10 Mart 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3

10 Mart 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tersane mütehassısları Kasımpaşa ve İstinyede terikikler yapıyorlar Yeni tersanemizin grupuna - veril Deniz bank tarafından Alr inşasının bir Alman mesi muhtemel ıya -| Bu mütehassısların verecekleri ra- dan davet edilen tersane mütehassıs porlardan sonra tersanemizin inşaatı ları tetkiklerine başlamışlardır. Mütehassıslar bank umum mühendis yanlarında İkati şeklini almış © Deniz müdür — muavinlerinden un olduğu halde Has - arın tetkikleri on beş daha sürecektir. Tersane — inşaatının köy, Kasımpaşa ve İstinyedeki tesi - bir Alman grubuna verilmesi kuv- satı gözden geçirmekti İvetle muhtemeldir. -— Bu yıl plâjlara Vapur işletecek Akay idaresi bu yaz mevsimi şimdiden hazırlıklara başlamış bu - lunmaktadır. İdare elindeki — bütün vapurları mra ile Kasımpaşa havuz- larında tamir ettirmektedir. — Akay bu yıl bilhaşsa adalara daha rağbeti arttırmak için tedbiırler dü - şünmektedir. Bu rada geçen yıl oldu- ğu gibi bu yaz da Adalar Haliç vapurları seferleri yapıl. bu vpurlar Büyük adadaki Y plâjına olduğu gibi Heybeli: Abbas paşa plâjına da tğrıyacaklar- »dir, Bunun için bugünlerde Hey H plâjına da bir iskele inşasına baş- lanacaktır. Akay bu yıl Anadolu yakası bilet fiatlarında tenzilât yapacaktır. Bu - Büne kadar bu sahilde bilet fiatları m pahalı olması ve gündelik vapur ; teferlerini de az olması halkın bura- ara rağbetini azaltmıya sebep ölma. dır, İdare ayni zamand Y ferlerine de ehemmiyet ver: haftanın bazı günlerinde alovaya doğru postalar Bu vapurlar Adalardan hiç acaklardır. Tamı Araba vapurları Tarifesi değiştirildi| Şirketihayriye önümüzdeki cumar- sinden itibaren Üsküdar - Kaba - araba vapurlarının sefer tarifesi - hi Jı:î'ıçun'('c'(n' Üsküdardan geceleri 23,50 de ha - 3t eden vapur bundan sonra 23,2| ve Kabataştan 24,15 de yapılan se- fazla , İ Ressamların Terfıhlerı Maaş verme usulü ye- rine yeni bir şekil bulundu Halkımızın san'at sergisinin f1 bu zamarı rfihi ve daha iyi yaşamalarını te- hazırlandığını ev- yat şartları min için bir proji arasında himaye görecek ve her birine üç da 130 lira bir para verilecektir. Buna mukabil onlar da her üç ây- Prağ ile Berlin arasında teşri M Almanya ile Çekoslovakya Bugünlerde sık sık bahsedilen mev zu Çekoslovakyadır. Telgraf haber- lerinin verdiği malümatın çoğu or- ta Avrupada nazik bir vaziyette bu- unan bu memlekete dahildir. Geçen gün Çekoslovak Başvekilinin söyledi- gi nutkun âkisleri hâlâ devam et- te buna muhtelif memleketler- den ya doğrudan doğruya veya dola- yısile cevaplar verilmektedir. Baş - yekil, bugün Çekoslovakya ile manya arasında görülen gerginliği daha arttıracak gibi bir Tisan kullan- mış değildir. Hattâ Almanya ile kat' rette anlaşmak arzusunu bile gös- termiştir. Devletlerin müsavi şerait esasımna istinad ederek Berlin kânları bile aratan bu nutkut ha - riçte komşu memleketler matbuatın- 'da uyandırdığı âkislere dair şimdiye kadar gelen telgraf haberlerinden bi fikir almak mümkün olmuştur. t şudür : iki me- sai imkânlarını tabii olmaktan çıka- ran engeller, Çekoslovakyadakl ekal- lerin vücudundan çıkmış olduğu Bu ekalliyetin ne olacağı lesinde Almanya bir türlü alâ uzliık gösterememektedir. Umumi | Ppten sonra ahedi erin halkı başlı tabiyetine vi tiri! lerle başka der yeni vücuda yanın idar ile birbirlerile teşriki mesai etmeleri |& e Prağ|t arasında böyle bir teşriki mesai im -| bü Adliy $ — SONTELĞRAFP e sarayı için hazırlık Yeni adliye sarayı binasının ya- pılacağı eski umumi hapishane ar - sasının temizlenme işine başlanmış- tır, Projeleri adliye ve nafia bakan - lıklarınca kabül ve tasvip edilen ye- ni adliye sarayı hapishanen lacak ve arsa haline konular diki binamı üzerinde ankazının k inşa - Eski hapisha kısa bir zamanda ten nmiş, ve dünden iti- işi için tetkiklere baş- mıştır. , Mahallinde at yapan müher. dis ve inşaatçılar bir iki güne kadar esaslı yıkma hafeketine başlayacak- tır, Hapishanedeki mahkümlar bun - dan bir buçuk ay kadar evvel Sul - tanahmette yanan adl! binasının arkasındaki tevkifhaneye nakledil -| mişlerdi,, Yeni verilen karara göre İstanbuldaki ağır cozalı mahkümla- rın bulunacağı hapishane yapılmı - yacak, ağır cezalı mahkümlar civar| ye - |vilâyetlerde büyük ceza evlerine gön|ş -İladaki büyük Taşrada da bir çok geni Cezax evleri yaptırılıyor Jkümlar arasında 25 kişilik ilk kafile İzmir cez. © gönderilmişlerdir. Diğer mahkümlar da — kafilerle Edirne, Bursa, ve diğer vilâyet ceza | evlerine sevkedileceklerdir, Diğer taraftan Edirnede yanık kış- ve modrn ceza evini mühtelif vilâyetlerde yapılacak mo- lern ceza evlerinin İnşaatı takip e - deceki Şimdiye kadar y ci ceza evleri acasında Ankara, Bur sa, Kastamonu, Adana ve Elâziğ ha- bugünüa yaçlarına göre yapıl modern evlerini teşkil elmektedirler, 1 bir ceza evi olan ve muht: adliye tarıhinde tesadü! edilen Sinop ceza evinin de; , pek yakında ye; modern bir ce- za evine tavli edileceği, yeni & ara da * devirlerin ni ve esinin inşasın arasında nmektedir. zindanlarının tarih bir mevki alacağı söy 'Sultanahmetteki kazının süratle yıl ması ve adliye saray a lıklar ikmal edilmiş bulunmakt; derilecektir. Bir hafta evvel mah - riş olan bi da bir sergi açacaklar ve teşkil oluna- cak bir jüri de bu eserlerin arasın - dan ber biri için 180 liralık tablo sa- | tın alacaktır. niş olacak ve devlet de satın al- muş olduğu bu eserlerle; Türk resim üzesini, vilâyet müzelerini | | esli » manda bir nevi maaşlı res- bileceğimiz bu san'atkârlar 3 enede bir daha büyük bir ça- alışmayı kontrol e- ete devam olunması n seçecektir. derek mu; Aldığımız malümata göre, İkâr muhitlerinde çok iyi katş İ projenin Tatdıkınacır vaz mişti, Buna sebeb... Bu iş için senede 10- |15 bin lira kadar bir paraya lüzum hasıl olması ve mali hük bunun tatbikine müsait sıdır. lerin ise slunmama- muahedeyi k bul eden Almanya değildir. Onun için Orta Av da kendine almak istiyor ve bunu gizlemiye lüzum görmü Zaten malüm olan bu noktayı tek - Gençliğin sanat Ve bediiyata | Karşı alâkası Güzel Sane2tlar Akada- misinin — genişleti!mesi etmek şunun için lâzımdır ki bu- ünlerde İngil eklin Orta Avrupada nasıl bir vazi- et vücuda getireceği endişe ile takip| edilmektedir Fransa, müttefiki t sahasında müzahere- KweUNT. YEKOSİOVAk iyadakı: Almahi ekâlliyeti iört lerek Çekaslovakya devletinin nalııh işlerine karışmak gibi Kerhangi bbüsün Prağ nuk imetince ke - bul edilmiyeceğini kestirme bir li san Çekoslovak Başveki-| sürü - ile anlatarı olduğu Çekoslo- car - İmaştır. ve takviyesi cihetine gidi!ecek lerde gençli n sanat ve bedüyala karşı gösterdikleri * alâka| mütemadiyen tezayüd etmektedii Bunun en büyük misali; (Güzel sa- natlar akademisine) yapılan müra -| Bundan ou âki sene evvel, 1926 yılında, bütün Güzel sanatlar a- | r kademisinde yalnız (191) talebe var- ken bu sene bu mıktar (381) e Çık- Eski tekke Ve medreseler Bunların tekrar Vakıt- lar İdares$ine geçmas! muhtemel akıflar umum müdürlüğü umum mülettişlerinden Avni ve — İsmâli |Hakkı bazı tetkikler için ve vakıflar idaresine ait teftişlerde bulunmak Ü- sere şebrimize gelmişlerdir, Evvelce bir kanunla vilâyet husu-| *i muhasebesine geçmiş ve sonra da hel"dncvc intikal eti olm ti 'stÜr Cui ziyetlerinin de tetkik edilerek — bir rapor hazırlanması hakkında Evkaf) umum müdürlüğü tarafından — yeni bir emir verilmiştir. Ve gençlerimizin en ziyade resim| Bunun üzerine bu iki müfettiş Be- kaydine! nop| ? Vü-| — 10 Mart 1928 Halk Filozofu diyor ki : ABİDE JÜRİSİ Yakın zamana kadar bizde dinin asak ettiği heykel, Cumhuriyet dev rinde çok şükür meydanlarımızı süs- leyen abideler halinde bile aramıza karışmız bulunuyor, Çocuklarımızın kucağındaki — tüş bebekleri kırdığımız devirlerden son İra kavuştuğumuz bu heykel — devri bizimle <heykelsiz. memlekete Jalay eden Avrupan Fakal ortaya ye du. Abidelerimiz birer sanat dir? Değil midir? Bugüne kadar bü- yük masraflarla vücuda getirilmiş 1 ettar bir eri mi- hidelerimizin st İnin tensibile diki İÇoğumun ecnebiler tarâfından yapıl - İmaş olması kâti değilse de yine tında epey akisler, dedikodular u yandırdı. Mefahirimizi ecnebilerin ya; sı meselesi ve müsabakı “ııhıv('zlnr bir jürinin — bulüni jüri miş olması — ve |ı» vap olsun diye re “|kil edildi ve işe de tik tatmnfkâr olma İbu jüri hakkında res |Cüdn bir gazetede neşret! matkâr var onlar da ec! natkâr olmayan jüri azası kümlerini sanata ve tekniğe İhisse dayanarak vermiş olacaktır Jüride sanatkâr azaların ecnebi o- luşuna gelince bu eserler üzer |hükümlerinde tam bir isabet itemin edilebilir ki iddiaların şında «Milli mefahirimizi edecek abideleri kârları yapabilir. ecnebiler İmaza demiyor muyduk? Buraya kadar Mahmud Cüda iti- tazlarında haklıdır çünkü heyti sıh- | in tetkiki icabeden bir raporu dadedeki de saratkâr ol- mayan azaları, ikinci kısmı da bey - nelmilel sanat kudretlerine inamıl - muvaffakıyet, öteki: İyoğla cihetindeki bu kabil — binaları| tetkik etmişler ve şimdi İstanbul ci- maiş olan ecnebi mütehassısların hü- tr de 23,45 de hareket edecektir, ae Yakyitü böscekşi Geçen'yil Yeniki | linin nutku, İngiliz - Alman konuş- subesine daha fazla müracaat etmek-| Ancak alâkadar mak le Bevkoz arâ-|gan mali hükümlere da tedirler, ıda işletilen araba vapuru seferleri k rağbet görmediğinden bu sene krar yapılması şüphelidir, Bilhas - Anadolu yakası yollarının henüz inşa edilmemiş olması bu öbetsizliğe sebeb olmuştur. Ankaraca bir posta | sarayı yapılacak Ankara Yenişehirde inşa olunan posta, telgraf ve telefon mer - sihin açılma merasimi dün yapıl-| mıştır. Bu vesile ile posta tolgraf ve te - on umum müdürü bir nutuk ver- Tiş ve yeni radyo istasyonumuzun | Yçılmasının yakın olduğunu, Celâl By namet 1 rdimı ile yı ar hükümetinin yüksek alâka velailmiş ol eni bir (posta telgraf sa-| aa z 1) da yapılacağını müjdelemiş «|fıaVekilimiz Eın ni bir hal sureti aranmı muştur. Bu yeni projeye göre; devlet büt - çesile yapılan umumi binalarda ta - rihimize ve inkılâbımıza ait yahut bu | binaların inşa masrafına uygun (du - İur rezimler) yapılması usul it İolunacak ve bu resimler, İyüzde bir ikisi nisbetinde mas-| İrafla himayeye lâyık ressamlara mü-| sabaka ile narlanacaklardır. Bu resimlere alt masraflar keşiflere ve mütteahhitlerin teahbü düne ithal olunacaktır. Bu iş üzerin da,| malarının başlangıcında mânâlı ol * nuştur. | simdiye — kadar| İdaima sulhu mul hususunda sa. İmimi bir &rzu beslediğini tekrar & den bu; maktan kaçmıyacağı beklenebilir Ahmed Rouf | İlk mekteblerde tay-| yarecilik dersleri Daha ilk mekteblerden itibaren ta- lebeleri tayyareciliğe teşvik için eb! Jişleri derslerinde atyyare modelcili- ği dersleri gösterilmesi kararlaştırıl- İde pek yakında icabeden kat'i karar verilecek ve bu suretle ressamları - Mmuzın mukadderatı meselesi de halle- aktır, “Ali Çe Posta memurlarına inkaya da muvaifakıyet te- hdan sonra kurdeleyi kesen Na-İmennisinde bulunmuştur — Selim bey, Selim bey' Ne yapacaktı?, Bir, durmal — A... affedersiniz görmedirm... Veyi — Oo... Siz misiniz, nerelerde « miz?... demek vardı, Yahut da hiç işitmemiş gibi sü- atle yoluna devam etmek... İkinciyi tercih etti. Duymamış Bibi kalabalığın arasından sıyrıla - Tak caddeye çıktı. İşarat memuru- hun dört tarafını sarmış, tramvaye ların, otomobillerin arasından, e « zilmek tehlikesine rağmen koşarak Keçti. Arkasına bakmadan, sanki o, Peşinden kovalıyormuş gibi Anka» ;—ı cCaddesine dağru koşmıya başla- a. Kendisini kan ter içinde matbaa- Ya attığı zaman derin bir nefes al- Tuştı. Lâkin, odacısı: e Sizl bir hanım bekliyor... de « Fince duraklamış! mıştır. Bunun için ilk mektep mual. limlerine mahsus olmak üzere (tay- yare modelcilik kursu) açılacaktır. Evvelâ muallimler, tayynre model- ciliğini öğren ondan — sonra mekteplerde talebeye gösterecekler- Netekim 1926 senesinde 63 talebe| yarken bü sene 117 talebe okumak « tadır, Bundan sanra gençlerimizin en zi- yade rağbet ettikleri şube ve meslek | lık) gelmektedir. 1926 senesinde bu şubede (51) ta- lebe varken bu mıktar (1928) sene inde (BI) e ve bu sene de (109) de| İvarmıştır. Ayni müddet içinde yani son 12 se ne zarfında heykel şubesinin talebe adedi 6 dan 18 e, tezyinat şubesinin mevcudu 10 dan 50 ye yükselmiştir, Ayrıca iki sene evvel teş !ımş olan (Türk Tezyini Sanatlar şu- İbesi) nde bugün 56 talebe vardır Aldığımız malümata göre, G hatlar Akademisindeki bu t inkişafının devamını temin etme İresine devredileceği ve bu teşkilâ - e |ders malzeme: jhetinde tetkiklere Haziranda Vakıflar umum müdür- lüğünde tatbik edilecek yeni teşki -| lât arasında eski tekke ve medrese gibi yerlerin de tekrar vakıflar ida- aşlamışlardır. tın da bu maksadla yapılmak olduğu söylenmektedir, ——— — zere Akademinin daha -iyade ge letilrlesi, muallim Kadrosunun tak - mıktarda arttırılması muvafık görü.- müştür, Diğer taraftan butün talebeninli derslerden azami istifadesini — temin | (etmek için de, yeniden en modern| getftilmiş ve taleb> ştur, ye tevzi olunm DELİ GÖNLÜM YAZAN NÜSRET SAFA COŞKUN Diye mırıldanmıştı. Onun kendi- sinden evvel buraya gelmesi im « kânsızdı. Yoksa otomnobille mi gel. mişt Odacı: — Bir saattenberi... yi ilâve e - dince müsterih bir nefes aldı. Peki amma, intizar - odasındaki bu kadın misafir de — Şey efendim. Bir kadın... Şap- kalı ve mantolu... Asabileşti! EDEĞBİ.R — Canım efendim, biraz evvel bekliyenin kadın olduğunu söyle - medin mi?... Sonra tabii, mantolü şapkalı olacak, Sakağa entarisi- le, başı açık çıkacak değil ya! Odacı daha vazih bir tarif yap - mış olmak için kekeliyerek cevap verdi: — Kırmızı ett: — Pek az türkçe biliyor. Hatırlamıştı.| saçlı,, Bir akşam evvel barda, 2 rına davet (l(ıklmı S0 söz arasında OMAN:66 i görmeği pek ziyade merak et- tiğini söylemiş, Suad da bir gün ge- Jirseniz size bizim matbaayı gez - dirir, g sıl çıkıyor. güösteri - rim demişti cevabını. ve'ona verdiği karşı hatırlı: Nat — O halde hemen yarın! Demiş, o da: Buyurunuz! kalmıştı. İçkinin ve Nataşanın verdiği bir irada zaâfı içinde ağzından kaçır- dığı bir vaadi yerine getirmesi lâ- demek mecubri- yetinde zun geliyordu, Halbuki, ciddiyeti ile bütün ga- zete mensubinine dalma nümunel imtisal olurken bir bar kadımını odasına kadar getirmesi ve — ona matbaayı gezdirmeğe kalkması pek de hoş ki bir Ççok de Sonra bu dostluk, londa kalmalıydı. Nataşanın kal « kıp gazete idare kadar gel- mesi hiç de doğru değildi Elini ağaana götürdü, Can sıkın- tısı ile tırnaklarısı yiyordu, Oda« da bi raşagı bir yukarı dolaştı, viye olunması ve masraf bütçesinin | de bu ihtiyaca göre her sene mühim || Temenni edelim ki böyle olsun, HALK FİLOZOFU 357 tucel 1553 &anl Muharrem Şubat 7 205i | Yal 1538, Ay 3, Gün69,Kasım 123 | 10 Martı Perşemba | ——— —— | Kocamiş soğuğun evveli | Vi sa. 6 19 12 25 15 41 18 10 19 41 443 Vakitlar * Ezant tâ. d 12 10 6 16 » 32 ı 3) v 3) 10 34 Güneş Öğle lzadi Akşam Yatsı Küsak — Hay Allah cezasını versin di- iyordu. Çare yoktu Kabul etmek zorundaydı Nata - gayı, Hademeye emir verdi: — Al buraya o hanımı, Hademe çıkarken sordu: — Esad Cemil v istihbarat şev buradalar mı? — Hayır efendiri fi buğün izinli değil n Esad Cemil bey de dışarıya çıktı lar; arayan olursa altıda gelece - söylememi emrettiler, Ruhat bir nefes aldı. Onların | - darehanede bulunmamas. di lerinin kadının mahiyeti hakk da malümat sahibi olnusların nüne geçiyordu, Nasıl olsa ressam da geç vakit geliyordu., Şu halde Nataşayı bir misafır e..nebi gazetc- €i süsü vererek dolaştırebilird. — Peki alın hanımı!. , (Devamı ver) İstirburat çe- * ö

Bu sayıdan diğer sayfalar: