10 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

10 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 S ——— Mart ——— —e ae ON POSTA arib ve inanılmıyac ak şeyler Ti Mt leiler Cemiyeti kitabet dairesi olın Konal Zillincus Jepoayada — doğmuştur. — Annesl Amerd alı, babası Fialandiyal- dir, İsviçrede tahsilini bitir » Karıs Lebistaalaı de lagilir tebaanındaadır. üzseındı mi kendisi Dilsiz ve sapır olduğu halde 1791 yer kadağ Frantiz parlâmentosunu seçil- miştir. Tek bir keli yaamak süretile ortaya bu süretle milletine büyük hizmetlerde Maruf bir den flimi olan döktür Carver çocuz irea t.ar tarahıdan kaçı” bir ati tıranpa edilmek şartile geri verilmiştir. saseeseraAAAAA 2 — Albay yata- Ba girmeğe hazıre lanıyor. Resimde gördüğünüz kapı boş bir odaya açı- lır. o kapı da süre gülüdür. 1 — Gece George'larda toplanılmıştı. Geç vakte kadar ye- Düdi, :ç dd Darsedildi, herkesin uykusu gelmişti artık. Al- bay George'a: — Yarıtı mühim bir işim var, uşaklara emrediniz, beni sâ. #t sekizde uyandırs ın, derken, karısı da, Thamas'a boynun- Gaki broşu göstererek: — Kocamın heviyesi.. bin beş yüz İngiliz Jizasına maloldu, diye anlauyordu. Baker ise fırsattan istifade bir el daha bi- lârdo oynamaya calısıyordu. 4 — Duracak zaman Geğildi. George, oda- dan içeriye atladı. O- dada müdhiş bir klor- form — koküsü — vardı. 'Yerde de boş bir mü- cevherat kulusu duru- yordu. Boş odaya bas kan Kapı sürgüsü gerl çekilerek açılmıştı. & — Bir müddet sonra, müfettiş lle komiser gelerek odayı araştırdılar, Al- bayla karısı ayıltıldı isg de, derman- sızlıktan duracak bir. halde değildi- ler, Müfettiş şöyle bir mütaleada bu- lundu Hırsız. boş$ odadan gelmiş, sürgünün yerini buluncaya kadar - birkaç delik delmiş, sonra bir tel ile Sürgüyü aç- Miş... 3 — Ertesi sabah saat sekizde nizmelçi kapıyı vürdüğü halde onları uyendiramadı. Ev sahihine haber verdi. George du onları uyandıramadı. Haklı olarak endişeye düştü. Bir Merdiven bularak pencereye çıktı. Albayla karısını vvaul.nı Yanvana yatar tir vaziyetir gördü, karı kocanım yüzlerine Birer mendil örüülmüstü, 8 — Bu sırada çe- kilen resmi müfettişe getirdiler Müfettiş;: «İşler — çatallaştı!» diye homurdandı. 9 — Sorra komiserin çizdiği kro- kiyi mütalea etti, Boş odadan, al- bayla karısının yattığı odaya birie sinin girmesi ihtima.ı vardı M ütalca: Müfettiş, George'la tekrar konuştu ve Thomas ile Baker'e dalr malümat aldı. Bu arada komiser de boş odanm keridora açılan kapısının topuzunu çevirdi ve da- ha yeni yağlanmış olduğunu gördü. Ve derken keyfinden bir slık öttürdü. Vak'ayı keşletmişti. O halde broşu kim çalmıştı? 9 — Müfettiş, Albayın ca- oyktlarının ağır Ol. ağa girdikten şeyi düymüş ol- tesblt etti. Ce- Resimlere bir daha bakınız, bulamazsanız lütfen (19) ün- Ka bir şeye dö- eli sayfayı çeviriniz... yahız — Albayın - Bunların resmini aa bir krokizini Welek cumudiyesi Kanada'da bulunan bu cumu- 5ı1 v diyeye, meleği andırdığı için , melek cumudiyesi dıyorlar, Birbiri ıçine geçerek hüyüyen . bu şalgamlar Amerika topraklarında — yetişir. |linde £ için İngi |te dördünden fazladır. Takib edilen esas 'hedef denize ve havaya hâkim olmaktır. keğin ayağını kal- Allahâbadlı mollalar bu şekilde yaşarlar. Ze Hindistanda Tode kabilesi aramada, bir kadın taaıdığı bir erkeğe rastlayımca, en Hindistanda işe çıkan har> galar, ves ini gördüğünüz ilâh- ger, geca gözduz. seferleri 1 ©e de. çaldıklı mini gü seeaaereee Fransız gözü ile son —XT7 < Avrupa hâdiseleri ga aA e nn nti Sön 15 günln tarihi tiyatro piyeslerin- de görülen hatıra gelmez hâdiselerle dol- duktan sonra beynel- milel —sahneye bir durgunluğun çökme- si tabli idi: Bu. İngil- terenin girişmeye ka- rar verdiği tecrübe- nin — hazırlanmasına lâzım olan devredir. Girişilecek tecrübe, mutlak olarak karar verilen kuvvetlenme.» nin, Romada ve Bere reketini yapmaya imkân ve müsaade ve- receği mana ve kanaatini tazammun. e- der. Şu halde hazırlanma Hevresi kuv- vetlenme kararının teyid ve müzakere esaslarının tesbit edilmesi demektir. — | * Kuvvetlenme kararının teyidi bahsin- de İngilterenin teslihatından, deniz, ha- va ve kara küvvetleri için sarfedilecek yeni tahsisattan bahseden beyaz kitab kadar karakteristik bir tezahür tasavvur | edilemez. İngilizlerin bu sahada sarfet- tikleri kuvveti ölçmek isterseniz 1936 yı- | lında beş senelik bir müddet için sarfı| tasavvur edilen 9 milyar, 200 milyon Türk lirası mikdarındaki tahsisatın mü- him mikdarda aşılacağını düşünmeniz kâfidir. Sadece 1938 yılı içinde milli mü- dafaaya tahsis edilen para 2 milyar, 80 milyon Türk lirasını 'bulur ki Fransanın yıllık büdcesinden © milyar frank faz. ladır. Kara ve hava kuvvetlerinin beherine 600 er milyon 'Türk Jirası verilecek- tir. İnşa balinde bulunan deniz kuvvet- lerinin mikdarı 185,000 ton artarak ya- rım milyon tonu geçecektir ki sadece bu r bile tekmil Fransız filosunun beş. İngilterenin ada sıfatını muhafaza etme- nin bir İngiliz an'anesi olduğunu unut- mıyalım, * Müzakereyi idare etmek üzere Romaya giden İngiliz diplomatının sabık Cemi- yeti Akvam genel sekreteri oluşu dikkat edilmeye değer bir noktadır. Eğer Lord Perth beynelmilel teşkilâtın ihyası için hareket noktası teşkil edebilecek bir an- laşmaya varırsa çok uzun müddet Sir E-| rik Drummond adını pârlatmış olan dava | için ne büyük bir muvaffakiyet! Masma- fih müzakereye körükörüne atılmıyacağı muhakkaktır. gerek — $e ıı.ıc..' rafı traflı ta- kralın huzuruna kabul e- Kendisine İştir. Aşağıda okuyacağınız satırlar Fransanın en tanınmış siyasi muhar- rirlerinden Saint - Brice'in kaleminden çıkmıştır ne aldığı vazifenin hayati | Ribbentrop da Londrayı ziyaret etmek niyetinde olduğunu şimdiden ilân etmiş bulunmaktadır. * Teşebbüsün bu bir cebhesi... Diğer cebe hezine gelince daha müzakereye — başlane Mister berlainin eserini vyıkmak mak- dile muarızları tâ« rafından girişi!lmiş Ö- birçok tecrübele. alı meselesi, ÖFi Akdı do müsüe İvi kuvvetler bulundurmak meselesi bu tecrübe balonlarının bazılarıdır Diğere İlerini de göreceğiz. Şimdiden anlaşılıyor ki İspanyal meste lesi sulh eserini akim bırakınak istiyene lerin kullanacakları başlıca silâh — ölâe caktır. * 'Tuna havzasına gelince: Son günler bi ze hazır bulunmaklığımızı hatırlatan bir çok çan sesleri getird Bu çan seslerinin başında Mareşal Goering'in nutku vare dır. Mareşal Avusturya ve Çekoslovakya Almanlarını vesayet altına almaya Müe teallik Hitler müddeiyatırı son derece cenkecuyane bir eda ile * ar etmiştir. Bunu müteakib Avusturya £ el kurmay kumandanının istifası gelir ki bu da Berchtesgaden — mülükatırda Hitlerin yaptığı tazyikin bir neticesi g bi görüne mektedir. En karanlık nokta Stgrie ile Carine thil'de Nazilerin yaptık tahrikâttır ve öyle anlaşılıyor ki Avusturvanın yeni dahiltye nazırı Seyse-İnguart bu tahrikât karşısında mukavemet göste mekten zis yade mütevassıt hal moktaları aramak arzusundadır. * Bu arada Avusturya basve iş olduğu ces: Sehüsehe ane nutkun nigg'in söyle: aksi sadasını (Prag) dan i: Çek dev. let adamı Hodzanın yaptığından daha « çık ve kat'i bir söz söylenemez. Haftanım son çan sesi rle Peşteden gele di. Macaristan yeni bir silâhlanma prog- ramı ilân ediyor ve Tiryanon muahedes sinin askeri kayıdlarını açıktan açığa feshetmemekle beraber yan yizmek a7 yusunu gösteriyor. Acaba Budapeştenin 1936 yılındanberi beyhüde yere anlaşma» ya çalıştığı küçük antantın vaziyeti ne lacak? İşte haftanın başlıca vak'a'arı. Kadıköy Halkevi binası için açılan müsabaka re'icelendi Kadıköyünde yapılacak Halkevi binası L Fakat Lord Perth Romaya gitmek ü-| zere trene binmeden evvel İngilterenin | let relsi Her Hitleri görmüştür. Alman- lara neyin hazırlanmakta olduğu haber erilmiştir. İngiltere ne meşhur Berlin - Roma mikverini kırmak, ne de Lord Ha. lifax'ın vaz'ettiği izleri silmek niyetinde çin açılan Mmüsabaka ni miştir. Müsüe bakada ciliği bel fen heyetl mi- İmarlarındar. R: ciliği gene Ten h mimarları Sabri — kazanmıştır, Yakında inşaata başlanacaktır. Bir aylık gümrük varidatı Şubat ayı İçinde İstanbul gümrüklerinde wmumi varidat yekünu 4,620, Hrayı büle muştur. Bunun 3093,830 irası gümrük reğe olmadığının bilinmesini istemektedir. E- sasen Alman bhariciye nazıı Bay Von mi, mütebak” kısmı da müuamcle, istihlâk ve«e BAL FESLDMrdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: