12 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

12 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İÇ SAHİFELERDE 3 uncüde: İçtimaî ve hukukî tetkikler Safaeddin Karanakçı 4 üncüde: Hikâye : Çömez Cevad Sadik 5 încide: Büyük san'atkâr Naşid hayatım anlatıyor. Salâhaddin Güngor 6 ıncıda : Tayyare piyangosunda kazanan numaraların listesi. u.l JİI III11IIIIIIMI1 hududu Berlinin tazyiki üzerine Şuşnig Alman kıtaatıgeçti ve dün öğleyin çekilmeğe mecbur oldu tezahüratla karşılandı IIIIIIIIMIIIII1IIIIII1III1III1III •••••••llllllllllllfllllllllMllllllll>lllll1llltllllIIII1MIII1ll>tllTIIIIIMlllllllllItllllllllIll1lllllllllllllllllirill1llllttlI[lllllllllllt1MllltllllII1llinillllIIIIIIIll •lllllllllllllllllllllll lllllllllllirilllll I lllllllllllIltlllllllllMIIMIIİIIIIIIIIIII lllllllIIMIIIIIIIlllllllMllliltllltlllMllllllllillilllllllMllllllllllll •lllMJtlflllMIIIIIIIIIMI IIIII1 Alman Orduları Avusturyaya Girdi BirDevlet \, oo U ,. *DCK tSTANBUE CAĞALOGLÜ P.ımortnoi 10 Mart 1(TCQ Sujl ı 41)00 Telgral ve mektutt adresl: Cumutırlyet, fstanbul Posta tratusu: istanbuL No 248 UUmallCOİ \L lıldll 1900 Telefon: Basmaharrlr ve evl: 22368 Tabrlı heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasaa 24299 • 24290 umhuri #• n/r e Külliyatjnıl£jıkmcis\ olan i Şfy^ddin Yüksek ^ c ç l BOMBA Bugün çıktı. Tanesi 50 kuruş A. Halid Kitabevi ••lilllltlltlllllilllillllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIlllllil) intihar mı ediyor? Tlebisitte muvaffak olamadıkları takdirde Nazilerin daha şiddetli vasıtalara baş vuracaklarını hesab edemiyen Şuşnig son kararile hatalt bir harekette bulunmuştur. A' yusturyamn istikbali her zaman kinden ziyade tehlikededir. Yeni nuKumelı M. oays • ı ••/ ^ Fakat Berlin askerî işgali hâlâ tekzib etmektedir. Çekoslovakyanm seferberlik yaptığı da yalanlandı HitlerHn muavini tayyare ile Viyanaya gitti Viyana 11 Bu sabah Viyanaya gelen haberlere göre, Alman Mıllî Müdafaa ordusunun motörlu kıtaatı, muhtelif kollardan Avusturya Bavyera hududunun muhtelif noktalanna doğru sevkedilmektedir. Dığer taraftan, Alman kıtaatının trenlerle hududa doğru sevkedilmekte olduğu ve bu hududun Almanya ci hetinden sıkı surette kapatılmış bulunduğu da haber verilmektedir. Şu halde Al manya, Avusturya üzerinde müsellâh bir tazyik icra edecek demektir. Inkart leşkil etti vusturya hakkmda çok heyecanlı haberler geliyor. Yarın yapılacak olan plebisit memleketin her tarafında büyük bir asabiyet uyandırmıştır. Viyana, Linç, Salzburg gıbi sehirlerde nasyonal sosyalistlerle vatanseverler arasmda kanlı döğüşler oluyor. Almanyanın silâh altmdaki kıt'alannı takviye ettiğini, hududa motörlü kuvvetler gönderdiğini işitiyoruz. * * * Evvelki gün yazdığım yazıda şöyle demıştim: «Kendi kendinî izah edemiyen, kendint bir nazariye bulamıyan cemiyet zayıftır. Dışarıdan yabancı bir nazariye ithal etmeğe mecbur kahr. Bu ise bünyesine uyamıyacağı için yaşayışını aksatır.» Avusturyayı, izahmı bulamıyan cemiyetlere dair canh bir misal olarak önümüzde görüyoruz. „ „ Bu izahsızhgm ve nazariye acz bahati Avusturyalılarda aeğİT rudan doğruya 1919 Sen Jermen sulh muahedesini imzalıyan fçalib devletlerin kahramanlarına aiddir. Bir milletin siyasî kuruluşu yıkılır, iktısadî temelleri parçalanır, bütün yaşama imkânlan elinden alınır ve üstelik ona «Sen müstakil kalacaksm!» denirse o millet günün birinde işte böyle kendisi ve başkaları için bir ıshrab yuvası vaziyetine düşmekten kurtulamaz. * * * , Avusturyanın istiklâli uğrunda çalışan birçok Avusturyalılar var. Bunlar haksız değıldırler. Irk, dil ve kültür birliklerine rağmen Almanyadan ayrı bir Avusturya tasavvur etmek kabildir. Avusturya, şimal Dün tarihî hâdiselere sahne olan Viyana halkının bir toplantısı ve madalyonlar içinde eski, yeni Başvekiller ve cenub, Cermen ve Lâtin medeniyetleri arasmda asırlardanberi köprü vazifeLondra 11 (Hususî) Viyanadan ni bir kabine kurulmasmı, ayrıca pazar hafilde temin edildiğine göre, kabine musini görmüstür. Bu iki kültürün birleşme bildirildığine göre, Almanya, A\usturya günü yapılacak olan plebisitin tehirini is zakereleri zaman zaman vahim bir şekil sinden doğan, bütün insanlığm iftihar ede hükumetine bir ültimatom vererek, bugün temıştır. almışhr. ceği bir Avusturya kültürü vardır. Cer s?at on dokuz buçuğa kadar Başvekil Kabine M. Şuşnig'in riyasetinde uzun Kabine toplantısından sonra, neşredi men ve Lâtin camialan arasmda «art'.k M. Şuşnig'in istifa etmesini ve Dahıliye bir içtima aktederek, Abnan mutaleba len resmî bir tebliğ plebisitin tehir edildiköpriiye ihtiyac kalmadı» diyemeyiz. O Nazırı M. Zays Inkart'm riyasetinde ye tını müzakere etmiştir. Salâhiyettar me [Arkası Sa. 7 sütun 1 dc] yıkılırsa çok muhtemeldir ki arada manevî bir ucurum hasıl olur. Fakat ekonomik temelleri saglam olmıyan bir cemiyet, mevcudiyetini sadece manevî gıdalarla idame ettiremez. Medeniyet dünyasında herhangi bir vazife görmek istiyen bir cemiyet her şeyden önce «ben ekmeğimi alnımın terile kazanıyorum» diyebilmelidir. İşte Avusturya için bu imkân mevcud değil. Ve bunun ıçindir ki nasyonal sosyaAnkara 11 Reisicumhur Atalizmin Avusturyada inkişaf imkânlan türk bugün saat dokuzda Etimesud bulabilmesinin sebebini daha ziyade bu Türkkuşu meydanmı şereflendirmişmemleketin içinde yüzdüğü ekonomik ler, vazife uçuşu yapmakta olan öğknkânsızlıklarda aramalıyız. retmen namzedlerinin uçuşlannı ta kib ederek hepsi hakkmda izahat Avusturya açtır. Yaşamak için daha Londra 11 Röyterin öğrendiğine almışlar, meydan tesisatını ve mal büyük bir camiaya katılrnağa muhtacdır. zemeyi tetkık ve Türkkuşu gencle • Irk, dil birlıği ve kültür yakınlığı yüzün göre Berlindeki İngihz büyük elçisi hü rine ayrı ayrı iltifatta bulunmuşlar den bu memlekette Almanya ile birleş kumetinden aldığı talimat üzerine Al dır. meğe doğru kuvvetli bir cereyan inkişaf manyamn Avusturyaya verdıği ikinci ültimatoma mütealhk olarak fevkalâde şidetmiştir. Atatürk saat 12 de alandan ay* * * detli bir ifade ile yazılmış bir nota ver rılmışlar ve gördükleri intizam ve Herşeye rağmen istiklâllerini muhafa miş ve müstakil bir devletin istiklâlile temükemmeliyetten dolayı takdir ve zaya azmetmiş Avusturyalıların başmda lifi mümkün olmıyan bir vaziyet yarat memnuniyetlerini izhar buyurmuş tabiî herkesten evvel hükumet ve onun mak üzere sılâhh kuvvetlere istinaden yalardır. pılan böyle bir cebir hareketini protesto reisi §usnig bulunuyor. Büyük Şefin bu değeri ölçülmez Şuşnig, şubatın yedisinde Berchtes etmiştir. Muhtırada bu hareketin, akıbealâkaları Türkkuşu gencleri arasmgaden'de Hıtler'le görüştüğü zaman ef tini tahmin imkânsız olan en vahim akisda geniş bir sevinc, heyecan ve co§kân umumiye Almanyanın, Avusturyayı lere sebeb olabileceği kaydedilmektedir. kunluk uyandırmıştır. (a.a.) ilhak etmesi yolunda bu iki adamın Kral Corc, Ribentrop'u kabul etti anlaştıklarına kani olmuştu. Fakat Londra 11 (Hususî) Kral Corc, hâdiseler süratle ve şaşırtıcı bir şe bugün Alman Hariciye Nazın M. Fon kilde inkişaf ettiler. Bugün anî ka Ribentrop'u Bukingam sarayında ka rarlar verilmesini icab ettirecek va bul etmiştir. Mülâkat yarım saat sürmüşziyetler karşısında bulunuyoruz. îkfidar tür. Bu mülâkattan sonra, Başvekili M. Muharririmiz Salâhaddin Günmevkiine geldiği gündenberi Anschluss Çemberlayn Alman Hariciye Nazırı şeKont Ciano göre meşakkat ve macera ile gekâbusile âsabı bozulan Avusturya Baş refine bir ziyafet vermistir. Ziyafette çen 35 san'at yılını anlatan bu güh Hıtler'in ötedenberi ısrarla taleb Lord Halifaks ile Hariciye Nezareti da Hariciye Nazırile uzun bir mülâkatta zıde artistin söylediklerini 5 inci İmî müsteşarı da hazır bulunmuşlardır. bulunmustur. sahifemizde okuvunuz. NAD1R NADI İArJçası Sa, 3t sütun i tsl , Ziyafette4 sonra M< Çcmberlayg Alman Reisicumhur Miklas da istifa ediyor Viyana üzerinde Alman tayyareleri uçuyor, Başvekâlet dairesinde Hitler'in ba5nrağı dalgalanıyor Alman ordusu Pasav'dan girdi Paris 11 (Hususî, geceyarısmdan sonra.) Çek ajansına göre, Avusturya hududunda tahşidat yapan Alman kıtaatı Dün Viyanaya gittiği tekzib edi!'~""i Mareşal Göring Pasav mıntakasından Avusturya top raklarına girmişlerdir. Ayni habere göre Ajanslar teyid ediyor Alman kıtaatı halen Linz şehrine gfrmiş Münih 11 Havas Alman kıtaab bulunmaktadırlar. Motörlü Alman kıta Avusturya hududunu geçmiştir. atı yarın Viyana da beklenmektedir. tArkast Sa. 1 sütun 3 te'\ M. Blıım istişarelerini dün debitıremeiSî " Sosyalist ve Radikal sosyalistlerin kuracaği kabineye komünist partisinin de muzaheret edeceği anlaşılıyor Ingiltere Berlini şiddetle protesto etti Atatürk Alman Hariciye Nazırı Londradan çok menfi cevablar alarak döndü Italya, Avusturya için Fransa ile hiçbir teşriki mesaide bulunamıyacağını bildirdi Dün Ankarada Türkkuşu sahasmı teftiş ettiler Fransız Devlet ve parti adamlannın bir kompozisyonu: Sağda: M. Alber Saro, M. Flanden. ortada M. Heryo ve M. Delbo, solda komünist M. Kaşen ve M. Leon Blum Paris 11 (Hususî) M. Leon Blum ze sarayına gıderek müzakerelerinin netîyeni kabineyi kurmak üzere bugün de te cesi hakkmda Cumhurreisine malumat maslanna devam etmiş ve saat 15 te Eli vermistir. [Arkası Sa. 5 sütun 4 fe] ııııııııııııınıııııımıııııııııııııııııııııııı Franko ordusu yıldırım hızile ilerliyor Harekât o kadar seri inkişaf ediyor ki iki ordu arasında irtibat kalmadı ıııııııııııııtııııııımıııııııııııı ıııı ııı ıııııiHiıııı ııııııııı ııımıııııınııııııııııııııı Büyük san'atkâr Naşid hayatını anlatıyor İhtilâlcilerin. Bolear.es zırhbsuu batıran Lepanto torpitosu / $ jncj safüfamizda}

Bu sayıdan diğer sayfalar: