18 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

18 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Mayıs 1934 HABER — Akşam Postası 7 m my .. EN 2 a, an e Rİ MİLA. * eki e em, Tür k i y e d e Y apıl dı ğı H a İl d “Avrupa mamulâtıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli podra, krem, lâvanta ve kolonyalarına aldanmayınız: . . 7 Wevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren hâlis limon çiçeği HASAN Hilesiz Saf ve Tabii kolonyasına, HASAN lâvanta ve losyonlarına, HASAN sabunları, HASAN sürme ve diş macunu ve sularını, HASAN çiçek ve gül sularile, neroli ve gül yasemini, HASAN traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz. Ticari ve sınai T. A. ŞİRKETİ TASFİYE ME MURLUĞUNDAN: ! oKüçük Mustafa paşada kâin 9/6 No, lu arsa kiraya verilmek üze- Tasfiye halinde bulunan şirke-| 7e müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere tin tasfiye muamelesi ve aşağıda» her gün, müzayedeye girmek için de 2,5 liralrk teminat akçesi mık- ki vuzname müzakere edilmek ü - buzu ile 19/5/934 cumartesi günü saat 14 de kadar Fatih kayma - zere 12 Mayıs 934 te yapılan içti- kamlığı ve B. Ş. Encümenine müracıatları. “2054,, mada kanuni nisap temin edileme- > diğinden mezkür içtima 3 Haziran Kumaşı mektep tarafından verilmek üzere Hâkimiyeti Milliye ya- 934 tarihine müsadif Pazar günü| t! mektebi talebesi için diktirilecek 200 takın elbise münakasaya saat 14 te Sirkecide Aksaraylılar) konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlü - hanında aktedilecektir. Hissedar -| düne, münakasaya girmek için de teklif edecekleri bedelin yüzde ”* a ların bulunmaları ve bunun için! yedi buçuğu nispetinde teminat ak çesi makbuzu ile 21/5/934 Pazır- 6 UV E LE R İŞ Le de tasfiye memurluğuna müracaat) 1€si günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidir. vE UNİ ederek dühuliye varakaları alma-| ler. “2055,, elbiselerinizi wo ları ilân olunur. 0 Ruzname: 1 — Tasfiye bilânço» Fatihte Kirmasti mahallesinde Fevzi paşa caddesinde 15/1 No. su ile tasfiye ve murakıp raporla -| lu hane karşısında arsa kiraya ve rilmek üzere müziyedeye konul- rınnı okunması karara bağlanarak) muştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye 5 zirmetlerinin ibrası, girmek için de 5,5 liralık teminat makbuzu ile 21/5/934 pazartesi .. . Onları FLİT ile öldürünüz. 2 — Tahsili gayrikabil mebali -| günü saat 14 de kadar Fatih kaym akamlığı ve B. Ş. Encümenine mü- Her sene güvelerin ika ettikleri ğin terkini kaydi. £ (16796) racaatları. “2185,, eannetiinki. . zararlar müdhiştir. Onlardan ko runmak mümkündür. Yalnız elbi. Ekmek münakasası se dolabınızı muntazamen FLİT ile İstanbul Altıncı İcra Memurlu" temizlerseniz güveler size hiçbir Darülâceze için bir sene zarfında lüzumu olan Ekmek kapalı zara) iran elmiyecöktir. Fakat ğundan: sia inek İmei Talip olanl t Imak içi âdi haşarat öldürücü çayla te. Mahçuz ve paraya çevrilmesi i Ein asaya konulmuştur. İalip o'anlar şartname almak için sirsizdirler. Bi için FLİT dört e Masin z ği z va a yiz e e GİR, scene gardırop! P r gün Levazım müdürlüğüne mü racaat etmeli, münakısaya girmek kuşaklı ve asker rasimli sar» komodin, orta masası, açık arttır. için de teklif edecekleri bedelin yü zde yedi buçuğu nispetinde temi- tenokelere dikkat ve onları mu- ma suretile 22/5/934 dekihind mü.) Dat akçesi makbuz veya banka me ktubu ile teklif mektuplarını 21/ 5 Dadif salı güü sönt 9 > 10 a ka» 934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidir. dar Kurtuluşta Değirmen sokağın ler, “2083, da 77 No, lu hane önünde satıla - cağından talip olanların mahallin- de hazır bulunacak memuruna mü ir (4 2 Ki öy E racaatları ilân olunur. o (2413) Z | p N n | Umumi Depma : SÜL KREPEN, İstanbul, Galmta, Voyvoda Men Me | A gam d BANKASI Karagöz ! vi Istanbul! Belediyesi ilânları | mi Müsameresi 25 Mayısta Karagöz gazetesi müdürlü- günden: İstanbulun eski eğlenmele- rini toplu bir halde göstermek üzere tertip ettiğimiz müsamere, ön sekiz mayıs cuma günü için$ ilin o edilmişti. Müsamereninğ tam bir mükemmeliyet iii geçmesi için giriştiğimiz hazır. lıklar maalesef bitirilmedi.. O: nun için müsameremiz 25 ma-$ yis cuma günü saat on beşte Te-ği pebası tiyatrosunda verilecek- tir. Okurlarımız almış oldu! ları biletler tabiatiyle muteber», dir. mmm ni 3 Ken zili © BİRİKTİREN »Zeiss Ikon Filmi » ÇEFANBULAN RAHAT-EDER Telgrat Adresi: İSTANBUL HABER Aldığınız fotoğrafların daha- Telefon (o Yazı 33672 İdare: 24870 AİN : : ğ Z mir Harbiye Mektebi Kumandanlığından: eder. Bütün fotoğraf ismek) ABONE ŞERAITI Bu sene Harbiye mektebinden zabit vekili çıkacak efendi- “ 1 8 6 üğayık ler için portatif k la alınacaktır. Şartname ve pümünesini satan müesseselerde bulunur. Ma- Türkiye: 90 260 480 870 Krş keremi > Ş i e Mümin gep an; VA görmek isteyenler her gün zevalden evvel ve münakasaya işti- kineniz için menfaatiniz icabı râk etmek istiyenlerin Mayısın 23 üncü Çarşamba günü saat 15 olarak bir ZEISS IKON filmi ILÂN TARİFESİ | de mektepte müteşekkil komisyona müracaatları. (2520) grg Ay yg yy pg : iv Ticaret Mânlarının satırı 12,50 isteyiniz. Eğer daima alış veriş Resmi ilânlar 10 kuruştur. ; ettiğiniz mağazada ZE1SS IKON Sahibi: HASAN RASİM >» KARYOLA “ bulamazsanız Istanbulda Dilsizzad! Neşriyat müdürü M. Gayur z Batıldığı Lâke, bronz nikel ve çocuk han Ho. 24-27 de Jak Rotenberg e n a... karyolalarının enval çeşidini niz. Sİ kın sa ucuz fiyatla İstanbul Rızapaşa vokuşunda 66 No. müracaat edir refan 23769 Nİ | HABER gezetesi ASRİ MOBİLYA MAĞAZASINDA ıcıyı göstere . El yazısı tahlil kuponu bulabilirsinz. Telefon: 24407 Ahmet Fevzi 16526

Bu sayıdan diğer sayfalar: