21 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

21 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N l'“dîl. 21 (Hususi) — Deyli! Selle de keşfettiği yer altında as- &'_ı Bazetesi Almanyaya gön- i husust muhabiri tarafın -| 'azılan şayanı dikkat bir ıııı—ı * neşretmektedir. Muhabir bu ’ esinde Hanoyvr mektedir. Bu gizli askeri hava meydanı Hanovr ticari hava meydanından birkaç kilometre uzakta ve orman civarında MVRRASEEE AAA DSK veni yseri Kombinası dün |© (merasimle açıldı S0 amele çalışacağı Kombinanın hele mahallesi bir milyon İiraya malolacaktır “_' SUU, c0 — (Hususi) — | İsmet — Paşa Hazret-| 's::mdıki zevatla saat onda| İç Tiye muvasalat buyurdular. x," belediye reisi ile Kayseri rı, paşayı Himmetdede is- ş unda karşılıyarak buraya ge y Tdir. Başvekil kendisini se-| An askeri kıtaatı teftiş enîk! “YtRnecaseseraceseEEEE N Bani tefon Şirketi Metr Sa- N tanımamalek ediyor ten sonra doğruca burada kurula- cak ölan mensucat fabrikasının sahasına gitmiş ve orada bir müd det istirahat ettikten sonra fabri- ka binası hakkında kendisine ve - rilen izahatı büyük bir alâka ile dinlemiş ve mühendislere bir çok sualler sormuştur. Bu meyanda (Devamrı İkincide) hatelelaataalaa t eeet lea elt l eee & Metr Salemin oğlu bildikleri arasında Telefon şirketi müdürü M. An- derson Leon Faracinin şirketle hiç bir alâkası olmadığını söylemiş ve Metr Salemin böyle bir iş yapa - cağına ihtimal vermediğini ilâve etmiştir. Şirketin 1918 — senesindenberi komiseri olan Fuat Bey ise şirke - tin hükümet nezdindeki işlerini bir çok kimselerin takip ettiğini ancak Metr Salem'in de bu işlerle alâkadar olmadığımı — söylediğini (Devamı İkincide) s İ;İİG üzeri Fransız kon - Ca Mmisafirler şerefine bir *Tecek ve heyet akşam Kku—nyı hareket ede- x:.ülhımııdı Telefon şir- % hareket eden ve rüş- N;:en Metr Salem mese - | Müd '& İstanbulda Telefon t p drü M, Anderson eski » Yeni komiser Hıfzı ddiumumilikçe ifade- Iğinı yazmıştık. ——r— Almanlar harbe li Yeraltında gizli bir tayyare Paris şehir meclisi aza- 'abrikası durmadan faaliyette ları İstanbula geldiler _':" kâğıt fabrikasında 700 işçi gece| ündüz patlayıcı maddeler yapıyor K ifşa edenler asılıyor , lık içinde bir arazidedir. Ne yol - keri bir hava meydanmı tarif et-| dan ve ne de tren yolundan gö « darlardan başka kimsenin yaklaş masına müsaade edilmemektedir . Hatta hücum kıt'alarının bile bu- | raya girmeleri yasaktır. Hangarlarda tayyare yoktur. Alman tayyareleri hali hazırda o de bulunmaktadır. İcap ettiği tak- dirde derhal bu parçalar birleşti - | rilip tayyareler yapılabilecektir , Bundan başka Hamburgda, üç işçi ekipi Selledeki şasilerine tatbik edilecek yeni bir inşaat sistemini tesbit için geceli gündüzlü çalışmaktadır. Yeni bir maden keşfedilmiştir. tayyarelerin Henüz ismi konulmamış olan bu maden dört saat mütemadiyen kaynatılmakta ve hamur haline ge tirilmektedir. Soğuyunca alümin - yom ile kalay arasında bir cisim şekline girmektedir. Kielde bir fabrika el bombaları için kapsül . ler imal etmektedir. Glukstatta bir kâğıt fabrikasında 700 işçi iştial edici maddeler imal etmektedir - ler. İşçiler imalâthane yerini gizli tutacaklarına dair yemin etmeye mecbur tutulmaktadırlar. Herhan- gi bir ecnebiye bu sırdan bahse - den idam ile cezalandırılır. d, L N HABER'in. Büyük deniz! ö kia” e İ Gezintisi — * Kuponlarımızın, daimi ku -: i ponlarla tepdiline ve davetiye - ı j İerin tevzüne dün öğleden itiba- | İ ren başlandı. ; j — Bundanevvel ilân edildiği ! ? veçhile okuyucularımızın — her | gün öğleden sonra —cumaları müstesna— müracaat etmeleri î lâzımdır. ' Davetiyelerin tevzii 30 mayıs | tarihinde nihayet — bulacaktır. [ Davetlilerin yanlarında getire &| bilecekleri davetlilere mahsus : biletlerin satışı 5 haziran tari - hinde bitecektir. Pek mahdut miktarda hazır- lanan lüks mevkiler için şimdi - den Müracaatta bulunülmalıdır. ğ .'_""—'"—ı—ı——.——_—'»—_—“——_l' rünmemektedir. Bu civara alâka - civar fabrikalarında parça halin -| a—ek küda Heyet reisi Ekre Paris şehir meclisi âzalarımdan bir heyet bu sabahki trenle Paris- ten şehrimize — gelmiştir. Tren tam sekizi 2 dakika geçe gara gir- miş ve İstanbul belediyesi âzasm- dan bir çok zevat tarafından kar- şılanmıştır. Belediye reis muavinlerinden Hâmit Bey ve relika Sofya, 21 (A, A.) — Bulgar a» jansı bildiriyor: binesi sabık nazırlarından M. Pet- ko Staynof sabah gazeteleri mu - habirleri tarafından yeni hükümet hakkında kendisine sorulan suale cevap olarak demiştir ki: “Siyasi fırkalarımızın şimdiki şekilleri ve şimdiki — parlâmento kuvvetli ve müstakar bir hükümet | Kuveyt şeyhi hezimete uğra -| dıktan sonra ikinci defa hızırlın-, mak ve taliini bir kere daha dene-| mek istedi. Suut — oğlu Aziz ona| nasihat etti: — Senin bu hareketin — hiç de doğru değil!, Biraz sabret, Sadun Paşa ordularmı terhis etsin.. On - dan sonra iş değişir.. Onun üzeri-| ne ansızın hücum eder ve muvaf-w fak olursunuz Kuveyt şeyhi Mübarek bu fikri| kabul etmedi: | Liyapçef demokrat antantı ka -! L'î'_ hazırlanıyorlar ı;ı ;onle görüşürken i bir büket takdim etmişler ve misa- firler istirahat etmek üzere Pera » palas öteline — inmişlerdir. Bir müddet istirahattan sonra beledi- ! ye seyyahin şubesi müdürü Ekrem Beyin refakatinde camileri, müze- leri ve şehrimizin diğer şayanı ta- | maşa yerlerini gezmeğe başlamış- misafirlere| lardır. Müstakil Bulgar gazete- leri çok ümitli görünüyor Milli hükümetin fırkalar haricinde te- essüs etmesi iyi neticeler verecek o or Üi gibi görünüyor tesisine gayri salih bir âlet olduk> larını göstermişlerdir. Siyasi haya- tımızı, yeni devletin ihtiyaçlarına uydurmak için, cezri bir — surette değiştirmeye tevessül etmenin tam zamanıdır. Yeni hükümetin prog « ramı çok güzel şeyleri ihtiva et « mektedir ve hükümetin bu prog. ramı tahakkuk ettireceğini ümit etmek lâzımdır.,, (Devamı 5 inci sayıfada) | GCCCCACOCOCOTEOACCAD AA CERECCeKARLREAAEAEEESENSAEEANSESANENCEEEESELEALEE Vahabiler ve Va.'ıabîlğ Mübarek Sabah Suut oğ- lunu bırakmıyordu Babiâli Reğit oğl'undan emniyetini kesince Suud oğlunu elde etmiye Mekke ' şerifini memur etti —Hayır dedi, intikamımı ala- cağım !.. Bu sırada Reşit oğlu, Suut oğ- Tunun bir takım müttefiklerine hü- | cum etmişti. Suut oğlu geri dön- mek mecburiyetinde — idi. Şeyh Mübarek onu bırakmak istemiyor, onun manevi nüfuzunu istismar et- mek istiyordu, Onun için ona: — Oğlum! diyordu, sen gider - sen, beni bir kimse tutmaz.. Düş - man beni yere serer.. —Ben senin (Devamr 8 inci sayılada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: