10 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“4 -GAZIB üm sahibi: ŞEVKET ve HAKK senelik... hibe — A aylık BULVARI IZMİR 1 OCAKOĞLU beyanı oni MÜDDETİ O Türkiye İçin YSUZ KIRK ULUNULU SENE BILGIN TELEFON: FAT (5) KURUŞTUR Ver © Sirene dilekleri Ankarada müza- ret görecektir 2697 gi Tenzilât Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bel'çisi; sabahları çıkar sfjası gazetedir Sayım vergi: vergisi kaldırılıy “kaldırılıyor Dokuz aylık tahsilât iki yüz milyonu aştı Ş ANKARA, 2 (Yeni Asır muha- 4 lerde o yapılacak İL ğe de ATATÜRK'ün senelik nutkum keyi rahatla ifade buyurulan şehiri ya imar ve tezyini hakkıtdaki di. tiflerini lâyik “olduğu &hemmi- va nazara şehir Pa get meclislerimiz bu haris ” Vilâyetimiz için çok —bayılı iş lar . vermişlerdir. b Yıllık bir imar plânı hazırlamış hi, Punun” tahakkuku için de. mali Proje Yapmıştır. Nin taşi eeçlisinin, kararları vilâye-|memurların maa elif kareye bu sene öne diki ile kat'iyyet kesbeyledi-İ namılarla kesilen eril birleştirie- e bü * formalite tamamlan-|ç. la il mn bitecek rami vilöyetmszlisi bütçe ini- ölen ie ezen Gediz ve Menderes pehileiyle Tamnamesiyle vilâyet yollarının as- be pöyeelledes pe ari 1 alta 1, ÂAğamiet İnciraltı eşi a) va i z em bu kedi Eğ, bem halkin sıhhati ve hemde) ar ie m e a in alm şeri ztn yep glencesi il ali lerin gela, | gisi de beş kuruş teni | edilecektir in bl see Geli Asri-ve medeni tesisata sahip ki-|, . * » 9 (Yeni Asır muha- p tasdik içi iz AM aye niçin istikraz akdi salâhiyeti- | birinde ütçemizde varidat a liler ei Me e eemmselik fazlalığı mali yıl başından itibaren ilmiştir. T. icap eden kısım- kPa husustaki kararlar da İcra Ve: | devamlı suretie inkişaf ediyor. Şu- iğde vak e lek ileri Heyetinin tasdiki ile kat'iyyet bat ayındaki tahâilâtimızla 1937 kesbeyii cektir âli senesini" döküz aylık talsilât e rn 00 etmiş; bu EE iie vi Ba my ri önümüzde. sekiz lirayı uştur. Bu mi i elem all Kİ Ky Burma eda vi e Ea kanca tem hükümetin Mı Eri iy Yi sma Ei eksilmeye ke- MÜRAheriiE riya iç Ma Hattâ uammer riş'i in eyanatı ee yetme ikta Ki de bak acağı ve le Meği mevzuu 1 am temini icep eyli- mi ri medeni şehirler çi ku, Yecek olan bu ileri hamleler in file karaca ener nr vardır. LA TÜRK'ün büyük irşa İn deni A in e de hükümetin müzaheret gös- ele » e nkü Celâl Sulama tenzilât projel Rİ Mİ Büyü Millet Meclisine verilecektir. Hazır- İlanan projelere göre resmi ve Er Projeleri Resmi ve-hususi e hususi memurların maaşlarından muhtelif ik y. op. <İsında nağılarla kesilmekte olan vergiler birle tirilecek yuk Son : Prens Bernard LONDRA, 9 (ÖR) — Hollanda veliahdı prenses Juliananın zevci prens Bernard de Lippe — a bir kaç gün kalmak üzere Londraya YENİ ASIR Matbansında e km ecliste İlk Netice - “ Müsait Si Romada Lord Perth ve K. Ciano arasında oldu ik temas vaki in edilmek- müda elesi ya- lerin leşredi- n bir im bi ilk lal teyit et- te've görüşmelere. bay Bekin inin n nihayet mı levam olunaca- il OMA, 9 (: ÖR) — Semt 1850 rd Perth, akan e Fora iz rison olduğu halde Si En w gelerek derha | kont Cian: EN i b İngilterenin Roma sefiri Lord Pert na iti iştir. ingiliz diple tik mümessilleriyle İtalyan hariciye nazırı il leket arasındaki mü-|tere ve İtalya arasında bir mukare- kerele ssp net ihtimalinin belirdiği şu sıralarda selesiyle meşgul olmuşlardır. İngil-İrafça takdir ilmini tir, edileceği alalım Çağaloğlunda bir ev yandı İSTANBUL, : by Asır mu- habirinden “İngiltere bizden daha fazla mal satın alabilir,, arm 9 (Telefonla) — Londra-) et u gazete, diyor de ğlundı in ayeietfal da intişar “ingiltere ve Şarka mec- dar mea iiede Tü dnsile- rim Bakırköy belediye doktoru muası, m bay Necibe sit büyi rük De evin Skopçina Meclisi par Dr. Stoyadinoviç, Fransa dostluğunu izah etti aşa 9 (ÖR) — ar bildiriliyor : Bu sabah Skopçina meclisinde anın harici si; mere hakkında e veren başvekil ve hariciye na“ Rar di atta bulunmuştur : — Mazide menfaatli Lie gökten ailemle muhafaza ve inkişafı harici siyasetimizin. bir Lg ağ a Javya e izim İk yr b ll ki Mile Mezide izah eder- ke ri direktiflerini esas le alm er istediklerimiz doğ- şeflerin işaretlerine Hilar, REZ ind idi Arda etil kilidi ol- m her tarafında 2 Londrada karşılandı. Aleyhte hazır- b raber bu müddet rn v en re alma ktır. a İretini de sinek için bazı gruj “İca tasari li yar i istenen yardımların müs- folunacağı iyice izah Bam olunabilsin. a e dâ Emi ve e le- b kat İngilizlerin Alman görüşlerine eli İngiliz iktisadi iş birliğinin bundan sonra daha mesut neticeler vereceğine işaret aradaki Gn ve tevessü ederek büti ina yanmış- “SONU İKİNCİ SAHİFEDE — — SONU 6 INCI AHMED Almanya Dış Bakanı lanan nümayişler menedildi ye me 'on im d Halifaks ve baş- Neville ii müzake- ariciye nazırının Londra m nümayiş hükümet il dan mçnedilmiştir. İyi eke alan Bi iie Alman ye gelmeni -İolan do Bi le Sali alp ulke ii Yugoslavya namına imza koymakla bik -İ— SONU DERDUNCU SAHIFEDE — Tuğumuz değişikliksizdir. Geçen se teşrin ayında Parise yaptığım Te: Ya esnasında 1927 senesinde Yugos- Mısır Kralı Faruk Askeri mahiyetteki bütün cemi- yetleri fesheden bir kararname imza etti, Cemiyetler dağıldı LONDRA, 9 (ÖR) — Röyter ajansı bildiriyor : Balkan liderlerinin Ankara konuşma- iye vekili reyi | avdkâtlar kas nunu meclise ras Kahire se; ii zi iki kaymet ; i al ii daf e verildi e ile e a are-| | ANKARA, 9 Gesi RA — 7 ln doçliuki ömiahedestüin | | Avukatlar ka y İ yük Millet Meclisine İni kiye Isak, Iran ve Afgani | ti ikit ve imza edilen Saada- tan arasınd. 2 . Projede mühim kayıtlar var- ir, Tagiliz - alyan müzakerelerinde büyürlayinle beraber | berlaym, Mr. Çembekbir sol oynadığı bildirilen Mrs. Çem- PE bât ld ed iştir İKİN — SONU Ci SAHİFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: