10 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

10 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayfa amacim Yeni doğan bir yı'dız bugün birçok tanınmış yıldızları SON POSTA -—-— İmparator Fransuva dozefin hususi hayalı M 10 Tart v0 31 Söne Shen İŞ 15 yaşına daha yeni basan sevimli Deanna Durbin | Gözel aktris imparatoru şahsı üzerinde itinakâr olmıya sevketmişti. Onun takacağ! ikravatları bizzat seçer, terzisine, oda hizmetkârlarına emirler verirdi. Hattâ Viyanada kıskandıracak derecede muvalfakiyet göstermektedir beyaz ve muntazam sakalı ile meşhur bir burjuvayı köşküne çağırtmış, imparatof4 i tavsiyede bulunmak üzere sakalına nasıl itina ettiğini sormuştu Hollywood'un oen yeni ve en parlak yıl» dızı Deanna Durbin- dir. 4 kânunuevyelde 15 yaşma basmış © lan bu genç yıldız ay» ni zamanda en fazla para kazanan san'i vdar biridir. sinni rüşde varmadığından dola- fından korunmakta Halen haftada 1250 dolar para alk maktadır. o Bundan maada çevirecek ol- duğu her üç film için maktuan 10.000 dolar alacaktır. Deanna Durbin Ka- nadada Winnipegde doğmuştur. e Küçük yaşındanberi (o şarkı söylemeğe fevkalâde mi d bulunan De anna'rın aklından si- nemsya intisab et mek hiç geçmiyordu. Mekteblerde, top lantılerda şarkı söy- davet edilir. Deanna eveyni kendisini ileride operaya midini besiiyorlardı. Onlar siye dursunlar, bundan iki sene kadar evvel M, G. M, stüdyosu meş- hur Alman muganniyesi mann He rarlaştırır. yaşatacak M nm tanınmış impresarlola- Tindan Jak Sher'll küçük Deanna'yı ile sürer. Fikri kabvil edilir, Çocuk imtihan edilir. Muvafık bulunur ve konturat he- men imza edilir. Filme beşianır. Fakat çok yaşlı bulunan madam Schumann bu arada vefat tdez ve bu yüzden film yaris da kalır. Küçük Deanna da.bu sebebden dolayı unutulur. M. G. M. stüdyosunun rejisör muavini ku sırada Universal kum- panyasına geçer. Çocuğun mukavelesi hi- tama erer ermez onu yeni firmasına alır ve film çevirmek için hazırlıklara başla- pır. İki film çevirir. Bir (Üç Modem Kız), diğeri (Deanna ve Âşıkları) dır. İ- dam Schu- | n hayatını filme almağı ka- | adamın çocukluk devresini cuk aranız. bir ywood Durbin'in son resimlerinden biri Henüz on Beş yaşında bulunon Deanna hençeresi tom bir surette tekemmül et- miştir, Şimdiden mükemmeli sureti de tekni- kı söylemektedir. Olsa oles i ğe daha fazla riayet etmesi tir. Kalilorniyada cari bulunan kanun- küçük çocukların günde dört saatten çalışma diğinden k çük Deanna bundan istifade etmektedir. Deanna her sabah saat 7 de kalkar. Kah- valtı etmeden evvel bir çeyrek saat şar- kı ekzersizleri yapar. Sonra stüdyoya gi- der, Makyajını yapar. Stüdyoda boş kal- dığı vakitlerde mualliminden ders alır. Gerek ebeveyni, gerekse stüdyo sıhhati ile çok yakından alâkadar bulundukla. rından dalma bir doktor emrine âmade bulunmaktadır. Doktor hergünkü yiye- ceğini kaiori derecesine göre tasnif et- mektedir. Spora da ayrıca yer verilmiş tır. En fazla sevdiği spor yüzücülüktür. Velhasıl küçük ve şirin Deanna Durbin'in öğrenecek- rini mehnevit kisi de fevkalâde bulunur yarının en büyük sinema yıldızlarından biri olacağı muhakkaktır. Yıldızların çektikleri Göz kamaştıran mücevherler, gönül çeken tuvaletler içinde tabii bir hayat yaşıyormuş gibi gördüğümüz artistlerin bir de bu sahneleri yaratmak için neler çektiklerini. düşünmemiz lâzımdır. Bu &roda makyaj bir Buna emin eld valetleri gızma gelmeden evvel Ho'lvwood'un «Ar- Üst varalah udam> ismini âlan meşbur nin birer makyaj mütehassım oldu- muz artistler kendi tu- n Wuktan son-s makine kar- ? büyük bi: derddir. Her i eziyetler aga I makyaj mütehassısı Boh Schiffer fından konir İdari sonra Gilmin başlanma: ara (o Stanwyek, ile RK O Radio kumpanyası uğu «Böyle bir alınmağa başlamadan m evvel kontrolünden geçiyor ve onun güzellik | gerer ayılayan sihirkâr elinden son cazibe kuv İvetini alıyor, tara» | ceşinas ılk memuru idi, Ea bösit teferrü- | edilmesi ve son bir rötuş. | atla bile uğraşırdı. Zevcesi ona «başça- mecburidir. | Vuş» derdi. Ve imparatur du zevcesine | (Herbert ! bır telaraf çekeceği zuman soresi daima İ pe Dünkü kısmın hülâsası 1885 de Rus Çarı 3 üncü Aleksandr, A- vusturya - Macaristan İmparatoru Pran- #uva Jozef'in davetini kabul ederek Mo- ravla'nın küçük bir kasabasına geliyor, burada mükellef bir müsamere veriliyor, müsamereye Viyana Şehir Tiyalrosu san- atkârları da geliyorlar. Bunların içinde Katherine Sehratt isminde genç, güzel bir aktris de vardır. Bu aktriz imparatorun nazarı dikkatini celbediyor ve aşk roma- a1 da böyle başlıyor. Müsamereden sonra- ki ziyafete genç aktris de davet ediliyor,| İmparatoriçe kendisile konuşuyor. kendi- sini saraya davet ediyor, sonra Jrnparator ve İmparatoriçe İle aktrisin mülâkatları sıklaşıyor. Bir müddet sonra Sehoenbrunn sarayı yanında genç srtist bir villâ tutu- yor. Pransuva Jozef de her sabah saat 8.5 da sarayın metrük bir kapısından Çi- korak bu villâya giriyor, beraber kahvaltı ediyorlar. (Yazı devam etmektedir) Fakat Fransuva Jozef genç aktrisin köşkünde geçirdiği senli benli samimi Sâs ötleri uzatamazdı. Zira vakli değişmez bir p:ograma tebaan ülçülü idi. Düşüncele » rinin mahiyeti de ölçülü idi, Her sabah ya girip de t üç buçukta oda uşağı © elekirik lâmbalaonı yaktıdı zaman İim- pörator ona dalma ayn. sual sorardı: İ Havanın iyi olup olmadı yağmurun İs yağmadığın. anlamak isterdi. Kütherine Sehrat* ile de konuşma İ mevzuur.u hep bu havs bahsı teşkil e » derdi. Ve imparatar masadan kalkacağı sırda genc wa g günrü gezintisi es» nssında giyeceği elbise dâir bir kaç tavsiyede Dulunmuktan aşla geri kal - 1, meselâ Bakmız buğün huvu serin, derdi. İ Biraz daha örtünmeniz (cia olmaz, koyu mavı mantonuzu gyin Ve Fransuva Jozef girç kadının bü - yük bir akfı!s olarak ne kada: çabuk el» bise ceğiştiğini bir asker gözile takdir e derdi. Wc Katherine Sehrat! beş dakika son- ra tuvalet odasından mütebessim. bir yüz- le göründüğü zaman her ikisi de Maxim- gasse sokağına çıkarlara. Genç kadın köşkün kupısından evve'â imparatorun çıkmasını isterdi. Çünk“ orada kendi e- vındeydi ve impuratoru imisafir telâkki «derdi, bura mukabil Sehornbrunn par» kına açılan küçük kapıdan da evvelâ genç kadın girerdi, zira artık ruller değişmiş olurdu. O zaman bir fazla, bir eksik değil, tam 50 dakika parkta süküretle gezinirlerdi; dünyanın en kudretli hükümdarlarından birine mesxen teşkil eden Sehoen » brunn'un 6 daima büyük ihtimamlarla bukılun çiçekli yo'ları &rasında. emniyeti | umumiye müdürü Baron Gorup'un ken- di halinde burjuvalar haline koyarak her sıraya otu-tuuğu, ker köse başina diktiği, her ağaç grasına sakladığı sivil memur- ların lı gözleri önünde bil hüküm- dar ve bır genç aktris kendilerini başbaşa sararak dulusırlardı. O s:rada sivil po » İislerin bır vazifeleri de mmütecessis her hangı bır #ötograt makinesinin ortaya çıkmasına niâni olmakt. Ve Kathwime ile ikte sabahın bu serın vakt'nrle geciriler. Cekikalar pek süratle erirdi ve imparatr tam saat se- kizae sateya girerek imparatorluk vazi « fesıne baçıoraı, laparatorun “iki kişilik,, sofrada yemek yediği zcmanlar İnparutor Fransuva sozef imparator - luğur en muw'azsn,, en gayretli, en hur- Sehoenbrunn parkından bir görünüş ruhuna işlemişti, 10 milyon halkın mu- kadderatymın kendi şahsına buğlı oldu » İuna inanırdı. Sabahın saat besinde, kurşun kalemle» rin geçid resmine hazır asker safı gibi di- zın uldupu masasına otururdu. Ve ancak öğleye cağru kalkar. kahçede mızıka sesleri ararında aöbet değiştiren muhafız kıt'alurma bakmak üzere yercereye yak- Jaşırdı. * Fransuva Jozefin hatâ kend! muhitin- de buc uncar vazfeye mütesilik temas ve münasetetleri vard. Zevcesi Elisa - keth end.şeaçinde yaşıyan yuhunu Av - ruparın dört köşesinde öölaştıran serseri bir aretoriçe idi Kızı Marı-Valerie dıkış ve oya fle vakit geçirirdi. Boş 2a » 8 sessiz, kondi halinde yaşardı. var i ş Oğlu Kod myde fevi şar! tü, Ve si'rve mensub aâımdüklerin hepsi de az çok nikbet içindeydiler; Bir tanesi h ne uymıyan bir 17Givaç yapmış- tu, ikinc; mahpustu üçüncüsü ise bir gün Viyena otelinde bü ingiliz kadınına skandal balinde pelen çıplağa yakın bir kıyafetle görünmüştü. Elim ve ağır, fakat et'kete uygun bir sıkırlı İlofkurg'da insan'arın ve eşyanın üzerine çökmüştü. Fransuva Jozef hiç bır eğlenceyle m.şgul değ'ldi, eline asla öyun kâğıdı almamıştı, #yatroya ise im- ö'wr uk locası bütün bir yıl syıp ol « W İradan baş kalamıyacağı için giderdi, fazla narak ılk perde s#mnunda dönerdi. Bazılarırın belkı pıpta «'ukleri bu im « pârator hayatından pazar günleri su ke nazındâ armonik “le danteden veya top oynıyan bır işçi kadar zevk almamıştır. İmparater çalışıyordu, Saat üçe doğ - ru bir oda uşağının bit depsi içinde, Şi - mendfer purlarında satilanlâra müşabih bir kahvalti getirerek masanın o Üzerine İmparalar © zaman çalışınssina fasıla ve- Mu'sd tizere emir zabitinin çalışma ©- dasında kır paravanın arkasında duran a .Maweste imparator ve kraldan Ma - »ste ımnuratoriçe ve kra'içeye şeklin » | j bir | de kendı elle yazsrdı. Her şeyi görmek, manken gibi hareketsiz Bok Sehiffer'in | her şeri öğrenmek İstiverek, nazırlarını, | rami, diplomatlarını, şüksek mev » | murlarımı #abul ederek şünde 18 saat çalışırdı. İlâhi sandığı vazifesi gerçekten İ koyu zenkli küçük bir ınsan impars* wr odasına götürüldüğü de olurdu. 2 nakil keyfiyetinin neye delâlet herkes bilir; eti -—- Bugün majette iki kışı olarak Y€” mek ş.yerek, diye mırılcanırd. O Kathetine impatarorun yemeğin: paylı” Taıya gelirdi. Bu münasesetle yemek > tesi bızzut imparatorun .şiıraki İle bü) bır ma içinde karırlanırdı. Ve ımraralor güzel ökur.sin gelmesi? den evvel favorilerinin üzerinden bir 9” ça darbesi geçirr.ek üz“:e odasıns gi a kadın dostu oru şahsı üzeri winakör eimıya eevketrmşti, Katherin?” pın'emrile İmpaiztorun uda hizmetçisi © fendixn:n pantahırların. #herimıy etle tulem'ye, gömlekesrini ırlamiya, gif drobunun tozlarını $ mşebur 0 v lr.poratorun tekacağı kravatlafi aktı sece., leryiye tavsi yelerde bulunur, imp: — Bu kuyruksu ü Dediği cinsten miya scvar ederdi. Ondu bır ev ruhu vardı, Daha fazla olarak, o sırada Viyanağ yelpaze gibi açılan beyaz sakalı ile mf kur bir burluva vardı, Genş aktris # ka'ına nesil itine ettiğin! öğrenmek Üğ” re bu burjuvayı bile köşküne çağırmış. -- Usulü imparatora vereceğim, öğ”. teceğım, demişti. Binaena'evh bu s8Y€ de imparatorun tebaasından bu burj5”. — Imparator benden tavsıye İst zaman, cümlesi.i müulaâğa elm #ylemyve imkân bulmuş ciacıktır, Ve Katherine ıslahatçı ruhu ile sarü) usurlerri, an'anslerini aslah etme! geri kalmadı Saraya telelon tesisatı $”. ursan ca cdur. Fakat İmparator otom? bie hayatında bir defa k.ndiğı gibi “o İcnu da yelniz bir defa le twlefon muhuveresi, oğlu Ridolph'dan gi ap” kalan ge! sinin ik nci dela evlenmesi nastbetile yeni evlileri tebrik ıçin Y mıştı. Saray müstahdemini iyi vw. müşfik duğu için Katherine'ye prestiş ederi Soray hdeminine bavramıardâ dıye dağıtılması usulünü vazellirci g # PFransuva Jozefin sarayında altın salon #dar. Ve imparatorun ber yaldönümüğ hizmaetçilere birer taye stat dağıcıl mevzuu bahsolduğu zamon bu saati metal yerine gümüş ulması tüzumundi”, rar etmiş ve bu .srar da sörey mâl anin epeyce canını sıkmiçlır. Majeste ikinci bir Mayerling istiyorlar ? İmparator üzerinde lu derece ” sahıbi Katherine gibi sevi 2. ispirntüsi bir kadının s namak, biç değüse bu cins kaınl Avrupada (o kaynaştığı o bir devi siyasi bir salon yapmak hevesi” , kendini kurtaramıyacığı katıra BUS bilir. Fakat gerek kendisi ve gerek Zi vusturva hesabına bir nirret oarak Mi 5 Ena in it kat köyle çıkmamıştır Di genç akırisin evine den bir portföy arkaz htikacılar terafından tır. Fakat bu politikacusr Ketreri (Devamı 12 inci sayfada) den e

Bu sayıdan diğer sayfalar: