10 Mart 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hesap defterleri En iyi küğda basılmış, hakiki İngiliz press Kartonu ile elldlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler - mua 200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuruş vim defterler Akşam matbaası — Telefon: 24240 Sene 29 — No. 6965 — Fiati her yerde 5 kurüş —— mun PERŞEMBE 10 Mart 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Londrada konuşma başladı | © Romada bugün başlıyacak İngiliz mahafili Italya ile bir anlaşma yapılacağını ümit ediyor Almanya ile müzakerenin uzun süreceği, hattâ |, iii mananın davi terine | bir ta » “Gelse : müzakereye girmeği istemediği andan MR i Zondra 5 — Alvcan Hariciye Nazırı resi okunmuştur. Tezkerenin hülâsa- li B. Ribbentrop, eşi ile birlikte İngilte- si şudur: 9 reye gelmiştir. Alman nazırı İnglliz «Hayatı ucuzlatmak yolunda hü- iğ hükümet erkânile mülâkatlarda bulu- kümetin aldığı kararlar sırasında et ii nacaktır. Cuma günü öğle yemeğini Başvekâlette yiyecektir, Londra siyasi mahatili bu görüşme- lerin neticesinden çok ümidli değil dir. Hattâ Almanyanın ciddi bir mü- zâkereye girişmek bile istemediği ve şimdilik beklemeği tercih ettiği söy- leniyor. Bunun için şu sebepler göste- 1 — İngiliz - İtalyan müzakeresinin a alacağını ânlamak, uryada dahili vaziyetin na af edeceğini görmek, 3 — Müstemleke meselesinde İngilterenin düşüncesini sarih surete anlamak, Gazeteler ne diyorlar? Londra 9 — Times gazetesi yazdığı bir makalede diyor ki: BsRibbentrop vaziyeti tedikik ettik- ten sonra İng Alman müzakero- sine başlamak mi, yoksa bunu geri bırakmak imi münasip olduğuna ker rar verecektir.» Jegraph ta, Avusturyadaki selerin ve bu hâdiselerin Çe- koslovakyadaki akislerinin, Avrupa- ter Guardiyan, Almanyanın müzakereye girişmek istediğinden bi- le şüphe ediyor ve bu hükümetin müstemleke işinde ısrar ettiğini söy- Tüyor. Bu gazete, Almavyanın Orta Avrupada yeni bir müdahalede bulun- masındarı korkuyor, İtalya ile müzakere Şarkta en geniş bir esas dahilinde gerginliği izale etmek çârelerini bul- maktır. Tabiatile bu, bir deniz anlaş- ması akdini ve kötü propagandalara bir nihayet verilmesini tezammün eder. Fakat her iki taraf ta melhuz anlaşamaya dahil bulunmasını İste- Londra 9 — Times gazetesi, İtalya | dileri hususları ileri sürecektir. İle müzakere hakkında diyor ki: İngilizler tarafından, her hangi bir Bu müzakerelerin hedefi her şey- | anlaşmanın İspanya meselesinin hal- Tonâraya vasıl olan Alman Harlelye Nazırı B. Ribbentrop ve eşi den evvel Yakın Akdenizde ve Orta | line bağlı olduğu noktasında israr olunmaktadır. İspanyol meselesinin hellinden murad edilen şey, gönüllü- lerin geri alınmasıdır, Bu, İngiliz for- mülü mucibince olacaktır. O formül ki tatbikatı, Londra komitesinde tem- sil olunan beş devlet arasında diplo- matik sahada halen müzakere olun- maktadır. (Devamı 4 üncü sahifede) Resimli büyük roman Yazan: Sermed Muhtar Alus Gedikpaşada Güllü Agobun tiyatrosu 1876 yılında, Abdülâziz saltanatının son aylarındaki İstanbul. Gedik- Paşadaki meşhur Güllü Agobun tiyatrosu. Başaktris Küçük Karakaşyan waşukai âlem, ona vurulan vurulana... Abdülmecid vezirlerinden ve Abdülâzizin mimlediklerinden piri fâni bir paşanın on dokuz, yirmi yaşındaki oğlu Nanemolla da Küçük Karakaş- yana gönlünü kaptırıyor ve çileden çıkıyor... bikkatler z “Wemur gelmedi!,, — Ben iş güç sahibiyim. Çalıştığım. milesseseden müşkülâtla izin alarak devairin açık bulunduğu saatte ben- den istenen vergiyi vermek üzere müracaat ettim. il «— Memuru gelmedi. «— Peki amma, şimdi çalışma saati! Madem ki filân memur gelnemiş, başı kası muameleyi yapsın. «— Olamaz. Onu bekleyin, yahud başka gün gelin! «Niçin bekliyeyim? Her memur, çalışma saatlerinde vazifesi başında bulunmak mecburiyetinde değil mi- dir? «Asıl en ehemmiyetlisi: Her daire, | Tesmi çalışma saatlerinde -, memuru gelsin, gelmesin - müracaatcının işi nd yapacak şekilde tertibatlı olmak- la mükelleftir!» ARD m Almanyada arpa kıtlığı var Berlin 9 (A.A.) — Almanyada arpa kıtlığı dolayısile dahil! istihlâk için kuvvetli bira imali 6 marttan itibaren. yasak edilimiştir. CEMAL NADİR'in Umumi meclis toplandı 250 bin lira istikraz için belediyeye salâhiyet verildi Belediye yalnız başına veya kasaplar şirketile birlikte hayra. getirtecek meselesi de vardı. Mezbaha resminden mühim fedakârlıklar yaptık. 1 mart- tan itibaren tatbik mevkiine konan yeni tarife ile yüzde 10, bazı etlerde de daha fazla tenzilât yapılmıştır. Bu suretle alınan tedbirler, ilk seme- relerini vermeğe başlamış, kesim ade- di geçen bir haftaya nisbetle yüzde 21 bir fazlalık göstermiştir. Mart ve nisan ayları kasaplık hay- van müvaredatının az olduğu bir mevsimdir, İslihlâk fazlasını karşıla- mak, mevrudat hacmini genişletmek için Belediye kanununun 15 inci mağ- desinin 43 üncü fıkrasına tevfikan pi yasaya müdahale olunması, fiatler üzerinde nâzım vaziyet alınması zaru- ridir, Bütçede tahsisat olmadığından kasaplık hayan alımında bulunmak üzere mütedavit sermayeye ihtiyap vardır. Bunun için doğrudan doğru» ya veyahut lüzumunda Kasaplar şir Ketile müştereken hayvan almak için Belediye kanununun 70 inci madde- sine istinaden milli bankalardan bi- rinden 250 bin lira istikraz yapılma" sına meclisin yüksek müseadesini di- lerim.> Bu tezkereden sonra gene Beledi- ye relslik makamının ikinci bir tezke- resi okundu. Bu tezkereye göre, kesil- miş olarak şehre girecek kasaplık hay- vanlara ald mezbaha resminin indi- | rilmesi için daimi encümene salâhiyet verilmesi isteniyordu. Tezkereler okunduktan sonra vali ve belediye reisi B. Muhiddin Üstün- men nezaman Yukarda Vali ve > Belediye Relsi B. Muhiddin Üstündağ izahat veriyor, aşağıda B, Feridun Manyasi riyaset makamının teklifini okuyor | dağ söz aldı ve hülâsaten şunları söy- İ ledi: — Et fiati üzerinde yapılan tenzilâ- tı idame etmek, halkın lehine olan ehemmiyetli faydayı hüsnü muhafa- za etmek için, buna karşı lâzım gelen tedbirleri almak üzere salâhiyet isti- yoruz. (Devamı 4 üncü sahifede) geni se e e İLEN

Bu sayıdan diğer sayfalar: