18 Mayıs 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Umur yerindeki gaz depola- rında yangın kasten çıkarıldı- ğı anlaşıldı. Dün kişi tevkif edildi. ——— FİATİ 5 KURUŞTUR Türkiyenin emniyet mum, 160 bin lira Politikası, milli Müdafaa vazifesi ANKARA, 17. (Telefonla) — Başmuharririmizden : Bizce bütün siyasi kombinezo, ların tek bir gayesi vardır. Aziz ürkiyenin emniyetini her düşün: <eden üstün tutmağa ruz. Bize bu mecburiyeti emreden şey, De harp arzusudur, ne fütuhat he- Yesidir, ne de herhangi - bir mace- raya atılmak düşüncesidir. Bu po- litikadan beklediğimiz şey; Türk çocuklarının kanı pahasına kaza Dr'an istiklâlin, başarılan inkılâbın muhafazasıdır, müdafaasıdır. Yeni realist olmağa mec burdur. Biribirine zıt dahili ve ha- ameleden üç Sahip ve Başmuharriri : 9 uncu sene No. 2969 CUMA 18 MAYIS 1934 — a Yeni vergilâyihalarının esasları hazırlanıyor Mükeyyefat vergisi sigara, müskirat çay ve kahveden alınacaktır Afyon antalya hatti - Mevduatı koruma kanununda tadilât ANKARA, 17 (Telefonla) — | nacaktır. Bu verginin kahve ve Bugün Maliye vekili Fuat Beyin | çayın beher kilosuna 10 ilâ 15 reisliği alında müsteşar Faik | kuruş olarak tesbiti çok muhte - ve teftiş heyeti reisi ezmi Bey - ü i lerin iştirak ettiği bir toplantıda AA LANA AI Fırka müesessesine kar şı: yapılan itham karşı- sinda fırka vilâyet reisi rici beynelmilel bir çok siyasi se- bep ve zaruretler altımda teessüs e- den bugünkü sulh nizamı ebedi farzedemeyiz. Zahiri görünüşlere güvenerek kayıtsız, tasasız dur- mak kendimizi aldatmak olur. Bi ze emniyet verecek olan sulh pol tikası yalnız ve yalnız emniyet politikamıza ve müdafaa tedbir - İerimize dayanan politikadır. Son günlerde Ankarada (başlıyarak memleketin her tarafını saran mil- li müdafaa heyecanımı manasmı Kemalist Türkiyenin bu telâkki - sinde aramalıdır. 2 hükümetin Millet meclisine tevdi | E edeceği yeni vergi lâyihaları e - | Z sasları üzerinde son tetkikler yapılmıştır. iğer taraftan varidat umum müdürü Rüştü Bey şube müdür elrile beraber geç vakte kadar makamında ve lâyihaların hazır gi almacaktır. Verimli sanayiden alınacak istihlâk recminin istinat edeceği bit edecektir. Bu verginin nis betleri siklete istinat ederek ma. delere göre mütenevvi olacaktır. E Harice gideceklerin (alacakları & sz 2 dövizlerden ise yüzde iki ilâ üç nisbetinde bir vergi almacaktır. (Devamı 7 inel sehifede) , EE MAMALAR rat, çay, ve kahve . . Bize diyorlar ki : “ Ne telâş &- H el d ki: diyorsunuz ? Türkiyeyi tehdit e- > er ı Yor ğ den yakın bir tehlike mi var? Hiç bir devlet mantıkını, idrakini kaybetmedikçe, daha ileri giderek intihara karar vermedikçe -Tür- kiyeye taarruz cesaretini nefsinde bulabilir mi? Bu cesaret nasıl ol- sun ki memleketinizde nizam ve asayiş var. Şuurlu bir heyecan bü- tün halkınızı sarmış. Başmızda en zengin ve büyük milletlerin gıpta ile aradıkları kudretli, milli bir şef duruyor. Onun etrafmda da ken- disine yaraşan yardımcı başlar var, Askeri kabiliyetiniz, maddi Yasıtalarınız, coğrafi vaziyetini hasıl yakın ve uzak tarihiniz de lehinizde ayrı ayrı birer kuvvet ifade ediyor. Gazi Türkiyesi hele Gazinin devrinde biç bir şeyden ürkmez. Türk dostlarının temenni- ğer Türkiye ha- devlet tarafın- dan taarruza uğrâyacaksa, eğer tarihi mukadderat bu memlekete yeni bir harp ve felâket takdir et- miş ise varsın bu harpler ve felâ- ketler Gazi devrinde gelsin ve | mi Şatsın. o Memleketinizde siyasi ve | tir İçtimai nizamların değişmesi mi mukadder, dahili ve harici herhan- gi bir ihtilâl ve ibtilât mr muhte- Yeni Almanya kendiliğin- den teslim olmıyacaktır Harp tehlikesi kar- şısında Almanya Biz muslihane inkişaf- tan başka bir şey ta- nımıyoruz, gayemiz daima milleti mes'ut kilmaktır. BERLİN, 17 (A.A.) — İkinci mesai kongresi dün eski Prusya diyet meclisi binasında açılmış - tır. Başvekil M. Hitler, bu müna - sebetle söylediği büyük nutukta sistliği tenkit ederek demiş - Dünyada her şey ferdi mülki - yete ve hususi teşebbüse bağlı - dır. Devlet münhasıran O umumi nl Mel, temenni ediniz ki bütün bun. | menfaatin hususi menfaatlere ta « Vi la jin devrinde vuku bulsun. | kaddümünü temine çalışmalıdır. . Hitler a Hiç birinizin yüreği hoplamasın, | Devlet müessese sahiplerile işçi - | Mantığa uygun bir takada birlik titreme: Çünkü Türk milletinin ler arasında hâkim olmalı ve bun. | temin eylemelidir.,, tarihini, kudretini, iradesini, nöf- | ların arasında adalete, hukuka ve Pars pin sinde taşıyan Mustafa Kemal, ba- şınızdadır. Onun kudreti dehasi | ( r zorluğu yener.,, a 5 Dastlarımızın hakkı var. Biz de | | böyle düşünüyoruz. Yalnız biz başka bir hakikati ve mecburiye- | ti de düşünmeğe mecburuz. Eğer | biz Mustafa Kemal nesli vatandaş- lar, yalnız kendi nefislerini düşü- nen birer egoist olsaydık, endişe-| ye mahal kalmazdı. Çünkü Gazi i- | le başa çıkılmaz. Fakat bizim ül- | ümüz, yalnız bizim ile yaşıyı izim kadar yaşayacak olan bir ürkiye değil, mazisi kadar istik- ali de enğin ve namütenahi olan Şbedi bir Türkiye © yaşatmaktır. ürkiyeye sataşmanın zorluğu mey dandadır, fakat şuda var ki, ta- rihi dolduran bunca harpler, ihti- lâller, delilikler hemen daima bir p ve mantık mahsulü değildir. Bu hareketlerde hesap ve muhake- meden ziyade hisler ve ibtiraslar hâ im olmuştur. Bizison günlerde milli müdafaa tedbirlerini kuvvet. lendirmeğe, emniyet politikası et- rafında daha sıkı ve hassas toplan- Mağa, hasılı her vakitten fazla u- Yanık bulunmağa sevkeden sebep udur. En fena ihtimalleri göz ö- ünde bulundurarak tedbirlerimi- zi alıyoruz. Çünkü her milletten Telefon şirketinin merkez binasına bir bakış. Ankaradaki rüşvet meselesi Metr Salem, isticvap edi- lirken baygınlıklar geçirdi /Rüştü B.le Metr Salem ve Faraci muva- daha çok iyi biliyoruz ki bu- Na: zi > 0 dün kilamcağımız küçük cehe edildiler. Rüştü B. taltif edilecek umiyetler, (O yarın e ee » o felâket Ove mağlöbiyet | Telefon şirketi Metr Salemi memur etmemiş mi? Meticesinde çekeceğimiz maddi Ve manevi ıstıraplar, uğrayacağı - Miz mahrumiyet o ve hakaretlere iiçdetle denizden bir katre gibi - ir, Siirt Mebusu MAHMUT ANKARA, 17 (Telefonla) Ankara adliyesi dün gece sabı kadar Metr Salem ve Leon Faraci | işile meşgul olmuş ve tahkikata bugün de devam etmiştir. M. Le- on Faracinin kayın valdesi bu sa- bah şehrimize gelmi; Metr Salem bugün isticvap es- nasında müteaddit defalar baygın- lık geçirmiştir. Metr Salem ve Fa- raci rüşvet teklifini inkâr ve te- (Devamı 7 inci sahifede) Siirt Meb'usu MAHMUT Cevdet Kerim | Bey Kadın- lafı çalıştırma yurdu mese lesini izah ediyor İstanbül vali ve belediye reisi Muhittin Bey şehir meclisinin fev- kalâde içtimamda Esnaf bankası Cevdet Kerim Bey münasebetile müdafaat ve kası tarafmdan tesis ve idare edilen kadınları çalıştırma yurduna da temas etmiş ve bele - (Devamı 7 inci sahilede) Bulgaristanda M. Muşanof yeni Kabineye memur SOFYA, 17 (A.A.) — Kral, bu sabah saat onda Muşanofu ka- bul ve . Kendisini yeni kabinenin teş- kiline memur et- miştir. M. Mu- şanof yeni kabi - nenin teşkili va- zifesini okabul et- miştir, SOFYA, 17 (Milliyet) — Müs takbel ( kabinede hangi (o fırkaların ne nisbette o mev- ki alacakları o he- M. Muşanof Bulgaristanda kabine buhra- nı nihayet bulacağa benziyo”. “Kral yeni kabinenin teşkiline “© M. Muşanof'u memur etmiştir. Kl ela e a e İdare ve Matban » ZAİLO. Mamalar. — LE msi Recep Bey, Erkânı Harbiye akademisi kumandanı Ali Fuat Paşa, Cev det Kerim Bey Ün'versite bahçesinde . . , İnkılâp Enstitüsünde Son meclisi mebusan Cümhuriyet Halk fırkası umu * mi ktâibi Recep Bey dün sabah An karadan şehrimize gelmiş ve istas- yonda Vilâyet fırka erkânı ve sait zevat tarafından karşılanmıştır. Recep Bey, dün akşam saat 17,36 da Üniversite konferans salonun da derslerine devam etmitşir. Re « cep Beyin, dünkü dersinde aldığı » mız notları yazıyoruz; “Devletin istilâden kurtuluşuna diğer devletin yeni esaslarda kurul masına temel olan mevzular, Erzu- rum kongresinde temin edilmişti. Sivas kongresi bu mefhumları umumileştirdi. Mondros mütareke- namesinde tesbit edilen < esaslara zıt mahiyette yeni bir Anadolu dev leti, tam kurtuluş esaslarma göre (Devamı $ inci sahifede) Dün ameleden üç kişi Üsküdar sulh nüz malâm değildir. Fakat mec - liste en büyük - ekseriyete malik olan çiftçi fırkasınm kabinede mühim bir yer alacağına muhak - kak nazarile bakılıyor. Mesut bir Nişanlanma ANKARA, 17 (Telefonla) — Türk Tayyare Cemiyeti reisi ve Rize mebusu Fuat Beyin kızı Tür- kân Hanımefendi ile mülâzim Nüz- het Beyin nişanları bugün Mar - mara köşkünde yapılmıştır. Mera Reisicümhur Haz - retleri, Büyük Millet Mi i- si, Başvekil, vekiller, — mebt Tayyare Cemiyeti erkân ve memur larile gile dostları bulunmuşlar - dır. Marmara köşkünün zarif sa - lonunda ve parkta kurulan büfe - lerde davetliler izaz ve ikram olun-| muşlardır. Güzide nişanlılara saa- eriz. e Bugün 2 inci sahifesinde e Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 3 üncü sahifede Hanımefendi! pek mütevazısınız! Felek Rüşvet alan sark Mümtaz Faik sahifede 4 üncü Haftalık ye e HİKAYE 4 sahifede SİNEMA 6 ıncı sahifede Meclis müzakereleri icra hakimliğince tevkif edildiler ISTANBUL, 17 (AA) — Beykozda Umuryerinde Neft Sen- dikat şirketine ait benzin ve gaz depolarından mühim bir kısmının yanmaşile neticelenen yangın tah- tına Üsküdar müddelumumi « aaydar Naki ve muavini İlha « mi Ömer Beyler tarafından ev - velki gece yarısına yakın bir za - mana kadar hâdise mahallinde ya- (Devamır 7 inci sahifede) Milliyet'in Türkiye ,Turing ve Otomobil klöbü ile tertip ettiği Otomobil - Motosiklet - Bisiklet yarışlarına ait bütün hazırlıklar ikmâl edilmiştir. yerini tepdil için teşebbi girişilmiş, İstinye ile Zü kuyu arasına çift hatlı bir tele- fon çekilmiş, resmi davetlilerin ve seyircilerin esbabı istirahat- ları için gölgelik ve oturacak yerler yapılmış ve umuma mah- sus ucuz büfeler hazırlanması kararlaşmıstır. Turing Klöb bürolarında ya- pılmakta olan kaydi kabul mua- Recep B.Erzurum kongresinden ilk B. M. Meclisine kadar geçen vakayii anlattı Recep Bey kürsüde Gaz depoları yangınında kast olduğu anlaşıldı Haydar Naki Bey 7 gürn kaldı 25 Mayıs cuma sabahını unutmayınız! OTO..-MOTO..- VELO.. Yarışlarımız o gün yapılacaktır Yarış mecmuası OTO Bir kaç güne kadar çıkıyor. Bü- tün bayilerden istiyebilirsiniz. Her il ve yarış talimatı ve mesleki bir çok yazıl “OTO” yarış mecmuası bu sene de neşredilmek üzere hazırlanmıştır. Ay- ni zamanda yarış mahalline girebil mek için dühuliye verakası mekamın- da istimal edilecek olan bu güzel mecmuayi karilerimize tavsiye ede- viz. | melelerine devam edilmekte. dir. (Devamı 7 inci

Bu sayıdan diğer sayfalar: