17 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

17 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KUPON . 132 17-5-934 Telefon 23872 1 MA Perşembe 193 Sene 3 Sayı: 735 RMd Sulh — istiy orsak silahlanac v a Zoo ,’ üdafaa bütçesinde tedbirli Büyük deniz gezintisi bulunulması kararlaştı Gaş ve ücretle çalışanlara şamil olmamak üzere bazı vergiler tarhı kararlaştırıldı Denizde karada daima hazır daima uyanık... Ankara, 16 (A.A.) — Cüm- 'İyet Halk Fırkası grupu ida- l yi yeti reisliğinden: b_p'fıimlıurı_vct Halk Fırkası *." bugün öğleden sonra Te- İ hi "? mebusu Cemil Beyin re- | M: hde toplandı. Başvekil İs- E Paşa Hazretleri milli müda- &y bü!c_rıin? takviye etmek lü- AA 'Odan bahsetti. Türkiyes & *“İh ve emniyet politikasın İ Y “nim: ve ciddi olarak de- | Öm, “tmek azminde bulundu- | Üübarür ettirdikten soüra | V. h V,%&bîıer ve Vahabilik ahap oğlunun mezhebi beynelmilel . vaziyetin birçok devletlerin müdafaa bütçelerine tesir ettiği gibi bizim de tedbirli bulunmamızı icap — ettirdiğini izah eyledi. Fırka, İsmet Paşa Hazretlerinin beyanatını tama- miyle tasvip etmiş ve milli mü- dafaa bütçesinin takviyesini u mumi alâka ile kabul eylemiş- tir. Karşılık olarak bulunan ted- birler memleketin umumi ha- yatını mütecessir etmiyecek mev- zulara taallük etmektedir. Milli SÖönmüş bulunuyordu *%î:l"'l Vahabiler, uğradıkları _'qıe"h sonra biribirlerine düş -. :"lı,, İ. Onun için Terkiyi amca» Üj elt öldürdü. Terkinin oğlu| 4 h Bi Nh' #mcazadelerinden intikam N, , Becburiyetinde kaldı. Fay- 4 ıw.y“e az çok hâkim olduk- îl,ha Ta Mısırlılar, Mısıra tehcir| Tıa._;ısuuı oğlu Halidi ona kar-| N İdiler. Bunlar da biribirle» WNseig FüP durdülar. Anarşi devri başlamıştı. İyg, * göre bu devir irtidat Vydi, | 'âıılr q"elîndı anarşi, azami de E İmuş, Necit içinde Reşit| » SÜtt oğullarına hayat & bi lb"llll.k Yermemek istemiş, Sü -| Mü Tinan b trah, son mümessili olan l pi Man, küçük oğlu - Abdü- Ö'l itlikte Kuveytte ikamet 'ı!ı; Sere yola cıkmış, Osmanlı u, © ONa 60 lira bir aylık bağ Vahap oğlunun mezhebi sön- müş, onun ele geçirdiği kılıç kırıl-, mış, bu mezhebin bir daha dirile- ceğine inanan kalmamıştı. Süut oğullarınm, vaktiyle bütün Arabistana hükümran olan, Ara - bistanın bütün — merkezlerini ele müdafaanın takviyesi — sanayi programımın tahakkuk ettiril. mesi ve elzem şimendifer hat- Tarının ikmali ile beraber temin edilmektedir.,, Ankara, 17 (Hususi) — Dün maliye vekâletinde maliye vekili Fuat beyin riyasetinde müsteşar Faik, varidat umumi müdürü Rüş-| tü, Nukut işleri müdürü Nazmi, he yeti teftişiye reisi Nazmi beylerin Devamı 5 inci sayfada üşvet verirken 8Haziran Cuma günü Yalovaya ve Boğaziçine yapılacaktır HABER okuyucularını Kalamış tenezzühe e götürecek olan vapuru Yazısı düncü sayıfamızda î’al;n;ı difşmani;g'ın; &üzman;z! “Yalan! Yalan! Bana kitapta yerini göster|,, İstanbulda musev? aleyhtarlığı- nı şiddetle güden bir mecmua in- tişara başladı. İsmi Milli İnkılâ - bımızdan mülhem.. Baş tarafında Gazi Hazretlerine dair bir makale var.. Fakat, maksat eğer Kema- lizm ise, Kemalizmin umdeleri a- rasında yahudi düşmanlığı yok- tur!. Hitlercilikse, bunun Türkiye şeraitine uydurulmasını kimse za-| ten beceremez. Farzı muhal ve ma | azallah becerse -de, memleketin menfaatine, asrm — telâkkiyatına h zat olan “Onu koğalım! Bunu eze- lim !,, icraatından zarar husule ge lir. Cümhuriyet Türkiyesi, kendi te- baasından olanları temsil etmek siyasetini takip eden “Milliyetçi,, bir devlettir... “Filânım üç cet ev- vel ana tarafına patagonya kanı karışmıştı! Onu hudut dışına ata- cağız!,, diye nazivâri manasız ife (Va-nNü) (Devamr 3 üncü vayfada) akalandı Bir vakitler Maliyenin“BabaTahir,,i olan Salem nasıl kapana düştü? Ankara, 17 (Hususi) — İstan-| | telefon şirketine ait bir işin şirket lehine halledilmesi için ma-| liye vekâleti yüksek memurların-| dan birine 5,000 İngiliz Hirası rüş- vet teklif eden avukat Metr Salem| geçiren, bütün dünyaya ün salan le komisyoncu Leon Faraci cürmü | kılıç artıkları Küveyte iltica ettik- | Meşhut halinde yakalanmışlardır. leri zaman yarımada, bir sürü müs| — Mesele şu şekilde cereyan et- tegallibe elinde idi. miştir: Küveytte şeyh “Mübarek Sa- Istanbul telefon şirketi tesisatı- bab,, vardı. Ahlâksız, dönek, sefih| n hükümet tarafından satın alm- bir adamdı, Bir taraftan Osmanlı| Ması hakkında son zamanlarda| devletine yaltaklanır, ona canla 9'_'“"_ kararlar üzerine Maliye Ve- başla bağlı olduğunu söyler, diğer ı“ı"""d! teşekkül eden bir komis taraftan İngiltere ile türlü —türlü yon şirketin sermaye vaziyetile bi- dolaplar çevirirdi: İufıçnlarmı tetkik etmekte idi, Ko: Necitte emirlik, Reşit oğlu Meh-| "P!#Yon Maliye Vekâleti para işleri| mette idi. Gaddar,. honhar, ceb - '""'d"' muavini Rüştü, hukük mü:- bar bir adamdı. Ötede beride bum-| #?Yirlerinden Âvni ve Kemal Ra- lara benzer bir takım emirler tü- gıp Beylerden müteşekkildi. | Bu münasehetle şirketin . hisse remişti. : | ve tahvil hâmilleri namına hare-| (Devamı $ inci sayıfada) | r Leon Faraci ket eden Metr Salem de Ankarada bulunuyordu. İki gün evyel Metr Salem'in a- damı olan komisyoncu Leon Fara-| ci komisyonun raportörü olan Rüş tü Beye müracaat ederek hazırla- nacak olan raporun altın esası ve- ya İngiliz lirası üzerinden tanzim edilmesine müessir olduğu takdir- de kendisine şirketten alacakları komisyozun yarısını vereceklerini söşlexziştir. Ayni zamanda bu pa - 500 Kirasından aşağı olmıyacağını da ilâve etmiş- tir. ranın İngiliz Rüştü Bey bu teklifi kat'iyyen reddettiği halde ertesi günü Leon Faraci Metr Salem'le birlikte gele- rek teklifini tekrar etmiş ve temi- nat olmak üzere kendisine 500 lira vermek istemişlerdir. Bu vaziyet karşısında Rüştü B. kendisine rüşvet teklif eden bu adamları adliyeye teslim etmeğe karar vererek tekliflerini kabul e- Devamı ö inci sayfada

Bu sayıdan diğer sayfalar: