12 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

12 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ 12 EFON UÇUK 5 MART 1938 AR Şi a, ariel” Caddesi rad < “RAN, İSTANBUL İY“ 2438” 24319, 24310 'CÜ YIL — No. 1028 KR BAŞMUHAR Perl AHMET EMİN YALMAN Satılı Villâ marisinde Fenerbahçe — Kalamış caddesi Üzerinde tram» vay "durağında, 5000 metre murabbai çiçekli, bağlı ve meyvalı bahçe içinde Av tarz mi yapılmış gözel * bir VİNA satılıktır. İzahat için Bahçekapıda Liman hanında Asma kat 63 numa- rada Umum Emlâk İşlerine müracast edilmesi. Teletom 22778 Almanya, Avusturyayı Ilhak Etti! Bir Alman Ordusu Avusturya Hududunu Geçerek Viyana Uzerine Yürümiye Başladı Şuşnig Hükümeti Devrildi Avusturya Şehirlerinde Resmi Dairelere Alman Bayrağı Çekildi . AVUSTURYADA v4 7 Avusturyada iktidarı nihayet bulan Dr. Şuşnig yeğ Başvekili aşvekilin S .. * . özlerindeki Manalar ağ Ahmet Emin YALMAN D ünyada en basit sanılan bir şey vardır: Bir vazi- Yeti olduğu gibi görmek... En kolay gibi görünen siyaset : Vaziyetin icap ettirdiği bareketleri derhal yapmak... akikatte, hâdiseleri olduğu gibi Febilmek, en nadir ve üstün mezi- Yetlerden biridir. Pek çoklarımız, et baktığımız zaman, hâdiselerin i şeklini göremeyiz. Sabit bir ta izin, hususi bir menfaatimizin, İsi bir ihtirasımızın telkin ettiği li görürüz. Yani kendi kendimizi atarız. Le Perdeler vardır. Kendi kendi- het Mİ hazır ve sabit fikirlerden iba- Sistemler içinde hapsetmişlerdir. İa baktıkları zaman yalnız ken- di fikirlerinin akislerini görür- he takları siyaset te yanlış görüş“ İkay eline kapılıp sürüklenmekten in bir gidiştir. Vaziyetin icabım ün gibi görmekten ve yapmaktan mr et realist, verimli, müsbet, ber- Sidiş ve görüş, bir milletin ta- edebileceği nimetlerden en Yüğüdür, $te Atatürkteki vaziyetleri ol teşj , Yüğu 'gibi görüş ve seziş kud- in inde 'Türk milleti bu büyük İn © kavuşmuştur. Az zamanda Mey AE geniş verim elde etmenin, a, çetin iktisadi ve içtimai sima- hi,, ©U kadar çabuk değiştirebilme- kik çya yüzünde bu kuvvetli ve İı mevkii kazanmanın asıl sırf (Devamı 10 uncuda) ün milletlerden çoğunun gözle-| * Memleketin Birçok Yerlerinde Kanlı Çarpışmalar Oluyor Viyana, 11 (TAN) — Avusturyada vaziyet birdenbire de- Histi ve çok nazik bir safhaya girdi. Pazar günü bir ylebisit yaparak Avusturyanın istiklâlini korumayı bekliyen ve bu iş için var kuvvetile hazırlanan Başvekil Şuşnig, bugün istifa etti, Bu istifayı Almanya çok kati bir ültimatomla istemiştir. Bu istifa üzerine Şuşnig radyoda Avusturya milletine hita- ben bir veda nutku söyledi, istifasının sebeplerini anlattı ve de- di ki: “Alman hükümeti sert bir ültimatomla benim Başvekil- likten çekilmemi ve bu makamı yeni Dahiliye Nazırı İnkuart'a devretmemi istedi. Aksi takdirde Alman kıtalarının Avustur- yaya yürümek için emir almak üzere olduğu ihtar edildi.,, Avusturya Ordusuna Emir! Şuşniz nutkuna şöyle devam etti: «.— Cümhurrelsi, kuvvete boyun eğdiğimizi millete bildirmiye be- ni memur etmiştir. Bu vahim anda Alman kanı dökmeyi hiçbir suret- le arzu etmediğimizden, Alman kıtaları arazimize girdikleri takdirde çekilmesi ve verilecek kararları beklemesi için orduya emir verdik. .Cümhurreisi ordu umumi müfettişi piyade generali Şilhavskiyi or dunun kumandanlığına tayin etmiştir. Sonradan verilecek talimatı orduya bu zat bildirecektir. Avusturya milletine, kalbimden fışkıran bir dilek ve Almanca bir sözle veda ediyorum. “Tanrı Avusturyayı korusun!,, Yeni Başvekil İş Başında İ Şuşnigin bu veda nutkundan sonra yeni Başvekil Says İnkuart radyoda bir nutuk söyliyerek bilhassa demiştir ki; : “Fevkalâde vahim dakikalar yaşıyoruz. Bütün memleketten ve | bilhassa Avusturya Nazferinden süküneti tam bir surette muhafaza etmelerini rica ederim, Alman ordusunun bir ileri hareketi vaki ol #a bile buna asla muhalefet mevzuubahis olamaz.,, Şuşmigin istifasile pazar günü yapılması beklenen plebisit te.suya düş- müştür. Alman Ordusu Avusturyada! Yeni Bâşvekil İnguart başvekâlete geçer geçmez Almanya şefi Hitlere bir telgraf göndererek kan dökülmesine mâni olmak için derhal Viyana» ya asker sevkedilmesini istemiştir. Telgraf şudur: “Şuşniz hükümetinin istifasından sonra vazifesinin Avusturyada sükün ve nizamı kurmak olduğunu telâkki eden Avusturya muvak- “ kat hükümeti, Alman hükümetinden bu vazifesinde kendisine yardım etmesini ve kan dökülmesine mâni olmak için derhal Avusturyaya as- keri kıtalar sevketmesini ısrarla rica eder.., Bir habere göre, Avusturyanın bu talebi derhal kabul olunarak Ma- reşal Göringin kumandası altında #irhlı otomobillerden müteşekkil bir kuvvet yola çıkmıştır. Her Hitlerin muavini Rudolf Hes te Viyanaya git- mek üzere hareket etmiş bulunuyor. Cümhurreisinin Mukavemeti! Diğer taraftan Avusturya Cümhurreisi Miklâs bir aralık mukavemet göstermek istemiş ve Cümburreisliğinden şu tebliğ neşredilmiştir: “Cümhürreisi Miklâs, B. Şuşnigin istifasım kabul etmemiştir. Hükümet iktidarda kalmaktadır ve Alman tehdidine boyun eğmiye karar verme- miştir. Hükümet bütün memurlara vazifelerinin başında kalmalarını bil- dirmiştir. Viyanada ataşemiliter olan general Muf ve Almanya orta elçiliği vazi- fesini gören Keppler Almanyanın talimatına göre, yeni bir hükümet ku- Tulmasını talep eden ültimatomu vermek üzere saat 19 da Cümhurreisi Miklâs tarafından kabul edildikleri zaman, mumaileyhe bu talebi kabul etmiyeceğini söylemiştir. Avusturya milleti tarafından ve onun isteğile seçildiği için yalnız tanrı ve vledanı muvacehesinde mesul olduğunu ve yabanci bir hükümetin taleplerini kabul edemiyeceğini bildirmiştir. A- vusturya müstakil dövlettir ve öyle kalacaktır. Alman delegeleri Avus- turya hükümetine saat 21 de yine bir yeni mühlet vermişlerdir... Avusfürya Cümhurreisi bu suretle Almanya tarafından askeri hare- «lr vükvu takdirinde mesuliyeti Almanyaya yüklemek istemiştir. Fa- “ğe (Arkası 10 uncuda) hükümetin reisi Says İnkuart Ondokuz .Suçlunun. Jdamları istendi! Rusyada idamı istenen suçlulardan Rikof Moskova, 11 (A-A. Tas) — 9 marttâ yüksek mahkemenin akdettiği gizli celsede, suçlu Rakofski, Grinko, Ro- sengoliz ve Krestinski, bazı yabanci devletlerin bazı resmi mümessillerile olan casus ve vatan haini münasebet leri hakkında izahatta bulunmuşlar. dır. Yüksek mahkeme, Sovyet aleyh- tarı “Troçkist ve sağcı bloku,, maz- Runlarının bağlı bulundukları bu ya- 'bancı devlet mümessillerinin kim ol (Devamı 10 uncuda) AVRUPADA AKİSLER Çekoslovak Ordusu Hudutta Toplandı! İngiltere ve Fransa, Almanyayâ Şiddetli Birer Prag, 11 (Hususi) — Bura- da hüküm süren kanaate göre, Alman askerleri Avusturya hududunu geçmişlerdir. AL man motörlü kıtaların yarm öğleye doğru Viyanaya var- maları bekleniyor. Bütün Çe- koslovakya heyecan içindedir. Bir aralık hükümetin seferber lik ilân ettiği şayi olmuşsa da bu şayia tekzip olunmuştur. Fakat hükümetin Avusturya hududuna asker sevkiyatı yap tığı anlaşılıyor. Ceketa ajan-! sınm istihbaratına göre, Al man ordusu hududu Passau- Bugün Çeköslovakyaya A- vusturyadan muhaceret başla- dı. Muhacirler arasmda eski bir istihbarat nazırı ve vatan. severlerin sekreteri bulunu- yor. Çek kabinesi vaziyeti mü- zakere için toplanmıştır. Berlin, 1l — Alman kabinesi bu gece gizli bir celse yapmıştır. İçtima (Arkası 10 uncuda) Nota Verdiler * SON DAKİKA nl. Bir Millet Bir İmparatorluk ve Bir Lider! Viyana, 11 (TAN) — Yeni A- vusturya Başvekili Doktor Sa- yis İnguart, yeni kabineyi teşkil etti. Kabine tamamen naziler - den ve Almany taraftarların. dan müteşekkil Şuşnig kabi- nesine mensup nazırlardan Ma- liye Nazırı ile Emniyet Nazırı yerlerinde ipka (edilmişlerdir. Doktor İngüart. kahinesini teşkil ettikten sonra radyo İle neşrolü- nan bir nutuk söylemiş ve bü- tün düşüncelerini şu kelimeler- le hulâsa etmiştir: “Bir millet, bir imparatorluk ve bir lider!,, Viyana polisinin nazi işaret tak» tığı haber verilmektedir. Almanya şefi Hitlerin mnavi- ni Hes, Viyanaya muvasalat et- miştir. Avusturya ve Fransa Buhranı Blum, Milli Selâmet Kabinesi Teşkil Ediyor Londra, 11 (Hususi) — Pa. risten çok heyecanlı haberler | geliyor. Anlaşılıyor ki Avus- turya hâdiseleri, Fransanm Çekoslovakya ile olan ittifa- kmdan dolayı Fransada her yerden daha fazla akisler yap mıştır. Paris korku ve heyecan saatleri yaşamaktadır. Bütün siyasi mahfillerde, bir “umu- mi selâmet,, kabinesi teşkili lüzumu, kati bir çare olarak ileri sürülüyor. Paris, 11 (Hususi) — Kabine teşki- li vazifesini üzerine alan sosyalistle- rin lideri B. Blum. şu saate kadar he- nüz vazifesini başarmış değildir. A » vusturya hâdiseleri Fransada kabine buhranının derhal halli için büyük bir arzu uyandırmıştır. Bu hâdiseler B. Blum lehinde geniş bir değişme te- min etmiştir. Umumi arzu bir milli selâmet kabinesi teşkil edilmesi le - hindedir. Blum bügün Radikal sosyalistlerin müzaheretini temin için çalışmış, fa- kat radikaller, Blumun yalnız mali siyaseti değil, harici siyaseti hakkın- da malümet istemişler, M. Blum da radikaller lideri B. Daladiyeye bir mektup göndererek, radikallerin “. zaheretini esas itibarile dilediğini, takip edeceği siyasetin halk cephesi siyaseti olduğunu söylemiş ve radikal A Fransada Radikal şeflerinden B. Heryo lerin halk cephesi hükümetine işti - rak edip etmiyeceklerini sormuştur. Cümhuriyetçi sosyalistler kararlarını radikallerin kararından sonra vere- ceklerdir. Fakat radikaller komünist lerin iştirak edecekleri bir kabineye müzaheret etmemek kararındadırlar. Fakat OM. Blum, İspanyaya (Arkası 10 uncuda)

Bu sayıdan diğer sayfalar: