11 Mart 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

11 Mart 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

garraaamaa İ Pazar, 13.3.1938 o & İnanan .NFONİLER 915: Berlin kısa dalgası. Bethovenin eserlerinden senfonik konser, (1115 de- varmı.) 1448 Roma kısa dalgası; Sendo- nik konser. HAFİF KONSERLER 1.10 Berlin kisa dalga: Satah kon- geri (8.15 devamı). 9.30 Parla Kolonyak Piâk konseri, 10.15 Keza. 1140 Paris Ko- Jonyel plik kanseri. 12.15 Rema kışa dal- gem: Şarkıh halk musikisi, 1815 Bük- rer Dimiko orkertram .1425 devamı), 1815 Roma kım dalgası; Karışık mu- siki, 14,15 Paris Kolonyak Konser nak- 3, 15 Keza, 15 Peşte kısa dalga: Ka- yışık balk programı, 1745 Berlin kısa dalması: Halk konseri .18.50 devamı. 18. Roma, Bari: Kemantik musiki, 18.05 Bük Teş: Askeri bando. 18.38 Peşte; Radyo orkertran 20 Florans, Napuli: Orkestra, 29 Peşte: Orkestra konseri: 20 Bükreş: Koro havaları. 20,40 Viyana: Keki ve yes ni! Viyana musikisinden mürekkep popu- ri, 2045 Roma, Bari Karık kanser, 20:45 Florans, Napoli: Karışık musiki, 20,45 Milâno - Triyeste: Karışık müzi- ki. 2115 Berlin kosu dalgası: Büyük ör- kestra konseri, 2130 Plorans, Napoli: Ha #£ musiki fantazileri, 22 Milâno - To- rino: Orkestra konseri, 22 Roma, Bart Bando mızıka, 22,40 Peşte: Çizen orkos- #râm, 2245 Bükreş: Orkestra, 28.16 Fio- Tans, Napoli: Gitar musikisi, 23.15 Milâ- no, Torine: Marş ve vala parçaları. OPERALAR, OPERETLER İT Roma kısa dalgasi: Opora müsiklei, 19 TAypri: Vagnerin eserlerinden “Trio- tan ve İsolde, oporam, 21 Belgrat: O- pernda verilecek piyesi nakil, 22,10 Rük- Teş: Seçme operet musikisi plâkları, PDA MUSİKİSİ 1703 Varşova: Oda musikisi (Şubert, Betboven), 18.29 Roma kısa dalşası: O- da musikisi konseri, 77,48 Fiorans, Na- poli: Oda müsikisi konseri, 23,80 Stok- olm: Kuartet (Brahms). RESİTALLER 11.05 Peşte: Piyano resitali, 18 Bel- grat Surp şarkıları, 1830 Roma, Bark Şarkı resitali, 18,45 Puytar Macar şarkı- ları (Çigan orkestram refakatile), 18,45 Belgrat Halk şarkıları, 20,10 Viyana: Keman resitali (Piyeno resitali), 2035 Varşovi: Virtuor: Meşhur şarkılardan plâklar, 20.25 Viyana: Brahma'in eser- lerinden orkestra refakatile piyano kon- seri, 23 Varşova: Bethovenin eserlerin den piyano resitali, DANS MUSİKİSİ i 19,15 Bükreş, 21,30 Bükreş, 23,35 Vi yana. . MUHTELİF 19.00 Roma kısa dalgası: Arapça ha- börler ve musti, 20,36 Bari: İtalyan ve Türk musiklei, 21,15 Bari: Rumcu ha - berler ve konser. Pazartesi, 14.3.1938 SENFONİLER 33 Varşova: Senfonik konser (R. Sira- ws, Rager, Rernizek). HAFİF KONSERLER 7.40 Berlin kisa dalgam: Halk musi- Xisi (8.13; Devamı), 9,30 Paris Kolon- yak: Plâk (10,15, 10,45, 11,30, 13; Keza), 9,45 Berlin kısa dalgam: Düğün havaları, 1215 Rama kısa dalgası; Kansık musi- ki, 13 Berlin kışa dalgası: Hafif müsi- ki (1415 Devam), 14,15 Paris Kolon- yak: Konser nakli, 15 Keza, 14,30 Bükreş Plâk, 15.15 Berlin kısa dalgası: Yeni ma siki Popurisi, 16,30 Paris Kolonyak An- BIR HAFTA LIK R CETVELİ dre Delmon orkestrası (Hafif musiki), 17 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki, 17,19 Roma İçısn dalgası: Hafif musiki, 1145 Berkin kısa dalgası: Eğlenceli balk mu- sikisi (18,50 devamı), 18,20 Bükreş: Mot- mel orkestrası, 18,30 Peşte: Polis bando- su, 18,35 Belgrat: Radyo orkestrası, 19,10 Varşova: Plâk musikisi (sarkık), 19,15 Bükreş: Orkestra, 20 Bükreş Ballet mu sikisi plâkları, 20,40 Rora, Beri: Karı- şık müsiki, (Plâk), 2130 Keza, 2045 Fiorans, Napoli: Karışık konser, 21. LAy- palg Keman orkestrası, 21.10 Poşte: Ko- ro ve erkestra, 2130 Florans, Napoli: müsikili yarım sent, 22 Milâne, Tori- Do: Orkestra ve şarkı, 2245 Bükrer Ha- if konser nakli, 23.18 Peşte: Çigan or- kestras. OPERALAR, OPERETLER 18,30 Roms kısa dalgası: Lirik opera ymüsikisi, 19,56 Viyana, Graz Bödet'nin (Cemile) isimli romantik opezesi, 20 Ber Bin kısı dalges; Halk şarkılı radyo pi- pes, 21 Belgrat, Operada verilecek pi- yesin nakli, 22 Stokholm: Operet mu- gikisi, 73 Rama, Bari: Operet musikisi, 20,18 Stokholm: Rlehard Vagnerin (Tann haeüser) operası, ı ODA MUSİKİSİ 13,15 Roma kısa dalgam: Oda musi- kisi konseri, 1920 Lâypzig: Küçük oda musikisi konseri, 2145 Bükreş Betho- venin ererlerinden kuartet konseri, 24,05 Peşte: Kentet konseri. RESİTALLER 14,45 Romu kısa dalgası: Halk şarki derı, 15,30 Berlin ksa dulganı:* Japon piyano eserleri, 1048 Varşova: Şarkılar, 18,15 Varşova: Piyano resitati, 18.23 Vi. yana; Piyano könseri o(Raeheraninof(), 19,15 Berlm kısa daleası: Büyük Üstat» lardan resital (Vol), 19,45 Belgrat: Yu- goslav balk şarkıları, 20,30 Berlin kıra dalgan: Viyolonsel sole. 91,15 Rükreş: Büyük şarkılı konser, 21,30 Berlin kısa dalgesr Eski sevimli havalar, 22 Roma, Bari: Viyolonsel resitali, 22.10 Bükreg Halk şarkıları. DANS MUSİKİSİ 13,0 Bükreş: Karakteristik danslar, 20:10 LAypal, 22,18: Flotans, Napoli, 2330 Viyana, Graz. MUHTELİF 19,08 Roma kısa dalgos ve Bari: A- rapga musikili program, 20.20 Beri: Türk çe haberler ve Türk musikisi, 20,15 ri: Rumca haberler ve len mü İİ i Salı, 15.3. 1938 Ke SENFONİLER 17,1$ Roma kısa dalgas; Senfonik konser, 20,25 Bükreş: Keman ve orkes- ta (Mazart), 72 Milim, Torina Senle» nik konser (o (Bethoven, Brahms), HAFİF KONSERLER 1/40 Berlin kısa dalgarı: Neşeli sabah konseri (18,15 devami), 9,30 Paris Ko- Tonyak Plâk (10418, 1045, 13 te kem vlâk musikisi), 9,30 Ber'in kısa dalgast: Eski sevimli havalar, 13 Berlin kısı dal gam: Hafif musiki, 13,10 Bükreş Sibice- ano örkesiram (14,30 devamı), 19 Ber- Min kısa dalan Hafif konser (14,15 de- van), 1435 Para Kölenyak Konser nakli (15 Keza), 14,48 Itoma kısa önk gas: Karışık musiki, 18,45 Berlin kısa dalgası: Neşeli program, 17,30 Peşte: Rad yo orkesirisı, 17,48 Berlin kısa dalrası: Halk konseri (18,50 keza), 18,20 Bük- Teş: Berlioz'un eserlerinden plâklar, 18,39 Roma Kisa dalgası: Hafif musiki, 19.05 Belgrat: Büyük radyo orkestram, 1930 Nis: PlAk, 19,48; Tulomdan konser nakli, 20,19 Lüypzg: Sopran, bariton, orkes- *ra, 20,30 Varşova: Kora tartından Leh havaları, 21 Vorşova: Karışık konser, 21. 15 Biülereşt Koro konseri, 210 Florans, Napoli, 2230 Nis Veryete programı, 1230 Berlin kısa dalgası; Koro konseri, 2230 Belgrat: Plâk, 23,35 Lâypzir İs- panyol müsikisi (Kastanyet piyano, gi- tarhı OPERALAR, OPERETLER 11.15 Roma kısa dalgam: Lirik operalar dan parçalar, 1,30 Paris Kolonya): (Suite ala demain) isimli tiyatro piyesi, 20 Ber- Un kısa dalgası: Karışık opera musiki- #l, 2010 Peşte Operada verilecek gala konseri nekli (Macar eserleri), 22 Ra- ma, Pari: Masengni'nin (Cavalleria Rus- ticana) operas. ODA MUSİKİSİ 12,15 Roma kısa dalaşı: Oda musild- *i konseri, 18,15 Berlin kısa dalgası: endel'in eserlerinden oda musikisi, İA,L5 Varşova: Oda musikisi konseri (Men - delssohn kumrteti), 19.15 Bükreş Oda tiyatrosu (Betboven) 23,20 Viyan: O- da musikisi kuarteti, RESİTALLER 1045 Berlin kısa dalgası: Viyolonsel konseri, 18.15 Eerlin kıza dalgısı: Halk şarkıları, 20 Bükreş Hafif şarkılar. 2 Belgrat: Halk şarkıları, 23 Stoktolm: Opsretlerden piyans refakatile şarkılar, 73,15 Belgrat: Keman kanseri, DANS MUSİKİSİ 21,40 Berlin kısa dalması: Beynelmi- danslar, 2245 Varşova, 28 Flarans, Na- poli MUHTELİF 18,08 Roma kısa dülger: Arapça mu- sikili proğram, 2038 Bari; Türkçe ko- Buşmalar ve musik$ parçaları, 21.15 Ba- Tk Rumca haberler ve Elen musikisi, -—— Çarşamba, 16.3. 1938 ? semeremasi SENFONİLER 1640 Paris Kolonyal: Senfonik kon- ser (Paray, Berlioz, Vagner vs.) 1830 Roma kısa dalam Senfonik konseri, 20.25 Viyana: Senfonik konser (Büyük konser salonundan), 71 Lâypzig: Anton Bruckner'in eserlerinden sarifani, 22 Ro ma, Bari: Senfonik konser (Bunu müles- kip dans musikleğ) HAFİF KONSERLER , 710 Berlin kısa dalener Neseli perça- lar (816 devamı), 930 Paris Kolonyal: Plâk (Kesa saat 1015, 1130, 18), 1040 Berlin kisa dalgası: Koro, 12 Berlin ki“ sa dalşası: Kanşık sast. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki, 13,135 Roma kısa dal, » Hafif musiki, 16,15 Paris Ko- Tonya: Konser nakli. 15 Kema, İTM Varşova: Karışık orkestra konseri, 17,45 Berlin kısa dalgası: Popüler konser (18,50 devamı), 18,05 Bükreş: Glurgen orkestra #, 18,20 Belşrot: Büyük radyo orkes - tram, 1930 Poşte: Rodyo orkestram, 20 Bükreş: Richard Vagnerin eserlerinden konser, 2030 Berlin kısa dalgası Sehran eos musikisi, 22,20 Peyter Orkestra kon- seri (Vener, Pizetti, Catalmi, Ravel), 2145 Berlin kısı dalgası: Küçük akşam musikisi, 22,45 Bükreş Gece musikisi nakli, 23 Varsoya Hali musikisi (Ross #ini, Donizetti vs), 23,10 Peşte Plâk, 2335 Viyana: Eğlenceli gece musilkini, OPERALAR, OPERETLER 0.30 Berlin kısa dalgası: Karışık ope- ra müsikisi, I2İ5 Roma kıza dalgam: Tirik opera musikisi, (17,1$ keza), 21.30 Florans, poli: Franz Tehariın (Zişen- — Ne? dedim; söylediklerinizi anlıyamadım; zı- Pır genç, yüz verdiğim genç kimdir? Fena halde sinirlenmiştim; o şaşırdı, söylediğine pişman olmuş, kekeliyordu: — Şey; kızmayın öyle canım; bana hiç acımıyor sunuz; görüyorsunuz, sizin için nasıl çıldırıyorum. — Siz, dedim; içtiğiniz suyun ayrı gitmediğini söy lediğiniz sevgili arkadaşınız Hasanın dostu... Siz mi 0- Dün karısı için çıldırmıya ve bunu söylemiye cesaret ediyorsunuz? Sonra o yüz verdiğim genç kim olu - yor, onu da anlamadım. Esat Bey yine kekeledi: — İşte o Altan mıdır, Mortan mıdır, nedir? — Tetssüf ederim, size Esat Bey... O, iğrendiğim insanlar arasında hürmet ettiğim bir çocuktur. U- tan mıyor musunuz onunla olan arkadaşlığımı böyle dedikodu mevzuu etmiye?... Yılışık, küstah adam Şaşaladı; bozuldu, kızardı” — Vay, dedi; siz sahiden söyledikleri gibi, keskin bir sirkeye benziyorsunuz... Bir kadında bu nekadar ; nekadar hiddet!,. Korktum vallâhi sizden!. Halbuki ben şaka yapmak istedimdi... — Siz, dedim, böyle çirkin, yersiz şakaları onlara alışmış olan, onları bekliyen kadınlara yapınız. Gö- rüyorsunuz ki, benimle anlaşacağınız, konuşacağı - ciddiyi nız hiçbir şey yoktur! Birkaç gün sonra Şefkatin çayında bir gün Nükhet: — Sana yeni bir havadis, Yıldız, bir rezalet ha - beri daha, dedi. Telâşla sordum: — Ne var, ne oldu? — Dün, dedi, Esat Bey bize geldi; ben piyano ça-, uyordum; birdenbire onu salonda, yanıbaşımda gör “düm, Beni Şefkütte gördükçe, ikide bir, “ziyareti nize gelmek istiyorum, hanımefendi.,, diyip duru - yordu. Ben de mebileyim, “ne zaman isterseniz bu- yurun., dedim. Meğer münasebetsizin maksadı başka imiş, — E sonra? YAL. DRL YAZAN: ŞUKU ii nerliebe) opereti, 22 Milâino, Torine: “Verther,, operası, (Göthe'nin romanmn- dan), 1445 Roma kım dalgan: Oda musi- kisi konseri, RESİTALLER 11 Berlin kısa dalcam Büyük kompo- zitörlerin eserleri (Velf), 13/10 Bükreş Enstrümantal pik musikisi (14,30 keza) 15,15 Berlin kısa dalgası: Eski, güzel he- yalar, 17,15 Berlin kısa dalgası: Solo or- kestra konseri (Viyolensel), 18,15 Var- şova: Viyolonsel sonatları o (Bethoven), 20,20 Varşova: Şarkılar, 21,09 Bükreş : Viyolonsel konseri, 22 Varşova: Cho- pin'in eserlerinden piyano resltali, 22,30 Belgrat: Halk şarkıları, 20,20 Belgrat Muhtelif şarkılar, DANS MUSİKİSİ 16,45 Berlin kısa dalgası: Bütün dün- yanın danslarından, 19,10 Varşova: 21,30 Bükreş: Kabare musikisi, 23,15 Stok- holm, 2330 Lâypziş, Florana, Nopoli, 24,10 Pegte. MUHTELİF 18,06 Koma kisa dalçası: Arapça mus sikii program, 20,58 Bari: Türkçe haber- ler ve konser, 71,15 Bari: Rumca haber- Rama, Barit Romantik musiki, 18.05 Bük ler ve Elen musikisi Perşembe, 1! 938 rar SENFONİLER 18,15 Roma kısa dalga Senfonik konser, 2035 Bükreş Senfonik konser (Berlinden nakil), HAFİF KONSERLER 7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif kon - ser (8,15 devem), 9.30 Paris Kolon- yak Plâk (10,15, 10,45, 11.30, 13 kezs), 12 Berlin kısa dalgası: Konser enati, 12, 15 Roma icina dalgası: Hafif musiki kon seri, İ3 Berlin kısa dalgası: Hafif musi- ki 14,15 devsm:), 13,10 Bükreş Ma - rek Veber orkestrasınm plâkları, MJ5 Paris Kölonyak Konser nakli, 15 Keza, 17,30 Berlin kısa dalgası: Kolonya Şram- mel orkestrası, 1745 Berlin kısa dal - gas: Popüler konser (13,50 devamı), 18,18 Varşova: Karışık musiki, 20 LAy- pal Konser, 20 Bükreş Şubert, Şuman, Brahms, 2030 Roma, Bari: Karışık plâk musikisi, 21 Varşova: Kifsik musiki, 21 Type: Karişik musiki, 22 Pelgrat Büyük radyo orkestran, 22 İrlandadan nakledilerek “Avrupu konserini şu posta lardan dinleyiniz. Milâno, T« , Stok- köle, Peşte, Viyana, Varşova, grat: Plâk konseri, 23,26 Poşte: Eski Ma car musikisi (Pısz, Moor, Senbados), 23, 40 Lâyprlr: Gece muriirisi, OPERALAR, OPERETLER 440 Roma kısa dalgam: Lirik opera musikisi, 18,30 Roma kısa dalgası Li- rik operalardan bir perde, 2135 Viyana: Teo Fell'in şarlolarmdan (operetlerden), 17 Roma, Bari: Bizei'nin “Carmen,, ope rası. ODA MUSİKİSİ 16:30 Paris Kolonyal konseri, RESİTALLER 17,15 Roma kısa dalgesr: Halk şarkı- Aarı, 18,15 Milâno, Torino: Şarkılı kon- ser, 19,15 Belgrat: Halk şarkıları, 20 Peş ta Marar şarkıları, 20,35 Bükreş: Fran- siz havaları, 21,05 Viyana: Eski Viya- na şarkıları “Brüderiein Fein., 22.30 Ber Mir kına dalgası: Aşk şerkıları, 23,14 Var- şova: İtalyan sarkıları, DANS MUSİKİSİ 4,45 Berlin kısa dalgam (Bütün dün- ya danslarından), 18,05 Bükreş (18,15 keza), 23 Viyana: (23,20 devamı), MUHTELİF 19.06 Roma Iısa dalgası: Arapça mu- #ikili proğram, 20,36 Beri: Türkçe ha- Oda musikisi — E, ne oldu, çabuk söyle — İşte, piyano çalıyordum; bu gelmiş; hizmetçi, haber vereyim, derken kızın kolundan çekmiş; ben küçük hanıma sürpriz yapacağım, haber verme, de- miş. Herifi omuz başımda görünce şaşırdım; hemen piyanodan kalktım; beni omuzlarından tutup tek- rar oturttu, rica ederim, devam ediniz, dedi. Biraz daha çalarak kalktım. Ben #abırsızlanıyordum; Esat Bey Nükhette ne maskaralık yaptı, diye. Bir yandanda gülmekten kendimi alamıyordum; — Dur, acelen ne, anlatacağım. Piyanodan kalk- tam, Birer koltuğa oturduk. Önce bir salonu gözden geçirdi; bu mobilyeler, bu renkler, şu yastıklar, $u biblolar nekadar ince bir kadın zevkini gösteriyor; diye başlıyan kompliman, nihayet ballandıra bal - landıra beni methetmiye kadar uzadı... Ben pek na- zikmişim; pek güzelmişim ve ona “İstediğiniz za- “ man gelebilirsiniz, demekle de meğer büyük umut- lar vermişim. Hiçbir kadınla şimdiye kadar meşgul olmamış imiş; lâkin ben onu kendime hayran etmi. şim, Daha bilmem neler... Ben, gülmekten katılıyordum; o devam etti: — Bunlar ne tuhaf erkekler. Bizim evlerde bilir. sin eskidenberi pek öyle horostan kaçanlar yoktur; wermekmiş!... Biraz durdu; ben başlıyacaktım, ama, Nükhet: — Duuuur, dedi, daha bitmedi; Esat Bey bunları söyledikten sonra, ona, teessüf ederim, dedim; ben sizi kadın, erkek diye düşünmiyerek benimle gö - rüşmek istiyen bir dost diye evime ade etmiştim; bundan nasıl bir umut mânası çıkardi- ğınızı ve bunu bana söylemiye nasıl cesaret ettiğini- zi anlıyamadım. Nükhet, biraz daha durdu; ben sonunu bekliyor- dum; Esat Beyin bana yaptıklarını söylemek için dudaklarım sabırsızlık içinde hazırlanıyordu; Nük- het: — İşin asıl komik tarafı, bundan sonra, dedi: Adam cağız benden o soğuk karşılığı gördükten sonra, çok rica ederim, dedi, bundan, bu görüşmelerden, hattâ size geldiğimden Yıldız Hanımın haberi olmasın!. “Senden Ni iba çok çekiniyor... | Harici Askeri Kıtaat İ Mlânları 780 ton 87 oktanlık benzin pazarlık la eksiltmiye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli225bin lira olup ilk temi natı 21250 liradır. İhalesi 14Mart 938 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartna- mesi 1125 kuruş mukabilinde M. M. Vekâleti Satmalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde- lerinde İstenilen belgelerle ihale gü- nü ve saatinde Ankarada M. M. Ve- köleti Satınalma komisyonunda ha- zır bulunmaları (743) (1111) * Eskişehirde yaptırılacak, bir çift hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltme ye kanulmuştur. Muhammen ke - İşif bedeli 165,593 lira 42 kuruştur. İ Eksiltme 29 Marat 1938 salı günü sa at 15 de Ankarada M, M: V. Satın Alma Ko, da yapılacaktır. Keşif pro je ve şaratnameler 826 kuruşa M. M. V. Satın Alma Ko. dan alınır. İlk te- minatı 9529 lira 68 kuruştur. Eksilt- meye girecekler kanuni teminat ve i e —— ORUM akraba arasında, yakın dostlar arasında biribirimi- ze çıkarız; sizde de öyleydi, ya... Bir erkeğin beni ziyaret etmek İstemesi benim için fevkalâde bir şey değildir. Kendisi gelmek istedi; ben de istediğiniz zaman buyurun, dedim. Meğer bu, bir erkeğe umut sustu; ben başladım; anlattım. Demek E- sat Bey dost olduğumuzu bildiği için büsbütün re- zil olmaktan utanarak Nükhete “söyleme!.. dive val- 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü İden en az ve behemehal bir saat eyv "İNTURİST” Seri ve muntazam posta “SVANETİA, lüks vapuru, 13 Mart Pazar günü Öp tam saat 12'de Galata Rıhtımında kalkarak Pire - Hayfa ve Port Salğ limanlarına gidecektir. i İstanbul - Pire seyahati 22 santtf İstanbul - Hayfa , (o 63 » Fazla tafsilât için Galatada Hov#” gimyan hanında birinci katta İNTU” RİST acenteliğine ve yine Hovagim” yan Hanında G. SCHEMERİ ace tasma, Telefon: 42653 ve Galatasır | rayında NATTA, Galatada VAGON Lİ seyahat acenteliklerine ve Pub) tum caddesinde 25 numarada ANDO* NAROS'a müracaat. Telefon 43777 maa — maddelerinde yazılı vesikalarla ida” ri şartnamenin 4 üncü maddesini3 (P) fıkrasında yazılı vesikalarla bir* | likte teklif mektuplarını ihale saati | ı a ' * l , Vine kadar Ankarada M. M. V. Sat İ | Alma Ko. na vermeleri. (156) (1339) | ve ğin berler ve musiki, 71,15 Bari: Rumca ha- berler ve Elen musikisi, MARA örn, & Cuma, 18.3.1938 o aa SENFONİLER 12,15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon ser, 21 Varşova: Senfonik onder, 22 Ro- ma, Hari: Senfonik konser. HAFİF KONSERLER 7,10 Berlin kısa dalgrm: Karışık mu- siki (8,15 devamı), 10 Berlin kısa dal- gas; Şrunmel musikisi, 11,15 Berlin kı- sa dalgası: Neşeli plâklar, 15 Berlin ki- sn dalgası: Hafif musiki (14,15 devamı), 13,10 Bükreş: Orkestra (14,30 devami), 14,15 Paris Kolonyak Konser nakli, 15 keza, 1645 Berlin kısa dalramı: Karışık program, 17,15 Varşova: Askeri bundo, 1745 Berlin kışa dalgası: Papüler kon- ser (18,90 devumi), 19,05 Bükreş: Predes ko orkestran, 10,15 Belgrat: Piâk musi- kisi, 19,15 Belgrat: Plâk musfirisi, 20 Flo vans, Bari: Karışık musiki, 20 Belin kısa dalgası: Kadınlardan mürekkep ka bare programı), 20,25 Viyansı Küçük ak sar musikisi, 21 Lâypzla: Orkestra (Vag- ner, List, Volf), 21/25 Peşta: Örkestra, 31,45 Berlin kısa dalgam: Halk şarkılari- le, halk dansları, 23 Belgrat Radyo or- kestram, 18 Peşte! Çigan arkostrast, 28,13 Bükreş! Neşeli: ilkler, 23,20 Viyana: Eğlenceli gece konseri. OPERALAR, OPERETLER 12,15 Roma kısa dalgası: Tirfk opera musikisi, 20,35 Bükreş Opera piyesini na ki), ODA MUSİKİSİ 18,15 Berlin kışa aslgas; Şübert'ten düo konseri, 10,55 Bükreş: Filârmenik. kunrtet (Bethoven). RESİTALLER 9,30 Berlin kısa dalgası; Aşk şarkıları, 1145 Berlin kısa dalgası: Güzel havalar, 18,15 Varşova: Leh şarkıları, 18,15 Roma kısa dalgası Halk şarkıları 20,16 Peşte: Piysno resitali, 22,30 Berlin kısa dalga- #: Piyano konseri (Mozart), 3,15 Bel- rat: Org konseri, DANS MUSİKİSİ 24,05 Peyte, 10,08 Roma kısa dalısanı, Bari: Arapça varmıştı, Nükhetle karşılıklı: “zavallı aptallari,, dir ye gülüştük... oyuncak , 2 reusikili program, 20,36 Hari Türkçehs | berler, çocuk bahsi, 71,15 Berk Rumen Öğ) haberler, Elen musikisi, ğı ee | ( Cumartesi, 19.3. 1938 amam HAFİF KONSERLER 10 Berlin kısa dalga: Hart e) #ki (8,18 devamı), 10,15 Berlin kem j. dalgam: Küçük musiki konseri, 12 Ber $| in kısa dalgası: Karışık musiki, 13 Ber Hin kisa dalgası hafif musiki 14,15 devan 25 Bükreş: Romen musikisi, 17,15 Vas* şova; Karışık konser, 1745 Berlin kr sa dalgası! Halk konseri (18,50 deve ma) 18,05 Bükreş Askeri bando, İ& 15 Varşova; Leh müsikisi plâkları, 30 Peşte: Çian orkesirası, 21 Lüypzig: Ne geli program, 22,10 Belgrat: Büyük rod? Yo orkertrası, 22,35 Viyana: "Kerman vel örkestre, 22,45 Bükrer Akşam konser 23 Varşova” Halik musikisi, , OPERALAR, OPERETLER i 12,15 Roma kışa dalgis: Opera ki sileisi, 14,45 keza), 13,10 Hükre Ee har'ın eserlerinden plüklar, 20:30 P te Leharın “Zizunerlisbe,, opereti, l Milâno, Torino: Jesn Gilbert'in #Sinemt | yıldızı isimli opereti, Zi ODA MUSİKİSİ ” 17,19 Roma kisa dalgası: Oda mas kisi konseri, 9,30 Berlin kısa dalças: Apk şarkıle” rı, 18,15 Romn kısa dalgası: Hslk şariö” i Yarı, 14,15 Berlin kısa dalgası: Aşk gö” kıları, 19,05 Belgrat: Halk şarkıları, Zik” 10 Lâypziş. Güzel İtalyan musikisi, 20 20 Bükzeş: Halk şarkıları, 23,15 Rom Bari: Şarkı resitali, 23,35 Viyana: Viyan Ba şarkıları. DANS MUSİKİSİ 4 16,30: Berlin kısa dalgam, 71,15: BUR“ teş, 21,30 Berlin kısa dalgası, 23,09 Peğ” te. MUHTELİF 3 19,06 Roma kısa önlgerr: Arapça #kili program, 20,36 Bart Türkçe b“ berler ve Türk musikisi, 21,15 Bari: €a haberler, Elen musikisi, Bir gece Şefkat Hanım yine bir toplantı yapımş- i ta. Kalabalıktı; Ralfe ile Esat Bey de oradaydı. Zaş ten aile arasına şmikrop gibi giren bu insanlara ys | lerine, salonlarına kabul ediyorlardı. Raife gibi kar dınların en temiz kadınlar gibi hürmetle elleri öpü- lüyor; hattâ daha kötüsü, erkekler asıl onların pe - şinden ayrılmıyorlar; nedense bu düşkün ruhlu, bo- yalı; dişi olmaktan gayri hiçbir meziyeti olmıyan, kadınlar birçoklarına zevk veriyordu. O akşam Şefkat Hanımın salonunda herkes kendi” ne'göre bir grupa ayrılmıştı; biz: Nükhet, Altan, da” ha bir iki arkadaş bir köşedeydik. Dans ediliyor, içi” yor; görüşülüyordu. Yanımızda «iki genç Fransız kadın ile iki Türk hanımı bir de onlara coşkun bir li“ sanla fransızca din felsefesinden sanat felsefesin < gelmenize müsa- Yavaş yavaş den, İsadan, Muhammetten bir şeyler anlatan uzun | boylu, esmerce bir genç yardı. 4 Bu konuşma dikkatimi çekti; başımı çevirdim; k8 dınlarla yılışıklık etmiyerek böyle yüksekten konu” şan, kendisini dinleten bu yeni genç kimdi? di Saridalyemizi onların tara | fına çevirdik; bir aralık Şefkat Hanım yanımıza gel | | di; bizi onlarla tanıştırdı. Flepimizin başını kendisi | ne çevirten erkek Avrupadan henüz gelmiş bir Türk genciydi; adı (Seyhan) di, Hasanın muhitinde gördüğüm, tanıdığım erkekler, kadınlarla ancak cinsi şakalar etmesini biliyorlar? kadının kaşına, gözüne ait bir söz bulup komplima8 yapamazlarsa ağızlarını açacak sermayeleri kalmıyor du.. Babamdan, amcamdan, Fahir ağsbeyimden, yök ikıle dinlemiye basladım. sek muallim mektebindeki hocalarımdan, arkadaş * Oİ larımdn sonra yüksek konuşan insanların hasretini çekmiye başlamıştım; şimdi Altan gibi Seyhanı da kültürel bir görüşmeye susamış ruhumun bütün İş“ | t (Arkası var) iii is

Bu sayıdan diğer sayfalar: