March 12, 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

March 12, 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirm” yedinci yıl No 7455 Cumartesi 12 Mart 938 Avusturya Başvekili Şuşnig etti. Vaziyet naziktir W ergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir Avusturyada Vaziyet Yeniden Karıştı. Alman ordusu, Avusturya üzerine yürümek maksadile harekete geçti. Avusturya, hududlarını kapadı ıstıfaı hwoı 2776 Ingiltere ve Fransa, Avusturya hâdiselerini dikkatle takip edi- yorlar. Vatanseverler, muazzam bir nümayiş yaptılar. Plebistin tehir edıldıgı söyleniyor Fransız kabinesi Hamdi Nüzhet Çançar Bozüakü gezelelerde Franme ke ona — katışlırerak” © bir daha gözden hüdiseler ve bil hüşea hükümet buhranları o kadar biribirine bensiyor ki, eğer geçen selerki makalemi, sadoce birkaç ke- Hmesini değiştirmek tekrar dizdirseydim tave bir yamı zannederdiniz. Fransa bükümet bubramı bakı: mandan çok talihsda bir. memleket. tir. Orada birçok sebeplerden dolayı A, Yi AbAkar, bir b “Tmman yözrtur. Çoz Naszırlar daba - koltuki dan yatarlanırlar. Ki encak yirmi dört saatlik ömrü ol moştar. Hükümeti bu vaziyette olan bir memleketle devamlı bir. iş yapıla: müma, hatta mali bir buhran — bile a beş senelik didiemeğe rağmaz büdos müvazenesi — te min edilememe kabahat kimsenin olmas. Olsa olsk rejimin olur, Mösyö (Şotan) som kabinesini Teşkll ettiği saman dayandıfı ekee. Tİyeti hesaba katarak kendisinin arün Ömürlü — olamıyacağını, ekeeri. yet fırkalarından berhangi — birinin bir kaprisi yüzünden pek kasa — bir saman sopra İstifa zaruretinde ka, Tacağımı yazımıştı. Hüdisat bu tah. mizimi doğra çıkardı. Malüm olduğa veçkile Müsyö (Şotan) balk cepbesi denilen fırka, Tar grubuna istinad ediyor, fakat bu fırkaların Nazır — vermek saretile hükümete İştirak etmemiş bulunayorlardı. Bilhassa sosyalistlerle kemünistler bu Yaziyette idiler, hü: kümete müzabsret ediyorlar, fakat iştirak etmiyorlardı. Binaenaleyh her. Betogi bir hüdire —karçısında bu fır. kalardan birinin hükümetin voktai Bazarına — mühalif bir kerar — ittihaz #tmesi kabineyi laketa kâfi gelecekti. Bugünkü hükümeti teşkil etmiş alan radikal sosyalist partisi bu fana #ksetiyot şeklini birkaç defalar tec. rzübe stmiş talihsiz bir pattidir. Tanmıştı. — Ayal tecrübeyi Baştekil (Şotan) ve şimdiki kabine- min Millt Müdalaa Nazırı (Daladiye) Bizkaç dela ya Hepsinde de hükümete iştizak etmemiş, fakat müzabaret vadinde bulunmuş olan soryalistlerin — kaprisi yüzünden çe. kilmeğe mecbür kaldılar. Ayni hüdise bugün gene teker- rür ediyor. Dikkato yayandır ki her defa bu bahranları ika —eden sosyalistler, hkökümet teşkili mram kendilerine gelince bu fena ekseriyet usulüne yavaşmaktan dikkatle içtinsp etliler. Mösyö (Leon Blum) 1936 haziranın. da kabine teşkiline memur edildiği —-sonu 2 inci sahifede — Alman askerleri Mücadeleler başladı 4, 10 (A.A.) — Pazar günü Yıy verler cepbesi her tarafa sadece Avosturya kelimesi ile Şupmigi gör | Maznunlardan 19u- nun idam!ı istendi Casuslukla alâkaları sabit olmıyan (Bete- nof.) ile (Rakofski) için de yirmibeşer sene hapis cezası istendi spa lll Moskova, 11 (Radyo) — Yüksek mahkeme, bugün de mubakemeye devam etmiş ve müddeium yminin 5 #tat devam eden iddianamesini din. demiştir. Müddelemami; — casaslukla ali. kaları sabit olmuıyan maznuulardan, Raksoki ile Betonofan yirmi — beşer sene bapse mahküm edilmelerini ve mütebaki 19 maznun bakkında idem hükmü verilmesini istemiştir. Moskova, 11 (Radyo) — Soryet Rusyanın ber tarafından gelen tok grallar, bir haf tadanberi muhakeme edilmekte olan 21 maznunun idama Kan ve ateş ;i yarı Ihtilâlciler tekrar ta- arruza geçltiler (Maragosa) cephesinde Cumhiırıyetçılcrm. cansiperane harp ettikleri bildiriliyor Harp edııı lıpanyol kızları Paris, 11 (Radyo) — Ajansının — Saragosa muhıbıı. bildiriyor: İhtilâlciler, Beliste — şebrini zaptett kten sonra, cumhuriyet çilerin Bergentur cephesini yar. mışlar ve Anasonla Klinetin cenup kısmına varmışlardır. Bu mubharebede, cumhuriyetçilerin, iki alay kaybettikleri ve üç bin dört yüz elli esir verdikleri söy: —Soun 8 inci sahifede — birçok propaganda kiğıdları dağıtıl. maktadır. Bu cephe balkı Şaynige zey vermeğe davet elmek için bir. çok hoparlörler koymuştur. Amele sendikaları da B. Şuşmig lehinde der tertip etmektedirler, igine göre, Almanyanın sefiri - Ven Papen ba sabah Viyana krallık taraftarlarının lideri Prens Starhembergle yukarı Avasturyaya - gelmiştir. Nasyonal sosyalistlerin tezahüratı Viyana, 11 (AA.) — — Nasyonal sosyalistlerin tertip ettikleri tezahü. rat münasebetile dün öğleden voura şehrin merkesi de bir takım — büdi- selor cereyan etmiştir. Nasiler — bü. yük bir kahvenin camlarile vatan. severler ofislerinden birinin pence» relerini kırmışlardır. - Nümayişçiler Yendam sunra Monaryist karargâbımın önündeki Avustarya bayreğısı — yarı mişlar ve burada da bamı pencere- leri kırmışlardır. Mubtelif zümrolere münsup aümayişçiler opera civarında çarpışmışlardır. Birkaç kişi yara. lanmıştır. Sürari polisler birkaç kere — kı. lıçlarımı çekerek hücum etmişlerse de mümayişçileri — dağıtmağa —muval fak olamamışlardır. Eysletlerde de bam hüdiseler cereyan etmiş, Gratıda on kişi yara. Tanmıştır. İnsburgda- polis ile muarız mada çarpışmalar olmuştur. — Sonu 8 inci sahifede — sini hafifletiyor Ankara, 11 (Hususi) — Vergi- inde yapılması düşünülen AÂz maaşlı memurların zene — vergileri bu sene bafifle. tilecektir. Balkan antantı İktısadi konseyi An- karada toplanacak Belgrad, 11 (Radyo) — Balkan konseyinin 12 misan. n yapacnğı — toplantıda eleler görüşülecektir. Bilhassa dözt devler da ti cart mübadelenin artırılması imkâa. ları araştırılacak ve toristik faaliyet tetkik edilecektir. Türkiye hökümeti, Yugorlarya, Romanya te Yunanistandan — Türki. y*yo gelecek seyyahlara azami ten. bilât. gösterileceğini bildirecek ve bütün Balkan devletlerinin aysi e- kilde hareketini istiyecektir. BİL torizm hi mümkün olaca rinin artırılması Von Ribentrop Tayyare ile Berline avdet etti Fransada kabine buhranı lum,bugünkabine teşkıl edecek Radikal Saıyalıırlır, “Blumun - programını anlamak istiyorlar Paris, 11 (Radyo) — Blum, bugün — öğleden * donra saa 15te Eliza sarayına gitmiş | — Tayyare piyangosu 50,000 1lirayı, ayı, İstanbulda iki - Masevi kızı kazandı 26092 28020 M. Leon Blum M. Leon | Cumhurreisi M. Lebrun tara- 'iındııı kabul Sedilerek — vaziyet - Sonu 8 inci sahifede — İstanbul, 11 (Husasi) Türk 29248 30662 . 31109 31901 34386 34800 36090 37480 38845 39176 Yüz lira kazananlar 1064 2853 4168 1824 — 8282 — 8377 10263 10401 — 11184 MB2A 15459 - 15761 16153 164807 17297 18848 19686 19729 21451 21798 25498 30025 33079 37158 30976 34855 993 5005 8768 13342 15955 18391 4387 8157 ı2871 15862 17556 19920 23336 26503 30746 33243 37866 ve diğer ikramiyeleri ummaraları bildiriyorum: 9185 Eilli bin lira 35116 On beş bin lira 13543 On bia lira 24870 Bin lira kazandılar. Be ş yüz lira kazananlar 65 1170 1597 2285 15690 22095 - 22099 25173 26854 30503 37630 | 38847 35310 "l"'l",' lkraııuyc_w kazanan Yahudi üdiş kızları.. Bugüskü keşidede elli bim Wira hk büyük ikramiyeyi kazanan 9185 İki güz lira kazananlar aumaralı bil İ 2035 8387 5315 5713 — 6317| müessesesinde çalışan iki Musevt kı 6665 — 9169 11234 14218 -15366| sıdır. Oada bir biletleri vardır; beş 15628 25773 2111 5i bia lira alacaklardır. Dün hararetli müza- kereler oldu Memurin kananu hakkındaki teklif encü- menlerce tetkiki mucip görüldü Millet Meclisi — Yazısı 6Gıncı sahifede —

Bu sayıdan diğer sayfalar: