10 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

10 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AĞ üwü ARRARRA « ee v Bulile eksilttme 10 Mart GOK KIYMETLİ Keskin Kaşeleri SÖON POSTA Cumhuriyet Merkez Bankası 5-Mart-1938 Vaziyeti 19.708.236 50.565.715,94 Blek Yikam . . .e . SPEAN Horiçteki Muhabirler : Altm : Safi kilogram 6.482 900 9.)18.729,58 Altına tahvili kabil Serbest Jövizli 21940,94 iğer dövizler ve Borçlu kliring baki- Yeleri Bi <rA 5 Hazine Tahvilleri : Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. l 35 359.649,57 158.748.563,— Kanunun 8 ve 8 inci maddelerine tev- fikan hazine tarafından vaki tediyat . 14.372217, Senedat Cüzdamı : HAZİNE BONOLARI B ea/a 15 W l 2.500.000,— TİCARİ SENEDAT . , » * * e« ı BA.960.947,TI 41460.047,71 — Eıham ve Tahvilât Cüzdanı : (Deruhde edilen evrakı nakdi- — (yenin karşılığı Esham ve Tah- (vilât (itibari kıymetle) B — Serbest esham ve tahvilât 43909851323 I 38.003.556,02 Abanslar : Altın ve Döviz üzerine Tahvilât üzerine Hissedarlar . . » * “htelif , » » » * 344 828.032,25 AÇ S ÜRRlin ee dama eee | n O DE Ş Ki e ıDevlelDemiryo:ları velimanları iş'etmesi Umum idaresi ilânları | î Gaziantep Nafıa Direktörlüğünden: z deekendilnznize İÖ Hadeknlesi a akamdadaerlrirank aa İlnmeeilaei ; Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malzeme ve r grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 25.3.1938 Cuma günü saat 1030 da şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık C n alınacaktlır sında yazılı muvakkat teminat ve Bu işe girmek istiyenlerin ber grup hizal ü saatine kadar komisyona Kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme güni eaatları mdır. işe aid şartnameler kam'syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1000 kilç til « muhammen bedeli 1925 lira ve muvak- ket tem 3N00 kilo naAtı B7 lira 75 kuruştur. - 2810 adet muhtelif şekil ve eb'atla d.:m".'uı' kı:-mu'ru 1540 lira ve muvakkat teminatı 115 lira 50 kuruştur. yağlama için yün fi! ı MA lira 88 kuruştur. j ; alâj kâğıdı muhammen bedeli 1170 lira ve muvakkat temi- v tanzimi, kanalizasyon, su, ten - Ankara istasyonunda gazino bahçesi İnşaatı, a dahil olmak üzere kapalı zarf 'ât tesisatı, yolları ve salr mütelerri am ümuştur. ceman 42500 liradır. bu işe afd şartname ve sair ev i 212 kuruş mul eci, vömelerinden 212 kuruş . e Perşembe günü saat 15 de Devlet Demiryol » birinci kamisyonunca yapılacaktır. if mektutları ile birlikte aşa- misyona tevdi etmiş Devlet demiryollarının Ane kabilinde a'abilirler, ak merkez ğ Hlerin tekli yazılı temin saat 14 de kadar ko: Olmaları lüzımdır. Ş iral A — 2490 Sayılı kanunun ahkâmına uygun 3188 Jiralik 1 n emede yazılı vesikalar. eahhilik vesikası, — (599) k muvakkat teminat. tayin ettiği ve şartn y (1229) letinden musaddak mült C — Nafla Ve A lik hayvanlara 10/3/038 tarihinden itibaren tam vagonla nakledilecek kasablık hay' ŞE erinden ayrıca yüzde on tenzi Ba0< y Nîafıa tarife Betonarme Köprü İnşaatı. âjetinden : a[etın lt yol üzerindeki ahşi İ ak inşaatı kapalı zarf Tadlidere vi Tti ünü saa e Nafia Ve- z sadif Perşembe gunv'.l :k-: 15 d_ıNa.ı;_'ı :İf Kületi Ş t itme komisyonu odasında yapılacaktır. inde Şose ve Köprüler Reisliği ve ka adaşim he ğ ea NN buüna müteferri diğer evrak 353 kuruş mukabi abilir. — Eksiltme akkat teminat vermoleri b ltmeye girmek i © bu gibi işleri yapah "kasile Ticaret odası vesik j R f zarf- İsteklilerin 2490 sayılı hanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklit jne kadar Komisyon Reisliği- 9d ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline uz mi m.:ıî çe ıp.uıuwııw_ıı we imizden alınmış müteahhitlik ve- Yâzamdır. jlât yapılacaktır. «597> <1238> —e — PASIF Sertiğe wei İhtiyat Ahçesi . . , Adi ve fevkalâde . , . Husust , . oe Tedavüldeki Banknotlar ! Deruhde edilen evrakı nakdiye , , » Kanunun 6 ve 8 xnci maddelerine tev- fikan hazine tarafından vaki tediyat . Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. Karşılığı tamamen altın olarak İlâve- ten tedavüle vazedilen . 5 ae $ Reeskont mukabili ilâveten ted. vazd. Türk Lirası Mevduatı! Döviz Taahhüdatı: Altına tahvili kabil dövizler . . . . Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba- kiyeleri , Muhtelif : 2.105.172,40 4.516.007,70 15848563 — 1716.3716.286,— 11.928.581,11 32.423.951,65 102.478.933,39 32.422.256,67 Yekün 344.828.032.25 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi 9, 5$ Altın üzerine Aavans 95 44 Kapalı zarf usuliyle e eye konulan (51,239) lira (15) kuruş bedeli ke- şifli tahta Köprü, Melikanlı ve Alagöz bânisi Gümrük karakollarının inşaatına talib çıkmadığından 17/2/1938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve evvelki Şartlar dahilinde pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. İhale 17/3/930 ta- rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de G. Antep Nafıa Direktörlüğünde mü- teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Doha fazla izahat almak istiyenlerin G. Antep Nafın Direktörlüğüne müra atları ilân olunur. (969) üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Sayfa 15 —— k ve 10 luk kutuları vardır. BANKA KOMERÇIYALA iTALYANA Sermayesi Liret 700,000,000 İntiyat akçesi Liret 145,769,054,50 Merkezi İdare: MİLANO İtatyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELERİ İngillere, İsviçre, Avusturya, Maca- yistan, Yuügoslavya, Romanya, Bul- garistan, Masır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantın, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afllyasyonlar İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palâs (Telef: 44881 /2/3/4/5) Şehir dahilindeki acenteler İstanbulda: — Alâlemciyan — hanında Telet 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun- Ga: İstiklâl caddesi Telef. 41046 İZMİRDE ŞUBE Son Posta Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk güzetesi Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 İSTANBUL Gazetemizde çıkan yazı ve resimlerin — bütün — hakları mahfuz ve gazetemize gittir. roraada ABONE FİATLARI .|( Sene| Ay değiştirmek 25 kuruştur, Gelen evrak geri verilmez. liğnlardar mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektublara 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: