10 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

10 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BSON POSTA TELGRAF HABERLERİ Sovyet Rusyadaki muhakeme Gizli celsede suçlular birkaç yabancı devletin bazı mümessillerile olan mânysebellîri'ni anlattılar Avam Kamarasında bazı meb'uslar Chamberlainden Rusyada entellicens servisin m ajanları olup olmadığını sordular. Chamberlain cevab vermekten istinkâf etti Bu Sabahki Gazetelerde Gördüğümüz Fikirler Cumhuriyet — Nadir Nadi bugün yazmış olduğu baamakalede rejim — daralarından bahsediyor ve diyor ki: Gİnsanın sırtına göre yapılmıyan ceibise, ödünç alınan elbise dalıma aksar, Bizim yep- yeni ve milli bir üniformamız varken bu ha- gar elbise'eri üzerimlede prova etmeğe Kal- kışmak çocukluk olur, Dikkat edelim.» AA , 'Tan — Ahmed Emin Yalman bugünkü baş- akalesia! hükümetin ucuzluk mücadelesine hasretmiş bulunmaktadır. Muharrir, yazısı- nan bir yerinde şöyle diyor: «Et mesolasinde görülen manzara, umu- Moskova 9 (AA) — 'Tas ajansı büdi-| cinayetlerin ortaya çıkacağını ümid et (dileceğini zannetmiyorum. İngiliz hü-İ iyetle veuzluk mücadelesi bakımından ya- Fiyor: Mahkeme bu sabahki - celsesinde | lu Platnefi sorguya çekmiştir. Plat- Bef Şu ifadede bulunmuştur: | Levin, Yagoda ile yapılacak mülâkat- i haberdar etti. Bu mülâkatta Ya- , mukabil ihtilâl darbesinin başarıl- n, memlekette ve dışarıda büyük. 1 Gorkiyi ve sonra da şefi ortadan kaldırmak İâzım clİ- hu söyledi. Yagoda, Levin ile birlikte bana Gorki le Kuybişefi öldürmekliğimi aksi tak- Girde ailemden intikam alınacağını söy- dedi, Levin ile bir plân hazırladık, Gore Yİ yormak, mukavemetini azaltmak, bastalığa sevketmek, ve bu suretle ölü- Kü intaç edecek ilâçlar kullanmak. Kuy- işefi öldürmek için tatbik edilen piân ise hastanın kalbini zorlıyacak ilâçları *nütemadi surette kullanmak olmuştur. Bundan sonra müddefumuminin susl. an | lerine cevab veren suçlu, 20 sene Sovyet tejimi esnasında Sovyet aleyhtarı kanaa- tinde olduğunu ve bunu gizlediğini söy- lemiş ve ifşaatta bulunmamasının bu Dün Sarınehri İ “atoskova 9 (AA) — Tas ajansı bild mediğinden ileri geldiğini söylemiştiz. |kümetinin Sovyetler Birliği hükümeli riyor: Mahkemenin gizli celsesinde, suç- letmekten suçlu olmadığı, ve isimleri lu Rakovski, Grinko Rozengolç've Kres- | İntellicens Servis için çalışanlar veya” pilmiş çok faydalı bir tecrübedir. R& — ucuz jyet istihlâkine başlıyorlar. Belediyeye, tüccar, ber' kiloda daha az resim veya kür fakat istihlâk yekünunun kasap, temin ediydrlar, Siyatet ALEMİNDE © İtalya ve Suveyş kanalı © Lehistanda dörtler paktı Yarzan: Selim Rasıp Emeç ngiltere ile İtalya arasında cereyan etmekte olan müzakereye aid mevzüs lardan biri de İtalyanın Süveyş kanalına kargı vaziyetidir. Malüm olduğu üzerö Habeş harbi İtalyaya çok büyük masrafaı |lara malalmuşlur. Bu yüzden dahili ve le olan anlaşmasını hiçbir suretle ihlâl | aatılmca, eskiden et müşterisi olmuyanlak |harjef borçları bir hayli artmıştır. Habeğ |harbi nihayete ermekle beraber bunun bir icabı olan masarif azalmamışlır. Bit tinski, birkaç yabancı devletin bazı mü-|hud Sovyetler Birliği aleyhinde fosad |kabarması, bu boşluğu daha ilk hamlede İsviçre gazetesinin bu bahse dair yaptığı messillerile olan münasebetlerine dalı | faaliyetlerinde bulunanlar arasında gös | karşılamıya baştıyor. Hiç şüphe yok ki, gü- bir ankete bakılacak olursa İtalyanın â- beyanatta — bulunmuşlardır. Mahkeme, |terilen kimseleri hizmetinde kullanmış bu mümessillerin ve temsil ettikleri dev- |olmadığı meclişe teminat vermeyi lü- letlerin hangileri olduğunu tamamen tes- | zumsuz buluyorum. bit etmiştir. Bunun üzerine bazı meb'uslar Başve- Ayam Kumarasında Chamberlain'in |kilden, Sovyeller Birliğinde İntellicens beyanatı |Servisin ajanları mevcud olup olmadı- Londra, 9 (A.A.) — Röyler bildiri-| ı sualini sormuşlarsa da Chamberlain tikçe daha fazla ölçüde karşılayacaktır.» Hatayda tedhiş tekrar haşladı cil bir surette otuz milyar liretlik bir kre- diye ihtiyacı vardır. Diğer taraftan İtale yanın Habeş müstemlekesile muvasalası kendisine büyük masraflara malolmak- tadır. Çünkü Süveyş kanalından geçen İtalyan gemileri, kanal şirketine son de- rece yüksek geçme ücreti vermektedir- ler. Bu masraf hergün bir parça daha yor: Moskova davasında — bazı |cevab vermekten istinkâf etmiştir. iihdyı:l!eriııe karşı yapılan ithamlar ve İntellicens Servis'in Troçkist faali- yetlerde oynadığı rol hakkında bugün suallere cevab veren Chamberlain aşa- gıdaki beyanatta bulunmuştur: Bu devada yapılan şabadetlerin biz- verdiği zararı tama- men gözönünde tutuyorum. Bununla beraber, tamsmen yanlış olan bu iddi- alara İngilterede veya hariçte itibar e- Japonlar imha edildiler Çinliler bendleri berhava eltiler, yüzlerce Çinli ve birçok dJapon boğuldu lar tepelere kaçmışlardır. Çinliler bun- * Hankov, 9 (A.A.) — Japon kıt'aları İOpçu kuvve'lerizin şiddetli bir manla Ateşinin himayesinde Şengşov'un — şi- fnali garbisinden Sarınehri — geçmeğe Muvaffak olmuşlardır. Hankov, 9 (AA.) — Barı nehiri ge- Ben Japon kuvvetlerinin 900 kişiden i- baret olduğu bildirilmektedir. - Bunlar 20 tenk tarafından himaye e- lmekte e Nehrin cenub sahilinde bulunan Çin k“':'ııa.': bendleri berhava etmiş olduk- rından Japonların karaya çıktığı sa- yı sular istilâ etmiştir., Yüzlerce Çinli ve birçok Japon bor ülmuştur. öprü vazifesini gören vapuru ğünden geri kalan Japon- ları tamamen imha ettiklerini bildiri- yorlar, Mançukeda yeni reğim 'Tokyo, 9 — Meb'usan meclisinde başvekilden bugünkü rejimin değişti- rilmesini ve bu kapitalist rejimin yeri- ne daha adaletli bir sosyal nejim ika- mesin! düşünüp düşünmediği sorulmuş, başvekil de buna şu cevabı vermiştir: <Evet, bunu yapmak istiyorüum, fakat münhasıran Japonlara hâs bir hattı ha- reket takib ederek.e Malâm olduğu üzere bundan bir müddet evvel hükümetin faşistlik te- mayülü göstermeğe başladığı rivayetle- ri ortada dolaşmıştı. Ankara posta, telgraf merkezi merasimle açıldı Nafia Vekili nutkunda posta ve telgraf memlekete olan hizmetlerinden takdirl Ankara, 9 (Hususi) — Bugün 10,30 da Vlet mahallesindek! paosta, telgraf Merkezinin açılış töreni yapıldı. Törende Afla erkânı ve memurlar hazır bulun- Üllar. Evvelâ posta telgraf umum müdür Küi Bekir Vefa söylediği nutukta yeni YO istasvonumuzun da açılmasının M olduğunu. Celât Bayar hükümeti- Nİn yükşek alâka ve yardımlarile - bir OSta telgraf sarayının da meydana ge- Bini bildirdi. Merasimde bulunan Nafıa Vekili Çe- S4Ya şu nutku söyledi: *Posta telgraf telefon işleri bit mem- Yunanistanın Moskova aslahaltgüzarı ntihar etti 9 (AA.) — Tazs ajamsının göre, Yunanistanın Moskoya arı Nikolopulas salı günü kendi intihar — etmiştir. "disine çok büyük eziyetler veren şifa lmaz bir hastalık sebebile intihar etli- 3D bildiren bir mektub bırakmaşlır, Nikolopulos, | / memurlarının e bahsetti teketin terakki ve inkişafının miyarıdır. Türkiye posta telgraf memurları her devirde ve her fırsattfa memlekete olan yüksek alâka Ve hizmetlerile temayüz Ğuıııı bir sınıftır. Zamanın terakkiyatile mütenasip olarak yaptığımız bu gibi gü. zel binalarda çalışanlar da mesleklerinin ehli olduklarını isbat - eyliyeceklerdir. Kendilerinin intizam ve emniyetle haikın işlerini, remi devairin şmuamelelerini hüsnü tedvir ve idere etmek suretile mu- waffak olmalarını temenni eder, bu gü- gel binayı Cumhuriyet hükümeti muameleye açarım. olsun.» Rusyadaki İran Konsoloslukları da Kapatiliyor Moskova, 9 — Sovyetler Birliği hü- İkümeti ile İran hükümeti, konsolosluğu hariç olmak üzere İran' aki bülün Sovyet — konsoloslukl ve Bakü kansolosluğu hariç olmak üze- etler Birliğindeki bülün İran konsolosluklarının | nisan tarihinden itibaren kapatılması hususunda bir an- laşmaya Avam Kamarasında sorulan müuhltelif | zat Sovyetler Birliğinde İngiliz-Sovyet | geçeni Yeni itiraflar Moskova, 9 (ALA.) — Gorkiye enjek- siyon yapan doktor Biclostotski verdi- ği iladede Levin ile Platnetin hattı ha- reketlerinin kendisine şübheli görün- düğünü teyid iştir. Gorki ile Peçkof, Menjinski ve Kuy- kında fikirlerine müracaat edilen beş mütehassıs döktor da, doktor Levin'in Plentef ve Kozakof bir cani gibi hare- ket etmiş olduklarını söylemişlerdir. Afatürk güreş Müsabakalarında Hazır bulundular Ankara $ (Hususd) — Atatürk, bu ak- şam Ankara Hiaikevinde Güneş klübü - müm tertib ettiği güreş müsabakalarını gereflendirerek — güreşleri sonuna kadar alâka He taktp buyurmuşlardır. Başveki ve bütün Vekiller de kendile- rine refakat ediyorlardı. Müsabakalar . Gan evvel Bolu saylavı Cevad Ahbas Gü- ver gürel bir nutuk söylemiştir. Güreş Milli takımı Hazırlıkları Ankara, 9 (Hususi) İstanbulda güreş milli takıım hazırlıklarını görmek üzere federasyon başkarı Vehbi Emre inde buradan hareket ede-| cektir. Ekip bu tarihten sonra kat'i şek- İstanbulda yapılacak ha- lıkesirden güreşciler iştirak edecekler- Vekiller Heyeti Meclisde toplandı Ankara, 9 (Hususi) — Vekiller He- yeti bugün Başvekil Celâl Bayarın ri- yaseti altında meclis binasında toplan- miş, mübtelif mesdlelesi tedkik etmiş- tir, Macar . . Kabinesinde w. « . Değişiklik Peşte 9 (Hususl) — Başvekil Daranyi, İkabinenin istifasını bugün saltanat nal- bi amiral Hortiye vermiştir. Daranyi tekrar yeni kabineyi teşkile memur edilmiştir. Yen! kabinede yalnız |maliye ve adliye nazırlarının değişeceği anlaşılmaktadır. Kabinenin istifası, geçen hafta başve- kil Daranyi tarafından mecliste ilân edi- len silâhlanma ve kalkınına programile |alâkadardır. Gayrimübadil bonoları , 9 (Husust) — M gayrimübadi! — ban Dendirilmesini temin edec projesi, hazırlanmaktadır, ararnaâme önümüzdeki günlerde ilân kedilecektir. B bişele tatbik edilen tedavi usulleri hak-| Adam, 9 (Hususi) — İskenderun ve| artmakta ve İtalyayı bir çare aramaya Antakyadan gelen haberlerde Hatayda | çevketmektedir. Bundan ötürüdür ki İtale |Türklere karçı tazyik ve tedhiş hare-| ya hükümeti, Süveyş kanalının bir kısım ketlerinin tekrar başladığı bildirilmek-| aksiyonlarına iştirak etmiye talib olmak» todir. İttihadı Vatani'ciler Dörtayak|ta ve idare heyetinde temsil edilmeyi is Türk mahallesine hücum ederek Ab-| temektedir. İngilterenin böyle bir talebi dullahın evini kurşun yağmuruna tut-| terviç etmesine kolay kolay ihtimal ve. — ve Halilin evini de bombala-|yilmediği için müzakereyi hararetlendi. maışlardır. recek mahiyette olması itibarile kanalın Bunlardan müâda ortada hiçbir sebeb | vaziyeti, iki devlet arasında datmi bir an« yokken yeniden bazı Türkler tevkif e-|laşamamazlık mevzuu teşkil etmek isti. dilmişlerdir. Halk Suriye istiklâli yıl-| dadındadır. dönümüne iştirak için tazyik edilmiş- tir. Seyhan * Lehistan hariciye nazırı M, Beck İtal- yanın misafiridiz. Bu sıfatile kral taras fından ailesile be Mısırda askeri Lehistan ve | raber Kirinal sara. Mahiyetteki bütün dörtler paklı | yında yemeğe da. hi alıkonulmuştur. Cemiyetler ilga edildi | x.ç Pitlerin Romayı ziyareti arifesinde Kahire 9 (A.A.) — Krol Faruk, askeri |ve —İngiliz - İtalyan — müzakerelerinin hiyetteki bütün cemiyet'er'n memnu- | başladığı şu sırada Leh hariciye nazırm iyetine' aid olan kararnameyi imzala-|nın Romada bulunmasının manası mü mmştır, himdir. Bu arada Lehistanın Habeş ilha» Bu karar, yeşil ve mavi — gümlekliler kını ve İtalyan kralının Imparatorluk sı- teşkilâtlarının Ilga edilmiş olduğu ve bu KN GinEDRR CİDEĞLe'lE .îî' "”,dm Ü teşkilâtlara aid üniforma, nişan ve silâh-| "t Sayılamaz. Buna mukabil Lehistan ne- t Her elde etmiştir? Bu nokte moçhuldür. iarın müsadere edileceği manasınıa gcl-&vık“lr Almsuyia v Tistyü Mihilet l mektedir, — giltere ve Fransanın da iştirakile vücude — S AA SaR A ke a l getirilmesi istenilen dörtler misakına Le- Denizbank idare histanın muarız olduğu ve bu misaka Le- histanın da idhal edilm ni istediği na- Me;c"'", loP_Ian""_"' zarı dikkate alınırsa, Lehistanla İtalyas Ankara, 9 (Hususi) — Denizbank U-| yın Romada bazı esaslarda temaslarda mum Müdürü Yusuf Ziya Öniş berabe-| bulunduklarını kabul etmek Jâzım gelie rinde Takir Kevkep, Hamdi Emin ol-! yor. Bundan ö duğu ha'de bugün şehrimize dönmüş-| Londra, gerek Roma - Londra müzakeree tür, Banka idare meclisi bugünlerde| lerinin ilerisi için bazı sürprizler hazıta |toplanacaktır. Toplantıya Başvekil Ce- laması ihtimalden uzak sayılamaz. 1âl Bayar riyaset edecektir. Selim Ragıp Emeç Üa aa BaaRalalr a a — .— Sabahtan Sabaha Teşhir cezası Miarif Vekilimizin yeni beyanatı terbiye sistemi üzerinde devam — oden hasbıhallere nihayet verdi. Bay Saffıt Arıkan terbiye sistemnir'n — cemiyot hayatımıza göre değişlifimesi hakkındak: fikirleri du$cu bulmacığını söyler di. Şu halde büugünc kada: takib edi.en terbiye metodları devam vdecek de- mektir, Yüz binlerce Türk çocuğunu yetiştiren teşkildtin başında bu.unan Saffet Arıkarın kararına oi'hassa şu noktadan hürnet etmek lâzımcır> Vekâlet makamı bizim şahsi ve tek cebheli görüşlerimizin dışında kslan ve geniş bir talim ve ye sahası üzerinde büyük mikyasla tecrübeler yapan salâhi- yetli bir makamdır. E'indeki vesikalar, vardığı neticeler bu noktadan kıy- metlidir. Bu itibarla başlı başına bir memleket ve istikbal meselesi halinde — arzedilen terbiye davasında son sözü söylemek hakkıdır. $ Yalnız bir başka noktu var ki bun J4 muhterem Saffet Arıkanın kanaatine iştirak edemiyeceğim. Sayın vekil bizim terciye sisteminin zuyılığına misal diye verdi : ediyor. Ve bu vak'aların Çazetelerde münak intihar vak'alarının mneşri nasıl doğru cavüz ve einayet van'alarının da yazılm Ben tahmin ediyorum ki pazeteler muallim cavüz eden çocuklarır bu çirkin hareketlerimi teşhir etmek! hizmat yapmış oluyortar, huhlarında ınsani hislerin en zayıl bulu: cuğu bile yükler bile ceza göt t ziyade aşıbatımaktan çekmirle:, rubi le. meayüller ve tesli ğun harekstini ayıblak işkenceden daha müs — mekteblerdeki taizlik, boe söylüyor, hattâ tos üsbet — bilr ailini basit bir nizam ve Ulimatnanı eder. Halbukı yaptığı çirkin hareke ayıblanacağını düşüren bır insan döh taya di n kendini top!tamak icab etti nlar. Ontün için ben mekteblerdeki hâdiselerin örtbas edilmesi. ni değil, bilâkiş teşhir ve takib edilmesini laydalı suluyorum. Lsürhan Cahid şa edilmesinin yanlış elduğunu, — ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: