (Hususi) — . Devamtttai

Bu sayıdan diğer sayfalar: