18 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

w I HABER Telefon DİĞ amlkin MAYIS duma 18E iie Hani At Müsabakaları , TAKSİM STADYUM 25 27-Mavıs.1 Haziran PE © Sene3 3 3 Sayı: 736 Ni ealardaki mey kıs- “Dünya si en devlet bankası mı alaca ıkarılan bu havadisin bir yanlış tefsirden ibaret olduğunu zannediyoruz. Devlet bankasından bir manzara ll Milliyet arkadaşımız! Viz akşam refikimiz mevduatı! MEY kanununda yapılacak bir haber vermektedirler, An -| aç din gelen bir telgrafa istinat) İz. 9 malümata göre (Maliye li İ, devletin filen koruma a:| Ye 2 2 - iştirak etmesi için ban! etr Salem Ankarada hesap veriyor | bılan ilk tahkikat neticesinde gereki i maliyecinin gerek komisyoncu racinin tevkifine karar verildi Fa İş akra, 18 (Hususi) — Tele- tip Metne ait bir meseleden do- Kime vekâleti memurların - tü beye on bin lira rüşvet N teşebbüsünde ( bulunan) Me Leon Faraci efendi - da yapılan tahkikat de - ektedir. ik Ber kojite h Si 4 17(A.A.) — Hariciye “on Simon, Londradı ln, iliği enstitüsünde bu - a, bir mektupta, silâhla- Miley meselesinde henüz bey a anlaşma husule gelme ndan dolayı beyanı tees Mn €dir. Maamafih, nazır,| ü ” beri bu hususta bir ne) €mediği için bu teşeb! Ep vaffakıyetinden tama - ii €senlere iştirak etme- 5 #mektedir. Ahsın gelecek içti i gelecek içtimama ii e. e. Con Simon vaziyeti Dek hayırlı bulmıyor ranstan netice çıkmazsa! “âm Cemiyetinin devam ettirilmesi &n hemen mümkün olamıyacaktır,, kalardaki (mevduatın kanunen) bankalarca ayrılması icap eden nis| betlerden bir kismnm Devlet! Bankasına yatırılarak buna muka- bil esham ve tabvilât alınmasını! teklif etmektedir. Biz bu haberi eğer tamamen uy- durma olmasa bile tahrif edilmi; Yapı'an ilk tahkikattan sonra maznunlar tevkif edilerek Cebeci- deki Ankara tevkifhanesine nakle dilmişlerdir. Evvelki gece saat 24 e kadar adliyede istintak edilen maznun - lar gece yarısından sonra iye —Devamı beşinci sayfada — yakında iştirak etmek ümidinde | bulunduğunu da ilâve ettikten son ra, Sir Con Simon bu mektubun- da diyor ki; “ Hükümeti metbuama izafeten diyebilirim ki, vaziyeti o bugünkü karışıklıktan kurtarmak için ne lâ zımsa ve elimden ne gelirse yapa- cağım. Cenevreye kemali emniyet le gideceğim, zira tamamile kani- im ki, İngiliz milletinin bütün e - mel ve ümidi bu meselenin iyi bir surette neticelenmesinden ibaret - —Devamı beşinci sayfada— İ | | üzerinedir. Tabii bilâhare elde e- buluyoruz. Mevduatı koruma ka nunu mucibince devlet bütün ban- kalardaki mevduatın korunmasın! istihdaf eder. Bunun için bankala- rın hesabatınım mürakabe edilme” si varittir. “Mevduatı oOkorumağa devletin filen istiraki,, için bu mev duatın kısmen devlet o bankasına| teslimi kaydı hiç bir mâna ifade etmez. Devlet Bankası mevcut es bam ve tahvilâtını münasip omik- tarda bankalara tevzi ederek on- lardan nakit alabilir, Bu mali mu- amelenin mevduatı koruma ile hiç bi ralâkası yoktur, Bugün Cuma olduğundan me- sele hakkında hiç kimseden ma- lümat almamız mümkün olama:| mıştır. Yazdıklarımız sırf tahmin| deceğimiz malümatr okuyucuları- mıza haber vereceğiz.Bizce bugibi devletin mali siyasetine taallük e- den haberler büyük bir ihtiyat ile k* İler b .... oğür Ankara, 18 (Hususi) — Milli| müdafa kuvvetimizi çoğaltmanın zamanı geldiği hususunda evvelki; gün toplanan fırka grupunda beya! natta bulunan başvekil İsmet paşa | hazretlerinin işaret buyurdukları! mesailden dünkü yazımla iyice bahsetmiştim. Bundan sonra temas ettiğim fırka grupu azalarından birinden | aldığım malümatı aşağıya yazıyo-, rum. İsmet paşa beyanatında de »| miştir kiz kaydedilmeli ve yanlış intibalara | meydan açılmamalıdır. Din yolunda Hitler Almanyayı el al- tında tutmak için din silâhını kullanıyor Berlin, 18 (A. A.) — Başvekil Nurembergde intişar eden hafta - lık Stuermer mecmuasının hıristi- yanlık aleyhinde neşriyatı ibtiva eden fevkalâde nüshasının müsa- deresini emretmiştir. Oberammergua (Bavyerada) 18 (A. A.) — “İsanın esrarı, is - mindeki temsilin büyük provası bugün birçok zevat ve alman ve ecnebi matbuat mümessilleri hu | zuru ile yapılmıştır. Umumi tem .| siller 21 mayısta başlıyacak ve 23! eylüle radar devam edecektir. 1 Yarınki nüshamızda (va - No) nun, Galatasarayda okumuş bulu nan bütün insanları şahsen pek alâ- kadar edecek bir yazısı vardır. Öbürgünkü ayni muharririn, turan ve orasiyle alâkası olan bütün insanların behemehal okuması lâ- gem gelen bir yazısı çıkacaktır. Lİ upon son sayıfa- da başlığımızın İ Reşit oğulları, bu düşmana karşı, yanındadır ilâhla de duramayız Milli Müdafaa vergisinden yirmi mil“ i yon lira kadar bir varidat elde edile- | ceği kuvvetle tahmin olunuyor hlanırken biz “Bizim daima sulh gayesiyle a- dım atmakta olduğumuza, on se » vedenberi birçok imzalamış oldu - ğumuz sulh muahedeleri ve koştu ğumüz sulh yolları bürhan olur. Bu değişmez ve azimli gayemizi sarsacak, halen ortada bir şey mev cut değilse de Avrupa devletleri - nin son zamanlarda devlet müda- faası işiyle uğraşmaları ve mese « lâ Amerikanın muazzam bir deniz filosu hazırlamak için bizim para- Devamı 5 inci sayfada Suud oğlu ile Reşit oğlu durmadan boğuşuyordu Şehirler Suut oğullarını o kadar cezbetmiyordu. O çöl çocuklari... Kuveyt sokaklarında dolaştığı zaman kendisinden hiç bir şey u-! mulmıyan, onun büyük bir iş başa- racağı tahmin edilmiyen genç Su- ut oğlu Aziz bir hamlede Rıyaz şehrini işgale muvaffak olmuştu. Arap çölünde ona da, ailesine de hayat hakkı vermek istemiyen Re- şit oğulları bu yeni düşmanı ilk önce hor gördü. İstediği dakikada onu ele geçirerek mahvedeceğini| zannetti. Fakat öyle olmadı. Suut oğlu Aziz, etrafı işgal ediyor, hâ-| kimiyet dairesini o genişletiyordu Osmanlı devletini harekete geçir- meyi düşündü, Fakat muvaffak olmadı. Osmanlı devleti, Iç Ara- bisfan çölünde vuku bulan bu hâ- diselerle fazla alâkadar olmak is- temedi. O halde bu düşmanı doğ- rudan doğruya mahvetmek lâzım- dı, Reşit oğlu hazırlanarak hare- kete geçti. SSuut oğlu, düşmanı karşılıya- caktı, Bunun için babasını köyün. den çağırttı ve onu Riyazda yer- leştirdi, Babası 11 senelik men- kübiyetten sonra yurduna dönü- yordu. Fakat oğlu, emirliği ona verdiği halde kabul etmedi. Nere- deyse, bu yüzden, baba ile oğul arasında ihtilâf çıkacaktı. Nihayet Necit üleması, müdaha- le ettiler. Genç Abdülâzize: —Devamı 8 nci sayfada— Büyük deniz gezintisi Kuponlarınızı bu ayın20 nci gününden itibaren değiştirebilir ve davetiyele- rinizi idarehanemizden alabilirsiniz 20 mayıs 1934 pazar gününden itibaren 30 mayıs 1934 tarihine ka| dar her gün öğleden sonraları — cumaları müstesna — dâimi oku « yucularımız ellerindeki kuponları matbaamıza ya bizzat veya bil - vasıta göndererek daimi kupon kartı ile değiştirebilirler ve gezin- timiz için davetiye alabilirler, Kuponlarmı posta ile gönder - mek istiyenler olursa, kuponlariy le beraber üzerine kendi adresleri yazılmış ve posta pulu yapıştırıl « —Devamı beşinci sayfada—

Bu sayıdan diğer sayfalar: