May 18, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

May 18, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam Postası ld Ül Filmden 3 defa kan artist Mrbonun rakibi - Garbonun kendisi - Klark Geybi müellif oluyor - Şarlo ne âlemde - Con zi rin Hepbörn “yrı pozda. hafta resmini koyduğumuz -Ayrı pozda gösterilen, yeni! Ü an artisti Katerin Hep- a #İMeslek hayatı “bir âşıkın dar gayri muntazam,, geç tür İ; E kız diye tarif edilir.. mdf niz muhtelif kumpanyalar- iy defa çıkarılmak vaziyetini a abi *derek, huylanarak, herke - ul âk, ayni zamandamu- *Yet kazanmanın da imkânı “r2. aşi tigg onu yapmış... ali eg “inci çıkarılış in Hepbörn bir operatörün » Sabasınin “vaziyeti iyi i- na pek âl& bakabiliyordu. *ebeptendir ki, Katerin Mdi arzusuna uygun ve İs - teki'de oynıyacağı bir role “lununcaya kadar vakit kte ve açıkta kalmakta Sur görmüyordu. yük Göl,, isimli filmdir. N sonra “Ölüm tatil yapı Anda bir film çevrilmeye Hepbörn buna da baş| olarak seçilmişti. Da-| devrelerindeyken bi -| “3 kt, “Kabak tadı yla bak tadı verdi diyecek- ti > ki Katerin ti, bunu sadece keyf: için! eli k, olsun diye yapmı- van edecek vaziyettedir. İs bakın ne diyor, din - £ İhatçılktır, nede bir il. Rejisörlerle uyuşa| ilk çıkarıldığı film! madığım olur. Çünkü ben daha zi yade kendi istediğim gibi hareket etmek isterim. Rejisörün elinde! bir makine olacak değilir:. Bu be-! nim rolümde belirecek hayat kı- vılcımını söndürüyor.,, Ve dediği gibi de yapmıştır. Ü- | güncü film olan “Hayvanlar ülke- si,, isimli eseri de rejisörü ile ihti- lâf üzerine bırakıp gitti. Tiyatrodan doğru Fakat Nevyork tiyatrolarından birinde “Muharibin kocası,, piye sinde çrktiğı zamandır ki, Holivu- dun artist avcıları onu adamakıllı yakalıdılar, Ve Con Barrimorla karşılıklı, hem sonuan kadar “Boş kâğıdı,, adındaki filmi dilediği gi- bi çevirdi.. Derhal tebcil edildi.” Kızıl saç ları, haklı huysuzlukları, yaşayış tarzı, giyinişi, her şeyi artık bir kıymet ba'ini aldı. O kadar ki, bütün sessizlik ve aykırı görünüş cihetinden Greta Garboya bile İ benzetenler vardır. Hepbörn bu itibarla bilmem kaçıncı Garbo olu. yor. Rejisörün dedikleri hakkında söyledik'erini kaydedip geçelim: “Katerin Hepbörn bence dün - yadakt artistlerin birine o benze- mez. Onu tisvir etmek de güçtür. Kafası, müthiş bir zekâ ve zarafet menbaıdır diyebilirim. Ve hiç bir zaman durmadan taşar.. “Huysuzluğuna o gelince, bu, san'atına, şahsiyetine olan itima » Bir de kendisiyle birlikte çalı| şan pek ehil bir rejisörün bu kız! Krov- fordun gence You. iyiliği iki (Bu haftanın yasında) dından doğmaktadır. Halkın, kendisini perde üzerinde nasıl görmeyi ümit ettiklerini belki hepi mizden âlâ biliyor..,, Garbo ne halde? Greta Garboyu meçhul birisi, daima ölümle tehdit etmekte ve daima bu mealde mektuplar gön - dermektedir, Hükümet bununla alâkadar ol - du, polis ve postahane, mektubu- na da yanlış isimler yazın bu a“ damı muhakkak yakalamak eme - lindedir.. Üç dört haber İngilterede “Hayvanları öldür « me,, sahnelerini ihtiya eden,, mace ra filmlerini menetmeye doğru bir cereyan başlamıştır. Bunu, hayvanlara eziyet şeklin- de telâkki ediyorlar. Şarlonun Polet Godart ile giz“ lice evlenmiş olduğu rivayeti var- dır. ve. Klark Geybi, bir senaryo yaz - mak üzeredir. Con Krovforda İndiyana'da, Denver şehrinde büyük bir ibtifal yapıldı. Sebebi, bu artistin, o şehirden Holivuda iş bulmak için gelen iki gence kolej tahsili teminine vasi»! ta olmasıdır. Denver'e “Krovford şehri,, şek- linde fahri bir isim bile verilmek düşünülüyor. Ahali, o derece mütehassis ol- muştur, Him Bütün dünya silâhlanırken ... —Baş tarafı 1 inci sayfsân—. mızla iki milyar lira, Fransanm, hava, deniz ve kara kuvvetlerini takviye için, bizim paramızla üç yüz milyon lira, Almanya, İngilte- re ve İtalyanın da ayni nispette pa- ra tahsisat ayırmış ve hatta birçok! vesaiti harbiyeyi de tedarik etmiş olduklarını haber aldığımız şu sr ralarda sulh ve emniyet arzusun - dan başka bir fikri olmıyan Tür » kiyenin de hazırlıklı hareket et - mesine lüzum hâsıl olmaktadır. Bütçe işlerine memur olan ma» liye vekâleti yeniden bazı vergi .İ lerin ihdası noktai nazarını ileri İ sürerek yeni vergilere ait kanun lâyihaları hazırlamış ve dün, ma- liye vekâletinde vekil beyin riya» seti altında toplanmış olan komis- yon bu lâyihayı tetkik etmiştir. Bu lâyihalar ile yeni ihdas edi - len. mükeyyifat vergisi, sigara, müskirat, çıy ve kahveden alına- cak istihlâk vergisinin esasları da hazırlanmıştır. Bu vergilerin nis » petleri kilo üzerinden hesap edile cek, fakat muhtelif maddelere gö- re bu nispet değişecektir. Dünkü yazdığım vergilerden manda ayrı- ca esham ve tahvilâttan da vergi alınacak ve devlet şürasında açı" lacak davalar da keza muayyen bir harca tâbi tutu'acaktır. Yeni vergi lâyihasına göre tahsil olu « nacak vergi miktarmın senede yirmi milyon lira varidat temin e- deceği kuvvetle söyleniyor, HABER gezintisi mış birer de zarf göndermelidir - ler. Ancak, bu şekide istenen da- imi kupon ve davetiyelerin herhan gi bir suretle zıyamdan bir mes - uliyet kabul edilmez, Davetlilerimiz, yanlarında aza- mi sekiz kişiye kadar davetli bu - lundurabilirler. Bunların herbiri için (80) er kuruş ödiyerek gene idarehanemizden birer bilet ala - caklardır. Bilet alma zamanı hazi- ranm beşinci günü bitecektir. Da» vetiyelerini almıyanlar, haklarını | kaybetmemek için kaç davetli ge- tireceklerini kaydettirmelidirler. Gazetemiz okuyucuları arası - na yeni dahil olanlardan tenezzü- hümüze iştirak etmek istiyenler beş aylık kupon karşılığı olarak (225) kuruş öderler ve birer dai- mi kupon alırlar. Bu şekilde hare - | ket edenler daimi okuyucularımı - zın haklarından istifade ederler. Bu kolaylık bir defaya mahsustur. Kuponları beş aylıktan eksik olan okuyucularımız da her eksik ay için 45 er kuruş ödiyecekler - dir. Bir aydan eksik kuponları olan- lar bunları, 3 er kuruş mukabilin- de idarehanemizden tamamlıya - bilirler. Davetiyelerinizi değiştirmek i - çin wikit kaybetmeyiriz. Sir Con Simon (Baş tarafı 1 nci sayıfada) tir, Bu neticeyi elde etmek için sarfedilecek hiçbir emek fazla ve bisut olmıyacaktır. Eğer bu netice istihsal olunamazsa, akvam cemi - yeti müteessir olacaktır. İngiliz si- yaseti ise, cemiyetin idamesine ve takviyesine taraftardır. Yeni dünyanın, milletler ara - sında iştiraki esas tutan sağlım metodunun yerine eski dünyanın, bir milletin diğeri aleyhine silâh « lanmasına izin veren sakim metot- s Metr Salem Anka” rada hesap veriyor —Baş tarafı 1 inel sayfada— müdürlüğüne götürülmüşlerdir. Metr Salem emniyet müdür avavinliği odasında, Leon Faraci birinci şubede Ankara palastan *s*irilen yataklarda yatmışlardır. Metr Salem bütün gece uyuma» mış ve yemek yememiştir. Buna mukabil Leon Faraci sabahaka - dar rahatça uyumuştur. Dün öğle üzeri tahkikat hâkimi fethi bey maznunları celbederek ifadelerini almış ve saat üç buçuk tadaRüştü beyi davet ederek maznunlarla muvacehe etmiştir. Muvacehe üç saat sürdükten sonra mazMun'arın resmen tevkif edilmelerine karar verilmiştir. Metr Salemle birlikte nezaret altına alınmış olan hususi kâtibi İzak Faraci serbest bırakılmıştır. Hazırlık tahkikatının bir iki güne kadar bitirileceği ümit olunuyor. Rivayete nazaran mâznunlar istin tak esnasında suçu biribirlerine yükletmekte ve hadiseyi tevil et « meye çalışmaktadırlar. Diğer taraftan cürmü meşhut hâdisesini kasanın içine ve kütüp- haneye saklanmak suretiyle tesbit eden polis memurlarının şehadet - leri hâdiseyi tamımen izah eder mahiyette görülmüştür. Yapılan tahkikata göre iki mu- sevi Rüştü beye müteaddit defa ayni tekliflerde bulanmuşlar ve bir gün Metr Salem Rüştü beye: — Efend'm, ne endişe ediyorsu- nuz?. Ben kaç kere bundan daba mühim işler yaptm. Hiçbiri sızma- mıştır. Buna emin olmalısınız, de- miştir. Tahkikata bu noktadan da devam edilmektedir. Geceyi tevkifhanede geçiren maznunlar ihtilâttan menedilmiş.- lerdir. Mektup ve telgrafları da kontrol edilmektedir. ... Dünkü nüshamızda Ankarada tevkif edilen Leon Faraci efendi- nin resmi olmak üzere bir fotoğraf neşredilmişti. Bu resim kendisine ait olmayıp halen İstanbul baro - sunda mukayyet avukat Leon Fa- raci beye aittir, Bir isim iltibasın- dan dolayı yaptığımız hatadan do layı özür dileriz. —————— Gayrimübadiller Ankıra, 18 (Hususi) — Gayri mübadillere para tevzii teşebbüsü maliye vekâletince henüz tesbit e- dilmemiştir. Haziranda tevzi edil. mek çaresi düşünülmektedir. Bulgar kabinesi Sofya, 18 (Hususi) — Yeni te - şekkül edecek kabinede hangi fır- kaların yer alacağı henüz malüm değilse de şimdilik (söylendiğine göre çiftçi fırkası başa gelmekte - dir. Yıldırım düştü İzmir, 18 (Hususi) — Tire köy- lerinden birine bir yıldırım düş - müş, orada çalışan Fatma ve kızı nı birçok yerlerinden yaralamış « tır. liman şenlikleri Ankara, 18 (Hususi) — Bugün Gazi terbiye enstitüsü (stadında idman şenlikleri yapılıyor. Umur yeri yangını Gaz depoları yangınından do- layı zabıta Yakup, Şevket, ve bek- çi Osmanın tevkifine lüzum gör- müştür, Üsküdar müddei umumisi tahkikatını yarın ikmal edecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: