17 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 B — — İ NS EK T İ e ÇK n B ae T ugoslav harîciye nazırı — Hıbî(BER’in müxlrezziler Türkiyenin misafili oşusu yapılıyor PC B , Kayıt müddeti yafın akşam bitiyor. Mösyö Yevtiç: “Ankarada iki dost cemeisinniva koşu bu cuma yapılacak müvezziler arasın- | ma kadar mutlak gazetemizin baş £ " selealir tosnem bu [ bayii Rermzi Beye müracaat etmiş
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KUPON 103 |17-4-934 1 j < A aN İN—* Telefon 23875 — — z : M A Sene 3 Sayı 705 d e ye .. . | Yugoslav hariciye nazırı | HABER'in müvezziler ği ; L A koşusu yapılıyor Türkiyenin misafiri S Te ha Kayıt müddeti yarın akşam bitiyor. M T; ü e | koşu bu cuma yapılacak ösyö Yevtiç: “Ankarada iki dost illet arasındaki anlaşma duygula- Gazetemizin müvezziler arasın- | ma kadar mutlak gazetemizin baş rını takviye edeceğim.,, diyor da tertip ettiği — sokak koşasu bu | bayii Remzi Beye müracaat etmiş cuma yapılacak, beş alt günden- | olmaları lâzımdır. Koşu programı- beri devam eden — kayit müddeti | nı bir iki güne kadar neşredece - yarın akşam bitecektir. Koşuya iş- / ğiz. tirakedecek koşucuların yarınakşa “On üç çarşı hamalı niçin | açıkta kaldı Bunlar iki seneden fazla bir zaman- danberi çalışmakta ve kaymakamlığın vesika vermesini beklemekte imişler Md'—Y)'"ı.o.lıvY. Hariciye Nazırı ıiy“neı evtiç bu sabahki konvan- a—;u»e' Ankaraya gitmek üzere - Ze gelmiştir. Teti .io.)'ö .thlîç'e Hariciye Neza- Tüç h'“î işler müdürü M. Marti- k.ıın'*'uıî kâtibi M. Koyiç ve refi- %.t%m'dlm Yevtiç ile Yugoslav ltdi,_ Ati mümessili refakat etmek lîı.ı:r'“ tam vaktinde — istasyona Ayin; "ühterem misafiri vali mu- N:ıi Rıza Bey, Kolordu ku- 1 Şükrü Naili Paşa sair vi- l'ı'." Vvekâlet erkânı, gazeteti- Tüzj p #ehrimizdeki Yugoslav kolo- 4 Yklllıdı. il, H—._“llıvyı sefiri M, Yankoviç Mügy, Siye Vekâleti hususi kalem kazyap * Refik Amir Bey kendisini İ ı.—llı üzere dün Karaağaca i. Bugün onlar da nazır- Cümhurreisi cqzi Hz, Eskı'ş;hirde h t . ş a Müşarünileyh B. M. Meclisi Reisi Pas ve İsmet vali fından karşı “**Vat tara E:îı_ardn'. ; Tcümhilebir, 16 (ALA,) — Reh ha İa,ıordHuereri bu gün sa- ler, gaç VA tehrimizi teşrif etti- Yük zeisin Eskişehirde Dün matbaamıza hepsi Petür- keli ve büyük çarşı hamalı olan bir kaç kişi geldi. Bunların iddia- sınca bunlar memleketlerinden | 931, 932 senelerinde gelerek çar- | şı hamallığına talip olmuşlar ve zım gelen vesikalar uzun müddet kendilerine verilmemiş ve iki gün evvel Eminönü kaymakamlığı ta - rafından yeni hamallar gönderile- rek kendileri işten çıkarılmışlar - dır. Bu suretle açıkta kalan ha- lar çok samimi bir surette tanış- mışlardır. Bunların arasında Yu - goslay kilisesi erkânı ile Türkiye- deki Müslüman Yugoslavların imamı M. Forta'nın da bulunması dikkati celbediyordu. Takdim me- rasim; bittikten sonra Mösyö Yev- tiç şu kısa nutku söyledi: — Türk dostlarımın — arasında bulunmakla büyük bir sevinç du- Yuyorum. Nazik Hariciye Vekili- niz Tevfik Rüştü Beye iadei ziya- ret tmek maksadile gideceğim Af'hfldı ayni zamanda Balkan misakı hakkında görüşeceğim. İki dost millet arasındaki anlaşma duygularını takviye edeceğimi ü - mit ediyorum. Bundan sonra Mösyö Yevtiç Hz. Anka- rayra avdet ettiler alkın büyük tezahürleri 9rasında bir müddet kaldılar ve gece Ankaraya vardılar "ül:mkara' 16 (AA.) — Reisi- ' bir müddet kalacaklarını duyan | halk daha öğle üzeri istasyon meydanını doldurmuştur. Cad- deler, evler ve her taraf bay- raklarla süslenmiştir. Sevgili halâskâra müştak ve mütehassir olan on bine yakın bir halk kit. lesinin coşkun tezahüratı ara- sında tren — gara girdi. Halk, şehirle istasyon arasında geniş ve uzun caddeyi — baştan başa doldurmuştu. Büyük - misafiri İ ( Devamı 7 nci sayıfada ) Yugoslâv hariciye nazırı kendisini karşılıyanlar arasında la birlikte avdet etmişlerdir. İstikbal merasimi çok — samimi | | K Ca olmuş ve misafirlerle karşılıyan- | Türk ve Yugoslav bayraklarile süs | salonunda Riyaseticümhur or!cu- lü methalden geçerek otomobile | trası şefi Zeki Bey tarafından ida- kendisine resmi selâm ifa eden bir polis müfrezesini binip —istirahat —etmek etti, Mösyö Yevtiç bu akşamki trenle | fıindan 360,6 tulü mevç üzerinden Ankaraya hareket edecektir. selâmladı. ve | Moskova konsservatuarı Filarmoni üzere | re edilecek konser Türkiye ııı.li doğruca Perapalas oteline hareket | ile 7,30 yani 19,30 da verilecektir. “Bankayı bu hale sokanları wMoskova'daw çarşı esnafı cemiyeti — tarafından | malların yekünu on üçtür ve hepsi | mazbataları yapıldığı halde lâ- | Petürkelidir. Bunlar şimdiye ka- dar vazifelerinde hiç bir kusurla- rı görülmemiş olduğunu ve uzun müddetten beri çalıştıkları — için bir kıdem hakları olduğunu işten | Riyâseticümhur orkes- | çıkarılınca sefil kaldıklarını - söy- K bıl'[ in ilk konse- | |*mektedirler: SN N Meselenin ne olduğunu — anla- rini veriyor Ankara, 17 (A. A.) — Bugün mak için çarşı esnafları cemiyeti- ne müracaat ettik, Cemiyetten al- dığımız malümata bakılırsa bu a - damların söyledikleri — doğrudur. Kendilerinin çalışmalarından bü- tün çarşı esnafı memnundur ve hiç bir kusurları görülmemiştir. İki üç senedenberi çalışryorlar. Maz- bataları verileli uzun müddet ol - (Devamı 7 nci sayıfada) Bu konser Stalin istasyonu — tara- neşredilecektir, tel'in ediyorum,, Şehir Meclisinin 4 Nisan 1933 içtimaında Cevdet Kerim Bey böyle Esnaf Bankasının 400,500 lira- | rA sının şuna, buna nasıl dağıtıldığı- nı, bankanın kasasında halen 5000 lira kadar bir para kaldığını dün- kü nüshamızda yazmış, Şehir | Meclisi âzalarının teşkil ettikleri komisyonun bu hususta — verdiği | raporun da esaslı yerlerini almış- tık. Dokuz seneden beri hali faali- yete bulunan Esnaf Bankasının ne hale geldiğini gösteren rapor daha pek çok acı hakikatleri taşımakta- | dır, Rapor dün belediyede teksir e- dilmiş ve komisyon âzaları rapor - ların altını imza etmişlerdir. Esnaf Bankasının bu acıklı ha- linin tahkiki Şehir- Meclisinin ge- | çen sene Nisan devresinin — ikinci | bağırmıştı içtimamda ortaya atılmıştır.dnisan Salı günü meclis 931 senesi hesap kesimi hakkında hayli müzakere - de bulunmuştu. Sonlara doğru â - zadan Abdülkadir Ziya Bey Esnaf Bankasına ait raporun getirilmesi- ni istemiştir. Cevdet Kerim Bey söz almış, bankaya şimdiye kadar (idarci hususiye ve — belediyeden 210,000 lira verildiğini, bu para- nın küçük esnafa kredi vermek gi- bi güzel bir maksatla kurulduğunu halbuki bugün bu maksada hiz- met edemediğini, söyledi ve dedi ki: — Şehir parasile şehir esnafı Viçin kurulmuş bir müessesedir. Bugünkü derdine bir çare buluruz. (Devamı 7 nci sayıfada) ça 28500 —bir bist

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler