18 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

18 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m Mayıs 1924 Tekirdiği anda fazilet mil kâfatı in muallim? Fatma hanım,“47 senelik muallimeli yaptım, yorgunluk his ettiğimi hiç hatırlamıyorum,, diyor Maarif vekâleti imtihanların gayet sıkı olması için kat'i kararlar aldı Liselerin 12 sınıfa çıkarılması ve ihtisas sınıflarının İl inciden başlaması için bir lâyiha hazırlandı Ankara, 18 (Hususi) — Lise! ve orta mekteplerin müdür mua « vinlerine, talebe fazla olursa yüz elli lira maaş verilebilmesi için maarif vekâletince bir kanun hazır lanmaktadır. Diğer taraftan hazır Japonyaadım adım'Rusya milletler ce- gerilemektedir İ Vaşington, 17 (A. A.) — Rad. yo ile neşredilen bir beyanatta,| Japon sefiri M. Saito, Japonyanın uzak şark işleri hakkında harici « ye nazirı tarafından Amerika ve| İngiltereye yapılan teklifleri te «| yiden demiştir ki: Japonya, Çin! arazisinin tamamiyetini, ve Çinin vahdet ve refahını muhafazayı sa! mimi bir şekilde arzu etmektedir. Japonya, diğer devletlerin Çin - deki hukukunu ihlâl etmek niye « tinde değildir. Japonya bu derlet- lere müteallik bütün muahede ve anlaşmalara riayet etmektedir. Fa kat Japonya herhangi bir vesile| ile uzak şarkta sulh ve asayişin i-| damesime zararlı olacak bir hare - kete karar veren herhangi bir kim! seye karşı lâkayt kalamaz. Telefon paraları ankara, 18 (Hususi) — Halk - tan aldığı.fazla paraları iadeye davet edilen İstanbul telefon şir » keti nafıa vekâletinin bu teklifini şürayı devlete müracaat etmek suretiyle protesto etmişti. Şürayı devlet bunu kabul etmiyerek nafı- a vekâletinin teklifini yerinde bul- mustur. Mösyö Maksimos Atina, 18 (Hususi) — Hariciye) nazırı M. Maksimosun silâhları a- zaltmak için Cenevrede yapılacak konferansa bu hafta hareket ede - ceği söyleniyor. M. Maksimos Ce- nevrede Türkiye, Yugoslavya ve Romanya hariciye nazırlariyle gö, rüşecek ve yakmda Ankarada top- lanması kararlaştırılan dört bari - ciye nazırı içtimamın günü tayin edilecektir. Meb'us olmıyorlar Ankara, 18 (Hususi) — Münhal| meb'usluklara namzet gösterile » cekleri rivayeti mevcut olduğunu dünkü sayımızda yazdığımız avu»! kat Mümtaz, mühendis Mithat ve Cevdet Kerim beylerin meb'usluk- ları haberi teeyyüt etmemektedir. Askeri ceza kanunu Ankara, 18 (Hususi) — Aske - ri ceza kanununun bazı maddele - rinde tadilât yapılması hakkmda müdafaai milliye vekâletince mec. lise bir lâyiha takdim edilmiştir. Buna nazaran bozuk ahlâklı ka - dınlırla bilerek evlenen veya evli lik bağını devam ettiren askeri şahıslar, askerlikten ihraç ve bu işi askerden çıkmak maksadiyle! yapanlar tardolunurlar. Rıza Pehlevi han Ankara, 18 (Hususi) — Yakın- da Türkiyeye gelecek olan İran Şahı Hazretlerini, hariciye vekili Tevfik Rüştü bey Trabzonda kar «| şılıyacaktır. i dir. lanan bir projeye nazaran maarif mensuplarının ve muallimlerinin! sıhhi sebepler olmadıkça bir yer - den diğer mahalle nakledilmele - ri menedilmiştir. Hususi, akalliyet, ve ecnebi mektepler (talebesi de miyetine giriyor Paris, 17 (A. A.) — Ekselsiyör gazetesinin Cenevre hususi muha- biri Cenevrede Sovyet Rusyanın Milletler cemiyetine girmesine da- ir müzakerat cereyan ettiği bildi- rilmektedir. Muhabir diyor ki: Bu mesele oldukça ilerlemiş görünüyor. Fakat henüz bazı müş- küller vardır ve bu müşküller Mos. kova hükümeti tarafından çıkarıl- mış değildir. Fakat Sovyet Rusya, bugün hemen bütün Avrupa dev -| letleri tarafından olduğu gibi mil-| letler cemiyetinin toplanmış oldu-| ğu İsviçre tarafından da tanmma-| #sınr istemiştir. Binaenaleyh Avru- pa sulhünün idamesi için büyük! bir ehemmiyeti haiz olan bu mese- lenin neticelenmesi, Moskovadan ziyade Bernde gibi görülmekte - Suikastçılar Atina, 18 (Hususi) — M. Ve nizelosa suikast hazırladıkları söy- lenen iki kişi evvelki gün tevkif e- dildi. Yapılan tahkikattan #onra kendileri kefaletle serbest bırakıl! dılar. Akhisarda dolu Akhisar, 18 (Hususi) — Bura-| nın İşrk ismindeki köyüne bir bu- çuk saat kadar süren bir dolu yağ- mış ve birçok hayvanatla beraber mezruatı hiç kalmamış denecek nispette harap etmiştir. Banka lâyihâsı Ankara, 18 (Hususi) — İktisat vekili Celâl bey tarafından hazır. lanmış olan ziraat bankası lâyi « hası, tetkik edilmek üzere heyeti vekileye verildi. Tetkikat yapıla » rak vekiller mütalenlarını bildi - recekledir. £ Sıhhiye vekili Aişobilk | Ankara, 18 (Hususi) — Sıhhiye vekili ve Hilâliahmer umum reisi Refik bey, yanındaki zevatla bir » likte Afyon Karahisarına gittiler, Maaş kanunu Ankara, 18 (Hususi) — Maaş kanununun tadili için maliye ve - kâletince tetkikat yapılmaktadır. Bu hu susta maliyeden bir zat şun- ları söylemiştir: “Böyle bir düşünüş var, yalnız ücretli memurlarla maaşlı memur. lar vaziyetlerinin birleşmesi için hazırlık yapılmaktadır. Kayseri fabrikası Ankara, 18 (Hususi) — Kay» seri fabrikasınm temel atma me - rasiminde bulunmak üzere başve - kil İsmet paşa hazretleri cumarte- si günü akşam treniyle Kayseriye hareket edecektir. bu seneden itibaren resmi mek - tepler talebesi gibi imtihana tâbi tutulacaklardır. Her mıntaka maarif müfettişler ri imtihanlarla sıkı bir surette alâ- kadar olacaklardır. Maarif vekâle ti intihap komisyonu mesaisine de-| vam ediyor. Bu komisyon, her mın taka için bir mümeyyiz heyeti ha-| zırlamakla meşguldür. Lişelerimizin 12 sınıfa çıkarıl ması, fen ve edebiyat gruplarının 11 nci sınıftan başlaması hakkın - daki kararnamenin bu günlerde vekiller heyetine arzedileceği söy- İeniyor. ————— > 24 saat grev Atina, 18 (Hususi) — Şimali Yunanistandaki umum amele, Ka lamatada öldürülen sekiz amele i- çin yirmi dört saatlik grev yapmış- lardır. Bulgar kabinesi Sofya, 18 (Hususi) — Kral dün sabah saat onda M. Muşanofu ka- bul ve kendisini yeni kabinenin teşkiline memur etmiştir. M. Mu- şanof da bu işi deruhte etmiştir. a2 Fransada siyasi vazıyet Staviski rezaletinin sebep verdiği vekâyiden sonra Fransada dahili va » ziyet yeni bir nizama doğru gitmekte- dir. Radikal sosyalist fırkasının aktet- tiği son kongrenin mukarreratı şaya- nı dikkat bir haleti ruhiyenin mevcu- diyetini göstermektedir. Kongre bu - günkü Dümerg temerküz kabine- sine aleyhtar bir vaziyet almamıştır. Radikal Sosyalistler bilâkis Fran - sız milletinin bugünkü haleti ruhiye- sini nazarı itibare alarak — Soslayist- lerle komünistler müstesna — bütün fırkaların iştirak ettiği milli hüküme- te kuvvetle müzaheret etmeğe karar vermişlerdir. Eski bir karar olarak ta Staviski rezaletile - alâkadar bir kaç meşhur mebusun fırkadan çıkarılma - sına hükmetmiştir. Bu çıkarılanlar 2- rasında eski namzetler vardır. Anlattığımız mukarrerat kongreye Genie eden 1500 azadan ancak onu- nun muhalefetine uğramıştır. Muha - lifler M. Kudöne, başta olmak üzere fırkadan ayrılmışlar ve derhal yeni bir Radikal sosyalist fırkası kurmuşlar - dır, Yukarda zikrettiğimiz karar asıl Radikal sosyalistlerin reisi olan M. Herriot için büyük bir muzafleriyet teşkil eder. İnkâr kabul cimez bir hakikattir ki, Dumerg kabinesi Fransız mebusan ve âyünmm itimadından ziyade mil - | letin ekseriyetine dayanmaktadır. Ve Fransız milletinin ekseriyeti bugün devlet mekanizmasında büyük deği- şiklikler istemektedir. Bu metalibin başında icra kuvveti- nin teşrii kuvvet aleyhine olarak tak- viyesi gelmektedir. Kısacası mebusan gürültülerini bertaraf edetek kuvvet- li bir hükümet istiyorlar. Her halde Pransa dahili büyük değişikliklere şa- hit olacaktır. Şimdiye kadar bildiğimiz tarzdaki çok fırkalara vnüstenit © Parlâmento- tarı iflâs etmiştir. Bu buhra- na şimdilik ancak İngiltere demokra. «isi mukavemet etmektedir. Acaba o İ da ne zamana kadar? nedenberi muallimlik yapan Edirneli Fatıma hanımdan mütemmim malü - mat almak üzere evine gittim. Çok te miz bir evde beni mutavazi nüvaziş - İerle karşılayan faziletin büyük tim - sali Fatma Hanımla uzun uzun görüş- tük, (1303) senesinde vazifeye başlı - yan Fatma Hanım evvelâ Edirne ilk mektep ve rüştiyesinde meslek haya- tına atılarak yedi sene çalışmıştır. 331 senesinden bu güne kadar Tekirdağ merkez ilk mektepleriyle köy mektep- lerinde yüksek bir ferageti nefisle va- zife görmüştür. 10 Kânunuevvel 340 tarihinde mü fettişin takdir ve teveccühüne binaen para mükâfatı ve takdirname almış « tir, Bu sene de Maarif Vekâletinin fa- zilet mükâfatı ve takdirnamesini ka- zanan Fatma Hanım Temmuzda te - kaüde sevkedilecektir. Şimdi (65) yaşında bulunan muh- | terem muallime hayatından bahseder- ken demiştir ki: — “ Şimdi 65 yaşındayım. Beni gö renler ancak 40 - 45 yaşımda olduğu- mu söyliyerek (47) senelik bir çöl İ madan tonra nasıl ihtiyarlamadı hayret ediyorlar. Ben mesleği çok yüksek bir vazife aşkıyla çaki İ gem için hiç bir vakit yorğunluk settiğimi bilmiyorum. Talebeleri hiç bir sert muamelede bulunma Karşımdaki vatan çocuklarını i iyi muamele ile terbiye ederek m fimizin prensip ve nizamlarına uyö” olarak yetiştirdim. Hiç bir zaman © mak, oturmak istemedim. Mü hir #ereğatle çükyalak hümik ei iii yük düsturumdu. Yeni tedris wsi rini de çok beğendim. Yetiştirdi binlerce talebeyi kendi çocukların İ bi severim talebelerim arasmda Tekirdağ (Hu - Mu) — (47) se | tep muallim ve müdürleri de v Hattâ Edirne kiz muallim m müdiresi Behire Hanım da talel dir. Muallimlik mesleğini çok sev! Mesleğimden ayrıldığım için çok zun ve müteessirim. Yaşım ile: için kanuni mecburiyet beni arki larım arasından ayırıyor. Çok tatli doyulmiyan bir meslek olan muall liğin kutsiyetini ölünceye kadar mıyacağım. Her zaman âmirleri! gördüğüm hüsnü muhabbeti de disle .yadederim.” Vatanı için senelerce hayatını çocuklarını yetiştirmeğe vakfeden ma Hanım mesleğinin son altı sini (Karaca Klavuz) köyünde miştir, Trakya umumi müfettişi | Tali Beyefendi buraya geldiği I Maarif Veküâletinden gelen tal me möraiimle Fatma Hüriniria *©r4 cektir. Fatma Hanım fazilet iğ | tmi bankadan almıştır. Uzun memleketimiz & mekteplerinde V* hizmetleri mesbuk bulunan F” Hanımı saygıyla kutlular ve ken ni memleket namına tebrik etmeği borç biliriz... Taşköprüye bir bayta! tayin edilmesi lazımdı! Taşköprü, (Hususi) — likbaharın yeşiller giydirdiği Taşköprü o merala rı içinde; bembeyaz tftik keçilerinin manazarasını size anlatacak ancak kendi gözlerinizdir. Ben, buraya servet akıtan tftük keçisinin tarihine kıymet veren Avru- palı müverrihlerin yazılarını ispat ede cek bazı görğülerimi size bildirmeğe çalışacağım. Şarlteksie'nin Küçük Asya ismin deki kitabı Milâttan önce Kastamonu havalisinin tifük keçilerini methet- mekle möşhurdur. Bugün harabe halinde bulunan es- ki eserlerin bütün meşskükâtinm ve tezyinatının hepsinde keçi resmi bu- lunması tiftikçilik sanatinde buranın tarihi kiymetini gösterir. Ana yurda yüz binlerce İiranın girmesine yara» yan bu sevimli ve munis hayvanerklar bura civarı halkınca âdeta bir evlât gibi bakalır. Kaza dahilinde ve civarında haf « tada kurulan üç pazarda asgari iki ton tiftik alım ve satım muamelesi ol maktadır. Maalesef çok kıymetli ve verimli olan bu hayvan pek nazlı ol - ması dolayısiyle pek çabuk hastalanır ve ölür. Kazada baytar olmamasından bu sene (Ciğer sarması) diye köylünün ad koyduğu bir hastalık yalnız bir ay içinde İki bine yakm hayvanın ölme- sine sebep oldu. Üç gün evvel Kortepe ve Beyköy havalisinde ölen hayvanla | rın miktarı yüzü geçiyordu. Dündenberi vazifesine başlıyan ! yeni kaymakamımızdan bu hususta | köylüye yardım etmesi rica edilmek - tedir, Esasen epeyce bir zamand devam etmekte olan “Şap” hast#' dan müteessir olan köylüye yap” en büyük yardım acil olarak bir baytar tetninidir. Bir kaç senedenberi karşısmda kenevirden zarar göre lünün hastalık yüzünden de hs rından mahrum kalması, zaten olen bu muhiti fena bir vaziyet? caktır. Türk iktsadiyatında bundan “ji ra temel olacak maddei iptidaiy* naklarının korunmasında en mil olan anasıra yardımı ör Cumhuriyetin kendisine bahşe birinci hek olarak telâkki etme Düne kadar ezilen köylü kendisine yalnız hükümet ri müzaheret edildiğini görmek dar seviniyorsa dünün zihniyeti” miyen mütegallibenin serrinde” o kadar korkmaktadır. ö Burada bir karış toprağa lamıyan köylünün karşısında 9. / den fazla tarlalı kimselerin # sı her şeyi göstermeğe kâfidir Köylü “Hayır” dan kaçan ği âlet olan kimse olmadığından ufak temennisi olan (kenevir) halledilmesini ve hasta insan vanlar için doktor ve baytar!” nini yeni kaymakamdan tekr#” diyor. Z Ziraat bankasınm hima; çok muntekalarda açılan burada açılmasına geç kalın” köylü ihtiyacını güç temin dir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: