May 22, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

May 22, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

elefon 2 Bulgaristanda askeri dıkta- torluk yerleşiyor Meb'usların mıktari yüze indirildi, belediye reislerini hükümet tayin edecek, daire müdürleri değişti | sa edilebilir: vekil Yorgiyef; ihtilâl günü halk evlerinde.. FMHususi muhabirimiz-| kerCumartesi gecesi sabaha %1' yapılan taklibi hükümet te- sünün muvaffakıyetle neti - ö Hdiğini ve bu hareketi idare e- *rimhukumetin. idaresini cle S dllılınııı bildirmiştim. Bu gün * bu teşebbüsün başinda bülu: | hanların ve idareyi ele nlnların cele d MYasi kanaatleri ve gayeleri hak-! udı kısaca malümat vermeyi 'Nılı buluyorum: Söfyada senelerdenberi çıkan Zveno adlı siyasi bir mecmua etra- fında siyasi, muharrir, asker, mı- allim, mühendis, mimar ve diğer meslek ve sınıflara mensup bir grupun toplandığı hissediliyordu. Yavaş yavaş siyasi bir fırka hall- ni almıya çalıştığı anlaşılan bu grup, etrafında toplandıkları mec- mua ile memleketin idaresi ve ha- rici siyaset hakkındaki düşüncele- rini de neşrediyorlardı, Bunların memleketin , idaresi hakkında düşünceleri şöyle hulâ- 6 lira için çıkan kavgada bir genç yaralandı & "'l Niyazi Ef. ve babası [(ı gece sabaha karşı bir gen- !l. *0 kolunun iki yerinden yara- bir aile '!İe neticelenen kne olmuşlur N amıştafapaşada Ali Fakih- V"l lesinde 68 numaralı evde İizi ©tkek lisesi talebesinden Ni- h &. endi, pederi Hüsnü Efendi '*N.;Y vâldesi hanımla bir evde tadır. Niyazi — Efendinin k Y: ile valdesinden maada ev- .*l d'kuk lâstik — Ffabrikasmda bir kardeşi, babasının bir *'::" ve dedeleri de bir arada Tahminön seksen yaşında bulu- nan dedeleri, bundan — yirmi beş gün evel saklamakta olduğu yirmi Hirasını evin' içerisinde- en-emin bulduğu, Niyazi Efendinin küçük kardeşine vermiş, — saklatmakta imiş. Dün akşam üzeri paralar, ih- tiyarın aklına gelmiş ve çocuktan sormuştur. Çocukta' paraların bulunduğu yere gitmiş, — saymış, içinden altı lirasmın eksik oldu- ğunu görmüş ve dedesine meseleyi haber verince dedeşi feryadı bas- miş.. Evin içinde bir patırdıdır kop - muş, sen aldın, o aldı, diye kayna- şılmış ve nihayet bu — kargaşalık bir aralık sükünet bulmuştur. O sırada evde olmiyan Niyazi Efendi dışarıdan gelmiş ve nok - san para hususu kendisinden de sorulmuş, çocuk kat'iyyen haber - dar olmadığını söylemiş, fakat fe- na halde sinirlenerek — ağlamağa başlamıştır. Sabaha karşı babasını uyandı- rarak “bu akşam, ben deli oldum,, diye hücum etmiş, cıkan — gürültü ye — hane halki- koşmüşlar bu si- rada Niyazi Efendi kolunun iki yerinden yaralarmıştır. * Zabıta ca mesele hakkında tahkikat yapıl maktadır. | leketin zararınadır. Fırka menfa - 4 “Siyasi fırkaların fazlalığı mem atlerine millet ve memleket men- faatleri feda ediliyor. Bu hale bir nihayet vermek lüzum ve zarureti kendisini göstermiştir. Memleke - tin idaresi fırkaların fevkinde bir kuvvetli hükümete verilmeli ve fırkalar dağıtılarak milli birlik te- min edilmelidir. Kamaradaki 274 meb'us adedi 100 e indirilmeli ve Sene 3 Sayı: 740 Vatandaşların mevduat! büyük emniyet içindedir Başvekil; “Beyanatım hiçbir tefsire ihtiyaç göstermiyecek kadar açıktır,, Ankara, 21 (A.A.) — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri alideki be- yanatlarının neşrine Anadolu a-| jansını tavsit buyurmuşlardır: “Mevduatı koruma kanununda yapılacak tadilât üzerinde gaxzete- lerdeki bilir bilmez neşhiyatın tas- hihi için maliye vekili arkadaşım | beyanat yapmıştır. Kezalik bu se- beple milli paranın kıymeti üzerin- de de hassasiyet uyandırılmak is-| tendiğini hissediyorum. Hükümet, seelerdenberi KK paranımı kıymetini korumak ve mil - mevduatın emniyetini muhafaza| ? etmek için dikkatle ve fikri takip (Devamı- 2, inci sayıfamızdadır) ile hareket etmiş ve birçök memle- diyor ketlerin türlü sarsmtılarına rağe men muvaffak olmuştur. Hükümet için, vatandaşın mev- duatını kat'i bir emniyet içinde tut mak ve milli paranın — kıymetini mutlaka muhafaza etmek, her za- mandan ziyade sağlam ve sabit bir esastır. Efkârı umumiyenin bu hus susta tamamen mutmain olması İâ« zımdır. Mevduatı koruma kanununda B. Meclise teklifi karşılaştırım lan kanun lâyihasını aynen efkârı umumiyeye arzediyorum. Lâyiha şudur: “Bankalar, kasalarında buluns (Bevamı İkincide) ! _]ımnastık bayramı İıazırlıkları Cuma günü yapılacak olan jimnastik şenliklerinin umumi provası dün öğleden sonra Fenerbahçe sta. dında icra edilmiştir. Şenliğe 700 ü kız olmak üzere 1700 mektepli iştirak edecektir. Muhacirler | Hükümetçe tahsis olunan mıntakalara gitmeli, men| faatlerii — icabıdır Bu sabah Silivriye gitmiş olan| Romanya mubacirlerinden bir iki| kişi matbaamıza gelerek Silivride- ki yüz seksen hane Romanya mu - hacirinin perişan bir vaziyette ol- duklarını ve Ali paşa ile Babaca mintakaları köylülerinin kendile - rini kabul etmedikleri için ahır - larda ve çalı diplerinde süründük- lerini söylediler. Bu bapta ait ma- kamlar nezdinde yaptığımız tah - kikat neticesi şudur: Vahabiler ve Vahabilik Suud oğlu iki teklif arasında la bocalıyordu Osmanlı hükümeti Şerif Hüseyine karşı yürümesini ingilizler ise kendi- lerine yardım etmesini istiyordu Suut oğlu bunu da reddetti. l Süleyman — Şefik bu sıralarda Basra valisi idi. O da Suut oğluna bir mektup yazarak Arap ümerası| hakkında, bunların ayrılıkları ve bir kısmının devlete karşı gelme - leri hakkında ne düşündüğünü Gelen muhacirler hükümetçe kendilerine iskân mıntakası gös - terilmesini beklemeden pasaport: larını kaydettirmekte ve gelişigü - Zel mıntakalara yayilmaktadirlar. (Dekamı İkincide) sordu, Suut oğlunun verdiği cevabın bazı parçaları okunmağa değer : “Siz bugün esaslı meselelerinize isabetli bir gözle bakabilmek için huzur ve'istirahata — muhtaçsınız. Bu — meselelerden Araplara taal « lük edeni hakkındaki fikrim şu « dur: Arapların bütün büyük, kü- çük reişlerini devletin hâkim olma dığı bir yere toplayınız. Çünkü an- cak bu sayede müzakereler serbest cereyan eder, Bu kongreden mak- sat tanışmak ve uzlaşmaktır. Bu « nun neticesi olarak ya bütün A « rap diyarından bir kütle teşkil & - derek umumi bir valiye vermek, —Devamı 8 nci sayladarmı

Bu sayıdan diğer sayfalar: