10 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Midenin iyileşmesi Barsakların faaliyeti Hazmın kolaylaşması İstahın ziyadeleşmesi y Ş Neşenin artması Sıhhatin düzelmesi Hasan Meyva Üzü ile kabildir. Çok saf meyvala« rin usarelerinden isthsal ve istihzar edilmiş olup mideyi ve barsakları ıslah eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik, ağrı ve inkıbazı defeder. İştihayı tezyid, hezmı kolaylaştırır. Her yemekten bir saat sonra yarım ilâ bir çorba kaşığını yarım bardak su içine karıştırarak ve köpür- terek, içenler, mide rahatsızlıkları çekmezler. Her sabah aç karnına Lir çorba kaşığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar yarım tertib ılmnlıdır Soğuk algınlığı, Nezle ve teneffüs yol- larila gaçen hastalıklardan korur, grip ve boğoz rahatsızlıklarında ses kısık- lığında pek faydalıdır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul SÜT MAKINALARI Dünyanın en büyük fabrikası mamulâtından MiELE SÜT MAKiNALARI Ççok hossas ve çok dayanıklıdır M- BE L0R | süt makinaları mın bülün aksamı yaslanmaz Miele Süt Makinaları diğer makinalardun daha sağlam ve dubha ucuzdur. 5| No. lu Poker traş bıçekları deposunda Satış deposu: hnmkaı HAZIMSIZLIK Hayatın zevkinden insam mahrum eder, PER TEV KARBONAT Komprimeleri Çok temiz bi- Karbonatlan ve toz karbonet almaktaki müşkülât göz önünde (ultularak yapılmışlır. Her eczanede satılır. Venüs Kremi Pudrası Terkibi altın kremli | | Her cil HD Şişesî 25 SON POSTA Bahşeder. iki dört misli 40 misli sayesinde ne bDuyuk rahata kavuştuk. 7 din $.| çeşidleri mevcuddür. “Yt sürüldüğünde cildi Neşriyat Müdü | SAHİBLERİ: Venüs Kilığı e ..wıt Bötün Ayrupt ve Amerikada en fazla aranan Zenith rad- yolarından — üçüncü — perti BAKER MAĞAZALARINA gelmişlir. Taükenmeden evvel radyonuzu intihab odiniz. : Selim Ragıp Emeç S. Ragıp EMEÇ A. Ekrern UŞAKLIĞİL röngine göre fevk h - nüs pudra et gören ” | saat sabil kalır. Şık ve kibar bir cild dünyanın eh tara - | “de tabii bir renk verir; teni | familyaların — kullandıkları ehi lüsüürükisörddedün üü a rkernii süzellestirir. vecâne rujidur. — 60 kr. Portakal MandaHna Frenk üzümü Hasan Gazoz ÜÖzü Hasan Meyva Özünün evsafım da olmakla beraber çok lezzetli şampanya, gibi ne fistir. Hasan Gazoz Özü şekerli ve meyvelı olup kolaylığı ve tes ee mizliği ve ucuzluğu sebebile Avrupada kazinolarda içki v& şampanya yerine :stimal ediimektedir. Büyük alleler misâ* —| firlerine lhııxn Gazoz C*ııı ikram ediyorlar, Kan Kuvvet ve İştah Kaynağı Cihan doktorlarının en büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendik- leri bir formüldür, Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nev * resteni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğ.aden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. Tifo, Grib, Zatürree ve sıtma naka * hatlerinde üç günde şayanı hayret tesirini gösterir: (FEMİL) Jâboratuvarı bu kuvvet ilâcını sayın müşterilerine tanıt - müakla imüftehirdir. Vücude dinçlik, yanaklara, dudaklara — pembelik, cilde taravet, saclara — ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet ilâcını âfiyetle kullanınız. E Fiyatı 100 kuruş. » Annelere müjde SİRT AĞRISI ; Sı Mı Ao geldi Uykusunu zla istek karşısında piyasada mevcudu kalmıyan büyük — kutu net - net 450 Gr, u Ss. M. ÂA. Haram Ediyordu. Nihayet şafi tesirile tanınmif bir tedbire başvurdu ve tedavisi” Ruju ni buldu. ' Bây (C. B, yazıyor : “Müz'iş bir «tt tandan biç uyku uyuyamıyordud atdâ, merdivenleri bile çıkmadan müh rem idim, Bir delikli ALLCOCK yakıstik © tatbik edince üçüncü gün memnuniyetbahi Ş tesir gördüm, ve bütün ağrılarım zatl oldi Teabında da bu şayanı hayret ve kıyıneti tedbirinite - başvurmaktan geri di yacağım." Amerikadan geldi. Sayın çocuk doktor. larımız ana südünün eşi olan ve A ve D vitaminlerini — muhlevi — bulunan S. M. A. yı annelere ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. Her eczanede bulunur. Tafsılât için 3 tak p, ? Sirt —ağrısından, — siystikten — veyi Galata P. K. 1097 ye müracaat Dübebı' Asabdan tedirap r—“muylnn v* tabammülsüz '*sancılarına Bir tek delikk ALLDOCK yukısı bir Kaf gön zarfında bütün ağrıları defedecek V& Sizi balâs edocektir. Yakıyı tusbik e00k ğiniz anda arkhi bir sıcaklığı yerin etrafina Tiyıldiğini bizsedecek ** ÖTONATIK Elii MASAJ gibi »a-y" mafsallıra tam 'ir a ıaıdıkını yorgunlüğü izale ve yeni bir. kanlf vevelân ettiğini göreceksiniz. Soğuk algınlığı, cezle, mizren, burtultiğ vemir bu gibi ahvalde dahi ALUO—'I yakısı ile ani ve mücesir bir. tedi bulacaksı ALLCOCK yakısının binde Capslcom, Frankinsense, M wesajre gibi kıymetli maddoler vandir. Ucuz ve taklit yaktlardan sakinmâk için deliki ALLCOĞK yakılarındakı İtf ALSİSİN (A ' BÜ Bann T ADE l'.i IKTİDAD kuruşa ssturr. 2 — Dr. HAFIZ CEMAL BELGEVSEKLıGıNm TPT Bi eat Dahiliye mütehassısı: Pazardan ' bergün (2 - ©) Divanyolu numara yok, ef ENMÜZSSİR İLACIDIR. İ>cir 32 8'süz eet Venüs | Ven Sürmesi Kolonyası Aslâ yayılmaz ve gözlere yet cazib rmez, Venüs sürme- sile tuvalet gören - kirpikler büyür ve güzelleşerek kalb - it en büyük - zev ehlini Ve müşkülpesond Ol ? mâakla teninmış

Bu sayıdan diğer sayfalar: