20 Mayıs 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

20 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j > > ON BEŞİNCİ YIL, No. 4605 Gündelih DEVAMLI TELKİN Anadolu'nun neresine gidilirse, orada ei nm İmiş ie telkinlerin iç bir söz hi ikiyki bir kürsü olmuştur. Hi 2g gördüğün kökü ora ik, kaynağı orasıdır. talip ile Gazi inkılabmm ni kültür izlerinin e Sanasun, 19 (Hususi Muhabirimizden) — iy Bey coşkun hitabelerde, bulundular. dı Her gün Ankara'da çıkar, Unutulmaz bir günün yıl dönümü Bütün Samsun sevinç içinde 19 Mayıs gününü kutluluyor. — mama - Büyük Şef'in yazıhanesindeki el yazısı akm akın halk tarafından ziyaret edilmektedir. derin ve esaslı fark d a, Anadolu da bizim bastığı günün yıldönümü olan 19 Ma; la çelenk kondu. Bun- luzdan bir tanesi Trabzon halkevinden gön kii Bundan it resmi başla: . | odasında; ken İMİYETİ MİLLİYE © yi İsmet ili satı sikalar düdük çalmağa başladılar. İskele ba bir ER € İyapıldı. Avcılar kulübü üsabaka- | — heyetler gelmiştir. Bütün Samsun halkı | far, sporcular da ii ği li Mer İr yaktadır. Caddeler geçilemiyecek kadar |tarafta halk eğlenceler yapmaktadır. Gece kal Jabalıktır. Büyük Kurtarıcmın Samsün Sin v la fener alayları yapılacak © )cıkışlarş canlı surette temsil edildi, Gazi'mi- | ve ii ran balosu, Halkevind. zin timsali iskeleye ri çıkarılmaz top sisammere 'v tik, lar atılmağa, vapurlar, lokomotifler, “fab- Sevi lr bulunan halk Gazi'nin ya- tak ve ia odalarını akm akın ziyaret duğu da göze çar Gi Te ekini ki inkılabâ ww — ter: biye pro, epi leleri haline si al mi rehberlik ri Bahsettiğim parolalardan maksat cüm- Ri milliyetçilik, lâi ii ye ii Maliye Vekili dün mühim rn e a beyanatta bulundu. çarpan azim, bir taraftan ilk terbiye sene- | > ae virka *İMevduatı koruma kanunu mevdu - daki id veicra n teşebbüsleri belediyelerimiz ara- vala e aldığı yerlerimiz vardır, bu hamleden azami netice almak için, on- — temel Kil iz bre zin teknik ve ihtısas kuvve yardı ni mütemi ne alan ire hazır bu psi gerektir irokrasiden mödern devlet - cihazına li geçişimizi - böyle tamamlıyacağız Devlet, fül ve hareket'in timsali, örneği ve rehberi ei İlk terbiyedeki telkinin gayesi de, memleketin Bim dei Di lek ket'i yı tek sağlam dalm, bizim intıfabımız oldu. et pm ii o — bikiyem amıştar. Hi kesin zorluk çektiği nokta, e ali Askeri sahalarda dır. maddi ve manevi a 5 pi ik ii muallim. imiş b ve heykelin karşısmda Maarif Müdürü olan e mir il sebe bir ike ile oku- tim. İsmet Paşa geldi; yazıyı e kıyorum., G. M. Kemal. 0 S MAYIS PAZAR 1934 SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ Ankara ınkuap &Kursuşunuğ İKMET BEY DÜN SAKA| HARBINDAN ea e MİZE KADAR GEÇEN V I ANLATTI. Dün İnkılâp Kürsüsünde kanferansını ve- ven Hikmet Bey Sakarya Harbın. maz siyasi vakaları, büyük zaferimizi ve Mi ya mülarekeğili anlattı. Dersi şu iş ve lâsa edebiliriz: İki büyük dev letle e, sovyetler ve Fransa »up hudutlarımızdaki kuvvetleri ta: i di phesine nakletmek fırsatını bul ık. dan ba: in milli hüküm: - tei MIŞ, i mal D Sonu 6. ıncı sayıfada, gani İmilli müdafaa ei etrafımda lış Rim dolayısiyle Maliye Vekili Fuat Bey bir muharrimi balıklanitei ize aşağıdaki beyaanlta BETHAH ŞAYİALARA KARŞI at sahiplerinin tamamiyle lehinde Bekyan verecektir. in etmek için bu karşılıkların an- isik Vek 7 gk ai ederlerse tahvil mü- ini temin rs bir ka- ülmektedi g s > g. 2 B — i temin edeceği cihetle meyi yduat sahip! ler lerine abim ulama niyle de yeni saade etmesi itibariyle mevduat eshabı ) tamamen lehinde netice verecektir. Mesele bundan ibarettir. Bunun hilâfın- da vaki neşriyat tamamen uydurmadır. edavil Başvekilimiz ii dokuma eri - Başvekil İsmet i— Hazretleri dün ak- şam saat 22 de hususi trenle Ti ya hareket buyurmuşlardır. İSMET PAŞA BUGUN KAYSEFİDE ee temel atma | asiminde bulunmağa gi sg aşa ey Mi başi Kayse ri mensucat fabrikasının rasimine riyaset bu) Adliye, İktisat, az aileyle bazı me ei ü daire mü yeti Başvekil Hazretlerine nk “e. dirler. Fabrikanın ileride alacağı şekil, mevzi bulunuyo: Ahiren, yeni vâridat memba- ları ararken esham ve tahvilât temetüu ve faizlerinin de vergiye tabi bulundurulması vergi işlerinde adalet ve vergi yekünunun hüsnü tevzi edilebil: iyi li zaruri görülmüş ve bu itibarla eshi ılma: için bir kanun eli karar iştir? diğer teşebbüsat | nisbetlerine nazaran hafi teklif, bu nok- BULGARİSTAN'DA Meclisin feshi Sofya; 19 (A:A) — Kıral, eskil canes ünal meclisin Ke ne Vu, olacaktı eni lâyiha, şimdiye kadar kat like bi Kai nl i mn bare Tre an af böyle başlar; fakat kabul edilmek ve ina. Mahye Vekili Fuat Bey. nn e ke len e ve sm ryelle al 2 çi kilşemmiksir Dn ii Saab dabilir Ergani ime “ze üni ve pe ve hai iği eml orada azim Ga yapılacağı hakkmda ga; take va (A, GS siktir. ki ne neşriyat at halkın me du atının .bi ir ve itikat deği rehne: tahvilat ise yeniden vergi dahili | nunu mah | tutulmuş olan devlet | "* ulgar ajansı bil illete hitaben neş olduğu bir İL yanname ile hükü - gi tebeddülünün öyle iyzah etmek- Beyanmamede, siyasi iri haddin den aşırı inl iksa. uğraması, dahili müca - delöler ve vii ka ae e iri isteminin IÇ SAYIFALARIMIZDA Üçüncü-Sayıfada”— Yari - siyasi: “Devlet Sanayii Mi Burhan Asaf, alaların deveranma sebebiyet vermiştir. İn havada katiyen aslı yoktur. Mesele dur l İstanbul, 19 (Telefon) — Yeni vergi - 1. hakkında Ankara'dan hususi olarak vaziy: ları diyer, inni i kütlelerin manevi kav yor, vi ortaya kargaşalık o MÜHİM -HADİSELER. - Kıral meclisi dağıttı, örfi idareyi ilân etti. rany h ve ör ilere dök ira surette işlemesine mani olu! Mevduat koruma kanununun. si inci ürki midir? — Memleket Postası. gin a — Spor Sayfada — Dil'işleri “ve: Tarama teş Öz Dilimizle Ankara — M.N. kil etmek üzere kasalarmda muayyen bir e AN miktarda para bulundurmağa mecbur tak Ee i Sala Bergama bir Ti tadır. mii r bu yla yi maki Em almi de edil ersl ki imzalı bir dai ile müra- nt nk alp etmişlerdir. devlet sini tehditkâr bir lie ali aa e İlankili iz a bir heyecan uyandırmış hattâ bazı ithalâ ii ihti; ji yordu. him ikindi meselelere, müşküllere İdilmiştir. Maliye Vekilinin ajans vasıta -| edilen beyahatından sonral t kendileriyle temas ettiğim ta -| yerle söptzdlğ iğ | İ karşı ir hüki nin milli bir hükümet tekli ml ad Sil Val koyacak müstakar tehlikeli vaziyete bir my Tem ve eden Sima Bori mumu müdrik bulunan ordunun yardıiyle yapılmıştır. yanname, yeni hükümetin. takip eds İki reyiz azl aa Şu suret n birleştirilmesi esasına (Sona 6 > ıncı sayıfada) a

Bu sayıdan diğer sayfalar: