10 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

10 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN Gözü! ki HALKIN KULAĞIN HALKIN DI Li e 'SonPosta Sene 8 — No. 2731 Yazı işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 10 — MART 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş Avusturyanın istiklali FRANSADA BUHRAN için bu Pazar reyiâm yapılacak S |: “ Müstakil Alman, Hıristiyan ve otoriter UMİS Dir Avusturya devletine tarafdar mısın? » Şuşnig dün bir nutuk daha söyledi ve hükümetin herhangi bir haksızlığa tahammül edemiyeceğini bildirdi RR ER 77 | Alman Hariciye > | Nazırı Londrada Gazetecilerin Ribbentropla görüşmeleri menedildi Londrada nümayişler yapıldı, polis sıkı tedbirler aldı Londra 9 (Hususi) — Bugün öğleden sonra bufaya müuvasalat eden Alman ha- dan. doğru Alman, şelarethanesine git Mmişiir, # (Devam: 15 üncü seyfada) “Acıklı, bir kaza ER AMME ME Ame ie aaa Türkkuşu sahasında bir genç vazife başında Sehusehnigg kabine içti mama riyaset ederken Viyana 9 (Hususi) — Berehtesgöden | Avusturya bugün tekrar beyecanlı. bir atından sonra olduğu gibi, bütün|gün yaşamıştır, “Devemı 11 inci sayfada) v > şehid oldu - < bsi Cumhuriyet devrının en Ankara, 9 Gren) — Bugün Türk di kuşunun Etimesğut i sahasında çok e PU .. d . acıklı bir kaza ulmuş, öğretmen nam” vi, yu se u cesli zedlerinden Musa Gürsel adında bir ri 1 Me Der eki pi ligi aye Ki ya- De e —— ig ; ralamıştır. Yaralı Nümune hastanesine ed ali sene içinde yalnız muamele vergisinden Si milyon | yarimi da manladet, bir esal sön- m lira fazla varidat temin edilmiştir ra vefat etmiştir. iz DE cm Müddeitumumi muavinlerinden A fe elkara, 9 Çifususi) — 1038 mali yılı |17,300,000 lira fazla bulunmaktadır. Bul Ost kaza mahalline gi sirete Reina Se Sİ de Hühmin edilen 248290,000 lira vari.) fazlalık başlıca şu membalardan a bulunmuştur. Vazife şehidi gencin va 1987 senesi mmenatından : (Devamı 13 üncü sayfada) | | cenazesi yarır büyük merasimle Nü- g — mm mune hastanı en kaldırılacak Ce- i Telefon, telgraf ve mektubla hergün ae eee : z G £ 100 defa sorulan ayni sual: Edenin reddettiği a9 T i a > bir servet -| Tekirdağlıdan ne haber? ya 2 i z EE “İp Jam si ağam a en Amerikalılar eski İngiliz m kuyucularımızın merakını im e Hariciye Nazırına bir seri ij M. © tele'on ettik. Tekirdağlı. id er Ladies içn İDO ez it - > z : “ heceri müsabakaların şart ve karekekeiti sterlin teklif ettiler tırmak için dün gece Londray İngiliz gazeteler 2 ZER mapamaş | yazıyorlar! EYON Aİ : Amerikada © 10 1 ELGRAİ : bin İrgiliz Lirası mukabilinde - bir Ç oi seri konferans vere a Ye dovet edilen A re eski hü risive nazırı Bay ta. Aznerikada mahnş şahsiyetler rin konferans ba“ «ina 200 den 300 İngiliz lirasına kadar öcret aldıkları malümdur. İm DUM 3453 e (AL emip Skar iyi 0 11943. 1910. LERE yavuz OTU : WE İngiliz konforansçıları arasında en yüksek ücret alan Churchili, g teştinde Amerikada bir konferans tur- nesine çıkmayı kabul etmiştir. Bir meraklımın telgraf — Tekirdağlıdan ne haber? Bir hafta- danberi bir şey yazmıyorsunuz. (Devam il imci sayfada) Bi, pi haftadanberi hergün telefon, tel ti, , © Mektubla bslki yüz defa ayni su- tab oluyoruz: riciye nazın Von R'bbentrop, İstasyon« iezek ilk» İyandari “kendisile' birlikte gelen arka- iş pirim. Mehmed Hilmi bana: Kabinenin istifa edip etmiyeceği bugün öğ öğleden sonra belli olacak Kabinenin milli müdafaa için meclisten istemeğe karar verdiği geniş salâhiyet buhrana sebebiyet verdi bir arada Bun üzerine, başvek'i Chautemps vasitr sile parti şeflerile müzakereye girmiştir. Bugün, ayrı ayrı toplanmış olan s0 yalist ve korünist grupları hükümete şimdiki vaziyet içinde geniş salâhiyetler (Devam 11 inci sayfada) ..aaaaseeeeememamee Kabine azaları Paris 9 (Hususi) — Fransa, yeni bir kabine buhranı geçirmektedir. Hükümet, yeni milli müdafaa progra- munın icab ettirdiği mali ve fktısadi ted- bir almak için meclisten fevkalâde sa et istemeğe karar vermiş ve bu- Suriyenin dahili vaziyetindeki gerginlik Mahküm muhalifler serbest bırakılacaklar Şamda halkın hükümet aleyhine kıyama hazırlandığı şayiaları üzerine sıkı tedbirler alındı yazik |takbih ettiler. Ayni zamanda Şamda da birkaç günderberi halkın hükümet sley- hine bir kıyma hazırlamakta olduğuna Şam, 5 (Hususi o Muhabirimiz yor) — Hükümet sleyhine halkı kıyama teşvik etmekle muhakeme ve üç gün içinde muhtelif hapis cezalarına mah- küm edilen muhaliflerin bu suretle ce-| tarafından bu gibi ihtimallere zalandırılmalsrı hemen ber tarafta fena|yet sıkı tedbirler alırmıştı. tesirler bırakmıştı. Dshildeki tesirler bu| Dün, Şam istinaf mahkemesi, bidayet merkezde olduğu gibi hariçteki tesirler | kararını istinaf eden mahi de başka türlü tahakkuk etmedi. Hemen | hakemesin yaptı. Marküm hepsi de, bütün Atab memleketleri bu hafeketi| (Devamı 3 üncü sayfada) Güyan zindanlarında 20yıl Evvelki gün vatana dönen iki masum Türkçocuğu hatıralarını anlatıyorlar önir bazı şay'alar dolaşmış ve hükümet karşı ga Âli Murtaza muharriri mizie körgı karşıya Dün, Bay Mehmed Hilmiden, Gü-| — Şu anda, bu sualinize cevab vere- bilecek vaziyette değilim! demiş, ve şu nı nerede bulabileceğimi öğrenmek cümleleri Üüve etmişti: (Devamı 11 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: