20 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-——_—— l ğ Malili At ( Müsabakaları İ ç TAKSIM STADYUM Z 25 -27-Mavıs-f Hazirar &&ı—— —a aa y tlefon 23872 — Sene 3 Sayı: 738 ulgarıstandakı hükümet darbesı Müfrit milli zgovorlar iş Mevduatın Devlet Ban- başına geçtiler kasına alınacağı yanlıştır . Ş CKLT MA , * Bankaların kasalarında işletmeden ablnenln musamahas"ıdan kıwvet hıfza mecbur oldukları mıktarlar lan komitelerin şiddetli faaliyete — Devlet Bankasına verilecektir geçmelerlnden korkuluyor Mevduatı koruma kanununun| ru çıktı. Maliye vekili Fuat beyin takviyesi için bankalardaki mev -| ajans vasıtasiyle olan veyanatı duatın bir kısmının devlet banka-| vaziyeti teşrih etmekte ve çıkan sına devredilerek — mukabilinde| yalan rivayetleri tashih etmekte - bankalara esham verileceği hak -| dir. Fuat beyin beyanıatını ajans kında ik gün evvel intişar eden| tarafından verildiği şekilde oku « haberin yanlış bir tefsir olduğunu| yucularımıza veriyoruz: işaretlemiştik. Bu işaretimiz doğ - (Devamı 7 nci sayıfada) Bir kadın komşusunu sa- çından çekerek öldürdü Topkapıyı heyecana düşüren bir feci vak'a iki çocuğun kavgasından zuhur etti Üstte: Sofyadan bir manzara . ve mıf'ıı nazırı G, Zahariyef. ı : Sağda maliye'nazırı Te - | dorof, solda maarif nazırı Medil -| ; lof. evlerine dönmeğe mecbur kalmış- lardır. Ordunun himayesi altında hare- ket eden taklibi hükümet müteşeb- bisleri mütekait miralay Kimon Georgiefin kumandası altm - da olarak sabaha karşı — saat üçte Sofyaya girerek ilk iş olmak üzere elektrik santralmı, telgraf, telefon re evlerinden çıkamk istiyenler so- merlıe'ılcrinî_ polis n.ıüdürlüilşııü e"İıılıdc bir gün yaşadı. kaklarda dolaşan askerlerin - “ev.| V© p_olıı kı.rıko.llırmı ı.nıl eh?". '"'!.n #eyden haberi olmadan uy-| den çıkmak yasak, geriye!,, sözle- lerdir. İhtilâlciler bu işgalleri ya- Uya; L üze- Tiyle kırıılı parlarken bazı yerlerde — bilhassa nıp işlerine gitmek üze şarak çıqırmıılır ve Üa kesaldliraik sinkana q’.a İ dblllk de uğramışlar ve silâh kullanma- bıler D Vah ğa mecbur kalmışlardır. & l l Saat beşe doğru da nezaretler man ogu arlnın slya- işgal edilmiştir. Bundan — sonra et Saray meydanında toplanan ihti - l karşısı nd A A Fra D la F 'ösiler kral tarafından kabul edik | melerini istemişlerdir. — Kral ih -|| 4 :::İlu Aziz, en mühim has- 1 ra oğlu onun yerine geçti ve baba-| tilâlcier namına bir heyeti kabul lemege ve öldürmeğe mu| sının yolunda yürümiyerek sulh| ederek isteklerini dinlemiştir. 'ıklın sonra merkezi ©- W a £ yürümek istedi. Fa-| İki taraf sulh oldular. Hail ile et-| ya davet edilmiş ve saat — sekizdeli 20 (Hususi) — Dün temin etmeyi daha muvafık buldu. Saat yedide M. Muşanof sara - “*ı B.;: başarmak bir hayli kuv- | rafı Reşit oğullarına, Necidin ge-| emniyet müdürlüğünde toplanan ’l,h iydr. Onun için adımları| risi Suut oğullarına ait olacaktı. | nazırlar meclisi kısa bir müzakere- Vâş atmak icap ediyordu. Suut oğlu, merkezi olan Riyaza| den sonra istifaya karar vermiştir. lunun ölümünden son- döndü. Bunun üzerine ihtilâlcilerin reisi —Devamı 8 nci sayfada> — | kral tarafından kabineyi — teşkile memur edilmiştir, Yeni kabinede mevki alanlar -| şunlardır: ölen kadın ve yetim kalan dört yavru Dün akşam saat beş buçukta Münire hanım, komşuları Zafer Topkapıda iki kadm arasında bir| hanımla kahve içmişler ve dere - tandulda şırket müdü- G, Kimon Georgif başvekil ve| döğüşme olmuş ve kadınlardan bi- (Devamı 7 nci sayıfada ) e komıser dınlendı hırîf'f!e nazırı, ceneral Midilof| şi-yediği dayağın tesiriyle derhal dahiliye ve adliye, Peter Todorof| ölmüştür. — li Hıfzı bey adliyeye gelmişlerdir. maliye, ceneral Zilatif — harbiye, ifadeleri müddeiumumi muavini Profesör Yanko Mollof maarif, Muhlis bey tarafından alınmış ve Kosta Boyaciyef ticaret ve ziraat, 'ıdlmıııık iki saat sürmüştür. Hıfzı bey on Nikola Zahariyef şimendifer — ve ı'(,h refiklerimizden evvel beş günlük memur olduğunu söy- "'fİ'ı Sofya polis müdürlüğüne hqıı bu haber tahakkuk et leyince ifadesi alımması icap eden| eski polis müdürlerinden Vladmir N"ı_ı Üte şirket müdürü M.| zatın eski komiser Fuat bey oldu-| Nacef tayin edilmiştir. l (Devamı 7 nci sayıfada) (Devamı 7 nci sayıfada) Fo H:P. *0 şirketi müdürü M. An- M ttin '"İıel komiserinin dün i- % Bin llınıcıgım dünkü nüs| 'Topkapıda Pazar tekke ıokığın' da 22 numaralı evde Münire ismin Kupon son sayıfa_ debir kadınla yaânıbaşlarındaki , 24 numaralı evde Leylâ isminde da başılg]mızın diğer bir kadın komşu oturmakta- Ğ, yanındadır sirket komiser veki-

Bu sayıdan diğer sayfalar: