18 Mayıs 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün Gazeteıniz Sahifedir Millî müdafaa Bütçemizin lakvigesi amhurreisimiz G a s Hazret • lerinin reülüderi albnda Büyök MUlet Medki Reui K i s m ve lYiikaek Erkâmharbiye Rei*i Fevzi Paealann ve Furka Umamî Kitmimizm de (ftinklerile aktolunmuf olan ton tcra VolrîTloyî îçtimaında hükâmetnı " " " " " î nyaset hetabına hayatî mesdder üzerinde ehemmiyetle tevakkuf ettigi an • laşdıyor. Buna Millî Müdafaa bütçe • mizİB takviyesine karar verilmiş obna • cmdan isb'dlâl etmek mumkündür. Mfltetin huzur ve rahab içtn vatanın aelftmet ve emniyeb' en baş şarttır. Ba em niyet acele bir tefadide manız obnasa bile umumî nılhun bir türlii müstakar bir mahiyet alamıyan vaziyeb' bi» daima flıb'yatb ve uyanık bulunmaga «evketmek zaruridir. Sulhun isbkranna elimizdea geldigi ve gücümazün yetebildigi kadar eahfiyoruz. Bnnım haridnde nlha hizmetimuı nihayet kendi memlekenmizi taarmzdaa masun ve her • hangj bir taarmza mamz kalmaa ihtimalinde de bn taarram behemebal kırtp atmaga muktedir bir balde bolundurmaktan ibaret oiabiHr. Ba baaaata biç degismiyen ve biç degismiyecek remzimiz malumdurı TSrldye, barice fcarfi valçm bir kayadn, ona çarpan baş mııtUlrW paramparça olacaktır. 0ulhle olduga gibi harp thtimaline luu> |t da emniyeL. tyte düsturumaz. Vazi • reti aala mobalâga etmtyono. Zatea oldamolasıya ba dtistura ittmat edea batb bareketnnid hiçbir zaman gide • medik. Kimseye kafa tabnak fBcri ol • ona daima açık ve yülaek ifa 12 il oenn ÎSTANBUL CAĞALOĞLU pIım. I Q I Senö." NO. OÜVC Tdgraf n mektnp adrerf: Oumhurlyet, Istanbul Port* fcutusu: tstanbnl, No. 146 trllllia I 0 Telefon: Baçmuhanir re evl: 24290. Tahrir heyeti: 24298. Idare ve matbaa tosmfle Matbaacılık ve Neşrlyat ŞMteti. 24299 u m h u riyeı 1934 Bütün Türkiye Mehmeî Efendl Mahtumları Kahvesini Içiyor fst Mısirçarjısı karçisında Millî Müdafaa bütçesinin takviyesi zaruridir Yarm Meclise sevkedilecek olan lâyihalarla 20 milyon lira temin edilecek Vergiye karşılık olacak esasları neşrediyoruz Ankara 17 (Telefonk) Al . dığım mütemmim rnn1qn\»tt f8re Millî Müdafaa butçesinm takviyesi için ba fene 2 0 milyon Kra kadar bir para sarredilmesi düşfl nülmektedir. Ba para kolayca ve ha vab anmmiyeyi müteessir etmiyecek fekOde temin edilecektir. Fnrka içtimamda tnoet Paşa HanretIermin izahatmdan «onra birçok batip ler söı alarak buhman karplıklmı ve Bafveldlin iıahatmı ittifakla tasvip etmiflerdir. Matabakat hanl obm kmrşdddarm kanon lâyihaa haline gedribneaine ve Ba lâvibalann camartesi gnnfi Mee* Bse «evkedilmeH mufatemekür. Ba Iftyibalar bâtçe üe beraber Meclttten ç»kaccJcbr. Mevsaabehs kartıkk esatlan on beş kadar olnp, aglebi ihtiroal, tahminen fonlardirı 1 Evvelce bir çnval an başraa bir Bra alnunaw mevzuababstL Şimdfld tek> lifte fmnlarda beber çavaldan bir ba» Yaotaan müdafaa kavoetlmrimizin enmBhimlerinden biri olan tayyareden almtntş yeni bir re*mi ' bir miktar isnU&k vergisi almmaa çak lira ehmr*^ mevxaubahutir. 8 lstida puDanna ve diger baa Ba sayede temin edilecek varidat yeevraka vapıftmlan pollara muayyen di buçuk milyon liradır. nisbette mfidafaa pulo uaveat 2 Dahilde şekerden kÜo bafma 1 6 Hariçten memlekete giren, kabveya 2 korof kadar bir istiblâk vergisi ve, çay, lcakao ve emsaU gibi maUarm gfimröge girerken bir miktar is^lâk S Tütün ve sigaralara on paradan vergisioe tâbi tntulman bir koroşa kadar müdafaa polu Usakı 7 tpekliler möstesna olmak 8xe4 tçkilerden kilosıma beş kuraşre dahilde yapüan yünlü ve pamukla tan on kunifa kadar nul Q»akı auretile (Mabadi üçiincü tahifede) . jîlH " Cumhuriyet „ in 10 uncu yıldönümü Gazi büstünün temel atma resmini dün yaptık Beş büyük sinemada verdiğimiz müsamereler fevkalâde bir rağbet gördü de eyledik. > Emniyebmizin bugündea yarma aeele bir tehdide maruz olmadıgmı söyledik. lfoıı*a mukabil Silâhjulanma konferan * euun •ârüklendigi kuur akmet Snünde bütün milletlerin daha iyi «flihlmnna banrlıklarnu derpiş etmekte olduk lannı da •öylemeliyts. Bir kere ba • • tnuml hareket içinde Türkiye bir b tuna teşkO edemezdi. Milletlerin siUhsulanma teşebbüs ve gayretleri aolk lcindi. Süâhlanma mecburiyetleri de f nihayet mutlaka harp için degildir. Sulh besabma w1âh»ı«lwnma yeni tecrübe olunmak istenüen bir osuldü. HalbaU «ulhun lilâhla müdafaan dünya dünya ° ^ tecrübe olunmuş bir halrikattir» Bunun t^icinde barpsona dünyasmm bir tÜrlü içina». ç e küip çıkamadıgı hezeyan cereyanlan >v«>de sağa aola aal> dıracak delflik nöbetleri u*biKr diye düfünmekte ve ona göre de n*!v*th bulunmakta elbet hata yoktur, bilâkk elbet isabet vardır. ı Türkiye Cumhuriyetmin harid ^ya • aetinde kendi hesabma baykaHna U • arruz fikrini ortadan kaldıran bir «yaaet Ukip ettigini herket biliyor. Bizim harp îflerine bakan dairemizin adı beyhude yere Millî Müdafaa değfldir. Biz o iami bilerek ve inanarak böyle koydnk. Fakat bu, eger taarruza mannt kaursak büe de taarruz etmeyiz demek degildir. Millî Müdafaanm manan sebepsix yere ük taarruzun bizden gelmiyecegi esanm ifade eder. Buna ragmen bizi tahrik €ârmu mmfhada »oAne •bm Mally V*kâl«İ (Maliy Vekâl*Ü bînan bu ve iebar eden bir kavga cdcarMt onon binanm fisttarafı arbk tamamen harp kaidele Ankara 17 (Tdefonla) Dün rine tâbi olor Ubü. Maliye Vekâleti Nakit Ifleri müdür Hem bis barbi yabus «UEh oiçen muavini Rfif tfl Beye rOşvet teklif bir millet değiliz. Silâhm ehemtniyeti etmek snçile cürmü mesbat ha yok ounamakla beraber bizim mülî linde tevkif edilen Mebr Salem ö« an'anemizde harbi yapan mülettir, yani kmntuyoncu Leon Farad Efendiler fauandn. Süâh ber millete göre ancak bugün istiçvap edilmiflerdir. IrnkS"!* makayyet olarak tedarik olunathtilfittan menedilea mannml&r bflir. Ba yolda her miDete göre tabfi bugün ayni T T n f yüxleştirilmişW m dl hplr^nm «on haddine kadar fleri gidüler, fakat verdikleri ıfadelerm bi melidir. Fakat böyle yapıhrken asla ribirinl tutmadıgi görtthmiftur. unatulmamaltdır ld «avaşlarda aon neBugün nakit ifleri müdür m u bceyi alacak olan en InrrvetU eevher vmi Rüştü Beyin de malumatm* gene nuan cevheridir. Ba kaideye damüracaat edilmiştir. yanılarak denilebilir ki eevherE huanMetr Salem ve Farad, if adelerinUrdan mürekkep bir miHeti, batU o de 500 lirayı ödünç olarak verdiımfllet 081011 bütün nlâhaz büe OIM lerini söylemektedirler. Müddekı • yenmege imkân yoktur. Böyle bir mOmumilflc tarafmdan maznunlar hakteti yenmek içm »on kanfma kadar okında tevkif karan verilmiş ve her •an bütün topraklarmı işgal etmek ve ikisi de Tevkif aneye ««vkedilmif • •oa nererme kadar erkek kadm bfitün lerdir. •uanlamn e»ir ve daha dogmsa mahSulb, hakrmi, cürmü meşhudan vaki C&rmü mefhvt haztrlıklarau 15 .s vetmek lâznndır. tfte ba mahaldk. O•den Maliye Vekili Faat Bey (Mabadi »ekizineî aahİfede) •an içmdir ld milletlerin bayabnda ai • nmmmııımnııımııııııiHiıııtıııniHiııitııııımıııııııımıııııımımıınıııırnmııifiıııınnıuııııııııııınıiıııııııııııınniıııııııtınıııiıııııııiMiıııııııııı lâhm mevkfi mühim olmakla beraber terilen bajMisiyetin esasen milletin tibonan çok mUali görülmüftür. Nerede bnmisbe ve bizzarure ikind plândadu*. nesinde n e büyük v e kuvvetli bir mükaldı ld bütfin bir mületle başa çıkmak Birmd plâm dün olduga gibi bagün de, eyyidea bahındugunu bu münasebetle momkSn oUun. jmrm da, ber saman ve her yerde in • Türk mflletme g8re a d e U ikmd tabUt e v v d â kendhniz hahrladık, «onra d a •an maJzemea tefkü ebnifbr, eder ve herkese batırlatmaktan kendimizi ala hfikmfinde bir bedahet olan b a sâzleri edecekbV. Yerine göre bir tek insanla madık. tekrarlamak b ü e fazladır. Fakat hükuçtkmak mömkfiıı olmas. YUNUS NADt Ankaradaki cürmümeşhut MetrSalemle LeonFaraci dün muvacehe edildiler Moskova dönüşü Tayyare filomuz 1 bugün geliyor Gazi HM. pin Idarehanemisin (Heykeltıraç Zeynel Bey tarafından tvatti. «Cumhuriyet» m 10 onca yüdonfimânfi tet'it için hazırladıgnnu pregnun bâd ve karilerimia alâkadar eden fld kuundan mürekkeptL cCumhuriyet», admı aldıgı rejimin banİM Retsicumhoı Garf Mustafa Kemal Hazretlerine k v p b«dedigi minnet ve fSkran hialerini ifade etmek Bıere Warehane«inİB bahçe • «ne Büyük Reiam bir büstünü regset* mcğf karar vermiftL bahçtme diküecek otan büatleri maiuuiada gazetemls İçin yapünu^tır.) Dün, cCumhariyet* afleanin hmo • rfle Baymaharmimiz Yunai Nadi Bey yapıldu Bim ba »»vmeB kâdbe münaıebetile Beyoglanan dört büyük amemassda noaamereıi hanrlıumftık. Ba müsamc» reterde «Camhariyet» in naal çtkbgiM (Mabadi dSrdüncü aahifedm) Ankara muhabirimiz cürnıüıneşhudun nasıl yapıl Kahramanlar 20 tayyare dığmı ye meselenin evvelki safahatını anlabyor arafından karşılanacak l larehanemizin bahçenne diküecek Gazi abidetinin temeli Baftnuharri' rhniz Yvmu» Nadi Bey tarafmdan atdtrken Dünkü Meclis içtimaı Tmyyere Hlomuzan yapttğt geyaîtat »eyrint gosterir harita ve iki Türk Ankara 17 (Telefonk) Mecns Etayyaren «at Beyin riyasetinde tophmdı. Refik Sovyet Rusyanm 1 mayu millî Şevket Beyin taşocaklan nizamname bavramına iftirak etmek üzere Mo« smtn bir maddesmm d«ğistirQm«si hak(Mabadi ikinei tahifede) kmdaki takriri mznameye almdı. Be Iediye kanunumm bir maddesinin tef • siri, demiryollan idaresimn mutabakat bevannamesi lâyihalan kabul olundu. Bandan »onra mülga afîret alayı kamanckaJarfndan Kahraman Beye te kaüt maaşı tahsisi hakkmdaki arzuhai encümeni mazbatasmm heyeti umutni yece müzakeresi için Zekâi Beyin verdigi takrir okundu. Mazbata hakkın da Zekâi Bey izahat verdi. Müdafaai tstanbırf Halk MiIUyeye bu zatm müracaat ettigini, Frlcan Vilâyet ancak Müdafaai Milliyede mevcut ni idare heyeti rezamnameye göre muamele yapüması 1si Cevdet Ke lâzım geldigmi, Kahraman Beyin as • rim Bey, dün keruginm dört bes seneyi geçmedigini ve lnkılap Tarihi istidasmm MiPî Müdafaaca kabul e • Enstitüsündeki dilmemesi üzerine Mec'ia arıuhal en konferanslan n a cumenine müracaatte bulunduğunu andevam etmek latarak Kahratnan Beyin bangi vazifeüzere fehrimize lerde nekadar müddet calı?tığnu izah gelen Cumhu etti. riyet Halk Fır Mecliste Kahraman Beye maa» tah • karsi Umumî kâ' * % sisi hususunda btiyük bir cereyan var • tibi Recep Beyle Cevdet 1/Cerîm B." dı. Kahraman Bey de samiin yerinde (Mabadi üçvcü tahifede) 11 Bir tekaüt maaşı tahsisi mazbatası hararetli müzakereleri mucip oldu, maaı tahsisi kabul edildi r ~ Cevdet Kerim Bey izah ediyor Kadınları Çahştırma Yurdu işind» kusur yoktur nkü içtimada Arzuhal Encümeni namtna beyanatta bulanan Ziyaettin Bey müzakereyi dinlemekte idi. Zekâi B e y den »onra söz alan Ziyaettin Bey ar . zuhal encümeni namma muamelenm ge* çirdigi bütün safbalan, Kahraman Be yin 30 sene ba vatana eanile, kanile, if(Lutfen tahifeyi çevirinbt) * > * millî e m n i y e ü m a heMÜbma göe>

Bu sayıdan diğer sayfalar: