11 Mart 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

11 Mart 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K -Kamer Han müttefiklerine adamlar yollıyarak: “ Yeni bir ordu kurmasına vakit 'bırakmadan Timur üzerine yürüyelim!,, demiş ve kendisi de 10 bin süvari ile Göktepeye gelmişti. Halbuki Timurun hazırlıklarından hiç de haberdar değildi Dağların henüz dör$tte biri bile geçi-|Cihangirin on bin atlı ile Cardan isti-|rinin geçebilecekleri derecede kuv- lememişti. Birdenbire müdhiş bir kar,kametine yürüdüğünü haber alınca, | vetli köprüler yoktu. Her noktası, gir- | fırtınası başgöstermişti... Bu bir fırtına |kendisini Göktepede emniyet içinde dablar teşkil ederek akan nehirler de, değil, bir felâketti. Sert bir rüzgür esmiye başlamıştı. Bu rüzgâr insanları ve hayvanları bile yerlere seriyor.. savrulan karlar, göz- leri kör ediyor; yerden havalanan buz parçaları, tesadüf eden insan ve hay- vanların vücudlarmı bıçak gibi kesi- — yordü. Bu müdhiş fırtına altında, bir adım bile ilerlemek mümkün değildi. Timur, artık bütün askerlerine, tevakkuf emri vermişti. Çaresiz, bu fırtınanın geçme- si beklenecekti. Lâkin şimdi de başka bir felâket zu- , bur etmişti. Bütün insanların ve hay- wanların yiyecekleri tükenmişti. Süvarileri ölen atlar, kesiliyordu. Bunların kemiklerinden ve eğerlerin- den ateşler yakılarak etleri pişiriliyor- du. Fakat, gene açlığın önüne geçile- miyordu. Tçlefat, hergün arttıkca artıyordu. 'Timür ordusunün nizamı mucibince yapılan sabah ve akşam yoklamaların- da, yirmi bin süvarinin, ateşe tutulan bir buz parçası gibi eridiği anlaşılıyor- . du. Üç gün zarfında, askerin mevcudu, yedi bine inmişti. Bu halde bile meta- netini zerre kadar kaybetmiyen Timur büyük bir soğukkanlılıkla: — Anlaşıldı. Bu sefer de, bir şeamet var, Şu halde, geri dönelim. Demiş.. ve, Semetkande ric'at emrini Wermişti. e Ric'at kolay geçmemişti. Yedi bin at- — lıdan, ancak dört bini Semerkande gi- rebilmişti. Hattâ bizzat Timur mile bir- — kaç kere donmak tehlikesine maruz kalmıştı. Ve Semerkande avdetinden sonra da, bir müddet hasta yatmıştı. Timurun düşmanları, bu felâketi ha- ber alır almaz, son derecede sevinmiş- - derdi. Bu ük fırsatı kaçırmıyarak — derhal Semerkand üzerine saldırmayı istemişlerdi. Fakat o sene hüküm sü- — ren bu emsalsiz kış, bir gün bile fasıla - vermeden, bütün şiddetile devam et- — mişti. Bu vaziyette harekete geçmiye; — me Kâşgarlılar, ne Kapçaklılar, ve ne de Harzemliler bir türlü cesaret - edeme- mişlerdi. e Kış, böylece geçmişti. Yalnız Timür, vaktini boş geçirme- mişti. Bu zeki ve ihtiyatlı hükümdar, ma- ruz kaldığı felâketten, düşmanlarının , derhal istifadeye kalkışacağını tahmin -— etmiş; bütün kış çalışarak yeni bir or- dunun hazırlanmasını temin eylemişti. Timur; bu hareketile, çok büyük bir İsabet göstermişti. Çünkü, bahar gelir gelmez Kamer Han müttefiklerine â- damlar yollamşı: — — Timur, geçirdiği felâketten ken- dini toparlamadan evvel biz harekete — geçelim. Yeni bir ordu toplamasına va- — kit bırakmadan, Semerkand üzerine — yürüyelim. Diye haber göndermişti. Ve kendisi de, Timurun bütün hazır- lıklarından gafil olduğu için, on bin sü- yari ile hareket ederek (Göktepe) ye /| gelmişti. K .© Timur; tam techizatile mükemmel bir “ lordu çıkardığı için, vaziyetinden © ka- “Gdar emindi ki; Kâşgar hükümdarının — böylece bududa geldiğini haber alma- — gina rağmen kat'iyen telüâş etmedi. î Yalnız oğlu Clhanzlre, şu kısa emri “werdi: ÇA — On bin süvari al. Seyram ve Car-| ; den istikamecine doğru hareket et, — Timüurun; oğlu Cihangiri bu istika- “ymelte sevketmekten maksadı, gerek — “Kâşgar hükitmdarı Kamer Han'ı, ge- “rek müttefiklerini şaşırtarak düşman- 3 harının kuvvetlerini parçalamaktan 1- - baretti. - Nitekim; bu büyük kumandan, dü. : uıııfııuıı omımlıtlr_xı_mırnıw görememiş; (Burke Goryan denilen mevkie çekilmişti. Ayrı zamanda, Kap- çaklılar da: — Timur, on bin atlı ile oğlu Cihan- giri Cardan'a doğru gönderdi. Kamer Han ile aramızı kesti. Oğlu ile on bin atlı göndermesine nazaran, her halde kendi kumandası altında bu kuvvetin üç, beş misli bulunmak lâzım. Vaziyet, iylce anlaşılıncaya kadar, hele acele et- miyelim, Detnişler, ileri atılmakta istical gös- termemişlerdi. Harzemlilere gelince, Yusuf Sofu, Ti- Taurun bir an evvel ortadan kalkması- nı istemek'e beraber, tıbkı Kapçaklılar gil üşünen noyanlarının ihtiyat tav- siyelerine riayet etmiş; o da ihtiyat ile harekete karar vermişti. Kamer Han'ın çekildiği (Burke Gor- yan) mevkii, son derecede emindi. En kudretli bir ordunun bile, bu mevkil l:lîhıyca ele geçirmesi mümkün değil- Burada, sarp dağlârın arasından a- Wkau ırmaklar, üç boğaz teşkil ediyordu. |Bu ırmaklarda, büyük asker kuvvetle- ——— — lîâ ADYO | Bugünkü program 1i - Mart - 1938 - Ouma İSTANBUL 1230: Plâkla Türk musikisi, 1250: Hava- Öğte neşriyatı: dis. 1305 Plâkla Türk musikisi, 13.30; Muh- telif plâk neşriyatı. Akşam neşriyatı: 18.30: Plükla dans musikisi. 19: Konferans: Ali Kâmil Akyüz (Çocuk terbiyesi), 19.30: Bey oğlu Halkevi gösterit kolu tarafından bir temsil, 1955: Boneğ haberleri. 20: Muzaffer Güler ve arkadaşları tarafından Türk müsl- kist ve halk şarkıları. 20.80: Hava raporu. 2033: Ömer Rıza tarafından araboa köylev. 2045: Vedla Rıza ve arkadaşları tarafından 'Türk musikisi ve halk şarkıları, (âaât âyari). 2115: Mustata ve arkadaşları tarafından 'Türk müsikisi ve halk şarkıları, 21.50: Orkeş- tra, 2245: Ajans haberleri. 23: Plükla solo- lar, opera ve operet parçalar. 23.20; Son haberler ve ertesi günün programı, v 1i - Mart - 1938 - Cuma ANKARA Öğle neşriyatı: 12.30: Muhtelif plâk neşriyatı. 1250: Plâk: Türk musikisi ve hâlk şarkiları, 13.15; Dahi- N ve haric! baberlor, Akşam neşriyatı: 18.10: Karışık plâk neşriyatı. 18.55: İngiliz- ©e ders (Azime İpek), 19.15: TTürk musikisi ve halk şarkıları: (Makbule Çakar ve arka- daşları). 20: Saat üyari ve ürübea neşriyat. 20.15: Saksofon solo: Nihad Esen piyano- da Marsel Bi. 21: Konferans: Cemal Arılman (Köy kalkınmasında hayvan yetiştirleiliği). 21.15: Plâkla dans musikisi. 22: Ajans haber- leri, 22.15: Yarınki progrum, Nöbetci Eczaneler Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır; İstanbal cihelindekiler: (Ziya Nuri), Alemdarda: (Asador), Samatya- (Balih Ne- Akanrayda: (Bsad), Boyazıdda: da: (Teofilos), Eminönünde: catl), Brübde: (Arif Beşir), Fenerde: (Küsameddin), Şehremininde: (Nazım), Behzadebaşında: (Asaf), Karagümrük - de: (Kemal), Küçükpazarda: — (Hulüsi), Bakırköyünde' (Hlâ)), Beyoğlu cihetindekiler: İstiklâl rcaddesinde: (Galatasaray), Tünelbasında: (Mütkoviç), — Calatada: Çİikiyoli, Pindiklida: — (Müustafa — Nat), Cumhuriyet caddesinde: (Kürkçiyan), Kalyoncuda: (Zafiropulos), Firuzağada: (Ertuğrun, Şişilde: (Asım), Beşiktaşda: (Süleyman Recebi. Boğariçi, Kadıköy ve Adalardakiler: Üsküdarda: (İttihad), Sarıyerde: (A- saf), Kadıköyünde: (Saadet, Osman Hu. lüsi), Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Hıılk) hiçbir noktada geçid vermiyordu. Kamer Han ile Hatay Bahadır, Ti- murlenk'in oğlu Cihangiri aldatmak, ve ellerindeki kuvvetin mikdarını sakla- mak için buraya çekilmişlerdi. Onlar daha hâ'â, Timurun bütün kuvvetini, Cihangirin maiyetindeki atlılardan i— baret zannetmekte: — Hele Cihangir, biraz daha ilerle- sin.. İli nehrinin dağlarla muhat olan vadilerine girsin... O zaman, buradan fırlarız. Dağ yollarını aşarız. Cihangiri, nehirle dağlar arasında sıkıştırırız. Bü- tün kuvvetini, kılıçtan geçiririz. Ondan sonra da, muzafferen Semerkande gi- reriz., diye, düşünmekte idiler. Bunlar; kışın maruz kaldığı felâket- yı*Timurun büyük bir aciz ve 4 olduğuna o derece emin idi- i; sarayın bazı kadınlarile beraber, (Dılş.ıd Ag:ıbıgum) ü de beraber ge- tirmişlerdi, Hatay Bahadır; kazanılacak muvaf- fakiyete son derecede kanidi. Bu mu- vaffakiyoti kazanırken, yapacağı kah- ramanlıkları göstermek için, nişanlısı Dilşad ağayı beraber gelmiye bizzat o teşvik etmişti. — Arkasnı var — ı Yeni neşriyat - ı İzmir İstatiştik Yılığı — İzmir Vilâyeti İstatistik Müdürlüğü 1935 - 1936 yılının is - tatistiğini neşretmiştir. Poliklinik — Bu aylık Tıb meemuasının $T inol sayısı çıkmıştır. Çocuk — Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi tarafırdan çıkarılan bu Çocuk mee- üasının T8 ne: sayısı renkli bir npıı lqln- çok g alarla intişar -Lx İnınbul İkinci İcra Memııriıı- ğgundan : Mahcuz olup bu kere paraya çevrilme. gine karar verilen Beyoğlunda, Pangaltı Haiâskârgazi caddesi 140 numarada kak sler ve lavuk kafeslerinin birinci açık srtırması 17 Mart 1938 perşembe - günü sast dokuzdan on bire kadar yapılacak- tır, Bu artırmada mahcuz eşya muhaın- men değerinin yüzde yetmiş beşini hul. madığı takdirde ikinci açık artırması da 23 Mart 1938 çarşamba günü ayni saatte yapılacaktır. Alıcı olanlar muayyen gün ve saaite mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat ederek pey vurup almaları ilân olunur. — (5795) İstanbul Birinci İflâs Memurlu- ğgundan : Çorap fabrikası sahibleri iken iflâs e. den Mehmed Sabit ve kardeşleri kollek. tif şirketi masasına sonradan gelen İs. tanbul belediyesinin bina ve buhran yer- gisinden dolayı istediği (518) lira 96 ku- niyeye binaen red ve yalnız (37) lira 6 küruşun buhran vergisi mükabili olarak ve beşinci sıraya kayıd ve kubulüne karar verilmiş ve olbabdaki alacaklılar sıra defterinin .düzeltilmiş olduğu alacaklıla. rın malümu olmak üzere ilân olunur. (5799) İstanbul İkinci İflâs Memurluğundan: Müflis Âyan oğlu Mehmedin alacaklıları İtarafından Masi mevcudu arasından terki- nine karar verdikleri bütün bakları hakkın- da alacaklı Mekmed tavzihini istemiş oldu - Bundan bu cihet İle mevcud para hakkında karar verÜmek üzere alacaklıların 23 /3/938 Çarşambu günü saat 15,30 da dalrede hazır bulunmaları Masa Memuru kararile ilân 9- Jlunur, (5000) Müfliş Hristaki Hacı Yusif ve İlya Mak - İroplo kollektif şirketi Masasına ahiren ge - den beş alacaklırın talebleri kabul ve sıra İdefderi düzeltilmiş — olmakla —ilân nur, — (5801) Son Posta Matbaası “Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç SAHİBLERİ: - 5: Kadp FMUC A. Ekrem U: ü Tamğ Yaş a ÇA T yt aet v ruştan (481) lira 90 kuruşu esbabı kanu- | 30204 İstanbul Birinci İflâs Memurluğundan: | ; olu -| 297 Tayyare Piyangosunun Beşinci keşidesi bugün 50,000 Lira kazanan 9185 Soriları ( 85) rakamlarile biten bütün numaralar yirmişer lira amorti kazan - 15,000 -Lira kazanan 35116 Sonları ( 16 ) rakamlarile biten bütün numaralar yirmişer lira amorti kazan - mışlardır. 1,000 lira kazananlar 33689 — 24870 500 lira kazananlar 82875 26629 1170 37630 15690 200 lira kazananlar 5713 34386 26002 — 2035 11234 36090 27711 21112 15366 30662 — 6317 34800 100 lira kazananlar 1064 21451 30746 7828 37158 19686 32018 27061 33079 25498 31060 16153 18391 36761 30025 251738 22132 — 1507 83243 18818 23747 28589 197129 — 4165 17207 361253 26507 35310 38745 15761 5005 38847 B75T 14824 23336 50 lira kazananlar 22598 2138 7425 5393 25942 12275 27984 38942 36765 14055 29212 31840 37502 24111 27966 29777 33927 5779 24280 33739 11385 30066 1244 25146 86717 22034 39045 26369 23498 11142 15741 34503 4674 14142 2 28305 18879 8167 1677 25825 29070 19048 18775 20780 11859 12713 17691 29486 36733 22280 34252 11057 13407 25164 30690 31125 16339 12779 388881 10994 36930 22419 17628 30 lira kazananlar 82931 21350 18662 17286 15212 33098 34163 35978 35273 36716 13591 37116 2718 S17 29067 39065 33642 20424 YA 34238 10831 28101 18196 21165 19672 23162 22811 22231 7204 37643 6T10 17155 18265 17634 264838 482 17300 22395 3a0 17562 369868 387817 3847 11906 Dr. HAFIZ CEMAL (Lokman Hekim) Dabiliye mütehassısı: Pozardan maada bergün (2 - I)nlvınınlıııııınııtıb ınııı_—ımı N ST7T3 10045 20972 30477 22634 18535 24560 12485 n başladı 30338 15446 20868 36636 23386 13463 38098 1601 33869 24831 9489 30654 35366 DB 32867 &3524 19770 30995 16951 36287 , 11478 14955 17949 Üsküdarda iki kaza g: . Bir nd,ımın sol ayağı, bir adamın da 'parmakları — ezildi Üsküdarda Boyacı sokağındaki nıh fırımında çalışan Şaban hamur li kınesine elini kaptırarak parmakları €i diğinden Nümüune hastanesine di mMiştir. » Üsküdarda mekteb sokağında otü ran Şirketihayriyenin iskele tamircile * rinden Ahmed Üsküdar vapur os tamir ederken iskeleye yanaşan bir vâ * purun sarsıntısından dol ayağı ııhu'l' arasına sıkışarak ezilmiş, tedavi edilm ç üzere Nümune hastanesine kaldırılmıştil — Gizli bir Yahudi mektebi bulundu Balatta Hamamimuhiddin de Aynalıbakkal sokağında oturan Nl *j gim kızı Rihanın evini mekteb ittihaz ©* |S derek rivardan topladığı çocuklara ruh” satsız ders vermekte olduğu haber alıf* | B miş, arama neticesinde Rihanı 14 ço “ cuğa ders verirken yakalıyarak müd * ft delumumiliğe teslim etmişlerdir. İki yangın başlangıcı Ayvansarayda Aktarma sokağında 497 çı Mehmedin dükkânında, Kızıltopraktf Kalamış caddesinde bahçıvan Manolufi kulübesinde iki yangın başlangıcı olmuğe her ikisi do büyümeden söndürülmüştül Uı Bir otobüs bir adama çarptı Şoför Saimin idaresindeki 3440 numa ralı Şişli « Fatt hotobüsü Taksimde Tar * labaşı caddesinden geçerken Cevdet is * minde bir şehsa çarparak bacağından y& Talamıştır. 32570 194098 Bir Doktorun Günlük - Notlarından Dişlerin ehemmigyeti Ve muhafazasına da Bazı mülâhazalar: Hazmın yarısı iyi çiğneme ile ağızda olur.. ! İyi çiğnemeyen kimselerin sıhhati da- ima bozuk olur. Kansızlık ve süfiyet do- ması lâzımdır. Ceyiz fındık gibi sört yemişleri ıır kinmelidir. kil eden ve mina denilen cisim sert makla boraber kırılmağa da mi ve çatlar ve çatlaklık ihmal edilirse mızların ve mikropların tesirile diş radan çürür. 'Tedatvi edilmezse zay| olmak bâsıl olur. O taman ağızda noksan gıdalar lâyikile çiğnenemez, Ve bu den hamımsızlık, sıhhatsizliği Burdan başka noksan di makta bozukluğa, yüzün ve letafetini bozarak oldukça çirkinliğe sebeb olur. Yapılacak yegâne şey, alti defa dişlei muayene ettirmek, doldurmak, diş etlerinde ve civarında tihab varsa tedavi ettirmektir. ol 'ŞE İ t di H l

Bu sayıdan diğer sayfalar: