18 Mayıs 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mahtumları > o Sin 16 — No: İst, Misırçarsısı Bütün Türkiye Mehmet Efendi Kahvesini içiyor Me met Efendi Mahtumları Kahvesini GİY. Misırçarşıs 5604 — Fiatı her ye CUMA — 18 Mayıs 1934 Telefon: Ankaradaki rüşvet teklifi tahkikatı devam ediyor Hadise her tarafta büyük bir tesir husule getirdi Telefon şirketi namına hükü- Metle müzakerede bulunmak üze- Te Ankaraya gitmiş olan Metr lem ile Leon Faraci efendi is- minde bir komisyoncunun maliye vekâleti binası dahilinde vekâlet Pâra işleri müdür muavini Rüştü eye rüşvet vermek istediklerini ve cürmü meşhut halinde yakalan- dıklarını yazmıştık. Bu hadise her tarafta büyük bir tesir husule getirmiştir. Dün yasada, bilhassa borsada an bahsediliyordu. Yaptığımız tahkikata göre me- Telefon şirketi tesi- satinın hükümet tarafından sa- , tin alınması son zamanlarda mev- sele şudur: Zuu bahsolmuştur. Bunun üzerine şirketin sermayesinin ve bilânço. larının tetkik edilmesi için mali- | Ye vekâletinde para işleri müdür Muavini Rüştü, hukuk müşavirle- rinden Avni ve Kemal Ragıp bey- lerdan mürekkep bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu işi telefon şirketi hamilleri namına Metr Sa:| lem takip etmekte idi, Salem şirketin sermaye- | sinin altın olarak kabul edilme- ek istiyordu, Bu- çin mütcahhitlik ve komis- Yonculukla devaire girip çıkan endi adamlarından Lcon Yi İstanbuldan Ankaraya mış Faraci- ağır , Rüş- tü beyle bu hususta görüşmesini | *öylemiştir. Leon Faraci efendi, Rüştü be-| Yi görerek meseleji anlatmıs, ve Belen haberlere göre, lehlerinde | Kadın Bir genç rakibini » meseleyi takip etmesi j sırada yüzün Maliye vekâleti binası bir karar verilirse 5000 İngiliz li- | rası para verebileceklerini söyle- miştir. bey teklifi vekâlete bil” dirdiğinden lâzım gelen tertibat alınmış ve avans para verildiği | yapık gerek cürmü Bunun meşhut mıştır, üzerine Metr Salem, gerek Leon Faraci | efendi tevkif edilmişlerdir. | Ankara adliyesi tahkikata baş- lamıştır. Leon Faraci efendi bu parayı borç alarak vermekte ol- duğunu söylemektedir. Tahkikat neticesinde mesele tamamen mey- dana çıkacaktır, Rüşvet teklifi cezası Ceza kanunu mucibince resmi dairelerde birine kanunen yap- | mağa memur olduğu şeyi yapma-| mamak, yahut yapmamağa me | mur olduğu şeyi yapmak için rüş-| den cinayet öldürdü, kendisile evlenmiyen kızı 1 ağır yaraladı İ e 17 (Hususi) — Burada dın yüzünden bir cinayet oldu, Hagisi yaralandı, bir kişide öldü. 1S€ Şudur : Tirenin Musalar köyünden Ali, 9$e İsminde bir kızla nişanlıdır. İk o la Ayşe Ali ile ev- mide ten. vazgeçmiş ve Bayram verm e , birile evlenmeğe karar ni Sy ve Ayşe hem işlerini b hem de nikâh muame- i yaptırmak Üzere köylerin- ireye hareket etmişlerdir. Surları yolda gören eski nişanlı m çifte tüfengi ile ateş etmiş, | ine ee yaralanmıştır, ile a, başına isabet eden nun tesirile derhal ölmüştür. Yşenin yarası ağırdır. Katil kâç- miştir. Zabita akip m a kendisini şiddetle tir genç, yaşlı bir kadını öldürdü Gönen 17 (Hususi) — Kasaba mızın “izm Kurtalaş mahallesinde otu- | ran İbrahim, Şükriye hanım isminde bir kadını boğazından bıçakla yaralamış, kadın az sonra ölmüş- tür. Katil yakalanmıştır. Vakaya sebep, bir dedikodu. | dur. Yâralanarak ölen Şükriye | hanım, yaşlı bir kadındır. Ötede | beride Ibrahim ağanın namusuna | dokunacak bazı imalı sözler söy- lemiştir. Ibrahim ağa budan son derece *müteessir olmuş ve bu cinayeti işlemi Paris belediye meclisi reisi geliyor Ankara 17 (Telefonla) — Şark- ta bir seyahate çıkan ve Atinaya vâsıl olan Paris belediye meclisi reisi M. Figuet ile kalemi mahsus| müdürü ve âzadan bir kısmı 21 | mayısta Ankaraya geleceklerdir. Reis sabah Ankaraya gelecek ve akşamı dönecektir. İstanbulda bir kaç gün kalartktır, İ İamıştır. vet vait ve teklif ve ita eden kim- senin bu hareketi kanuna ve niza-| ma vuku bulan muhalefetin de- recesine ve matlabın kısmen veya tamamen husul bulup bulmamasına | göre üç'aydan bir seneye kadar İ hapis cezasına mahküm edilirler. Rüşvet vermek için vasıta olan- lar, raşi ve mürteşiden hangisinin vasıtası ise onun feran zimethali sayılır, Metr Salem Metr Mancel Salem eski bir dava vekilidir. Fakat 30 sene- | denberi avukatlığı bırakmış ma- | liye işlerile meşgul olmağa baş- Kendisi Pariste oturmak- tadır, Paris mali mahafilinde bü- yük bir nüfuzu vardır. Şarkla iş yapan bir çok şirketlerin idare meclislerinde âza veya hukuk mü-| şaviridir. Kendisi dadır. 70 yaşların. Yeni hatlarımız “Ereğli limanı, Filyos- -Çatal ağzı hattile beraber yapılacak Ankaradan son gelen haberlere göre Ereğli limanile birlikte Fil yos - Çatalağzı demiryolunun ya- pılması sözleşilmiştir. Filyos - Çatalağzı arasinda iki büyük tünel yapılacak ve böyle. | likle Filyos - Ankara demiryolu, bu noktada Zonguldağa ve maden kömür havzasına kavuşmuş bu- lunacaktır, Çatalağzından Ereğliye kadar yapılacak demiryolu, elektrikli olacaktır ve yakında bu yolun | «istikşafs wa başlanacaktır, Gümrük ve inhisarlar vekâleti | binası projesi Ankara 17 (Hususi) — Yeniden yapılacak olan gümrük ve inhisar- lar vekâleti binası projesi müsa- bakasını Güzel sanatlar akademisi muallimlerinden Sebati bey kazan- mıştır. Binanın inşaatı önümüzdeki sene wuhakkak bitecek ve 935 senesi içinde yeni binaya yerleşik miş olacaktır. tün Förkiye Lo kapısı karşıs 24240 dare) - 24209 (Tabir) - 24246 (Matbaa) - 20113 (işe) —— Son ! karar rar Sulhu temin için en tesirli çare kuvvetli olmaktan ibarettir Silâhları bırakma konferans İ mn esaslı hiç bir karar veremiye- ceği her tarafta anlaşılmıştır. Bu- İ nun için bütün devletler emniyet- | lerini temin etmek üzere tedbir al İ mağa başlamışlardır. | © Türkiye en sulhperver bir mem- | dekettir, Büyüklerimiz, hükümet | ricelimiz muhtelif vesilelerle irat ettikleri nutuklarda bunu pek açık ve kati bir lisanla bildirmişlerdir. İ Hükümetimiz yalnız sözle kalmı yarak sulhü temin için devamlı bir surette çalışmıştır, Fakat bugün beynelmilel siyasi vaziyet öyle bir şekil almıştır ki sulhü temin için çok kuvvetli bu- lunmaktan başka çare yoktur, Za- yıf devletler ilk fırsatta başkaları tarafından ezilmeğe omahküm- | durlar. Hazir ol can hü salâh düsturu yeniden en | halini almıştır. Bu vaziyet karşısında heyeti ve- kile, Reisicumhur Hz. nin riyaseti altında toplanarak müzakerede bulunmuş ve Milli Müdafaa büt- çesinin kuvvetlendirilmesine ka- rar verilmiştir. Dünkü nüshamız- da yazdığımız gibi, Fırka grupu bu kararı ittifakla tasvip etmiştir. Hükümet icap eden lâyihaları ha- zırlamaktadır. Lâyihaların Meclis tarafından ittifakla kabul edile- ceği şüphesizdir. Hükümetin, Milli Müdafaa büt- çesini kuvvetlendirmek için bul | | İ | | | duğu varidat, dün de yazdığımız | | gibi, halkı müteessir | şeylerdir. Bunlar mükeyyifat üze- rinden alınacak bir istihlâk res- minden ve resmi evraka milli mü- dafas pülü namile bir pul yapıştı- rılmasından ibarettir. zi hakikat | etmiyecek | Maamafih | | Büyük erkânı harbiye reisi Müşir Fevzi paşa Hz. | altında bir komisyon bu hususta tetkikat | Tetkikat bittiken sonra kati karar | verilecekir. Hükümetin almakta olduğu | tedbirlerin pek yerinde olduğunu söylemeğe lüzum yoktur, Türki- | ye esasen, kimsenin kendisine yan yapmakla meşguldür. | bakmağa cesaret edemiyeceği ka» dar kuvvetlidir. Fakat her tarafta siyasi vaziyetin karıştığı şu sırada bir kat daha kuvvetli olmak mec- buriyetindedir. * Bu itibarla hükü- İ metin kararını memnuniyetle kar- | şılarız. Fransa ve Amerikanın tedbirleri Paris 17 (A.A.) — Maliye na- zırı dün harbiye nazırı mareşal Petain, hava nazırı ceneral Denain İ ve bahriye nazırı M, Pietri ile uzun | bir mülâkatta bulunmuştur. Bu mülâkat esnasında milli müdafaa için 28 şubatta meclise verilen | lâyiha tetkik edilmiştir. | (Devamı ikinci sahifede? mmm art | Maliye vekili Fuat beyin reisliği | | — Efendi efendi, herkesin içinde biribirinize sarılmaktan utanmıyor Tusunuzd

Bu sayıdan diğer sayfalar: